Visar alla blogginlägg med kategorin:
Entreprenörskap

Pilotprojekt med Open Badges för kamratbedömning

Under 2014 har jag börjat ett pilotprojekt med digitala märken (eng. Open Badges) för kamratbedömning på gymnasiet och fick svara på tre frågor kring mina egna reflektioner:

1. Under ett TeachMeet på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, berättade du om ditt deltagande under Microsoft in Education Global Forum i Barcelona. Vad vill du föra vidare till andra lärare som är nyfikna på digitala verktyg i undervisningen?

-Det visade sig att majoriteten av lärarna på skolan redan skapar undervisnings- eller inlärningsresurser som finns tillgängliga för eleverna på Internet. Temat under Global Forum 2014 var design för lärande under det 21:a århundradet och nya möjligheter med 1-till-1 i klassrummet. Framtiden ger ökade möjligheter att använda digitala verktyg för att utföra demonstrationer (t.ex. visa upp datorbaserade simuleringar eller virtuella laborationer). Vi kommer kunna samarbeta med experter och lärare på distans eller bjuda in olika gäster för att berika elevernas inlärning. Det blir också allt vanligare att både lärare och elever publicerar undervisnings- eller inlärningsresurser på Internet (t.ex. en blogg eller wikisida). Under mitt deltagande som Expert Educator inom Microsofts nätverk ”Partners in Learning” deltar jag med projektet ”Certified Networked Student”. Målet är att skapa en kurs i digital studieteknik, som exemplifierar hur en personlig lärmiljö och ett öppet lärande på nätet kan användas i undervisningen på gymnasiet.

4183635

2. Du deltar i en magisterutbildning kring globala förändringar inom undervisning – ”Adult Learning and Global Change”. Under Digitala Skollyftet (#digiskol) delade du med dig dina tankar kring att bli en nätbaserad och nätverkande lärare. Vilka erfarenheter har du tagit med dig på vägen?

-Jag utgår från att nätbaserat lärande startar med socialt nätverkande, vilket leder till kunskapskonstruktion på nätet och spridning av kunskap till eller inom en grupp människor. Lärande sker enligt ett sociokulturellt synsätt genom samspel med andra människor, eftersom deras erfarenheter bidrar till ett kollektivt meningsskapande. Termen distribuerat lärande används för att betona att lärande inte är individuellt utan sker hos flera individer. Kunskap blir fullständigare och djupare när man delar med sig av eller distribuerar sin kunskap till andra. Mina erfarenheter är att motivationen ökar när eleverna får studera frågor som är direkt relevanta för dem eller deras familj. Dessutom försöker jag knyta skoluppgifter till samhället utanför klassrummet, gärna med deltagare som kommer från andra länder eller kulturer. Det får eleverna att engagera sig i frågor som berör global samverkan (t.ex. globala miljöfrågor eller global marknadsekonomi) och redovisningen kan vara att producera något som får en verklig användning (t.ex. ett bidrag till en utställning på ett lokalt museum eller ett reportage).

3. Du har nämnt att inom en snar framtid kommer vi möta nya vägar för lärande och bedömning av kunskaper. Vilka nya trender och framtids perspektiv tror du kommer dominera?

-Kunskap finns i nätverk och kunskapande är att bygga nätverk genom att lägga till förbindelser för att hitta samband mellan olika kunskapsområden. Under mina studier av pedagogiken bakom Konnektivism, som tillämpas inom gigantiska studiecirklar på nätet (MOOC-kurs), har jag fastnat för fyra nätverksprinciper formulerade av Stephen Downes: Autonomi (självstyre) innebär självbestämmanderätt, men också att fatta välgrundade beslut och ta ansvar för sitt eget lärande. Diversitet (mångfald) innebär en variationsrikedom bland individer, som bildar ett mångfacetterat nätverk mellan aktörer med olika målsättningar, behov och perspektiv. Öppenhet (transparens) innebär fri tillgång till information, som främjar en tillåtande dialog och möjlighet till granskning. Interaktion (samverkan) innebär möten mellan människor och/eller grupper av människor, vilket gör att vi tillsammans deltar på den socialekologiska arenan.

Jag medverkar som ambassadör för Webbstjärnan, eftersom webbpublicering och elevers integritet på nätet kommer ingå i alla undervisningsämnen. Jag stödjer utbildningskonceptet UF-företagande som drivs av Ung Företagsamhet, eftersom det stöttar eleverna att omsätta entreprenörskap och visioner till riktiga varor och tjänster. Slutligen tror jag att ungdomar redan nu utvecklar förmågor att använda datorer och Internet för samarbete, kreativitet, innovation och nätverkande. Detta är förmågor som kommer att vara framtidskompetenser för organisationer och yrkesroller. Det kommer leda till nya former för bedömning av informella kunskaper. Mitt pilotprojekt handlar om hur eleverna använder digitala märken ”Open Badges” för kamratbedömning med digitala verktyg. De får också märken för uppdrag som stödjs av samhällsaktörer (t.ex. WWF, EarthHour, GetOnlineWeek, RealStars).