Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
explicit undervisning

Att göra skrivprocessen explicit – Syftet med att skriva tillsammans

Vi har jobbat en del med att tolka budskap. Nu ska vi nästa lektion börja göra en gemensam omskrivning (när man använder mönstret i exempeltexten men byter ut innehållet).

Eleverna har röstat och valde att skriva om Lion King. I slutet av lektionen diskuterade vi vilka budskap som Lion King har. Under min planeringstid förberedde jag hur vi kan skriva texten gemensamt.

movie review joint re-writing

movie review joint re-writing 2 movie review joint re-writing 3 movie review joint re-writing 4 movie review joint re-writing 5

Det är viktigt att förbereda sig noggrant innan gemensam omskrivning annars riskerar man bara att lotsa fram eleverna och bidrar inte till större förståelse för hur man skriver och därigenom större självständighet. Därför är det viktigt att knyta tillbaka till exempeltexten och visa på hur vi kan byta ut ordgrupperna när vi skriver och tydliggöra när vi inte kan byta rakt av som i exemplet nedan:

ex lion king

Jag poängterar att i Corpse Bride är det två personer som är desperata medan det i Lion King endast finns en son till kungen, därför fortsätter historien på ett annat sätt. Poängen med gemensam skrivning är att göra skrivprocessen explicit så att eleverna kan se hur en bättre skribent tänker, vilka avvägningar den gör osv. Det viktiga är att visa att även en bra skribent utgår från exempeltexter eller texter den blivit inspirerad av. Det är själva nyckeln – att lära eleverna att använda texter som de möter för att skriva egna texter så att de till slut kan göra detta arbete på egen hand.

Hur analyserar man?

För att få eleverna att förstå de olika lässtrategierna sökläsa och tolka så brukar jag låta dem göra frågor.

Inför ett boksamtal på boken Sanning eller konsekvens har jag gått igenom hur resonemangen kan vara mer utvecklade. Det som fortfarande är oklart är hur jag kom på den tankegången. Istället för att vänta på att eleverna ska uppnå en viss mognad, kan jag göra tankegångarna vid analys explicit och visa hur en analytisk person tänker. Exempel på frågor man kan ställa när man analyserar har jag tagit från Blooms taxonomi.

Blooms analys 2

Utifrån ovanstående frågor ska vi nu göra frågor som vi kan ta upp på boksamtalet.

sanning eller konsekvens analysfrågor