Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
orsaker och konsekvenser

Strået som knäckte kamelens rygg – en övning om historiska orsaker

Var det strået som bröt kamelens rygg?

Att arbeta med historiska orsaksförklaringar är vanligt i historieämnet. Som so-lärare vet vi också att det kan vara svårt för eleverna att tänka i termer av komplexa förklaringar till historiska händelser eller förlopp. Detta är en övning som använder sig av en berättelse om en kamel som en metafor för att öva elevernas tänkande runt historiska orsaker. Metaforen är tänkt att underlätta för eleverna att få syn på principerna för att tänka runt mer komplexa orsaksförklaringar. Övningen är tänkt att ge eleverna erfarenhet av att resonera med hjälp av de vägledande principerna för historiska orsaksförklaringar. De vägledande principerna pekar på att historiska förklaringar består av kort- och långsiktiga orsaker, att historiska orsaker varierar i inflytande, att förklaringar utgörs av samverkan mellan både strukturer och aktörer (individer och grupper). Dessutom är budskapet att historiska händelser aldrig var oundvikliga – alternativa förlopp var möjliga. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att genomföra övningen. Poängen är att den går att använda som inledning på ett arbetsmoment utan förkunskaper med olika åldersgrupper.

Ladda ner övningen om kamelen

Övning i historia: Varför sjönk regalskeppet Vasa?

Innan sportlovet träffades en grupp mellan- och högstadielärare på Global gymnasiet under två dagar och skapade övningsuppgifter i historia med hjälp av historiska tankeverktyg som orsaker & konsekvenser. Under våren testas uppgifterna i den egna undervisningen och tanken är att vi ska göra uppgifterna tillgängliga här efterhand som de testas och revideras. Här kommer en första övning om historiska orsaksförklaringar. Övningen är kopplad till förhållanden och skeenden under svensk stormaktstid och kan fungera som ett övningsmoment i relation till den perioden. Att tänka runt orsaker och konsekvenser i historia är komplext, och idén är att genom att arbeta med en konkret historisk händelse öva elevernas förmåga innan de tar sig an mer abstrakta historiska fenomen. Övningsfilen nedan innehåller instruktioner, faktakort etc. som behövs för att genomföra övningen på mellan- eller högstadiet. Om du testar övningen och har synpunkter eller vill dela erfarenheter – kommentera på bloggen eller mejla.

Uppgiften som PDF-fil

Vasas skrov i genomskärning