Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
systemic functional lingustics

Language is meaning – Språksyn och konsekvenser

Språket är det mest komplexa system som vi människor känner till.

Under den nationella nätverksträffen för Reading to Learn i Uppsala förra veckan föreläste bland annat professor Caroline Coffin, Open University, London. Hennes forskningsområde är lingvistik och engelska. Hon menar att människor i allmänhet uppfattar språk som något som bara ”finns där”.  Inom SFL (systemic functional lingustics) har språk definierats som mening. Med det menas att språk inte bara är ett verktyg man lär sig genom utan språket i sig är mening om man översätter mening till betydelse eller innebörd.  Man lär sig alltså inte NO, eller vilket ämne det nu är, genom språket, utan NO-språket är NO. Att separera ämne från språk går inte. Hur skulle ämneskunskaper annars kommuniceras om inte genom språk?

Om vi i skolan skulle anta denna språksyn skulle det innebära att alla lärare i alla ämnen skulle behöva undervisa i språk. Det skulle också innebära att vi skulle behöva prata mer explicit om språk. Därigenom skulle förhoppningsvis underförstådda förväntningar göras uttalade och de elever som inte delar skolans kultur skulle härmed dels lättare få den hjälp de behöver och dels förstå att det handlar om språkkunskaper och inte om att inte om att vara otillräcklig på något ogripbart sätt.

Jag anar också att det skulle lyfta språkkunnighet till något som  är mer värdefullt.