Visar alla blogginlägg med kategorin:
Digital Kompetens

Grattis Olle till Lärargalans lärarpris!


Olle, Östra Real, fick motta Lärargalans utmärkelse Årets lärare 2020 vid årets digitala Bokmässa på Fotografiska i Stockholm. Prisutdelare var en annan lärare tillika författare.

Lärargalan grundades av en elev för att hylla lärare på samma vis som vi prisar idrottare och skådespelare. Här i UR Samtidens klipp presenterar hon en av 2020 års vinnare, gymnasieläraren Olle, som delar med sig av sitt framgångsrecept för lyckad digital hemundervisning. En göre detta elev till Olle förklarar varför Olles approach är så inspirerande.

Olle är tidigare i år prisad för sitt arbete mot nazism och arbete mot antidemokratiska åsikter och rasism både i och utanför klassrummet.

Prisutdelningen och intervjun är 30 minuter lång.

Stockholms stads gymnasieskolor vinnare av Guldtrappan 2017

bild vinnare av Guldtrappan till prisbloggen 1

Peter Åkerberg, Charlotte Dingertz och Gunilla Larsson från Stockholms stad, Peter Karlberg från Skolverket, Alexander Köhn och Claes Johannesson också från Stockholms stad,  firar Guldtrappan.

Vinnare av Guldtrappan 2017

Självskattning som nav för digitalt förändringsarbete har gjort Stockholms stads gymnasieskolor till flerfaldiga vinnare. Genom en organisation som har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete som har börjat ge tydliga resultat fick staden, genom Charlotte Dingertz, verksamhetsstrateg, och Gunilla Larsson, biträdande gymnasiedirektör, under pompa och ståt mottaga utmärkelsen Guldtrappan 2017 på Framtidens lärande under tisdagskvällen den 23 maj 2017.

Guldtrappan är en årlig kvalitetsutmärkelse till nominerade och granskade skolhuvudmän som visar på beprövade vägar för skolors utveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Stockholms stads gymnasieskolor tilldelades Guldtrappan 2017 med följande motivering:

”Stockholm har en övergripande vision om Stockholm 2040 där digitaliseringen är en viktig del. Man har skapat strukturer för och bedriver ett systematiskt förändringsarbete, bland annat genom ett egenutvecklat verktyg för självskattning som börjat ge tydliga resultat på alla enheter. Med 1:1 och Skolplattform genomförda, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling med Pedagog Stockholm, konferenser och grupper på sociala medier, liksom flera rika lärresurser och innovativa forskningssamarbeten och kommundoktorander har man åstadkommit fortsatt resultatutveckling”.

Det var en glad Charlotte Dingertz som tillsammans med Gunilla Larsson fick ta emot utmärkelsen på konferensen Framtidens Lärande i Münchenbryggeriet. Diplom och glasstaty delades ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Jag hoppas att alla som arbetat med självskattningsverktyget och projektet verkligen tar åt sig av äran och känner sig stolta över att få den här kvalitetsutmärkelsen, poängterade Charlotte Dingertz efter prisutdelningen.

Alexander Köhn, Claes Johannesson och Victoria Naverfeldt berättade under konferensen hur Stockholms gymnasieskolor arbetar med digitalisering och systematisk kvalitetsutveckling.

Om Guldtrappan

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse som ska gå till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. Utmärkelsen delas ut årligen i samband med konferensen Framtidens lärande. Vinnaren utses genom en öppen nomineringsprocess och förutom äran erbjuds vinnaren att dela med sig av sina erfarenheter vid Framtidens lärande och andra publika event. Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolledarförbundet, Skolchefsföreningen, Fronter, Gleerups, Liber, LIN Education, Netsmart samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Guld i Webbstjärnan – grattis Södra Ängby!

IMG_2827Södrabladet är Södra Ängby skolas webbtidning – redaktionen består av ett gäng kreativa webbstjärnor från åk 7-9:
Leo Eriksson 9A, Viktor Bergquist 9B, Aleksandra Romanova 8A, Didrik Wistedt 8B, Oliver Sundberg 8C, Joel Byström 7B, Albert Ahnfelt 7B, Hugo Ahlenius 7B, Elin Ayala Vestberg 7C, Amelie Uggla 7C, Jolina Johnsson 7C och Simon Allergren 7D – under ledning av Mailene Rollvén.
Motiveringen löd:

”En skoltidning en skoltidning i ordets klassiska bemärkelse, där man använder webben som ett tydligt verktyg för att presentera både lokala och globala nyheter. Språkligt och multimedialt, där frågor som rör allt från källkritik till pedagogik möts på ett charmigt sätt. We like.”

Länk till prisutdelningen.

Jan Aronsson
rektor på Södra Ängby skola

Här är Årets lärare och lärarlag i Stockholm 2016

årets lärare 2016

Från vänster Gustav Sundh, Alexandra Ljungkvist Sjölin, Britta Rhodiner-Berndtson och Oskar Uggla.

Gustav Sundh, Sjöstadsskolan

”Gustav Sundh tilldelas priset ”Årets lärare 2016”.  Gustav har med stort engagemang verkat för att Sjöstadsskolans fritidsverksamhet integrerats med skolan och att skola och fritidshemmets verksamhet blivit till en helhet.

Gustav har under året starkt bidragit till att elevernas rastmiljö utvecklats på ett positivt och kreativt sätt. Tillsammans med övrig fritidshemspersonal har Gustav under året lett ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka elevernas förmåga till kommunikation i lek.

Gustav och skolans utvecklingsarbete kan tjäna som ett gott exempel för övriga skolors fritidshemsverksamhet i Stockholms stad. Gustav delar med sig av sin kunskap genom att föreläsa runt om i Sverige.”

Alexandra Ljungkvist Sjölin, Liljeholmens gymnasium

”Alexandra Ljungkvist Sjölin tilldelas priset ”Årets lärare 2016”. Alexandra arbetar med nyanlända elever som saknar såväl skriftspråk som skolbakgrund på Liljeholmens gymnasium. Alexandra har med stor kunskap, kreativitet och betydande engagemang utarbetat ett effektivt arbetssätt för att eleverna ska kunna göra framsteg. Alexandras kunskap kring estetiska lärprocesser bidrar till att eleverna gör framsteg och utvecklar sina färdigheter även i situationer där deras kunskaper i svenska språket är låga. Exempel på detta är att Alexandra i sin undervisning möjliggör för eleverna att prova på allt från simhopp till att arbeta med skådespelare på ”Unga Klara”.

Alexandra dokumenterar sin undervisning, bland annat genom filmer på Youtube och föreläser också regelbundet för lärargrupper.

Alexandra samarbetar med forskare från Göteborgs universitet och de har tillsammans tagit fram innehållet i läslyftsmodulen om grundläggande litteracitet. I samarbete med forskare från Malmö Högskola har Alexandra skrivit en artikel om hur man arbetar med nyanlända.

Alexandras arbete med nyanlända har bidragit till att andra lärare, på den egna skolan och på andra skolor, vågat pröva olika arbetssätt med nyanlända elever.”

Läs reportaget i tidningen Lära nr 6 2016.

Britta Rhodiner-Berndtson, Gullingeskolan

”Britta Rhodiner-Berndtson tilldelas priset ”Årets lärare 2016”.  Britta har under det senaste läsåret med stor kunskap och stort engagemang tillsammans med skolledning och medarbetare förändrat organisationen av elevgruppen inom grundsärskolan på Gullingeskolan.

Brittas arbete har bidragit till att utveckla undervisningen, genom att nya arbetssätt prövats och resurser utnyttjats effektivare, med fokus på elevernas utveckling och måluppfyllelse.  Brittas arbete är väl förankrat i skolans styrdokument och som förstelärare på skolan med uppdrag att leda och inspirera läroplansarbetet både inom grundskolan och grundsärskolan är Britta en förebild.

Britta har ingått i Skolverkets referensgrupp för bedömning i grundsärskolan. Britta är en framstående pedagog som driver arbetet framåt, båda för elever och medarbetare.”

Oskar Uggla, Södermalmsskolan

”Oskar Uggla tilldelas priset ”Årets lärare 2016”. Genom att under det senaste läsåret, arbeta med programmering som en naturlig del av teknikundervisningen på Södermalmsskolan bidrar Oskar till att öka elevernas digitala kompetens. Detta gör att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de ges större förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Vidare har Oskar byggt upp en egen webbsida med stöd i Lgr 11 som eleverna har stöd av när de ska arbeta med olika moment inom det naturvetenskapliga- eller teknikområdet. Oskar arbetar mycket med feedback från sina elever utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt där reflektion och analys är naturliga inslag.

Oskar planerar den egna undervisningen med stöd i Aretes vetenskapliga grund, stor kunskap och stort engagemang.”

Årets Lärarlag 2016

årets lärarlag gr

Malin Mileblad och Berivan Tasci, Slättgårdsskolan

”Malin Mileblad och Berivan Tasci tilldelas priset ”Årets lärarlag”. Malin och Berivan arbetar som specialpedagoger på Slättgårdsskolan. Under året har de på ett mycket kreativt och nytänkande sätt arbetat med en grupp elever som tidigare misslyckats i sin skolgång. Arbetssättet har byggt på ”brutal ärlighet” och en helhetssyn. Elevernas vårdnadshavare har haft ett nära samarbete med lärarlaget, likaså ämnesansvariga lärare på Slättgårdsskolan. Eleverna har undervisats i en extern lokal under en övergångsperiod. Genom detta arbetssätt har lärarlaget lyckats att vända en negativ utveckling för dessa elever och stärkt varje elevs självförtroende. De individuella utvecklingsplanerna har utgått från elevernas faktiska kunskaper i de olika ämnena oavsett ålder.

Lärarlaget präglas av entusiasm, kunskap, engagemang och stor kreativitet och förmåga till nytänkande samt omsorg om de elever som riskerar att hamna i utanförskap.

Lärarlaget har gjort framstående pedagogiska insatser under året och utvecklat undervisningen så att eleverna har utvecklats och nått målen för sin utbildning. Eleverna har fått ta del av en god lärmiljö. Arbetet har inneburit att eleverna har fått hjälp att bryta destruktiva mönster. I samarbete med kollegor på Slättgårdsskolan har eleverna allt eftersom slussats tillbaka till sina ordinarie klasser.”

nya elementarFrån vänster Stefan Tärnström, Camilla Pettersson, Stojanka Drinic, Sara Elvermåhr. Saknas på bild gör Cecilia Pena, Dan Ögren, Therese Personne och Anna Öberg.

Nya Elementars IKT-grupp

”Nya Elementars IKT-grupp tilldelas priset ”Årets lärarlag 2016”. Lärarlaget har med kunskap, kreativitet och engagemang drivit arbetet med att säkerställa grundläggande kompetens hos elever och medarbetare på Nya Elementars skola.  Det senaste årets arbete har bland annat fokuserat på digitala läromedel med hög kvalitet, vilket nu hela skolan har tillgång till.

Lärarlagets arbete utgår från läroplanens olika delar samt den forskning som finns rörande digitalisering och lärande. Föreläsningar och workshops arrangeras kontinuerligt för skolans medarbetare. Den digitala kompetensen kopplas även till entreprenöriellt lärande. Samarbetsprocesser på skolan gynnas av digitaliseringen genom att man lätt och snabbt kan dela goda exempel med andra.

Motivationen för skolarbete har ökat bland eleverna och det märks särskilt bland pojkarna. Arbetet med skolans digitalisering har möjliggjort för lärarna att individualisera och arbeta formativt i större utsträckning än tidigare i och med att alla elever har tillgång till digitala hjälpmedel. I det digitaliserade arbetet ser personalen förmågor hos eleverna som den traditionella undervisningen har svårt att upptäcka.”

årets lärarlag gyFrån vänster bakre raden Erja Salmenvirta, Karin Öhman, Anette Ångström, Adam Abdalla, Marcus Carlstedt, Ida Hansen, Danica Djucanovic. Mellanraden: Karin Mayorgu, Emmy-Linda Svensson och längst fram Camilla Carlberg och Bo Cassel. Frånvarande är Thomas Hjertberg, Cecilia Novoa, Ulla Rappich, Ulla Eklund och Valesca Sarrocchi.

 Språkintroduktion, Enskede gårds gymnasium

”Lärarlaget ”Språkintroduktion” på Enskede Gårds gymnasium tilldelas priset ”Årets lärarlag 2016”. Lärarlaget har under året gjort stora pedagogiska insatser genom att utveckla undervisningen genom nya innovativa lösningar, där stödmaterial saknas, i arbetet med nyanlända. Med stöd i läroplanens normer och värden har lärarlaget utarbetat ett arbetssätt som både är språkutvecklande och ger eleverna en god introduktion till det svenska samhället.

Lärarlaget ställs inför stora utmaningar då elevrörligheten är mycket stor. Dessa utmaningar möter lärarlaget med kunskap, engagemang och kreativitet. Lärarlaget har ett vetenskapligt förhållningssätt och tar regelbundet del av olika forskningsöversikter. De sprider sina erfarenheter på Pedagog Stockholm och genom att ta emot studiebesök.”

Grattis Hässelbygårdsskolan till priset i eTwinning!

etwinngLärarna Carmela Perä, Birgitta Flodén och Pia Nilsson tillsammans några av eleverna som var med vid prisutdelningen.

Identitet och migration i fokus

Årets svenska tredje eTwinning-pris gick i år till Hässelbygårdsskolan och läraren Birgitta Flodén. I projektet ”The New Who Do You Think You Are – come trace your roots with us” har hon och hennes elever samarbetat med skolor i Storbritannien och Tyskland kring teman som identitet, migration och tolerans. Birgitta Flodén och Hässelbygårdsskolans rektor Martin de Ron tar emot priset vid en ceremoni den 4 maj.  Deras projekt presenterades som ett gott exempel vid en eTwinning konferens i maj på tema Migration i Bonn. eTwinning i Storbritannien vill använda det som ett gott exempel i utbildningssyfte.

– Det kan säkert inspirera lärare att arbeten visas upp utanför landet och att man ibland är med och presenterar sitt arbete på konferenser vilket verkligen är stimulerande. Man har då en verklig chans att bygga upp sitt nätverk utanför den egna skolan, säger Birgitta Flodén som här berättar om projektet.

”The New Who Do You Think You Are – come trace your roots with us är ett ettårigt eTwinningprojekt som riktat sig till åldrarna 11-16 år i tre skolor i Sverige, Tyskland och Storbritannien. I projektet har vi arbetat ålders/ämnesövergripande och tematiskt. Aktuella ämnen har varit SO-ämnen, Främmande språk, Bild, Drama/Dans och Hemkunskap.
Syftet har varit att ta reda på vad våra elever egentligen vet om sin bakgrund och om sina familjer. Vilka traditioner är typiska för den del av världen de och deras familjer kommer från. Vilka av dessa traditioner är så viktiga att man följer dem idag? Man har forskat i sina rötter, dokumenterat resultaten med hjälp av olika digitala verktyg.

Intervjuat sina släktingar

Genom att intervjua släktingar har eleverna fått reda på händelser som visat sig vara helt okända för dem tidigare. Släktingarna har till exempel berättat om barndomsminnen, minnessaker, skolgång och ibland även om strapatsfyllda resor till sitt nuvarande hemland. Vad och varför har man tagit med sig speciella föremål till det nya landet?
En del av eleverna har naturligtvis haft sina rötter i det land man lever i idag, men de flesta eleverna i den svenska och tyska skolan kommer från ett annat land och sedan har familjen flyttat till Sverige eller Tyskland. De brittiska eleverna har till största delen haft sin bakgrund i Storbritannien och har genom projektet fått lära sig om för dem främmande kulturer och traditioner.

Förutom intervjuarbetet har eleverna gjort familjeträd, kartlagt sina matvanor nu och tidigare. Man har jämfört och röstat fram en gemensam 10-i topplista med de mest populära skolluncherna i de tre skolorna. Eleverna har på olika sätt dokumenterat traditioner, läst eller berättat för partnerklasserna om sagor och berättelser man kommer ihåg och tycker om. Eleverna har under hela projektet diskuterat och kommenterat varandras arbeten i bloggar.

Lektionerna har varit ”på riktigt”

Projektet är digitalt och vi har använt oss av en mängd olika digitala verktyg som vi delat på nätet. Allt från enkla worddokument och presentationer till digitala familjeträd och väggar. Vår slutprodukt har varit digitala kartor länkade till dokument och bilder. Vårt arbete började och slutade med en gemensam digital genusfokuserad enkät bland eleverna.
Projektet har blivit till en resa ut i världen vilket inneburit att lektionerna har varit ’på riktigt’. Det har varit spännande för eleverna att se sin digitala dokumentation publicerad och man har ivrigt väntat på kommentarer på blogginlägg. De helt orepeterade videoinspelningarna av elevsamtal på projekts olika tema har faktiskt skett på håltimmar eller efter lektionstid – på fredagar. Ett gott betyg på elevintresset av att få vara med.

Vår förhoppning har varit att eleverna i projektet skulle kunna med dela med sig av olika erfarenheter och bakgrund och på så sätt se hur olika och lika vi är och hur våra liv hänger ihop.
Eller som det visade sig i den avslutande enkäten att i synnerhet de kvinnliga eleverna ansåg att de lärt sig av projektet “To be more open-minded towards people from different cultures”.”

Med vänlig hälsning
Birgitta Flodén, förstelärare i engelska
Hässelbygårdsskolan

Grattis Camilla Askebäck Diaz – Sveriges bästa lärare 2016

camillaFör åttonde året i rad delar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ut priset till en lärare som med sitt engagemang och entusiasm bidrar till den svenska skolans utveckling. Utnämningen samt priset på 10 000 kronor ämnar lyfta frågan om höjda lärarlöner och vikten av motiverande och inspirerande lärare.

Camilla Askebäck Diaz är matematik och NO-lärare för årskurs 8 samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Vid sidan om sin lärarroll håller Camilla i föreläsningar och workshops kring IKT-verktyg, undervisning och iPads. Camilla har även gett ut boken ”Surfplatta i undervisningen”. Juryns motivering lyder:

”Med sin förmåga att utveckla nyskapande och inspirerande lektioner i matematik och naturvetenskap hjälper hon alla elever att nå sin fulla potential. Med pedagogisk skicklighet förklarar hon svåra processer och koncept genom moderna metoder anpassade efter den digitala verklighet som dagens unga lever i. Genom sitt engagemang för såväl sina ämnen som för konsten att lära ut förmår Camilla Askebäck Diaz att utveckla elevernas kreativitet och vilja att lära sig. Därför är hon värdig att ta emot utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2016.”

Camilla Askebäck Diaz om utmärkelsen:

– Det känns oerhört stort att få ta emot detta pris! För mig är det hedrande att få vara ett ansikte utåt som en av alla de fantastiska lärare i Sverige som gör skillnad för sina elever varje dag. Det faktum att mina elever har nominerat mig till detta känns ofattbart ärofullt och det är ett tydligt kvitto på att vårt arbete i klassrummet är viktigt och betydelsefullt. Genom att kombinera gediget ämnesinnehåll, digital teknik och relevanta uppgifter kan vi skapa en grund för att stimulera våra elever till ökat lärande. För mig, i min undervisning, är det även viktigt med goda relationer till eleverna, att alltid utgå ifrån deras förutsättningar, att ha höga förväntningar på dem och att både de och jag känner glädje inför undervisningen.

Samarbete med Belgien fick eleverna att prata engelska

 Foto: Peter Frövik
Foto: Peter Frövik

 

Aspuddens skola tilldelas det svenska eTwinning-priset 2014 för det internationella samarbetsprojektet ”Young in Europe today”. Förutom äran får skolan en prissumma på 20 000 kronor. Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin delade ut priset till läraren Kristina Tranetoft och rektor Ulrika Forsström vid en ceremoni den 20 maj.

– Projektet har gett eleverna insyn i hur det är att vara ung i andra europeiska länder. För mig som lärare bidrog projektet till att min lust att undervisa ökade och att jag fick större kunskaper om IKT, säger Kristina Tranetoft.

Syftet med projektet, där Aspuddens skola har samarbetat med en skola i Belgien, har varit att ge eleverna i de två länderna en chans att kommunicera på engelska, och att öka deras kulturella kompetens och internationella förståelse. Med hjälp av olika digitala verktyg har de två skolorna producerat och delat material med varandra, och därigenom gjort engelskundervisningen mer kreativ och innovativ.

I motiveringen skriver juryn att ”projektet har ett utforskande perspektiv som bygger på elevernas aktiva forskning, med hjälp av digitala verktyg, om det egna landet som resulterar i både skriftliga och muntliga presentationer. Projektet är väl integrerat i engelskundervisningen och förankrat i läroplanen”.

– Eleverna har fått möjlighet att utveckla sin engelska i ett sammanhang där de inte kunnat ta till sitt modersmål. Det var det väldigt inspirerande att se hur ambitiösa de var och hur kul de tyckte det var att få använda engelskan ”på riktigt”, säger Kristina Tranetoft.

Stort grattis till det fina samarbetet och priset!

/Annelie

 

Historiepratarna tog guld i Webbstjärnan

Liv Allinger, Melisa Güner, Ricardo Garcia, Molly Eriksson och Elias Lindgren är glada för priset.
Liv Allinger, Melisa Güner, Ricardo Garcia, Molly Eriksson och Elias Lindgren firar guldet.

När årets upplaga av skoltävlingen Webbstjärnan avgjordes stod klass 8B från Sjöängsskolan i Älvsjö som vinnare i kategorin åk 7–9.

Eleverna har under läsåret gjort poddradio på sajten Historiepratarna tillsammans med sin lärare Adam Jönsson. Programmen handlar om människans historia och görs av och för elever. Motiveringen till guldet var följande:

en synnerligen välgjord webb om historiska skeenden med ett tydligt fokus. Genom att öppna upp sitt klassrum och dela med sig av sitt vetande i olika kanaler har man skapat ett levande projekt, vars röster har hörts långt utanför skolsalens väggar.

Sjöängsskolan delade guldet med Lillåns skola i Örebro som gjort Skuggor från det förflutna. Prissumman är på 10 000 kronor och en del av prispengarna kommer att återinvesteras i podcasten.
– Resten av pengarna kommer gissningsvis gå till klassresan i höst eller till en riktig festmiddag. Får se vad klassrådet beslutar. Just det, en tårta ska vi köpa. Det är ju så man firar! säger Adam Jönsson.

Pedagog Stockholm har gjort en film om Historiapratarna:

Webbstjärnan är en tävling för elever i grund- och gymnasieskolan och arrangeras av Stiftelsen för internetinfrastruktur. Över 3000 lag deltog i årets tävling. Även elever på Östra Real tog pris i tävlingen i kategorin gymnasieskola och fick silver för sin webbplats Studieframgång.

Stort grattis till alla pristagare i tävlingen!

/Annelie

Karin Nygårds är årets punkare i skolvärlden

När priset till Trevor Dolans minne delades utför allra första gången på SETT-mässan 2014 gick det till Karin Nygårds. Hon är lärare i svenska och svenska på andraspråk på Sjöstadsskolan och har arbetat för att utveckla elevernas digitala kompetens, bland annat med programmering.

Karin Nygårds tillsammans med sina elever på SETT-mässan. – Det är fantastiskt att få priset! Trevor Dolan var en person jag såg upp till och jag var väldigt ledsen när han dog. Det känns väldigt fint att få ett pris i hans namn, säger hon.

Priset delas ut till en person som står för ”punk i skolans värld” och kriterierna är:

  • Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn/elev, trots omgivningens tyckanden och tryck.
  • En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid.
  • Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande.
  • Ett ledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund.
  • Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever.
  • Modet att ta debatt.
  • Är punk i skolvärlden.

– Jag har fått priset för att jag har vågat stå upp för eleverna och gjort det jag tycker är viktigt för dem även om det inte finns uttalat i läroplanen. Jag på deras sida och den digitala kompetensen är viktigt, säger Karin Nygårds.

Här kan du se Karin Nygårds i en video från Pedagog Stockholm:

Karin Nygårds har inte bestämt vad hon ska göra med prissumman på 10 000 kronor. Kanske blir det en resa till Boston för att delta i en konferens om programmeringsverktyget Scratch.

karinpris2

Stort grattis till priset, Karin!

/Annelie

De övriga nominerade var Lars Benon, tf. rektor från Botkyrka, Emil Jansson, IKT-pedagog från Örebro, Anna Kaya, lärare från Sigtuna och webbredaktör på Stockholms universitet och Johan Wernström, rektor från Motala.

Trevor Dolan var skolforskare med en tvärvetenskaplig syn på lärande och skolutveckling. Han ifrågasatte tyckanden och framhöll vikten av att alltid ha vetenskapliga belägg för påståenden om företeelser i skolans värld. Trevor Dolan hade en djup respekt för lärares professionalism och möjliga positiva inverkan på elevers hela tillvaro. Han dog i februari 2013.

Katarina Lycken Rüter andrapristagare i Guldäpplet

Årets förstapristagare i tävlingen Guldäpplet blev Daniel Gomejzon från Väsby nya gymnasium. Vår egen Katarina Lycken Rüter från Östra real delade andraplatsen tillsammans med Jonas Lindahl, på Freinetskolan Hugin i Norrtälje.

Här är Katarinas presentationsfilm där du kan se hur hon arbetar. Följ med till hennes klassrum och se hennes och hennes elever in action.

Juryns motivering

Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, på Östra reals gymnasium i Stockholm Katarina Lycken Rüter utvecklar kontinuerligt didaktiken med de nya möjligheter tekniken ger. Genom nya vägar att föreläsa, ge respons och ge uppgifter – hittar hon sätt att fortsatt utveckla sig och sin undervisning. Med filmade genomgångar tillgängliga på webben skapar hon utrymme i klassrummet för ett mer aktivt diskuterande, problemlösande och utforskande arbetssätt.

Med individuell elevrespons, även med medier och film på både muntliga och skriftliga arbeten, ger hon återkoppling och ökar elevernas fokus på sina förbättringsområden. Med enkla tekniska medel använder hon de digitala verktygen för att underlätta elevernas lärande. Hon delar konstant med sig av sina erfarenheter och reflektioner i blogg, på twitter, YouTube och i föreläsningar till kollegor över hela landet.

Se hela prisutdelningen här.

Lyssna på Katarinas presentation efter prisutdelningen

Katarinas bloggar

mrstigerteach.blogspot.se och lejonetochraven.wordpress.com

Katarina på Twitter

@klycken