Här är Årets lärare, Årets lärarlag och Årets skolledare – stort grattis!

CharlotteCharlotte Ahlström, Bagarmossen Brotorps skolor

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Arbete med nyanlända”.

 ”Charlotte är en engagerad och skicklig lärare som leder och utvecklar skolans arbete med nyanlända elever. Hennes mål är att elever som bytt land, skolsystem och studiespråk, på kort tid ska få en möjlighet att se och uppleva hur jämnåriga i Sverige beter sig och handlar i olika sammanhang, både socialt och utbildningsmässigt.

Hon utmanar eleverna språkligt och ämnesmässigt samt handleder kollegor i språkutvecklande arbetssätt. För att ytterligare stärka elevernas möjligheter att lyckas har hon även ett nära samarbete med berörda modersmålslärare och skolans studie- och yrkesvägledare.

Charlotte är en viktig kraft i skolans utvecklingsarbete kring nyanlända elever”.

KalleKarl-Henrik Engardt, Bagarmossen Brotorps skolor

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Kollegialt lärande”.

 ”Karl Henrik har med stort engagemang och pedagogisk skicklighet inspirerat och entusiasmerat övriga lärare på skolan att under året ha fokus på det kollegiala lärandet. Han driver ämnesutveckling och ämnesdidaktiska diskussioner i matematik över stadiegränserna.

Genom att målmedvetet arbeta för att förändra synen på matematik som ett ”svårt” ämne har elevernas matematiska självförtroende höjts och skolan har sett en resultathöjning.

Karl Henrik menar att det kollegiala lärandet handlar om att tillsammans hitta nycklar till framgång som är specifikt för den aktuella elevgruppen.

”Det gäller att tända stjärnorna i Bagarmossen.”

JohannaJohanna Melin, Alviksskolan

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Fritidshemsverksamheten”.

 ”Johanna är en inspirerande och stöttande lärare som brinner för samverkan mellan skola och fritidshem. Hon har en stor och väl förankrad kunskap om skolan och fritidshemmets uppdrag.

Johanna har under året inspirerat till ett utvecklingsarbete som fört fritidshemmets verksamhet närmare styrdokumentens intentioner. Hon leder en utvecklingsgrupp som driver kvalitetsutveckling inom fritidshemmet bland annat genom det årshjul som säkerställer ett systematiskt arbete.

Skolan och fritidshemmet har under ledning av Johanna fått ett gemensamt förhållningssätt och eleverna har fått en sammanhållen helhet under sin skoldag – visionen är ”Hela barnet –  hela dagen”.

MarieMarie Nilsson, Södermalmsskolan

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Elevhälsa”.

 ”Marie har på ett handlingskraftigt sätt, tillsammans med sina kollegor, arbetat för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Hennes arbete utgår från devisen ”Det som är nödvändigt för en del – är bra för alla” och hon driver tanken att elevhälsoperspektivet ska genomsyra all verksamhet.

Marie använder bland annat olika digitala plattformar för att bredda och driva undervisningen framåt i syfte att engagera, göra eleverna delaktiga samt få dem att känna meningsfullhet.

Genom att prestigelöst sprida sitt arbetssätt till övriga lärare på skolan har Marie starkt bidragit till en positiv utveckling som gynnar alla elever på Södermalmsskolan.”

Kenneth GonzalesKennet Gonzalez, S:t Eriks gymnasium

tilldelas priset ”Årets lärare 2017” inom kategorin ”Digitalisering för lärande”.

 ”Kennet ligger i framkant vad gäller digitalisering för lärande. Han är en engagerad och inspirerande lärare på S:t Eriks gymnasiums hantverksprogram med inriktning finsnickeri.

Kennet arbetar målmedvetet med att stärka elevernas språkutveckling och självförtroende, bland annat genom att ge eleverna möjligheter att arbeta med olika digitala verktyg som fördjupar deras lärande.

Genom sina instruktionsfilmer inom finsnickeri har han lyckats frigöra tid för eleverna så att de kan prioritera det praktiska arbetet under lektionerna. Det praktiska och teoretiska går ”hand i hand” genom ett tydligt pedagogiskt upplägg.”

KarlbergsskolanKarlbergsskolans personal

tilldelas priset “Årets lärarlag” inom kategorin “Digitalisering för lärande”

 ”Karlbergsskolan har under året arbetat systematiskt med att utveckla och förbättra den digitala kompetensen hos såväl personal som elever. Utgångspunkten i förbättringsarbetet har varit att förbereda eleverna väl inför de krav framtiden kommer ställa på olika digitala förmågor.

Arbetet har genomsyrats av delaktighet där all pedagogisk personal inkluderas i utvecklingsarbetet. Genom att skapa goda förutsättningar för möten har samverkan och kunskapsspridning ökat under året.

Det nära samarbetet i personalgruppen har skapat goda förutsättningar för att se till elevens hela skoldag, vilket gynnar elevernas lärande. Samarbetet har också bidragit till att skapat ett öppet klimat i kollegiet.

Personalens ökade digitala kompetens har bidragit till att förbättra kommunikationen internt, externt samt mellan skola och hem.”

SätraskolanArbetslaget kring nyanlända på Sätraskolan

tilldelas priset ”Årets lärarlag” inom kategorin ”Arbete med nyanlända i skolan”.

”Arbetet med nyanlända har utvecklats från en undanskymd förberedelseklassverksamhet till en angelägenhet för hela skolan.

Arbetslagets förmåga att sprida kompetens, samverka kring språkutveckling, utvärdera och följa upp arbetet samt uppmärksamma varje elevs unika förmågor har starkt bidragit till att de nyanlända eleverna på Sätraskolan idag får betyg och en likvärdig utbildning.

Genom att anpassa formerna för utslussning beroende på olika omständigheter har arbetslaget skapat en möjlighet för eleverna att integreras på ett positivt sätt.

Arbetet har lett till högre måluppfyllelse, en mjukare övergång från förberedelseklass till vanlig klass och ett medvetet språkutvecklande arbetssätt på hela skolan.

”Sätramodellen” visar att integration är möjlig!”

Östra realHistorieämneslaget på Östra Reals gymnasium

tilldelas priset ”Årets lärarlag” inom kategorin ”Kollegialt lärande”.

 ”Ämneslaget i historia vid Östra Reals gymnasium har ett pågående kollegialt samarbete med fokus på likvärdighet kring innehåll, bedömning och betygssättning.

Det kollegiala samarbetet karaktäriseras av en systematik kring planering, reflektion och analys av undervisningen. Samarbetet med Malmö Högskola bidrar till att stärka ämneslagets gemensamma synsätt kring tolkningen av styrdokumenten.

Eleverna har genom elevkåren uttryckt att de  uppskattar en likvärdig undervisning och en rättssäker bedömning och betygssättning.

Arbetslaget ”trampar ny mark” inom undervisningen på gymnasieskolan.”

Tengbom ÖdénAnnica Tengbom Ödén, Kungsholms gymnasium

tilldelas priset ”Årets skolledare 2017”.

 ”Annica har på skolan utvecklat en organisation för kollegialt lärande där basen för utvecklingsarbetet är att forskningsbaserad kunskap används för att utveckla den egna verksamheten. Centralt i arbetet är frågor som väcks i den egna undervisningspraktiken. Annica har tydligt uttryckt både en tro och förväntan på sina lärare. Arbetet har lett till nya insikter om elevers lärande men även stärkt enskilda lärares professionalism och tillit till den egna förmågan att utveckla sin undervisning.

Det har som lärare på skolan uttrycker det ” helt enkelt blivit roligare att vara lärare”.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.