Här är Årets lärare och lärarlag i Stockholm 2016

årets lärare 2016

Från vänster Gustav Sundh, Alexandra Ljungkvist Sjölin, Britta Rhodiner-Berndtson och Oskar Uggla.

Gustav Sundh, Sjöstadsskolan

”Gustav Sundh tilldelas priset ”Årets lärare 2016”.  Gustav har med stort engagemang verkat för att Sjöstadsskolans fritidsverksamhet integrerats med skolan och att skola och fritidshemmets verksamhet blivit till en helhet.

Gustav har under året starkt bidragit till att elevernas rastmiljö utvecklats på ett positivt och kreativt sätt. Tillsammans med övrig fritidshemspersonal har Gustav under året lett ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka elevernas förmåga till kommunikation i lek.

Gustav och skolans utvecklingsarbete kan tjäna som ett gott exempel för övriga skolors fritidshemsverksamhet i Stockholms stad. Gustav delar med sig av sin kunskap genom att föreläsa runt om i Sverige.”

Alexandra Ljungkvist Sjölin, Liljeholmens gymnasium

”Alexandra Ljungkvist Sjölin tilldelas priset ”Årets lärare 2016”. Alexandra arbetar med nyanlända elever som saknar såväl skriftspråk som skolbakgrund på Liljeholmens gymnasium. Alexandra har med stor kunskap, kreativitet och betydande engagemang utarbetat ett effektivt arbetssätt för att eleverna ska kunna göra framsteg. Alexandras kunskap kring estetiska lärprocesser bidrar till att eleverna gör framsteg och utvecklar sina färdigheter även i situationer där deras kunskaper i svenska språket är låga. Exempel på detta är att Alexandra i sin undervisning möjliggör för eleverna att prova på allt från simhopp till att arbeta med skådespelare på ”Unga Klara”.

Alexandra dokumenterar sin undervisning, bland annat genom filmer på Youtube och föreläser också regelbundet för lärargrupper.

Alexandra samarbetar med forskare från Göteborgs universitet och de har tillsammans tagit fram innehållet i läslyftsmodulen om grundläggande litteracitet. I samarbete med forskare från Malmö Högskola har Alexandra skrivit en artikel om hur man arbetar med nyanlända.

Alexandras arbete med nyanlända har bidragit till att andra lärare, på den egna skolan och på andra skolor, vågat pröva olika arbetssätt med nyanlända elever.”

Läs reportaget i tidningen Lära nr 6 2016.

Britta Rhodiner-Berndtson, Gullingeskolan

”Britta Rhodiner-Berndtson tilldelas priset ”Årets lärare 2016”.  Britta har under det senaste läsåret med stor kunskap och stort engagemang tillsammans med skolledning och medarbetare förändrat organisationen av elevgruppen inom grundsärskolan på Gullingeskolan.

Brittas arbete har bidragit till att utveckla undervisningen, genom att nya arbetssätt prövats och resurser utnyttjats effektivare, med fokus på elevernas utveckling och måluppfyllelse.  Brittas arbete är väl förankrat i skolans styrdokument och som förstelärare på skolan med uppdrag att leda och inspirera läroplansarbetet både inom grundskolan och grundsärskolan är Britta en förebild.

Britta har ingått i Skolverkets referensgrupp för bedömning i grundsärskolan. Britta är en framstående pedagog som driver arbetet framåt, båda för elever och medarbetare.”

Oskar Uggla, Södermalmsskolan

”Oskar Uggla tilldelas priset ”Årets lärare 2016”. Genom att under det senaste läsåret, arbeta med programmering som en naturlig del av teknikundervisningen på Södermalmsskolan bidrar Oskar till att öka elevernas digitala kompetens. Detta gör att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de ges större förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Vidare har Oskar byggt upp en egen webbsida med stöd i Lgr 11 som eleverna har stöd av när de ska arbeta med olika moment inom det naturvetenskapliga- eller teknikområdet. Oskar arbetar mycket med feedback från sina elever utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt där reflektion och analys är naturliga inslag.

Oskar planerar den egna undervisningen med stöd i Aretes vetenskapliga grund, stor kunskap och stort engagemang.”

Årets Lärarlag 2016

årets lärarlag gr

Malin Mileblad och Berivan Tasci, Slättgårdsskolan

”Malin Mileblad och Berivan Tasci tilldelas priset ”Årets lärarlag”. Malin och Berivan arbetar som specialpedagoger på Slättgårdsskolan. Under året har de på ett mycket kreativt och nytänkande sätt arbetat med en grupp elever som tidigare misslyckats i sin skolgång. Arbetssättet har byggt på ”brutal ärlighet” och en helhetssyn. Elevernas vårdnadshavare har haft ett nära samarbete med lärarlaget, likaså ämnesansvariga lärare på Slättgårdsskolan. Eleverna har undervisats i en extern lokal under en övergångsperiod. Genom detta arbetssätt har lärarlaget lyckats att vända en negativ utveckling för dessa elever och stärkt varje elevs självförtroende. De individuella utvecklingsplanerna har utgått från elevernas faktiska kunskaper i de olika ämnena oavsett ålder.

Lärarlaget präglas av entusiasm, kunskap, engagemang och stor kreativitet och förmåga till nytänkande samt omsorg om de elever som riskerar att hamna i utanförskap.

Lärarlaget har gjort framstående pedagogiska insatser under året och utvecklat undervisningen så att eleverna har utvecklats och nått målen för sin utbildning. Eleverna har fått ta del av en god lärmiljö. Arbetet har inneburit att eleverna har fått hjälp att bryta destruktiva mönster. I samarbete med kollegor på Slättgårdsskolan har eleverna allt eftersom slussats tillbaka till sina ordinarie klasser.”

nya elementarFrån vänster Stefan Tärnström, Camilla Pettersson, Stojanka Drinic, Sara Elvermåhr. Saknas på bild gör Cecilia Pena, Dan Ögren, Therese Personne och Anna Öberg.

Nya Elementars IKT-grupp

”Nya Elementars IKT-grupp tilldelas priset ”Årets lärarlag 2016”. Lärarlaget har med kunskap, kreativitet och engagemang drivit arbetet med att säkerställa grundläggande kompetens hos elever och medarbetare på Nya Elementars skola.  Det senaste årets arbete har bland annat fokuserat på digitala läromedel med hög kvalitet, vilket nu hela skolan har tillgång till.

Lärarlagets arbete utgår från läroplanens olika delar samt den forskning som finns rörande digitalisering och lärande. Föreläsningar och workshops arrangeras kontinuerligt för skolans medarbetare. Den digitala kompetensen kopplas även till entreprenöriellt lärande. Samarbetsprocesser på skolan gynnas av digitaliseringen genom att man lätt och snabbt kan dela goda exempel med andra.

Motivationen för skolarbete har ökat bland eleverna och det märks särskilt bland pojkarna. Arbetet med skolans digitalisering har möjliggjort för lärarna att individualisera och arbeta formativt i större utsträckning än tidigare i och med att alla elever har tillgång till digitala hjälpmedel. I det digitaliserade arbetet ser personalen förmågor hos eleverna som den traditionella undervisningen har svårt att upptäcka.”

årets lärarlag gyFrån vänster bakre raden Erja Salmenvirta, Karin Öhman, Anette Ångström, Adam Abdalla, Marcus Carlstedt, Ida Hansen, Danica Djucanovic. Mellanraden: Karin Mayorgu, Emmy-Linda Svensson och längst fram Camilla Carlberg och Bo Cassel. Frånvarande är Thomas Hjertberg, Cecilia Novoa, Ulla Rappich, Ulla Eklund och Valesca Sarrocchi.

 Språkintroduktion, Enskede gårds gymnasium

”Lärarlaget ”Språkintroduktion” på Enskede Gårds gymnasium tilldelas priset ”Årets lärarlag 2016”. Lärarlaget har under året gjort stora pedagogiska insatser genom att utveckla undervisningen genom nya innovativa lösningar, där stödmaterial saknas, i arbetet med nyanlända. Med stöd i läroplanens normer och värden har lärarlaget utarbetat ett arbetssätt som både är språkutvecklande och ger eleverna en god introduktion till det svenska samhället.

Lärarlaget ställs inför stora utmaningar då elevrörligheten är mycket stor. Dessa utmaningar möter lärarlaget med kunskap, engagemang och kreativitet. Lärarlaget har ett vetenskapligt förhållningssätt och tar regelbundet del av olika forskningsöversikter. De sprider sina erfarenheter på Pedagog Stockholm och genom att ta emot studiebesök.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.