Visar alla blogginlägg med kategorin:
Jobba i Stockholm

Grattis Carl Kronberg Bromma gymnasium – årets UF-lärare igen!

calle vinnerVid årets SM i Ung Företagsamhet fick Bromma gymnasium guld i tre kategorier :

  • Årets UF-lärare Carl Kronberg, Bromma Gymnasium, Stockholm.
  • Årets hållbara UF-företag: Upcycles UF, Bromma gymnasium.
  • FedEx Access Award: Neptun UF, Bromma gymnasium, Stockholm.

Bromma gymnasium säkrade även tre andraplatser, vilket ger gymnasiet fler medaljer än någon annan skola i landet.

Här följer juryns motivering till Carls utmärkelse:

”Med en enormt stark tilltro till sina elever och tydligt ställda krav tar Årets UF-lärare sig an sina elever och coachar dem till att sikta högt.

Läraren har ett brinnande engagemang, är snabbfotad och har en imponerande förmåga att balansera i det långsiktiga förankringsarbetet med att skapa fantastiska möjligheter i nuet.

UF-lärarens arbete utgår från den enskilda individen i klassrummet och sträcker sig genom skolan, till näringsliv och politiker. Läraren är kreativ och hittar även sätt att involvera lärare och elever bortom den egna skolans gränser. Årets UF-lärare tar hem titeln för 3:e gången!”

 

Hur kommer det sig att Bromma gick fram så bra just i år?

– Det här är femte läsåret som vi på Bromma gymnasium arbetar målmedvetet med ämnesutveckling inom entreprenörskap och Ung Företagsamhet. Under de här åren har vi sett stadigt förbättrade resultat i både de regionala och de nationella tävlingar som UF anordnar, men årets 14 medaljer på den regionala mässan är förstås mer än vi någonsin hade vågat drömma om.

Skulle det fungera utan tävlingsmomentet?

– Självklart är tävlingarna långt ifrån allt och många elever utvecklas oerhört mycket under UF-året utan att överhuvudtaget deltaga i någon tävling. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att skolelever får chansen att tävla mot varandra i andra sammanhang än idrott. För många elever blir tävlingarna ett starkt incitament att arbeta extra hårt med sina UF-företag vilket givetvis gynnar deras kunskapsutveckling. Tävlingskriterierna ligger dessutom ofta i linje med kunskapskraven på kurserna i entreprenörskap, vilket innebär att de senaste årens stora framgångar i tävlingarna ger oss som skola ett tydligt kvitto på att våra elevers resultat håller en hög nivå.

Vad betyder utmärkelsen Årets lärare för dig?

– Jag är först och främst väldigt stolt över att jag fick ta emot den här utmärkelsen, dessutom för tredje gången. Ung Företagsamhets regionkontor i Stockholm är väl insatta i hur alla vi nära 300 UF-lärare i länet arbetar, så att jag fick ta emot priset är en bekräftelse på att de ser det arbete som jag gör. Jag är obeskrivligt tacksam! Utmärkelsen innebär även att jag får en plattform att stå på för att fortsätta mitt arbete med att utveckla Ung Företagsamhet i Stockholm.

Vilken är din största utmaning just nu?

– När våra elever från Bromma gymnasium deltar i Ung Företagsamhets tävlingar möter de elever från andra skolor som ibland har givits avsevärt bättre förutsättningar för sitt UF-företagande av sina skolors huvudmän än vad jag upplever att Stockholms stad ger våra elever. Vi är visserligen flera framgångsrika UF-skolor i staden, särskilt Östra Real och Blackebergs gymnasium, men våra framgångar är helt tack vare skolornas eget arbete. Jag hoppas att mina elevers tävlingsframgångar i år leder till att nytillträdda skolborgarrådet Isabella Smedberg Palmqvist ser den stora betydelsen som Ung Företagsamhet har för stadens skolor och visar sitt stöd.

Mer bilder och information finns på Bromma Gymnasiums instagramkonto.

Grattis Katarina Lycken Rüter till Svenska Akademiens svensklärarpris!

 

DSC_0051– Det känns väldigt stort, och förstås väldigt roligt. Att Svenska Akademien varje år uppmärksammar lärares arbete med språk och litteratur känns både viktigt och riktigt, och det är klart att det är hedrande att få stå tillsammans i raden med de andra pristagarna, säger Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion på Anna Whitlocks gymnasium som har fått det fina priset.

– Kanske var det just litteraturarbetet som lockade mig till läraryrket – och det är definitivt det som har hållit mig kvar; att få upptäcka och nyupptäcka språk och sammanhang i allt från modern bilderbokskonst till antikens epos tillsammans med unga människor – det blir man inte klar med. Det finns alltid nytt att se och lära, avslutar Katarina.

Svenska Akademiens svensklärarpris delas ut till lärare  ”som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera. Dessutom tilldelas de skolor där pristagarna arbetar 30 000 kronor vardera. Detta är avsett att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan.

Längre intervju med Katarina Lycken Rüter (Anna Whitlocks gymnasiums webbplats)

Här är Årets lärare/lärarlag och Årets rektor/biträdande rektor – stort grattis!

Här är bilder från prisutdelningen som ägde rum under konferensen Leda lärande 26 september samt motiveringar för vinnarna i de olika kategorierna. För första gången delades priset Årets biträdande Rektor ut. Prisutdelarna var grundskoledirektör Lee Orberson, gymnasiedirektör Peter Lyth och utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

 

Persnilla BPernilla Blom, Södermalmsskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i förskoleklassen, årskurserna 1–3 jämte fritidshemmet:

Motivering:

”Pernilla har med metodiskt arbete som grundar sig i läroplanen, forskning och beprövad erfarenhet arbetat fram en trygg miljö där varje elev möts och utvecklas optimalt utifrån sin egen nivå.

I hennes arbete lyser struktur, reflektion och medvetenhet igenom. Hon utvärderar och vidareutvecklar dagligen tillsammans med sina elever. Tydliga genomarbetade lektionsmål utifrån Lgr11 är utgångspunkten.

Pernillas engagemang och intresse sprider sig både till elever och andra vuxna på skolan. Pernilla provar gärna nya idéer utifrån forskning som till exempel skärmar för att möblera funktionellt utifrån behov eller bänkcyklar som påverkar hjärnans aktivitet. Det finns en tanke bakom varje utvecklingssteg och handling. ‘Fokus på en sak i taget, låt arbetssättet landa, därefter nästa fokus, säger Pernilla’.”

Elin V TEllen Ter Vehn, Essingeskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i fritidshemmen, årskurserna 4–6:

Motivering:

”Ellen har genom ett medvetet arbete med verktyg hon reflekterat fram via erfarenheter i läraryrket skapat en trygg arbetsmiljö i en tidigare orolig klass. Klassen har haft en enastående utveckling vad gäller såväl kunskaps- som social utveckling. Värdegrundsarbetet har varit grunden och i samverkan med alla elever och vuxna runt klassen har tryggheten växt fram. Ellen arbetar med transparens, delaktighet, dialog, lektionsstruktur och rutiner.

Ellen möter sina individer där de står och stöttar dem att nå så långt de kan i sitt lärande. I arbetet är positivt bemötande viktigt. Hon bygger på ärlighet, tydlighet och mycket kärlek. Eleverna ska veta att det alltid finns en ny chans att lyckas. Då skiljer hon på det någon gör och vem någon är; ‘Jag tycker inte om det du gjorde men jag tycker om dig. ‘Det är oerhört viktigt att jag är grundad i det jag tror på’, säger hon, tydliga ramar med mycket kärlek’.”

Iman EIman Ehsani, Enbacksskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i årskurserna 7–9:

Motivering:

”Iman Ehsani är en lyhörd och tydlig ledare med ett stort engagemang kring varje elev där klassrumsklimatet präglas av arbetsglädje och lust till lärande på olika plan.

I sitt arbete på Enbacksskolan visar han sin förmåga att på ett kreativt sätt ta vara på möjligheter som finns i samhället att skapa en undervisning i samklang med nutid. Han bidrar inte bara genom sitt engagemang inom sina ämnen utan även i samhällsfrågor som handlar om integration och elevernas delaktighet. Några exempel på detta är; temadagar, skolradio med egna poddar, samarbete med föräldrarådet och Prao-verksamhet under Järvaveckan.

Iman besitter både didaktisk skicklighet och har breda och djupa kunskaper i sina ämnen likväl som styrdokumenten, vilket syns i klassrummet. Med detta som grund har han utvecklat en didaktisk metod, kallad Progressdidaktik. Den tydliggör lärandeprocessen kring lärandemål, begrepp och bedömning, vilket hjälper eleverna att utvecklas och nå sina egna högt uppsatta mål.”

Conny MConny Marstad, Kärrtorps gymnasium

Årets lärare med inriktning mot undervisning i gymnasiets allmänna ämnen:

Motivering:

”Conny är en för skolan viktig kulturbärare som uppskattas högt av såväl elever, kollegor som skolledning. Han är en person som har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, vilket bidrar till att skapa en trygg lärmiljö både i och utanför klassrummet. Han besitter en didaktisk skicklighet när det gäller att utveckla och anpassa undervisningen till de elevgrupper och individer han möter. Genom att skapa ett intresse och väcka elevernas nyfikenhet för de naturvetenskapliga ämnena, lockar han fram kunskaper och förmågor hos sina elever – även hos de elever som inledningsvis saknar djupare kunskaper i svenska språket, självförtroende eller motivation.

Hans stora engagemang för att stärka eleverna språkligt, kunskapsmässigt och socialt avspeglar sig bland annat i de initiativ och kontakter han tar med samhället utanför skolan och de studieresor som han arrangerar tillsammans med kollegor.

Conny driver olika utvecklingsområden som syftar till att höja kvaliteten på undervisningen. Det kan handla om att auskultera hos kollegor som arbetar språkutvecklande för att själv utveckla sin egen praktik, leda pedagogiska samtal i ämnesgruppen eller att stärka likvärdigheten inom ämnet. I sin roll som schemaläggare med god förståelse för olika pedagogiska behov har han även skapat möjligheter för ett schema som stödjer och förstärker lärandet på skolan.”

BjörngårdsskolanBjörngårdsskolans arbetslag i årskurs 3

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”Ett arbetslag som utnyttjar alla professioners kunskaper och erfarenheter i sitt ämnesövergripande arbete. Arbetslaget har skapat ett tillåtande klimat via skolans ”Trygghetsbarometer” där pedagogerna tar tillvara elevers tankar, frågor och intressen.

Detta har bidragit till att fler elever samarbetar, för dialoger och utmanar varandra på ett positivt sätt, vilket har skapat en trygghet hos eleverna då de har något gemensamt att förhålla sig till. Genom arbetslagets gemensamma engagemang och samarbete, där skola och fritidshem är ett och där elevernas intresse lyfts in i lärandet har både trygghet och kunskapsinhämtning ökat hos eleverna.

Skolans värdegrundsarbete genomsyrar hela undervisningen där olika lärstilar används och anpassningar görs för att ge varje elev bästa möjlighet till utveckling och lärande. Arbetslagets arbete har inspirerat andra arbetslag i sin utveckling kring hur ett bra samarbete mellan skola och fritidshem kan bedrivas och vilka vinster detta ger till eleverna. Arbetslagets olika kunskaper och beprövade erfarenheter från olika professioner gör Björngårdsskolan årskurs 3 till ett team med gemensam yrkesstolthet där alla stöttar och hjälper varandra.”

OlovslundsskolanGrundsärskolans arbetslag F-6, Olovslundsskolan

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”Personalen har utvecklat och professionaliserat sin verksamhet på ett mycket föredömligt sätt med väl fungerade undervisningsgrupper som utgår från elevernas skiftande behov av stöd. Man har tagit tillvara på elevernas intresse för musik och rörelse och använt det som en inkörsport till ämnesundervisningen.

Personalen har också på ett engagerat sätt utvecklat den digitala delen i undervisningen och på så sätt lyft kvaliteten av dokumentation och utvärdering av elevernas resultat. En väl utvecklad samverkan mellan särskolan och skolans fritidshem har bidragit till att eleverna upplever att de är en del av hela skolan och får möjlighet till att umgås med skolans övriga elever på ett naturligt sätt.

Arbetslagets personal har hög kompetens av att arbeta med elever med stora svårigheter samt ett väl utarbetat förhållningssätt gentemot varje elev. Sist men kanske viktigast, i arbetslaget råder prestigelöshet, trivsel och mycket glädje mellan elever och personal.”

skolakutenSkolakuten, ESS-gymnasiet

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”De har en ställtid på 48 timmar för att kunna ta emot en elev som blivit avstängd från sin hemskola. Därefter tar Skolakuten ansvar för elevens utbildning under två till fyra veckor.

Arbetet måste vara effektivt från första stund och därför arbetar laget med att bygga upp tillitsfulla relationer mellan vårdnadshavare, hemskola och andra viktiga aktörer kring eleven.

Arbetslagets förmåga att på kort tid etablera relationer med sina elever och bemöta varje elev på ett professionellt sätt skapar gynnsamma förutsättningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig en behovsanpassad undervisning under den korta tid de vistas på skolan.

Detta är ett arbetslag som präglas av ett specialpedagogiskt perspektiv som sällan skådats!”

SSASTSPPAST Thorildsplans gymnasium

Årets lärarlag på gymnasiet och gymnasiesärskolan:

Motivering:

”På SPPAST utgår man helt ifrån elevernas förutsättningar – det gäller kunskapsnivå, socialt och laget är grundat i sitt relationella arbete kring varje elev. Lärarlaget på SPPAST lägger förutom de sedvanliga ämnesspecifika studierna, stor vikt vid sociala aktiviteter. Fokus i laget är bland annat att träna eleverna inför sitt fortsatta liv – ett slags entreprenörskap.

Det dagliga arbetet styrs av kreativitet, gedigna kunskaper, lösningsfokus och prestigelöshet, vilket kräver stort engagemang och kunskap i hur man bemöter och arbetar med elever som har olika svåra grader av AST-problematik. Några av deras största styrkor är: samarbete, flexibilitet, ämneskunskaper och stort hjärta. Detta lyser igenom i allt de uttrycker runt sin lärargärning.

Man ser sina olikheter som en styrka och kan använda detta för att hitta olika ingångsvägar för alla elever. ‘Vi i personalen är olika som personer, men vi förenas i ett gemensamt arbetssätt och elevsyn. Här finns inget som är ristat i sten!’ ”

Nina JonssonNina Jonsson, Södermalmsskolan

Årets rektor

Motivering:

”Nina har bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete på en stor F–9 skola i tio år baserat på ett mycket systematiskt kvalitetsarbete. Ninas ledarskap är distribuerat, tydlig intern delegation, Ninas ledarskap präglas av ordning och reda, tydlighet i uppdraget och förväntningar på resultat genom aktiv deltagande av elever och medarbetare. Nina delar gärna med sig av sina erfarenheter och bidrar aktivt till en delarkultur.”

Mikael OdinMikael Odin, Nya Elementar

Årets Rektor

Motivering:

”Mikael leder ett mycket starkt och visionärt förändringsarbete, på en stor F–9-skola, baserat på ett gott systematiskt kvalitetsarbete med tydlig intern delegation med en stark tilltro till medarbetarna. Siktet är inställt på att skapa en skola i takt med tiden. Mikael är mycket generös med att dela med sig av erfarenheter från utvecklingsarbetet till kollegor och andra intresserade.”

IMG_2763Karin Henrekson Ahlberg, ISSR

Årets Rektor

Motivering:

”Karin leder sedan många år en internationell skola omfattande förskoleklass till gymnasium inom ramen för gymnasieavdelningens organisation. Karins ledarskap bygger på ett mycket väl utvecklat och innovativt, forskningsbaserat systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ökat lärande och gott bemötande. Karin har ett tydligt fokus på undervisningsutveckling och resultaten har inte låtit vänta på sig.”

Åsa HÅsa Henricson, Bagarmossens och Brotorps skolor

Årets biträdande rektor:

Motivering:

”Åsa ansvarar sedan många år för Brotorpsskolan. Hon leder ett systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Åsa har en tydlig ledningsfilosofi som bland annat kännetecknas av stor tilltro och tillit till medarbetarna. Åsa har utvecklat ett årshjul för läroplanens förmågor i fritidshemmet och ett årshjul för övergång mellan förskolor och skola som används i stadsdelsnämndsområdet.”

Grattis Pavlina Spanos och Enbacksskolan till Pennsvärdet 2019!

Pavlina Spanos, Enbacksskolan tilldelas Pennsvärdet 2019Pavlina Spanos, Enbacksskolan tilldelas Pennsvärdet 2019 med följande motivering:

 ”Pavlina Spanos inspirerar med sin kreativitet, nyfikenhet och förmåga att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Juryn imponeras av hennes förmåga att utvecklas och utveckla i samklang med en skola som hon verkat i under så lång tid.

Pavlina är en mycket erfaren lärare som på ett metodiskt och nytänkande vis anpassat undervisningen till sina elever och på så vis höjt resultaten i sin skola. Genom att balansera förväntan, struktur, ansvar och utrymme för att pröva nytt har hon skapat en lärandemiljö präglad av tillit till den egna förmågan, självförtroende och framtidstro som sprider sig bland elever såväl som kollegor.

Pavlina har en sofistikerad fingertoppskänsla för det pedagogiska hantverket och har tillsammans med sina elever byggt ett dynamiskt klassrum där kreativitet och kritiskt tänkande ständigt är i fokus.”

Pavlina Spanos visste tidigt att hon ville ha ett yrke där hon fick möta människor och få utlopp för sin omhändertagande ådra. Hon växte upp i Kungsängen nordväst om Stockholm och efter att ha vikarierat som lärare i ett halvår gick det upp för henne att det var exakt det hon skulle ägna sitt liv åt. Hon hade hittat ”sin grej”.  I år tilldelas hon Pennsvärdet – en utmärkelse för lärare som stärker sina elevers språkförmåga, kreativitet och kritiska tänkande.

”Jag vet att jag gör skillnad”

– En av de största grejerna med att vara lärare är att se att det jag gör påverkar barnen, att jag gör skillnad. De här är mer än ”bara ett jobb” och allt jag gör har betydelse för inte mindre än 43 elever dagligen. Jag förstår att jag hittat rätt när jag går hem från skolan och känner att jag är lycklig och glad”, säger hon.

Efter avslutad lärarutbildning började Pavlina jobba på Enbacksskolan i Spånga -Tensta. Där har hon jobbat de 20 senaste åren. Hennes närvaro på skolan är påtaglig, både bland elever och kollegor.

Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan är stolt över Pavlinas jobb och tycker att Pennsvärdet har  hamnat helt rätt.

– Pavlina är en oerhört skicklig lärare som har ett stort engagemang för sitt yrke och för sina elever. Hon har ett pedagogiskt driv och en outtröttlig vilja att utveckla sig själv och sina elever. Pavlina är oerhört mån om att eleverna känner tillit och trygghet i skolan och skapar väldigt goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Hon har en enorm förmåga att se till att alla barn blir sedda och stärka deras känsla av att de alla är lärande individer som kan lyckas i skolan”, säger Raija Ikonen.

Pennsvärdet 2019 delas ut den 20 maj på Hallwylska museet av utbildningsminister Anna Ektröm. Förutom själva utmärkelsen består priset av ett stipendium på 25 000 kronor som kan användas till pedagogisk vidareutveckling.

Se filmen om Pavlina och hennes kollegor på Enbacksskolan.

Grattis Camilla Askebäck Diaz – Sveriges bästa lärare 2016

camillaFör åttonde året i rad delar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ut priset till en lärare som med sitt engagemang och entusiasm bidrar till den svenska skolans utveckling. Utnämningen samt priset på 10 000 kronor ämnar lyfta frågan om höjda lärarlöner och vikten av motiverande och inspirerande lärare.

Camilla Askebäck Diaz är matematik och NO-lärare för årskurs 8 samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Vid sidan om sin lärarroll håller Camilla i föreläsningar och workshops kring IKT-verktyg, undervisning och iPads. Camilla har även gett ut boken ”Surfplatta i undervisningen”. Juryns motivering lyder:

”Med sin förmåga att utveckla nyskapande och inspirerande lektioner i matematik och naturvetenskap hjälper hon alla elever att nå sin fulla potential. Med pedagogisk skicklighet förklarar hon svåra processer och koncept genom moderna metoder anpassade efter den digitala verklighet som dagens unga lever i. Genom sitt engagemang för såväl sina ämnen som för konsten att lära ut förmår Camilla Askebäck Diaz att utveckla elevernas kreativitet och vilja att lära sig. Därför är hon värdig att ta emot utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2016.”

Camilla Askebäck Diaz om utmärkelsen:

– Det känns oerhört stort att få ta emot detta pris! För mig är det hedrande att få vara ett ansikte utåt som en av alla de fantastiska lärare i Sverige som gör skillnad för sina elever varje dag. Det faktum att mina elever har nominerat mig till detta känns ofattbart ärofullt och det är ett tydligt kvitto på att vårt arbete i klassrummet är viktigt och betydelsefullt. Genom att kombinera gediget ämnesinnehåll, digital teknik och relevanta uppgifter kan vi skapa en grund för att stimulera våra elever till ökat lärande. För mig, i min undervisning, är det även viktigt med goda relationer till eleverna, att alltid utgå ifrån deras förutsättningar, att ha höga förväntningar på dem och att både de och jag känner glädje inför undervisningen.

Grattis Stureby till årets kvalitetspris i klassen skola

stureby– Priset betyder oerhört mycket! När vi började vårt målmedvetna kvalitetsarbete 2010 fanns nog den här tävlingen någonstans i bakhuvudet. Det här kommer att bli en kick för ytterligare hårt arbete med att utveckla skolan. Sedan vill jag lyfta fram min fantastiska personal, det är de som gör jobbet ute på golvet. De har ett otroligt driv även om det kan vara tungt många gånger, säger Elisabeth Meckbach, rektor på skolan.

Varför vann just ni?

– Det handlar om ett målmedvetet arbete där både elever och personal ska känna hur viktig skolan är, och hela tiden se utvecklingsmöjligheter. Det handlar också om att sträva framåt och samtidigt vara gedigen och att ta till sig av både erfarenheter och kunskaper. Vi har en bra sammanhållning, ställer upp för varandra och är bra på att välkomna nya medarbetare.

Har du något tips till andra verksamheter som vill utvecklas framgångsrikt?

–Vi försöker involvera alla i skolan genom det vi kallar SQA – Sturebyskolas quality-arbete. En särskild SQA-grupp, med representanter från alla delar av personalen, har som mål att leda arbetet tillsammans med alla anställda. Sedan krävs det envishet och ödmjukhet. Ibland gör man fel och då måste man vara flexibel och tänka om utifrån det.

Motivering

”I denna skola pågår ett utvecklingsarbete inom många områden och på flera olika plan. Ett medvetet och genomtänkt arbetssätt för att ta fram konkreta mål gör att varje elev vet varför de är i skolan och vad varje moment i klassrummet har för mål och mening. Ledarskapet förmedlar tydlighet, öppenhet och ett tillåtande klimat, där medarbetarna och eleverna är delaktiga i de flesta processer. Både elever och skolpersonal berättar att de känner sig sedda och värdefulla!”

Prissumma: 200 000 kronor

Reportage från Solbergaskolan och Tätorpsskolan prisas

Ingela Ösgårc och Robert BlombäckTidningen LÄRA Stockholm har fått pris för Årets bästa arbetsplatsreportage 2013 av den nationella föreningen RIM (Redaktörer interna medier).

Reportaget ”Steg för steg mot gymnasievalet” gjordes av journalisten Ingela Ösgård och fotografen Robert Blombäck som följde Malin Nyström under en dag i hennes jobb som stydie- och yrkesvägledare på Solbergaskolan och Tätorpsskolan. Motiveringen löd:

Poppande popcorn väcker intresset och tar oss vidare till en välskriven text med påtaglig närvaro. Reportaget ger läsaren inblick i vardagen på en skola, genom en lyhört återgiven dialog och skickligt fångade detaljer. Skildringen präglas av känsla och stilistisk kvalitet, utan att faktaredovisningen går förlorad. Lära tilldelas årets pris för bästa arbetsplatsreportage.

Läs det vinnande reportaget i LÄRA Stockholm nummer 6/2013.

 

Årets lärare och lärarlag hyllades i Globen

Pristagare alla

Det var jubel, glädje och blommor om vartannat när Årets lärare och Årets lärarlag korades i Globen under Goda exempel-mässan. Utmärkelsen På grundskolan gick priset Årets lärare till Kenneth Bergman på Enbacksskolan och lärarlaget Stjärnan på Sjöstadsskolan blev Årets lärarlag. På gymnasiet fick Magnus Jacobsson på Bernadottegymnasiet priset Årets lärare och Lag Språkintroduktion på Ross Tensta gymnasium utsågs till Årets lärarlag.

På scen stod elever från Adolfs Fredriks kammarkör och Södra Latins gymnasium för förstklassig underhållning. Skolborgarrådet Lotta Edholm inledde prisutdelningen.
– Det är oerhört roligt att stå här idag för att uppmärksamma några av våra lärares ovärderliga insatser varje dag som är helt avgörande för våra elevers framtid, sa Lotta Edholm och läste sedan upp motiveringarna till de nominerade.

Priserna delades sedan ut av grundskoledirektör Håkan Edman och gymnasiedirektör Jan Holmquist. Glädjen och stoltheten var påtaglig bland alla vinnarna.
– Det är helt fantastiskt! Det här är inte bara Stockholms bästa arbetslag utan världens och jag har världens bästa kolleger, sa Anki Mouantri från arbetslaget Stjärnan på Sjöstadsskolan.

Susanna Franzén från lag Språkintroduktion på Ross Tensta gymnasium tyckte att det var stort att få priset.
– En fantastisk känsla, vi får uppskattning för det vi jobbar för varje dag. Eleverna kommer att bli stolta. Det är också roligt att vi blir sedda av ledningen.

Jublet från Magnus Jacobsons elever från Bernadottegymnasiet ville aldrig ta slut när det visade sig att han blev Årets lärare på gymnasiet. Vad betyder priset för dig?
– Mer än jag trodde, sa en rörd och omskakad Magnus Jacobson. Det allra viktigaste är att det var mina elever som nominerade mig.

Förutom blommor och applåder från publiken fick alla pristagare en prischeck till kompetensutveckling. Lärarlagen fick 50 000 kronor var och lärarna 10 000 kronor var.
– Det här priset är för alla lärare i hela världen. Prispengarna som ska gå till kompetensutveckling kommer att göra nytta, man kan alltid utveckla sig, sa Kenneth Bergman från Enbacksskolan.

Årets lärarlag i grundskolan

Sjöstadsskolan
Arbetslaget Stjärnan på Sjöstadsskolan består av Anki Mouantri, Annikam Nordahl, Charlotta Wilson, Eva-Liisa Kopra, Gunilla Finnson, Jörgen Klippmark och Sara Wetterlund.

Motivering: Samarbetet i Stjärnan präglas av kompetens, prestigelöshet, öppenhet och en stark vilja att ställa upp. För varandra och för eleverna. Arbetslaget lyfter utmaningar och vågar se utanför invanda mönster. Betygen har höjts varje år och för eleverna i årskurs 9 i december 2013 var betygen de hittills högsta för Sjöstadsskolan. Arbetslaget ger alla elever goda möjligheter att lyckas i sitt skolarbete. De kombinerar hög kvalitet på undervisningen med ett stort mått av omsorg, ett gemensamt ansvar och ett systematiskt kvalitetsarbete.

Årets lärare i grundskolan

Kenneth Bergman
Kenneth Bergman, Enbacksskolan

Motivering: Kenneth Bergman utgår från varje individs förutsättningar när han i nära samarbete med eleven lotsar henne eller honom framåt. Detta gäller såväl kunskapsutveckling som social utveckling. Han bemödar sig till det yttersta att nå varje elev, utan undantag, och för en ständig dialog med eleverna i kunskaps- och i värdegrundsfrågor. Hans insatser bidrar till höga elevresultat i so-ämnena och till ett gott arbetsklimat på skolan. Kenneth Bergman är ett gott exempel på en lärare som efter 40 år fortfarande älskar sitt arbete, ständigt förnyar sig och prövar sina kunskaper i samtal med andra.

Årets lärarlag på gymnasiet

Ross Tensta
Lag Språkintroduktion på Ross Tensta gymnasium består av Susanna Franzén (lagledare), Kristin Cohlin Granat, Ingrid Haus, Lina Pilo, Kenny Nilsson, Sofie Nilsson, Annelie Drewsen (tjl vt14), Berna Ilan, Gerd Enqvist, Iman Pasafkand och Lisbet Westin.

Motivering: Detta är arbetslaget som vänt upp och ner på föreställningarna om vad det innebär att undervisa nyanlända ungdomar. De har på ett föredömligt vis hittat sin egen variant på Rosskonceptet. Med språk och samhällsfrågor som röd tråd i sitt arbete har de bevisat att man med hjälp av ämnesövergripande samarbete, höga förväntningar och nytänk, kan lyckas över förväntan. Arbetslagets insatser har direkt bidragit till programmets goda rykte, både internt och externt. Lagets förmåga att inspirera varandra i nya arbetssätt och metoder i undervisningen, att tänka nytt utanför ramarna, sticker ut

Årets lärare på gymnasiet

Magnus Jacobsson
Magnus Jacobsson, Bernadottegymnasiet

Motivering: Magnus är precis som en lärare ska vara. Han visar en konstant mycket hög nivå på sin undervisning. Samtliga lektioner är väl planerade och väl genomförda och hans stora intresse för sitt ämne lyser alltid igenom. Magnus är mycket populär bland eleverna och engagerar sig mycket i dem, både i och utanför skolan. Han är en god förebild både när det gäller undervisningen i klassrummet, mentorskap och förhållningssätt till eleverna.

Grattis säger vi till alla vinnarna!

/Pelle

 

Daniel Barker får pris av Kungliga Vetenskapsakademien

I dag har Daniel Barker vunnit Kungliga Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris i fysik. Vi gratulerar till bedriften!

Daniel Barker får priset för att han som föregångare och frontfigur utvecklar och sprider kunskap om flipped classroom, där elevaktiva metoder med snabb återkoppling tillämpas.

Läs mer om priset och övriga vinnare här.

Grattis LÄRA till hattrick i Svenska Publishing priset

Idag hurrar vi på redaktionen för vår syster, tidningen LÄRA Stockholm, som har lyckats vinna Svenska Publishingpriset tre gånger!

LÄRA Stockholm vann första pris i tävlingen Svenska Publishing priset 2013 i kategorin bästa personaltidning inom offentlig sektor. Tidigare har tidningen vunnit samma pris 2009 och 2011.

Juryns motivering

”För omväxlande layout och driven fotografisk teknik som skapar personliga och närvarande möten – en angelägen produkt som vill något.”

Stolta och glada

Utbildningsförvaltningens kommunikationschef och LÄRAs Chefredaktör, Agneta Styrwolt -Alfheim, är förstås stolt och glad. Så här säger hon:

– Jag är stolt över det fantastiska arbete som mina medarbetare gör och glad över att vi för tredje gången (2009, 2011 och 2013) vunnit priset. Men framgången tillhör framför allt alla lärare och övrig skolpersonal som på så många olika sätt bidrar till tidningens innehåll och generöst delar med sig av sin vardag i stadens kommunala grundskolor och gymnasier.

Vi säger grattis till ett välförtjänt pris och tack för det fina arbetet som ni lägger ned i tidningen LÄRA Stockholm!

Här kan du läsa alla nummer av LÄRA Stockholm

/Eva-Li