Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
lärarpris

Här är Årets lärare/lärarlag och Årets rektor/biträdande rektor – stort grattis!

Här är bilder från prisutdelningen som ägde rum under konferensen Leda lärande 26 september samt motiveringar för vinnarna i de olika kategorierna. För första gången delades priset Årets biträdande Rektor ut. Prisutdelarna var grundskoledirektör Lee Orberson, gymnasiedirektör Peter Lyth och utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

 

Persnilla BPernilla Blom, Södermalmsskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i förskoleklassen, årskurserna 1–3 jämte fritidshemmet:

Motivering:

”Pernilla har med metodiskt arbete som grundar sig i läroplanen, forskning och beprövad erfarenhet arbetat fram en trygg miljö där varje elev möts och utvecklas optimalt utifrån sin egen nivå.

I hennes arbete lyser struktur, reflektion och medvetenhet igenom. Hon utvärderar och vidareutvecklar dagligen tillsammans med sina elever. Tydliga genomarbetade lektionsmål utifrån Lgr11 är utgångspunkten.

Pernillas engagemang och intresse sprider sig både till elever och andra vuxna på skolan. Pernilla provar gärna nya idéer utifrån forskning som till exempel skärmar för att möblera funktionellt utifrån behov eller bänkcyklar som påverkar hjärnans aktivitet. Det finns en tanke bakom varje utvecklingssteg och handling. ‘Fokus på en sak i taget, låt arbetssättet landa, därefter nästa fokus, säger Pernilla’.”

Elin V TEllen Ter Vehn, Essingeskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i fritidshemmen, årskurserna 4–6:

Motivering:

”Ellen har genom ett medvetet arbete med verktyg hon reflekterat fram via erfarenheter i läraryrket skapat en trygg arbetsmiljö i en tidigare orolig klass. Klassen har haft en enastående utveckling vad gäller såväl kunskaps- som social utveckling. Värdegrundsarbetet har varit grunden och i samverkan med alla elever och vuxna runt klassen har tryggheten växt fram. Ellen arbetar med transparens, delaktighet, dialog, lektionsstruktur och rutiner.

Ellen möter sina individer där de står och stöttar dem att nå så långt de kan i sitt lärande. I arbetet är positivt bemötande viktigt. Hon bygger på ärlighet, tydlighet och mycket kärlek. Eleverna ska veta att det alltid finns en ny chans att lyckas. Då skiljer hon på det någon gör och vem någon är; ‘Jag tycker inte om det du gjorde men jag tycker om dig. ‘Det är oerhört viktigt att jag är grundad i det jag tror på’, säger hon, tydliga ramar med mycket kärlek’.”

Iman EIman Ehsani, Enbacksskolan

Årets lärare med inriktning mot undervisningen i årskurserna 7–9:

Motivering:

”Iman Ehsani är en lyhörd och tydlig ledare med ett stort engagemang kring varje elev där klassrumsklimatet präglas av arbetsglädje och lust till lärande på olika plan.

I sitt arbete på Enbacksskolan visar han sin förmåga att på ett kreativt sätt ta vara på möjligheter som finns i samhället att skapa en undervisning i samklang med nutid. Han bidrar inte bara genom sitt engagemang inom sina ämnen utan även i samhällsfrågor som handlar om integration och elevernas delaktighet. Några exempel på detta är; temadagar, skolradio med egna poddar, samarbete med föräldrarådet och Prao-verksamhet under Järvaveckan.

Iman besitter både didaktisk skicklighet och har breda och djupa kunskaper i sina ämnen likväl som styrdokumenten, vilket syns i klassrummet. Med detta som grund har han utvecklat en didaktisk metod, kallad Progressdidaktik. Den tydliggör lärandeprocessen kring lärandemål, begrepp och bedömning, vilket hjälper eleverna att utvecklas och nå sina egna högt uppsatta mål.”

Conny MConny Marstad, Kärrtorps gymnasium

Årets lärare med inriktning mot undervisning i gymnasiets allmänna ämnen:

Motivering:

”Conny är en för skolan viktig kulturbärare som uppskattas högt av såväl elever, kollegor som skolledning. Han är en person som har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, vilket bidrar till att skapa en trygg lärmiljö både i och utanför klassrummet. Han besitter en didaktisk skicklighet när det gäller att utveckla och anpassa undervisningen till de elevgrupper och individer han möter. Genom att skapa ett intresse och väcka elevernas nyfikenhet för de naturvetenskapliga ämnena, lockar han fram kunskaper och förmågor hos sina elever – även hos de elever som inledningsvis saknar djupare kunskaper i svenska språket, självförtroende eller motivation.

Hans stora engagemang för att stärka eleverna språkligt, kunskapsmässigt och socialt avspeglar sig bland annat i de initiativ och kontakter han tar med samhället utanför skolan och de studieresor som han arrangerar tillsammans med kollegor.

Conny driver olika utvecklingsområden som syftar till att höja kvaliteten på undervisningen. Det kan handla om att auskultera hos kollegor som arbetar språkutvecklande för att själv utveckla sin egen praktik, leda pedagogiska samtal i ämnesgruppen eller att stärka likvärdigheten inom ämnet. I sin roll som schemaläggare med god förståelse för olika pedagogiska behov har han även skapat möjligheter för ett schema som stödjer och förstärker lärandet på skolan.”

BjörngårdsskolanBjörngårdsskolans arbetslag i årskurs 3

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”Ett arbetslag som utnyttjar alla professioners kunskaper och erfarenheter i sitt ämnesövergripande arbete. Arbetslaget har skapat ett tillåtande klimat via skolans ”Trygghetsbarometer” där pedagogerna tar tillvara elevers tankar, frågor och intressen.

Detta har bidragit till att fler elever samarbetar, för dialoger och utmanar varandra på ett positivt sätt, vilket har skapat en trygghet hos eleverna då de har något gemensamt att förhålla sig till. Genom arbetslagets gemensamma engagemang och samarbete, där skola och fritidshem är ett och där elevernas intresse lyfts in i lärandet har både trygghet och kunskapsinhämtning ökat hos eleverna.

Skolans värdegrundsarbete genomsyrar hela undervisningen där olika lärstilar används och anpassningar görs för att ge varje elev bästa möjlighet till utveckling och lärande. Arbetslagets arbete har inspirerat andra arbetslag i sin utveckling kring hur ett bra samarbete mellan skola och fritidshem kan bedrivas och vilka vinster detta ger till eleverna. Arbetslagets olika kunskaper och beprövade erfarenheter från olika professioner gör Björngårdsskolan årskurs 3 till ett team med gemensam yrkesstolthet där alla stöttar och hjälper varandra.”

OlovslundsskolanGrundsärskolans arbetslag F-6, Olovslundsskolan

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”Personalen har utvecklat och professionaliserat sin verksamhet på ett mycket föredömligt sätt med väl fungerade undervisningsgrupper som utgår från elevernas skiftande behov av stöd. Man har tagit tillvara på elevernas intresse för musik och rörelse och använt det som en inkörsport till ämnesundervisningen.

Personalen har också på ett engagerat sätt utvecklat den digitala delen i undervisningen och på så sätt lyft kvaliteten av dokumentation och utvärdering av elevernas resultat. En väl utvecklad samverkan mellan särskolan och skolans fritidshem har bidragit till att eleverna upplever att de är en del av hela skolan och får möjlighet till att umgås med skolans övriga elever på ett naturligt sätt.

Arbetslagets personal har hög kompetens av att arbeta med elever med stora svårigheter samt ett väl utarbetat förhållningssätt gentemot varje elev. Sist men kanske viktigast, i arbetslaget råder prestigelöshet, trivsel och mycket glädje mellan elever och personal.”

skolakutenSkolakuten, ESS-gymnasiet

Årets lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan:

Motivering:

”De har en ställtid på 48 timmar för att kunna ta emot en elev som blivit avstängd från sin hemskola. Därefter tar Skolakuten ansvar för elevens utbildning under två till fyra veckor.

Arbetet måste vara effektivt från första stund och därför arbetar laget med att bygga upp tillitsfulla relationer mellan vårdnadshavare, hemskola och andra viktiga aktörer kring eleven.

Arbetslagets förmåga att på kort tid etablera relationer med sina elever och bemöta varje elev på ett professionellt sätt skapar gynnsamma förutsättningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig en behovsanpassad undervisning under den korta tid de vistas på skolan.

Detta är ett arbetslag som präglas av ett specialpedagogiskt perspektiv som sällan skådats!”

SSASTSPPAST Thorildsplans gymnasium

Årets lärarlag på gymnasiet och gymnasiesärskolan:

Motivering:

”På SPPAST utgår man helt ifrån elevernas förutsättningar – det gäller kunskapsnivå, socialt och laget är grundat i sitt relationella arbete kring varje elev. Lärarlaget på SPPAST lägger förutom de sedvanliga ämnesspecifika studierna, stor vikt vid sociala aktiviteter. Fokus i laget är bland annat att träna eleverna inför sitt fortsatta liv – ett slags entreprenörskap.

Det dagliga arbetet styrs av kreativitet, gedigna kunskaper, lösningsfokus och prestigelöshet, vilket kräver stort engagemang och kunskap i hur man bemöter och arbetar med elever som har olika svåra grader av AST-problematik. Några av deras största styrkor är: samarbete, flexibilitet, ämneskunskaper och stort hjärta. Detta lyser igenom i allt de uttrycker runt sin lärargärning.

Man ser sina olikheter som en styrka och kan använda detta för att hitta olika ingångsvägar för alla elever. ‘Vi i personalen är olika som personer, men vi förenas i ett gemensamt arbetssätt och elevsyn. Här finns inget som är ristat i sten!’ ”

Nina JonssonNina Jonsson, Södermalmsskolan

Årets rektor

Motivering:

”Nina har bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete på en stor F–9 skola i tio år baserat på ett mycket systematiskt kvalitetsarbete. Ninas ledarskap är distribuerat, tydlig intern delegation, Ninas ledarskap präglas av ordning och reda, tydlighet i uppdraget och förväntningar på resultat genom aktiv deltagande av elever och medarbetare. Nina delar gärna med sig av sina erfarenheter och bidrar aktivt till en delarkultur.”

Mikael OdinMikael Odin, Nya Elementar

Årets Rektor

Motivering:

”Mikael leder ett mycket starkt och visionärt förändringsarbete, på en stor F–9-skola, baserat på ett gott systematiskt kvalitetsarbete med tydlig intern delegation med en stark tilltro till medarbetarna. Siktet är inställt på att skapa en skola i takt med tiden. Mikael är mycket generös med att dela med sig av erfarenheter från utvecklingsarbetet till kollegor och andra intresserade.”

IMG_2763Karin Henrekson Ahlberg, ISSR

Årets Rektor

Motivering:

”Karin leder sedan många år en internationell skola omfattande förskoleklass till gymnasium inom ramen för gymnasieavdelningens organisation. Karins ledarskap bygger på ett mycket väl utvecklat och innovativt, forskningsbaserat systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ökat lärande och gott bemötande. Karin har ett tydligt fokus på undervisningsutveckling och resultaten har inte låtit vänta på sig.”

Åsa HÅsa Henricson, Bagarmossens och Brotorps skolor

Årets biträdande rektor:

Motivering:

”Åsa ansvarar sedan många år för Brotorpsskolan. Hon leder ett systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Åsa har en tydlig ledningsfilosofi som bland annat kännetecknas av stor tilltro och tillit till medarbetarna. Åsa har utvecklat ett årshjul för läroplanens förmågor i fritidshemmet och ett årshjul för övergång mellan förskolor och skola som används i stadsdelsnämndsområdet.”

Grattis Hans Erkhammar till Ingvar Linqvistpriset i NO 2018!

Hans Erkhammar har vunnit Ingvar Lindqvistpriset i NO 2018.Hans Erkhammar, Bagarmossens skola, Stockholm, har tilldelas Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne i NO (naturorientering) för 2018.

Juryns motivering:

”För sin entusiasmerande undervisning bottnande i gedigna kunskaper. Med konkreta och kreativa exempel i både projekt och fältstudier har han väckt elevernas intresse för naturvetenskap och gjort undervisningen tillgängliga för alla. En genomtänkt progression från åk 7 till 9 upprätthåller elevernas intresse”.

– Jag tog emot prisbeskedet först med förvåning och sen stor glädje och stolthet. Jag är en vanlig NO-lärare som undervisar på Bagarmossens skola sen 28 år och 34 år i Stockholms stad och jag tänker ödmjukt på alla som jag haft förmånen att möta där, säger Hans Erkhammar.

Synliggöra lärarens viktiga roll i samhället

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Priset har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Hans Erkhammar var en av initiativtagarna till Fältstudion på Bagarmossens skola, som handlade om fältstudier i närmiljön.

– Fältstudion började som ett ett miljölab redan 1990 och vi NO-lärare på Bagarmossens skola arbetade ambitiöst och praktiskt med miljö och naturstudier i många år. Nu är skolan ombygg och lokalerna finns inte kvar, säger Hans Erkhammar.

Öppna föreläsningar under Ingvar Lindqvistdagen

Prissumman är på 50 000 kronor till pristagaren per pris och 20 000 kronor pris till pristagarnas skolor där 10 000 kronor går till naturvetenskapliga aktiviteter och 10 000 kronor till skolans bibliotek för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Lärarpristagarna kommer att få ta emot priset under Kungliga Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 13 april, 2018.

Under Ingvar Lindqvistdagen den 11 april berättar årets pristagare om sitt pedagogiska arbete, alla intresserade är varmt välkomna att lyssna och inspireras, helt utan kostnad. Anmälan görs på Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida.

Om Lärarprisen

Kungliga Vetenskapsakademien vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av Akademiens kommitté för skolfrågor, valts av akademiens ledamöter. Nomineringstiden är normalt mellan september och november varje år.

De övriga Lärarpristagarna 2018 är Fredrik Nilsson, matematik Lugnets gymnasium Falun, Henrik Mickos, kemi Tibble gymnasium,Täby och Erika Sundelin, biologi Björknäsgymnasiet Boden.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se