Grattis Jenny och Yasmine till Lärarförbundet i Stockholms stipendium!

Jenny och YasmineJenny Söderhjelm Larsson, förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Östbergaskolan och Yasmine Chetioui, lärare i fritidshem och bild på Kvarnbackaskolan har tilldelats Lärarförbundet i Stockholms årliga stipendie på 10 000 kronor vardera. Stipendiet riktar sig till lärare, fritidspedagog, förskollärare, lärare i förskoleklass eller lärare i fritidshem på en grundskola i Stockholm som gör skillnad för skola, kollegor och elever. Skolan kan vara kommunal eller privat.

Här är juryns motiveringar:

”I sitt uppdrag som förstelärare i språkutvecklande arbetssätt arbetar Jenny för att utveckla hela skolans samarbete kring elevers språkutveckling och kreativitet. Hon har utarbetat former kring läsning och boksamtal och även fortbildat kollegiet i framgångsrika metoder för läs- och skrivutveckling. Hon samarbetar med Östbergas kulturhus och förskolor i området för att fördjupa och förankra elevernas tillgång till läsning och boksamtal under hela skoltiden.  Jenny samarbetar även med fritidshemmet, bland annat genom att gemensamt skapa inspirerande läsmiljöer och genom att tillsammans med fritidshemmets arbetsledare fortbilda personalen genom auskultationer med fokus på lektionens språkliga innehåll. Allt för att inspirera eleverna till att upptäcka glädjen i att läsa och diskutera text.  Under 2019 har hon varit ansvarig för skolans förberedelsegrupp och skapat väl fungerande rutiner för mottagande av nyanlända och inslussning i hemklass. Jenny har infört ett faddersystem där elever från hemklasser är faddrar till elever i förberedelsegruppen vilket skapar en trygghet och en tillhörighet för eleverna. Eleverna i Jennys klassrum vågar använda svenska och vill vidareutveckla språket eftersom Jenny lägger fokus på att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Elevens eventuella misstag vänds till positiv inlärning.”

Yasmine har arbetat på skolan sedan sin examen 2017. Tidigt visade hon en fantastisk förmåga och kunnande i sitt yrke. Yasmine har egenskaper som gör henne till en fantastisk lärare i fritidshem även om hon har få år i yrket.

I undervisningsdelen i bild uppvisar hon stora pedagogiska förmågor. Hon besitter ett förhållningsätt som genomsyras av god värdegrund. Yasmine har ett mycket bra bemötande gentemot elever, föräldrar och kollegor. Hon är skicklig på att planera, organisera och driva på utvecklingen inte bara i sin egen enhet i skolan utan också i hela fritidsverksamheten, vilket gjorde att hon snabbt fick uppdraget som avdelningsansvarig på fritidshemmet.
Yasmine har en logistik- och planeringsförmåga som är utöver det vanliga. Hon bidrar till en god arbetsmiljö för kollegorna genom sin framförhållning och sitt lugn. Hon har förmågan att disponera arbetstiden så att hon inte alls stressar andra i sin omgivning.
Yasmine är en stor tillgång för eleverna och hela skolan.”

Grattis! Tidningen LÄRA Stockholm bäst i Sverige igen!

Lära pp 2019Konferencier Jesper Rönndahl intervjuar chefredaktör Tomas Bannerhed, Sofia Oliv kommunikationschef på utbildningsförvaltningen och ansvarig utgivare för tidningen samt Helena Lager, formgivare på Blomqvist. Foto: Stina Stjernkvist

Utbildningsförvaltningens tidning LÄRA Stockholm har utsetts till bästa personaltidning i Sverige. Priset delades ut på tisdagskvällen under den stora Publishinggalan på Berns och motiveringen lyder: ”För klockren målgruppsanpassning, engagerande texter samt foton som utstrålar lugn och allvar.”

– Det här var väldigt roligt, inte minst med tanke på att alla personaltidningar, oavsett bransch, numera tävlar i en gemensam kategori, säger chefredaktör Tomas Bannerhed.
– Särskilt glad blev jag för motiveringen. Vi har verkligen strävat efter att sätta lärarna och lärandet i centrum i tidningen, att den ska vara till för dem, och då värmer det lite extra att juryn lyfter fram just det. Vi vet också genom tidigare läsarundersökningar att LÄRA bidrar till att stärka lärarna i deras yrkesutövning.
LÄRA är till för samtliga medarbetare och distribueras så att den ska nå alla och även en del externa målgrupper inom skolsektorn. Det här var sjätte gången som LÄRA vann Publishingpriset.

– Jätteroligt på alla sätt, säger utbildningsförvaltningens kommunikationschef Sofia Oliv. Ett särskilt tack till alla lärare och andra medarbetare som har varit med i tidningen och berättat om sitt viktiga arbete. De har alla bidragit till framgången.

Publishingpriset är en jurybedömd tävling som uppmärksammar god redaktionell kommunikation i Sverige. I juryn satt bland andra DN-kritikern Ingegärd Waaranperä och den prisade fotografen Anna Clarén.

Alla nummer av LÄRA

Här är Årets lärare/lärarlag och Årets rektor/biträdande rektor – stort grattis!

Här är bilder från prisutdelningen som ägde rum under konferensen Leda lärande 26 september samt motiveringar för vinnarna i de olika kategorierna. För första gången delades priset Årets biträdande Rektor ut. Prisutdelarna var grundskoledirektör Lee Orberson, gymnasiedirektör Peter Lyth och utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

 

Persnilla BPernilla Blom, Södermalmsskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i förskoleklassen, årskurserna 1–3 jämte fritidshemmet:

Motivering:

”Pernilla har med metodiskt arbete som grundar sig i läroplanen, forskning och beprövad erfarenhet arbetat fram en trygg miljö där varje elev möts och utvecklas optimalt utifrån sin egen nivå.

I hennes arbete lyser struktur, reflektion och medvetenhet igenom. Hon utvärderar och vidareutvecklar dagligen tillsammans med sina elever. Tydliga genomarbetade lektionsmål utifrån Lgr11 är utgångspunkten.

Pernillas engagemang och intresse sprider sig både till elever och andra vuxna på skolan. Pernilla provar gärna nya idéer utifrån forskning som till exempel skärmar för att möblera funktionellt utifrån behov eller bänkcyklar som påverkar hjärnans aktivitet. Det finns en tanke bakom varje utvecklingssteg och handling. ‘Fokus på en sak i taget, låt arbetssättet landa, därefter nästa fokus, säger Pernilla’.”

Elin V TEllen Ter Vehn, Essingeskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i fritidshemmen, årskurserna 4–6:

Motivering:

”Ellen har genom ett medvetet arbete med verktyg hon reflekterat fram via erfarenheter i läraryrket skapat en trygg arbetsmiljö i en tidigare orolig klass. Klassen har haft en enastående utveckling vad gäller såväl kunskaps- som social utveckling. Värdegrundsarbetet har varit grunden och i samverkan med alla elever och vuxna runt klassen har tryggheten växt fram. Ellen arbetar med transparens, delaktighet, dialog, lektionsstruktur och rutiner.

Ellen möter sina individer där de står och stöttar dem att nå så långt de kan i sitt lärande. I arbetet är positivt bemötande viktigt. Hon bygger på ärlighet, tydlighet och mycket kärlek. Eleverna ska veta att det alltid finns en ny chans att lyckas. Då skiljer hon på det någon gör och vem någon är; ‘Jag tycker inte om det du gjorde men jag tycker om dig. ‘Det är oerhört viktigt att jag är grundad i det jag tror på’, säger hon, tydliga ramar med mycket kärlek’.”

Iman EIman Ehsani, Enbacksskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i årskurserna 7–9:

Motivering:

”Iman Ehsani är en lyhörd och tydlig ledare med ett stort engagemang kring varje elev där klassrumsklimatet präglas av arbetsglädje och lust till lärande på olika plan.

I sitt arbete på Enbacksskolan visar han sin förmåga att på ett kreativt sätt ta vara på möjligheter som finns i samhället att skapa en undervisning i samklang med nutid. Han bidrar inte bara genom sitt engagemang inom sina ämnen utan även i samhällsfrågor som handlar om integration och elevernas delaktighet. Några exempel på detta är; temadagar, skolradio med egna poddar, samarbete med föräldrarådet och Prao-verksamhet under Järvaveckan.

Iman besitter både didaktisk skicklighet och har breda och djupa kunskaper i sina ämnen likväl som styrdokumenten, vilket syns i klassrummet. Med detta som grund har han utvecklat en didaktisk metod, kallad Progressdidaktik. Den tydliggör lärandeprocessen kring lärandemål, begrepp och bedömning, vilket hjälper eleverna att utvecklas och nå sina egna högt uppsatta mål.”

Conny MConny Marstad, Kärrtorps gymnasium

Årets lärare med inriktning mot undervisning i gymnasiets allmänna ämnen:

Motivering:

”Conny är en för skolan viktig kulturbärare som uppskattas högt av såväl elever, kollegor som skolledning. Han är en person som har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, vilket bidrar till att skapa en trygg lärmiljö både i och utanför klassrummet. Han besitter en didaktisk skicklighet när det gäller att utveckla och anpassa undervisningen till de elevgrupper och individer han möter. Genom att skapa ett intresse och väcka elevernas nyfikenhet för de naturvetenskapliga ämnena, lockar han fram kunskaper och förmågor hos sina elever – även hos de elever som inledningsvis saknar djupare kunskaper i svenska språket, självförtroende eller motivation.

Hans stora engagemang för att stärka eleverna språkligt, kunskapsmässigt och socialt avspeglar sig bland annat i de initiativ och kontakter han tar med samhället utanför skolan och de studieresor som han arrangerar tillsammans med kollegor.

Conny driver olika utvecklingsområden som syftar till att höja kvaliteten på undervisningen. Det kan handla om att auskultera hos kollegor som arbetar språkutvecklande för att själv utveckla sin egen praktik, leda pedagogiska samtal i ämnesgruppen eller att stärka likvärdigheten inom ämnet. I sin roll som schemaläggare med god förståelse för olika pedagogiska behov har han även skapat möjligheter för ett schema som stödjer och förstärker lärandet på skolan.”

BjörngårdsskolanBjörngårdsskolans arbetslag i årskurs 3

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”Ett arbetslag som utnyttjar alla professioners kunskaper och erfarenheter i sitt ämnesövergripande arbete. Arbetslaget har skapat ett tillåtande klimat via skolans ”Trygghetsbarometer” där pedagogerna tar tillvara elevers tankar, frågor och intressen.

Detta har bidragit till att fler elever samarbetar, för dialoger och utmanar varandra på ett positivt sätt, vilket har skapat en trygghet hos eleverna då de har något gemensamt att förhålla sig till. Genom arbetslagets gemensamma engagemang och samarbete, där skola och fritidshem är ett och där elevernas intresse lyfts in i lärandet har både trygghet och kunskapsinhämtning ökat hos eleverna.

Skolans värdegrundsarbete genomsyrar hela undervisningen där olika lärstilar används och anpassningar görs för att ge varje elev bästa möjlighet till utveckling och lärande. Arbetslagets arbete har inspirerat andra arbetslag i sin utveckling kring hur ett bra samarbete mellan skola och fritidshem kan bedrivas och vilka vinster detta ger till eleverna. Arbetslagets olika kunskaper och beprövade erfarenheter från olika professioner gör Björngårdsskolan årskurs 3 till ett team med gemensam yrkesstolthet där alla stöttar och hjälper varandra.”

OlovslundsskolanGrundsärskolans arbetslag F-6, Olovslundsskolan

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”Personalen har utvecklat och professionaliserat sin verksamhet på ett mycket föredömligt sätt med väl fungerade undervisningsgrupper som utgår från elevernas skiftande behov av stöd. Man har tagit tillvara på elevernas intresse för musik och rörelse och använt det som en inkörsport till ämnesundervisningen.

Personalen har också på ett engagerat sätt utvecklat den digitala delen i undervisningen och på så sätt lyft kvaliteten av dokumentation och utvärdering av elevernas resultat. En väl utvecklad samverkan mellan särskolan och skolans fritidshem har bidragit till att eleverna upplever att de är en del av hela skolan och får möjlighet till att umgås med skolans övriga elever på ett naturligt sätt.

Arbetslagets personal har hög kompetens av att arbeta med elever med stora svårigheter samt ett väl utarbetat förhållningssätt gentemot varje elev. Sist men kanske viktigast, i arbetslaget råder prestigelöshet, trivsel och mycket glädje mellan elever och personal.”

skolakutenSkolakuten, ESS-gymnasiet

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”De har en ställtid på 48 timmar för att kunna ta emot en elev som blivit avstängd från sin hemskola. Därefter tar Skolakuten ansvar för elevens utbildning under två till fyra veckor.

Arbetet måste vara effektivt från första stund och därför arbetar laget med att bygga upp tillitsfulla relationer mellan vårdnadshavare, hemskola och andra viktiga aktörer kring eleven.

Arbetslagets förmåga att på kort tid etablera relationer med sina elever och bemöta varje elev på ett professionellt sätt skapar gynnsamma förutsättningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig en behovsanpassad undervisning under den korta tid de vistas på skolan.

Detta är ett arbetslag som präglas av ett specialpedagogiskt perspektiv som sällan skådats!”

SSASTSPPAST Thorildsplans gymnasium

Årets lärarlag på gymnasiet och gymnasiesärskolan:

Motivering:

”På SPPAST utgår man helt ifrån elevernas förutsättningar – det gäller kunskapsnivå, socialt och laget är grundat i sitt relationella arbete kring varje elev. Lärarlaget på SPPAST lägger förutom de sedvanliga ämnesspecifika studierna, stor vikt vid sociala aktiviteter. Fokus i laget är bland annat att träna eleverna inför sitt fortsatta liv – ett slags entreprenörskap.

Det dagliga arbetet styrs av kreativitet, gedigna kunskaper, lösningsfokus och prestigelöshet, vilket kräver stort engagemang och kunskap i hur man bemöter och arbetar med elever som har olika svåra grader av AST-problematik. Några av deras största styrkor är: samarbete, flexibilitet, ämneskunskaper och stort hjärta. Detta lyser igenom i allt de uttrycker runt sin lärargärning.

Man ser sina olikheter som en styrka och kan använda detta för att hitta olika ingångsvägar för alla elever. ‘Vi i personalen är olika som personer, men vi förenas i ett gemensamt arbetssätt och elevsyn. Här finns inget som är ristat i sten!’ ”

Nina JonssonNina Jonsson, Södermalmsskolan

Årets rektor

Motivering:

”Nina har bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete på en stor F–9 skola i tio år baserat på ett mycket systematiskt kvalitetsarbete. Ninas ledarskap är distribuerat, tydlig intern delegation, Ninas ledarskap präglas av ordning och reda, tydlighet i uppdraget och förväntningar på resultat genom aktiv deltagande av elever och medarbetare. Nina delar gärna med sig av sina erfarenheter och bidrar aktivt till en delarkultur.”

Mikael OdinMikael Odin, Nya Elementar

Årets Rektor

Motivering:

”Mikael leder ett mycket starkt och visionärt förändringsarbete, på en stor F–9-skola, baserat på ett gott systematiskt kvalitetsarbete med tydlig intern delegation med en stark tilltro till medarbetarna. Siktet är inställt på att skapa en skola i takt med tiden. Mikael är mycket generös med att dela med sig av erfarenheter från utvecklingsarbetet till kollegor och andra intresserade.”

IMG_2763Karin Henrekson Ahlberg, ISSR

Årets Rektor

Motivering:

”Karin leder sedan många år en internationell skola omfattande förskoleklass till gymnasium inom ramen för gymnasieavdelningens organisation. Karins ledarskap bygger på ett mycket väl utvecklat och innovativt, forskningsbaserat systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ökat lärande och gott bemötande. Karin har ett tydligt fokus på undervisningsutveckling och resultaten har inte låtit vänta på sig.”

Åsa HÅsa Henricson, Bagarmossens och Brotorps skolor

Årets biträdande rektor:

Motivering:

”Åsa ansvarar sedan många år för Brotorpsskolan. Hon leder ett systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Åsa har en tydlig ledningsfilosofi som bland annat kännetecknas av stor tilltro och tillit till medarbetarna. Åsa har utvecklat ett årshjul för läroplanens förmågor i fritidshemmet och ett årshjul för övergång mellan förskolor och skola som används i stadsdelsnämndsområdet.”

Grattis Pavlina Spanos och Enbacksskolan till Pennsvärdet 2019!

Pavlina Spanos, Enbacksskolan tilldelas Pennsvärdet 2019Pavlina Spanos, Enbacksskolan tilldelas Pennsvärdet 2019 med följande motivering:

 ”Pavlina Spanos inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en skola som hon verkat i under så lång tid.

Pavlina är en mycket erfaren lärare som på ett metodiskt och nytänkande vis anpassat undervisningen till sina elever och på så vis höjt resultaten i sin skola. Genom att balansera förväntan, struktur, ansvar och utrymme för att pröva nytt har hon skapat en lärandemiljö präglad av tillit till den egna förmågan, självförtroende och framtidstro som sprider sig bland elever såväl som kollegor.

Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är i fokus.”

Pavlina Spanos visste tidigt att hon ville ha ett yrke där hon fick möta människor och få utlopp för sin omhändertagande ådra. Hon växte upp i Kungsängen nordväst om Stockholm och efter att ha vikarierat som lärare i ett halvår gick det upp för henne att det var exakt det hon skulle ägna sitt liv åt. Hon hade hittat ”sin grej”.  I år tilldelas hon Pennsvärdet – en utmärkelse för lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande.

”Jag vet att jag gör skillnad”

– En av de största grejerna med att vara lärare är att se att det jag gör påverkar barnen, att jag gör skillnad. De här är mer än ”bara ett jobb” och allt jag gör har betydelse för inte mindre än 43 elever dagligen. Jag förstår att jag hittat rätt när jag går hem från skolan och känner att jag är lycklig och glad”, säger hon.

Efter avslutad lärarutbildning började Pavlina jobba på Enbacksskolan i Spånga -Tensta. Där har hon jobbat de 20 senaste åren. Hennes närvaro på skolan är påtaglig, både bland elever och kollegor.

Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan är stolt över Pavlinas jobb och tycker att Pennsvärdet har  hamnat helt rätt.

– Pavlina är en oerhört skicklig lärare som har ett stort engagemang för sitt yrke och för sina elever. Hon har ett pedagogiskt driv och en outtröttlig vilja att utveckla sig själv och sina elever. Pavlina är oerhört mån om att eleverna känner tillit och trygghet i skolan och skapar väldigt goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Hon har en enorm förmåga att se till att alla barn blir sedda och stärka deras känsla av att de alla är lärande individer som kan lyckas i skolan”, säger Raija Ikonen.

Pennsvärdet 2019 delas ut den 20 maj på Hallwylska museet av utbildningsminister Anna Ektröm. Förutom själva utmärkelsen består priset av ett stipendium på 25 000 kronor som kan användas till pedagogisk vidareutveckling.

Se filmen om Pavlina och hennes kollegor på Enbacksskolan.

Grattis Måns Rybäck på Husbygårdsskolan till stipendiet!

MånsLärarförbundet Stockholm har genom tidigare donationer en stipendiefond som riktar sig till lärare, fritidspedagoger och förskollärare i grundskola. Stipendierna som är på 10 000 kronor delas ut i samband med Lärarförbundet Stockholms årsmöte varje år.

Årets mottagare av stipendiet är Måns Rybäck, lärare i idrott och hälsa på Husbygårdsskolan och Åsa Boman, förskollärare i förskoleklass på Carlssons skola.

– Det känns väldigt kul såklart att ha blivit uppmärksammad i mitt dagliga arbete. Men som jag sa igår i mitt lilla tacktal så är det många många kollegor som gör så mycket bra för den svenska skolan, tillsammans gör vi skillnad, säger Måns Rybäck.

– Jag vet inte exakt varför jag fick stipendiet, kan bara gissa! Kanske för att jag försöker se fler möjligheter till utveckling för skolans elever i form av utomhusprojektet samt energipassen. Kanske även för att jag vill ha ett nära samarbete med våra lokala föreningar, vilket i sin tur innebär att skolans elever kan få möjlighet att komma in i föreningslivet. Jag fick även beröm i min nominering för att jag är en stöttande kollega och det kanske också juryn tyckte var viktigt!

Vad ska du göra för pengarna?

– Det vet jag faktiskt inte. Jag har absolut inte hunnit tänka på detta dels för att jag har tillsammans med mina närmaste kollegor planerat vår stora vinteridrottsdag som vi har i veckan och även för att jag har tankarna till min resa till Indien som bär iväg nu på söndag.

Juryn motivering lyder:

”Måns har sedan många år som idrottslärare i Husby arbetat för ett bra arbetsklimat och god värdegrund bland både elever och kollegor.

Han undervisar alla årskurser med stor kunskap om de olika åldrarnas rörelsemönster och rumsuppfattning. Måns lägger stor vikt vid deltagande i sin idrottsundervisning och utgår inte från att den som vinner alltid bäst eller får högsta betyg, utan istället på hur eleverna tar sig an uppgifterna och applicerar kunskaperna. Han planerar sin undervisning så att elevera gör en progression och anpassar den efter klassernas behov och dagsform.

Måns vill att alla ska lyckas utifrån sin kapacitet, han håller sig ajour med sådant som är modernt och ger eleverna inflytande i lektionsdesignen. Måns är en god kollega som stöttar i svåra lägen, ger råd samt peppar sina kollegor att våga prova nya saker.

Måns samarbetar med kontakter i arbetslivet och eldsjälar i området så att de kommer in med aktiviteter i skolans verksamhet och för att eleverna lättare ska kunna utöva idrott på fritiden. Utöver detta har han även hjälpt till att utveckla ”energipass” på skolan för att få in daglig fysisk aktivitet. Han har tagit initiativ till ett projekt att ha all idrott utomhus för skolans årskurs fem under ett läsår. Måns vill med detta, förutom att utmana sig själv som lärare. ta vara på de vackra utomhusmiljöerna i Järva och testa de forskningsresultat på utomhusaktiviteters alla positiva effekter.”

Grattis Eriksdalsskolan till Kvalitetsutmärkelsens Hederspris!

EriksdalsskolanJuryns motivering till priset:

”Denna skola arbetar framgångsrikt med inkludering och mot diskriminering och kränkande behandling. Här finns en tydlig Likabehandlingsplan. Den omsätts i praktiken genom aktiviteter som involverar såväl elever som vårdnadshavare och medarbetare. Exempelvis anordnas temadagar och skolan har också genomgått HBTQ-certifiering. Det imponerar att en så stor organisation hittat metoder att strukturera arbetet på ett sätt som når alla. Enheten belönas med ett hedersomnämnande för att de på ett föredömligt vis arbetar metodiskt och framgångsrikt med inkludering och likabehandlingsfrågor.”

Prissumman är etthundratusen kronor (100 000 kr).

Grattis Jenny till Pennsvärdet!

Stadsminister Stefan Löfven tillsammans med Jenny Söderhjelm Larsson, Bassem Jerbi rektor och Sofia Persson biträdande rektor på Östbergaskolan.Stadsminister Stefan Löfven tillsammans med Jenny Söderhjelm Larsson, Bassem Jerbi rektor och Sofia Persson biträdande rektor på Östbergaskolan.

Berättarministeriets nyinstiftade utmärkelse Pennsvärdet har tilldelats mellanstadieläraren Jenny Söderhjelm Larsson Östbergaskolan.
Ceremonin hölls i Observatoriemuséet där även Berättarministeriet har sina lokaler. Det inleddes med ett anförande av Stefan Löfven som även överräckte Pennsvärdet till den värdiga och allra första mottagaren  för hennes arbete med att skapa en språkutvecklande miljö för alla åldrar på Östbergaskolan i Älvsjö.

– Som statsminister vill jag å hela Sveriges vägnar tacka för de insatser som du och dina kollegor gör varje dag, för vår demokrati – och för vårt land, sa statsministern under sitt anförande riktat till Jenny Söderhjelm Larsson.

Jenny Söderhjelm Larsson, mellanstadielärare på Östbergaskolan i Älvsjö, har genom sitt inspirerande arbete som språkutvecklande förstelärare gjort ett djupt intryck på Pennsvärdets jury.
– Det känns underbart och jag är oerhört hedrad över att ha tilldelats Pennsvärdet. Jag är väldigt stolt. Yrket som lärare är en stor uppgift och jag ser det här som en möjlighet att få förmedla kärleken jag känner till mitt jobb, säger Jenny Söderhjelm Larsson.

Pennsvärdet instiftades 2018 av Berättarministeriet med syfte att uppmärksamma och hylla lärare som jobbar i socioekonomiskt utsatta områden. Pennsvärdet består av en silverbrosch formgiven av Aviva Scheiman, samt av ett stipendium à 25 000 kronor som ska stärka mottagarens pedagogiska vidareutveckling.

Juryn motivering:
Jenny Söderhjelm Larsson imponerar med sin uppfinningsrikedom, drivkraft och förmåga att bjuda in sina elever och kollegor till ett livslångt lärande. Genom att kombinera ledarskap, frihet och kreativitet har hon skapat en språkutvecklande miljö i hela skolan som kommer alla till gagn, såväl barn som vuxna. Hon utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet. Jenny är en sann förebild som värnar om varje barns individuella engagemang och på så sätt lyfter hela klassrummet.

Pennsvärdet tilldelas en lärare som i en nyskapande och framåtlutad anda, genom en pedagogisk gärning främjar elevernas kunskapsutveckling, kreativitet och kritiska förmåga. Lärare i socioekonomiskt utsatta områden arbetar under förutsättningar som ställer stora krav på deras professionella kompetens och engagemang.

– Pennsvärdet är vår hyllning till lärarna vars gärning vi dagligen ser prov på, och vi hoppas att priset ska stärka och inspirera andra lärare med liknande förutsättningar, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet.

Berättarministeriet verkar som ett stöd för barn och lärare i områden med hög arbetslöshet i kombination med låga studieresultat.

Eriksdalsskolan och Hjulsta grundskola har skolbibliotek i världsklass!

Glada skolbibliotekarier som fått pris. eriksdalsskolans bibliotekCilla Dalén på Hjulsta grundskola läser tillsammans med några nyanlända elever Maurice Sendaks ”Till vildingarnas land” högt på svenska respektive arabiska.

Till höger: Annika Lundström och Barbara Buczkowski är skolbibliotekarier på Eriksdalsskolan.

Eriksdalsskolan och Hjulsta grundskolas skolbibliotek har tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i Världsklass 2018. Utmärkelsen delas ut av fackförbundet DIK, som organiserar personer som arbetar inom kultur och kommunikation.

Priset kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete, det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå. Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och till att underlätta för att uppfylla målen.

– Det är fint att vår skola får beröm. Vi jobbar väldigt medvetet runt elevernas språkutveckling och använder litteraturens möjligheter på många sätt, säger Cilla Dalén på Hjulsta grundskolas skolbibliotek.

– Som skolbibliotekarie har jag förmånen att samarbeta med många på skolan, vi strävar alla ständigt framåt och att försöker utveckla vårt arbete. Skolbiblioteksverksamheten är viktig framför allt för arbetet med litteraturen, men även för delar av det som i de nya skrivningarna i läroplanen kallas ”digital kompetens”.

Hjulsta grundskola och Eriksdalsskolan fick utmärkelsen tillsammans med 32 andra skolbibliotek i landet.

Kriterierna i bedömningsarbetet:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Cilla Dalén bloggar här på Pedagog Stockholm Vad gör de på bibliotektet? Skolan har också en egen blogg om pristagarna i Världens ALMA.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Grattis Anne-Marie Körling till Ingvar Lundbergpriset!

Anne-Marie KörlingÅrets Ingvar Lundbergpris tilldelas Anne-Marie Körling, lärare på Hjulsta grundskola, för hennes outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa och för att hon gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet. Anne-Marie Körling är lärare, författare, krönikör, bloggare och flitigt anlitad föreläsare. Prissumman är 100 000 kronor och delas ut vid Natur & Kulturs Läs- och skrivkonferens i Stockholm, onsdagen den 18 april.

Juryns motivering:

”Anne-Marie Körling tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt mångsidiga och outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa. Med vidsyn, beläsenhet och djup förståelse för barns behov och möjligheter inspirerar hon lärare att hitta nya vägar att väcka elevers läslust – och föräldrar att växa som förebilder. Hon möter det enskilda barnet med samma engagemang som hon når ut till en bred publik via sina böcker, föreläsningar, radioprogram, sin blogg och som Läsambassadör. Anne-Marie Körling gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet.”

Ingvar Lundberg, (1934–2012) var professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Han brann för att lära barn och ungdomar att läsa och skriva och därmed ge dem möjlighet att se fler perspektiv och engagera sig i sin omvärld.

Bilden av Anne-Marie Körling är tagen av Håkan Elofsson.

Helena Karlson

Grattis Hans Erkhammar till Ingvar Linqvistpriset i NO 2018!

Hans Erkhammar har vunnit Ingvar Lindqvistpriset i NO 2018.Hans Erkhammar, Bagarmossens skola, Stockholm, har tilldelas Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i NO (naturorientering) för 2018.

Juryns motivering:

”För sin entusiasmerande undervisning bottnande i gedigna kunskaper. Med konkreta och kreativa exempel i både projekt och fältstudier har han väckt elevernas intresse för naturvetenskap och gjort undervisningen tillgängliga för alla. En genomtänkt progression från åk 7 till 9 upprätthåller elevernas intresse”.

– Jag tog emot prisbeskedet först med förvåning och sen stor glädje och stolthet. Jag är en vanlig NO-lärare som undervisar på Bagarmossens skola sen 28 år och 34 år i Stockholms stad och jag tänker ödmjukt på alla som jag haft förmånen att möta där, säger Hans Erkhammar.

Synliggöra lärarens viktiga roll i samhället

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Hans Erkhammar var en av initiativtagarna till Fältstudion på Bagarmossens skola, som handlade om fältstudier i närmiljön.

– Fältstudion började som ett ett miljölab redan 1990 och vi NO-lärare på Bagarmossens skola arbetade ambitiöst och praktiskt med miljö och naturstudier i många år. Nu är skolan ombygg och lokalerna finns inte kvar, säger Hans Erkhammar.

Öppna föreläsningar under Ingvar Lindqvistdagen

Prissumman är på 50 000 kronor till pristagaren per pris och 20 000 kronor pris till pristagarnas skolor där 10 000 kronor går till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kronor till skolans bibliotek för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Lärarpristagarna kommer att få ta emot priset under Kungliga Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 13 april, 2018.

Under Ingvar Lindqvistdagen den 11 april berättar årets pristagare om sitt pedagogiska arbete, alla intresserade är varmt välkomna att lyssna och inspireras, helt utan kostnad. Anmälan görs på Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida.

Om Lärarprisen

Kungliga Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av Akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter. Nomineringstiden är normalt mellan september och november varje år.

De övriga Lärarpristagarna 2018 är Fredrik Nilsson, matematik Lugnets gymnasium Falun, Henrik Mickos, kemi Tibble gymnasium,Täby och Erika Sundelin, biologi Björknäsgymnasiet Boden.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se