Grattis Carolin Lysell till lärarpris i kemi

lysellcarolin_fotoevaappelgrenCarolin Lysell, Klara Norra gymnasium i Stockholm har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademien Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne år 2017 i kemi.

Motivationen lyder ”för sitt målmedvetna arbete att skapa laborativa förutsättningar och språkmässiga nycklar i de naturvetenskapliga ämnena, framför allt kemi, till en heterogen elevgrupp”.

Priset delas årligen ut till fyra lärare i kemi, matematik, biologi och NO. Den gemensamma prismotiveringen lyder ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

– En sådan fantastisk motivering. Närmare ett Nobelpris än så här kommer jag nog inte. Jag är så glad, stolt och tacksam för att jag får arbeta på en arbetsplats med duktiga kollegor och elever, där jag har förutsättningar för att både utveckla mig själv och mina elever inom kemins värld, säger Carolin Lysell.

De andra lärarna som fått priset 2017

Anna Efremova, Täby Friskola, ”för sin undervisning i matematik där hon med stort engagemang omsorgsfullt tränar och inspirerar matematisk problemlösning och grupparbete”.

Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala, ”för sin undervisning i biologi där han med bred kunnighet och stort engagemang förmedlar kunskap om biologisk mångfald och miljö med fältstudier och internationella samarbeten”.

Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund, ”för sitt inkluderande sätt att undervisa som sporrar elever på alla nivåer att förstå ett brett biologispektrum från sjöars naturhistoria till kopplingen mellan biologi och musik”. Ola Ejdrén får priset i NO.

Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter.

Prissumman om 280 000 kronor fördelas enligt följande: 50 000 kronor per prisområde till pristagarna samt 20 000 kronor till respektive skola, varav 10 000 kronor ska gå till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kronor till biblioteket för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Prisutdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Ingvar Lindqvist var akademiens preses 1987–1991 och tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Helena Karlson Foto: Eva Appelgren

 

 

 

Fredrik Brohlin fick fint lärarpris

fredrik och annaFredrik Brohlin, lärare på Spånga gymnasium tillsammans med Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister som deltog vid prisutdelningen.

Fredrik Brohlin, historie- och samhällskunskapslärare på Spånga gymnasium, har tilldelats Michael A Frieds lärarpris för sitt arbete för att sprida kunskap om Förintelsen samt verka för tolerans och jämlikhet.

På eget initiativ har Fredrik Brohlin sedan 2015 arrangerat resor till Polen för eleverna på Spånga gymnasium. Han har bland annat besökt Auschwitz med sina elevgrupper.

Det är viktigt att besöka förintelselägren

– Orsaken till att jag arrangerar resorna är mitt eget intresse och engagemang. Jag vill skapa kompetenta vittnen till Förintelsen och ge eleverna en beredskap att tyda tecken i tiden för att kunna agera när vårt demokratiska samhälle hotas, säger Fredrik Brohlin.

Det startade med att han själv besökte Förintelsens platser 2011. Därefter har det varit ett långt förberedelsearbete inför elevresorna.

– Jag har återvänt flera gånger på egen hand och kommer göra en privat resa i maj 2017. Historien och platserna förtjänar att man förbereder sig på bästa sätt. Det är över 70 år sedan andra världskriget tog slut. Jag tror inte elever har samma relation till Förintelsen idag som min generation. Det är viktigt att besöka de här platserna.

Ansökningarna kräver tid och energi

Fredrik har själv sökt medel ur stipendier och fonder för att genomföra resorna.

– När du söker pengar till resorna måste du vara påläst och lägga tid och energi på att formulera dig. Våga även ta kontakt med privatpersoner som har ekonomiska medel.

Vid prisutdelningen den 27 januari deltog bland annat gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och stiftelsens grundare, Hédi Fried, överlevande från koncentrationslägret i Auschwitz.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

 

Här är Årets lärare och lärarlag i Stockholm 2016

årets lärare 2016

Från vänster Gustav Sundh, Alexandra Ljungkvist Sjölin, Britta Rhodiner-Berndtson och Oskar Uggla.

Gustav Sundh, Sjöstadsskolan

”Gustav Sundh tilldelas priset ”Årets lärare 2016”.  Gustav har med stort engagemang verkat för att Sjöstadsskolans fritidsverksamhet integrerats med skolan och att skola och fritidshemmets verksamhet blivit till en helhet.

Gustav har under året starkt bidragit till att elevernas rastmiljö utvecklats på ett positivt och kreativt sätt. Tillsammans med övrig fritidshemspersonal har Gustav under året lett ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka elevernas förmåga till kommunikation i lek.

Gustav och skolans utvecklingsarbete kan tjäna som ett gott exempel för övriga skolors fritidshemsverksamhet i Stockholms stad. Gustav delar med sig av sin kunskap genom att föreläsa runt om i Sverige.”

Alexandra Ljungkvist Sjölin, Liljeholmens gymnasium

”Alexandra Ljungkvist Sjölin tilldelas priset ”Årets lärare 2016”. Alexandra arbetar med nyanlända elever som saknar såväl skriftspråk som skolbakgrund på Liljeholmens gymnasium. Alexandra har med stor kunskap, kreativitet och betydande engagemang utarbetat ett effektivt arbetssätt för att eleverna ska kunna göra framsteg. Alexandras kunskap kring estetiska lärprocesser bidrar till att eleverna gör framsteg och utvecklar sina färdigheter även i situationer där deras kunskaper i svenska språket är låga. Exempel på detta är att Alexandra i sin undervisning möjliggör för eleverna att prova på allt från simhopp till att arbeta med skådespelare på ”Unga Klara”.

Alexandra dokumenterar sin undervisning, bland annat genom filmer på Youtube och föreläser också regelbundet för lärargrupper.

Alexandra samarbetar med forskare från Göteborgs universitet och de har tillsammans tagit fram innehållet i läslyftsmodulen om grundläggande litteracitet. I samarbete med forskare från Malmö Högskola har Alexandra skrivit en artikel om hur man arbetar med nyanlända.

Alexandras arbete med nyanlända har bidragit till att andra lärare, på den egna skolan och på andra skolor, vågat pröva olika arbetssätt med nyanlända elever.”

Läs reportaget i tidningen Lära nr 6 2016.

Britta Rhodiner-Berndtson, Gullingeskolan

”Britta Rhodiner-Berndtson tilldelas priset ”Årets lärare 2016”.  Britta har under det senaste läsåret med stor kunskap och stort engagemang tillsammans med skolledning och medarbetare förändrat organisationen av elevgruppen inom grundsärskolan på Gullingeskolan.

Brittas arbete har bidragit till att utveckla undervisningen, genom att nya arbetssätt prövats och resurser utnyttjats effektivare, med fokus på elevernas utveckling och måluppfyllelse.  Brittas arbete är väl förankrat i skolans styrdokument och som förstelärare på skolan med uppdrag att leda och inspirera läroplansarbetet både inom grundskolan och grundsärskolan är Britta en förebild.

Britta har ingått i Skolverkets referensgrupp för bedömning i grundsärskolan. Britta är en framstående pedagog som driver arbetet framåt, båda för elever och medarbetare.”

Oskar Uggla, Södermalmsskolan

”Oskar Uggla tilldelas priset ”Årets lärare 2016”. Genom att under det senaste läsåret, arbeta med programmering som en naturlig del av teknikundervisningen på Södermalmsskolan bidrar Oskar till att öka elevernas digitala kompetens. Detta gör att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de ges större förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Vidare har Oskar byggt upp en egen webbsida med stöd i Lgr 11 som eleverna har stöd av när de ska arbeta med olika moment inom det naturvetenskapliga- eller teknikområdet. Oskar arbetar mycket med feedback från sina elever utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt där reflektion och analys är naturliga inslag.

Oskar planerar den egna undervisningen med stöd i Aretes vetenskapliga grund, stor kunskap och stort engagemang.”

Årets Lärarlag 2016

årets lärarlag gr

Malin Mileblad och Berivan Tasci, Slättgårdsskolan

”Malin Mileblad och Berivan Tasci tilldelas priset ”Årets lärarlag”. Malin och Berivan arbetar som specialpedagoger på Slättgårdsskolan. Under året har de på ett mycket kreativt och nytänkande sätt arbetat med en grupp elever som tidigare misslyckats i sin skolgång. Arbetssättet har byggt på ”brutal ärlighet” och en helhetssyn. Elevernas vårdnadshavare har haft ett nära samarbete med lärarlaget, likaså ämnesansvariga lärare på Slättgårdsskolan. Eleverna har undervisats i en extern lokal under en övergångsperiod. Genom detta arbetssätt har lärarlaget lyckats att vända en negativ utveckling för dessa elever och stärkt varje elevs självförtroende. De individuella utvecklingsplanerna har utgått från elevernas faktiska kunskaper i de olika ämnena oavsett ålder.

Lärarlaget präglas av entusiasm, kunskap, engagemang och stor kreativitet och förmåga till nytänkande samt omsorg om de elever som riskerar att hamna i utanförskap.

Lärarlaget har gjort framstående pedagogiska insatser under året och utvecklat undervisningen så att eleverna har utvecklats och nått målen för sin utbildning. Eleverna har fått ta del av en god lärmiljö. Arbetet har inneburit att eleverna har fått hjälp att bryta destruktiva mönster. I samarbete med kollegor på Slättgårdsskolan har eleverna allt eftersom slussats tillbaka till sina ordinarie klasser.”

nya elementarFrån vänster Stefan Tärnström, Camilla Pettersson, Stojanka Drinic, Sara Elvermåhr. Saknas på bild gör Cecilia Pena, Dan Ögren, Therese Personne och Anna Öberg.

Nya Elementars IKT-grupp

”Nya Elementars IKT-grupp tilldelas priset ”Årets lärarlag 2016”. Lärarlaget har med kunskap, kreativitet och engagemang drivit arbetet med att säkerställa grundläggande kompetens hos elever och medarbetare på Nya Elementars skola.  Det senaste årets arbete har bland annat fokuserat på digitala läromedel med hög kvalitet, vilket nu hela skolan har tillgång till.

Lärarlagets arbete utgår från läroplanens olika delar samt den forskning som finns rörande digitalisering och lärande. Föreläsningar och workshops arrangeras kontinuerligt för skolans medarbetare. Den digitala kompetensen kopplas även till entreprenöriellt lärande. Samarbetsprocesser på skolan gynnas av digitaliseringen genom att man lätt och snabbt kan dela goda exempel med andra.

Motivationen för skolarbete har ökat bland eleverna och det märks särskilt bland pojkarna. Arbetet med skolans digitalisering har möjliggjort för lärarna att individualisera och arbeta formativt i större utsträckning än tidigare i och med att alla elever har tillgång till digitala hjälpmedel. I det digitaliserade arbetet ser personalen förmågor hos eleverna som den traditionella undervisningen har svårt att upptäcka.”

årets lärarlag gyFrån vänster bakre raden Erja Salmenvirta, Karin Öhman, Anette Ångström, Adam Abdalla, Marcus Carlstedt, Ida Hansen, Danica Djucanovic. Mellanraden: Karin Mayorgu, Emmy-Linda Svensson och längst fram Camilla Carlberg och Bo Cassel. Frånvarande är Thomas Hjertberg, Cecilia Novoa, Ulla Rappich, Ulla Eklund och Valesca Sarrocchi.

 Språkintroduktion, Enskede gårds gymnasium

”Lärarlaget ”Språkintroduktion” på Enskede Gårds gymnasium tilldelas priset ”Årets lärarlag 2016”. Lärarlaget har under året gjort stora pedagogiska insatser genom att utveckla undervisningen genom nya innovativa lösningar, där stödmaterial saknas, i arbetet med nyanlända. Med stöd i läroplanens normer och värden har lärarlaget utarbetat ett arbetssätt som både är språkutvecklande och ger eleverna en god introduktion till det svenska samhället.

Lärarlaget ställs inför stora utmaningar då elevrörligheten är mycket stor. Dessa utmaningar möter lärarlaget med kunskap, engagemang och kreativitet. Lärarlaget har ett vetenskapligt förhållningssätt och tar regelbundet del av olika forskningsöversikter. De sprider sina erfarenheter på Pedagog Stockholm och genom att ta emot studiebesök.”

Grattis till Annika, Ann-Christine och Johanna på Sjöstadsskolan!

För sitt skolutvecklingsarbete uppmärksammas och belönas i år tre pedagoger för sitt arbete med att utveckla undervisningen. Av 96 inkomna nomineringar föll valet på Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård på Sjöstadsskolan i Stockholm.

I motiveringen för utmärkelsen står bland annat att ”De är ledande i utvecklingen av ett vetenskapligt arbetssätt på Sjöstadsskolan. Deras forsknings- och utvecklingsprojekt, Snipp, snapp, snut, är sagan verkligen slut? startade som en Learning Study på skolan och har nu utvecklas till att vara ett forskningsprojekt i samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Teaching and Learning Study.”

Prissumman på 50 000 kronor, kommer att delas ut i samband med utbildningsförvaltningens dag för kollegialt lärande, Utbildningsforum, den 12 augusti.

Pedagogerna har även använt sig av Public Lesson – ett sätt att dela och ta hjälp av experter och kollegor. Hela skolans personal och forskare från Stockholms universitet var med och tittade på en lektion som genomfördes i skolans matsal. Efter lektionen diskuterade en expertpanel bestående av förskollärare, svensklärare från låg- mellan- och högstadiet, lektorer från Stockholms Universitet och professor Inger Eriksson, lektionens innehåll och hur den kan förbättras. Syftet med Public Lesson är att få till en öppen dialog och utveckling kring ett moment som lärarna anser vara svårt och utmanande i elevers inlärning.

– Att bland så många mycket goda kandidater kunna välja ut några speciella har inte varit lätt, men dessa tre pristagare sticker ut med sin fokus på måluppfyllelse, koppling till forskning och sitt sätt att sprida sina erfarenheter, säger Anders Grundberg, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Pristagarna utsågs av en kommitté bestående av Landskrona stads förvaltningschef för utbildning, utbildningsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande, Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef för lärande och arbetsmarknad SKL, Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund, Cecilia Garme, politisk frilandsjournalist, Per Reinolf, VD Skolporten och Arete Meritering samt David Johansson, lärare och son till Tomas Johansson.

Tomas Johansson var förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen i Landskrona. Tomas Johanssons minnesfond startades i samband med Tomas bortgång 2013 och har som syfte att uppmärksamma och belöna utveckling inom skolans och förskolans område. Priset tilldelas den/de som med stor kraft och framgång driver pedagogisk utveckling som baseras på forskning och vetenskaplig grund inom förskolans och skolans område någonstans i Sverige.

Helena Karlson

Grattis Hässelbygårdsskolan till priset i eTwinning!

etwinngLärarna Carmela Perä, Birgitta Flodén och Pia Nilsson tillsammans några av eleverna som var med vid prisutdelningen.

Identitet och migration i fokus

Årets svenska tredje eTwinning-pris gick i år till Hässelbygårdsskolan och läraren Birgitta Flodén. I projektet ”The New Who Do You Think You Are – come trace your roots with us” har hon och hennes elever samarbetat med skolor i Storbritannien och Tyskland kring teman som identitet, migration och tolerans. Birgitta Flodén och Hässelbygårdsskolans rektor Martin de Ron tar emot priset vid en ceremoni den 4 maj.  Deras projekt presenterades som ett gott exempel vid en eTwinning konferens i maj på tema Migration i Bonn. eTwinning i Storbritannien vill använda det som ett gott exempel i utbildningssyfte.

– Det kan säkert inspirera lärare att arbeten visas upp utanför landet och att man ibland är med och presenterar sitt arbete på konferenser vilket verkligen är stimulerande. Man har då en verklig chans att bygga upp sitt nätverk utanför den egna skolan, säger Birgitta Flodén som här berättar om projektet.

”The New Who Do You Think You Are – come trace your roots with us är ett ettårigt eTwinningprojekt som riktat sig till åldrarna 11-16 år i tre skolor i Sverige, Tyskland och Storbritannien. I projektet har vi arbetat ålders/ämnesövergripande och tematiskt. Aktuella ämnen har varit SO-ämnen, Främmande språk, Bild, Drama/Dans och Hemkunskap.
Syftet har varit att ta reda på vad våra elever egentligen vet om sin bakgrund och om sina familjer. Vilka traditioner är typiska för den del av världen de och deras familjer kommer från. Vilka av dessa traditioner är så viktiga att man följer dem idag? Man har forskat i sina rötter, dokumenterat resultaten med hjälp av olika digitala verktyg.

Intervjuat sina släktingar

Genom att intervjua släktingar har eleverna fått reda på händelser som visat sig vara helt okända för dem tidigare. Släktingarna har till exempel berättat om barndomsminnen, minnessaker, skolgång och ibland även om strapatsfyllda resor till sitt nuvarande hemland. Vad och varför har man tagit med sig speciella föremål till det nya landet?
En del av eleverna har naturligtvis haft sina rötter i det land man lever i idag, men de flesta eleverna i den svenska och tyska skolan kommer från ett annat land och sedan har familjen flyttat till Sverige eller Tyskland. De brittiska eleverna har till största delen haft sin bakgrund i Storbritannien och har genom projektet fått lära sig om för dem främmande kulturer och traditioner.

Förutom intervjuarbetet har eleverna gjort familjeträd, kartlagt sina matvanor nu och tidigare. Man har jämfört och röstat fram en gemensam 10-i topplista med de mest populära skolluncherna i de tre skolorna. Eleverna har på olika sätt dokumenterat traditioner, läst eller berättat för partnerklasserna om sagor och berättelser man kommer ihåg och tycker om. Eleverna har under hela projektet diskuterat och kommenterat varandras arbeten i bloggar.

Lektionerna har varit ”på riktigt”

Projektet är digitalt och vi har använt oss av en mängd olika digitala verktyg som vi delat på nätet. Allt från enkla worddokument och presentationer till digitala familjeträd och väggar. Vår slutprodukt har varit digitala kartor länkade till dokument och bilder. Vårt arbete började och slutade med en gemensam digital genusfokuserad enkät bland eleverna.
Projektet har blivit till en resa ut i världen vilket inneburit att lektionerna har varit ’på riktigt’. Det har varit spännande för eleverna att se sin digitala dokumentation publicerad och man har ivrigt väntat på kommentarer på blogginlägg. De helt orepeterade videoinspelningarna av elevsamtal på projekts olika tema har faktiskt skett på håltimmar eller efter lektionstid – på fredagar. Ett gott betyg på elevintresset av att få vara med.

Vår förhoppning har varit att eleverna i projektet skulle kunna med dela med sig av olika erfarenheter och bakgrund och på så sätt se hur olika och lika vi är och hur våra liv hänger ihop.
Eller som det visade sig i den avslutande enkäten att i synnerhet de kvinnliga eleverna ansåg att de lärt sig av projektet “To be more open-minded towards people from different cultures”.”

Med vänlig hälsning
Birgitta Flodén, förstelärare i engelska
Hässelbygårdsskolan

Fotbollsguld till Aspuddens skola för 17-året i rad!

Stort grattis till eleverna på Aspuddens skolas fotbollsprofil som tog hem guldet i fotbolls-SM för 17:e året i rad!

Tjejerna vann även Futsal (en fotbollsvariant som spelas inomhus).

2

Skolans framgångar har varit stora sedan starten.

– Med totalt 21 SM segrar är vi den mest framgångsrika fotbollsskolan i landet, berättar Ulrika Forsström
Aspuddens Skola har sedan 2002 haft Fotbollsprofil på skolan. Idag har man två fotbollsklasser i varje årskull och totalt sex klasser på Högstadiet.
– Vi har elever från hela Storstockholm som färdas till Aspudden för att få kombinera skola och fotboll, fortsätter hon.

Ännu stoltare än för sina fotbollsframgångar är skolan för den uppskattning de får från gamla elever som ofta kommer på besök igen.
– Att få höra att dem saknar skolan och att dem bara har positiva minnen från tiden vi hade ihop känns helt fantastiskt, säger Ulrika.

1

En gammal elev, Simon Tibbling besöker klass 8A på träning. Simon lämnade Sverige för spel i Groningen i Holland.

Grattis Camilla Askebäck Diaz – Sveriges bästa lärare 2016

camillaFör åttonde året i rad delar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ut priset till en lärare som med sitt engagemang och entusiasm bidrar till den svenska skolans utveckling. Utnämningen samt priset på 10 000 kronor ämnar lyfta frågan om höjda lärarlöner och vikten av motiverande och inspirerande lärare.

Camilla Askebäck Diaz är matematik och NO-lärare för årskurs 8 samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm. Vid sidan om sin lärarroll håller Camilla i föreläsningar och workshops kring IKT-verktyg, undervisning och iPads. Camilla har även gett ut boken ”Surfplatta i undervisningen”. Juryns motivering lyder:

”Med sin förmåga att utveckla nyskapande och inspirerande lektioner i matematik och naturvetenskap hjälper hon alla elever att nå sin fulla potential. Med pedagogisk skicklighet förklarar hon svåra processer och koncept genom moderna metoder anpassade efter den digitala verklighet som dagens unga lever i. Genom sitt engagemang för såväl sina ämnen som för konsten att lära ut förmår Camilla Askebäck Diaz att utveckla elevernas kreativitet och vilja att lära sig. Därför är hon värdig att ta emot utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2016.”

Camilla Askebäck Diaz om utmärkelsen:

– Det känns oerhört stort att få ta emot detta pris! För mig är det hedrande att få vara ett ansikte utåt som en av alla de fantastiska lärare i Sverige som gör skillnad för sina elever varje dag. Det faktum att mina elever har nominerat mig till detta känns ofattbart ärofullt och det är ett tydligt kvitto på att vårt arbete i klassrummet är viktigt och betydelsefullt. Genom att kombinera gediget ämnesinnehåll, digital teknik och relevanta uppgifter kan vi skapa en grund för att stimulera våra elever till ökat lärande. För mig, i min undervisning, är det även viktigt med goda relationer till eleverna, att alltid utgå ifrån deras förutsättningar, att ha höga förväntningar på dem och att både de och jag känner glädje inför undervisningen.

Grattis Johan Aasa och Cecilia Peña till Svenska Akademiens Svensklärarpris!

 


aasa
Johan Aasa, gymnasielärare och undervisar i svenska och historia vid Södra Latins gymnasium och Cecilia Peña, grundskolelärare i svenska och engelska på Nya Elementar  har tilldelats Svenska Akademiens Svensklärarpris för 2016. Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen.

– Jag är självklart stolt över att bli tilldelad ett sådant fint prestigefyllt pris och oerhört förvånad att just jag fick det, säger Johan och Cecilia fyller i:

– Jag är förstås väldigt glad över priset! Jag var helt oförberedd i förrgår då jag läste brevet och skrek bara rakt ut. Nu har det sjunkit in lite mer och jag känner mig så stolt. Svenskläraryrket är spännande, roligt och viktigt och det här är det finaste priset man kan få, säger Cecilia.

Fler samverkande faktorer

cecilia p– Att få priset betyder oerhört mycket och är en bekräftelse på att man verkligen gjort något bra. Jag har jobbat på många olika fronter både med läromedel och att försöka få in den nya tekniken i undervisningen. Jag har också jobbat jättemycket med läsning och drivit forskningsprojekt lokalt på skolan. Det är säkert en kombination av alla saker tillsammans som gjorde att jag fick priset, säger Cecilia som varit lärare i sexton år.

– Det viktigaste i mitt arbete är att väcka lust att läsa och nyfikenhet på böcker. Läsning ska vara något som eleverna väljer och vill göra istället för något de borde eller måste. Jag vill hitta den gnistan hos eleverna så att de fortsätter att läsa även efter skolan, det är en av de viktigaste sakerna, säger Cecilia.

Lyssna på Cecilia

Prisbeloppet är på 50 000 kronor per mottagare och delas ut den 24 september på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

– Jag har fått tips från elever att jag ska köpa mig en dyr handväska och bjuda dem på glass. Skämt åsido, det blir nog en resa, kanske till Rom, en ny bokhylla och ännu mera böcker.

I Svenskrummets podcast, avsnitt 8 och 11, kan man lyssna på tidigare intervjuer med Cecilia där hon pratar om läsning i skolan och på fritiden, samt tipsar om hur man kan påverka och motivera elever till ökad läsning. Hon berättar även om lärande via digitala hjälpmedel i klassrummet:

https://itunes.apple.com/us/podcast/svenskrummets-podcast/id930972287?mt=2

Helena Karlson

 

Grattis Södra Latin till priset i novelltävlingen!

södraNu är Prata Om Alkohols årliga novelltävling avgjord och första priset i klassen för gymnasiet gick till en anonym författare på Södra Latin med motiveringen:

”En väldigt fint skriven berättelse som fångar läsaren från första meningen. Novellen skriver träffsäkert och gripande om att vara barn till en alkoholist.”

Tävlingen genomfördes för nionde året i rad och 800 elever från högstadie- och gymnasieskolor runt om i landet skickade in noveller på temat ungdom och alkohol. Årets jury med bland andra Sveriges läsambassadör, Ann-Marie Körling tyckte att nivån på novellerna var väldigt hög och konkurrensen stenhård.

Novelltävlingen går ut på att elever individuellt skriver noveller på temat ungdom och alkohol, men priset går till hela klassen. Tävlingen genomförs i separata tävlingsklasser för högstadiet och gymnasiet. Förstapristagarna vinner 10 000 kronor vardera till sina klasskassor samt biobiljetter, andra- och tredjepristagarna vinner bokpaket och biobiljetter. Samtliga pristagares noveller blir dessutom publicerade i Prata Om Alkohols novellsamling. Novellsamlingen är kostnadsfri för skolor och har hittills beställts i över 30 000 exemplar.

Här är årets pristagare och deras noveller.

 

Grattis klass 2C på Hägerstenshamnens skola som vann Pepparkakshustävlingen

Pepparkakshus-2015-071Det blev klass 2 C på Hägerstenshamnens skola som vann Arkitekt och designcentrums årliga pepparkakshustävling i klassen Upp till 12 år. Klassens bidrag heter Ett eget hus i ett stort bostadshus och juryns motivering löd:

”Ett legobygge som skapats för att ge många plats var och en för sig och ändå någonstans inom det stora huset är vi alltid tillsammans. En medveten och genomtänkt konstruktion som lever upp till byggnadens ambition och möjligheten att få bli vuxen”.

– Alla byggde två väggar och ett tak, berättar Bella till Radio Stockholm och fortsätter: Det var kul, jag gillar att baka pepparkakor.

I år var det 25-årsjubileum för ArkDes pepparkakstävling. På temat ”Ny lya – bo på nya sätt” uppmanades alla deltagare att ta fram sin skaparlust och med hjälp av pepparkaksdeg designa nya boendeformer som tidigare känts omöjliga.