Visar alla blogginlägg från: mars 2014

Introduktion

Detta är mitt första inlägg bland Bloggar för Pedagog Stockholm.

Bloggen ”Nätbaserad Lärare” handlar om lärarens yrkesroll när det gäller användandet av IT som pedagogiskt verktyg för att utveckla lärprocesser, samarbete och kommunikation. För mig innebär att vara en nätbaserad lärare att utgå från socialt nätverkande, kunskapskonstruktion på nätet och spridning av ny kunskap.

Det har sagts flera gånger tidigare att det är lärarens professionalism som dikterar användandet av undervisningsteknologi för att utveckla lärprocesser, samarbete och kommunikation. Mitt intresse för IT-stöd i undervisningen började med att jag under min gymnasielärarutbildning skrev mitt examensarbete utifrån ”Hur utnyttjas datorerna i Gymnasieskolan?”, vilket tog vid när jag i min undervisning utforskade ”Nätbaserat lärande via digitala lärplattformar”. Jag har senare blivit engagerad som ambassadör för Webbstjärnan och precis börjat blogga här på Pedagog Stockholm, dessutom slutför jag denna termin min fil.mag inom ‘Adult Learning and Global Change’ vid Linköpings Universitet. Examensarbetet har titeln ‘Teachers Open Online Learning for Professional Development’ och tar upp hur MOOC-kurser kan fungera som en modell för vidareutbildning av verksamma lärare.

När jag gick med i Digitala Skollyftet  var perspektivet att nätet är en källa till gränslöst lärande, där lärresurser skapar ett landskap. Fokus var på att navigera och filtrera informationen. Jag har nu upptäckt det fantastiska med gemensamt meningsskapande, vilket inte bara handlar om förmåga att hitta information utan att sätta in den i ett sammanhang. Eftersom sambanden är allt mer komplexa och ständigt förändras handlar det om att tolka från olika perspektiv. Det gemensamt meningsskapande sker när lärare delar och diskuterar reflektioner och insikter med varandra!