Visar alla blogginlägg från: april 2012

Tobano Halden Andra dagen

Tobano, Halden, Norge 2012 Andra dagen

Dagen började med en härlig frukost och sedan var det dags för den första intellektuella utmaningen. Gisela Håkansson från Lunds universitet berättade om tvåspråkiga barn med språkstörningar. Hur kommer de sig att vissa barn, trots resurser inte utvecklar sina språk på ett sätt som vi förväntar oss?
Gisela utgår från processbarhetsteorin (Pienemann)är hon beskriver språkutvecklingen i olika milstolpar som barnen når i sin språkutveckling. Genom en ökad kunskap kring detta kan vi tidigt få syn på de barn som har språkstörningar och därmed kommer att behöva mycket stöd i sin språkutveckling. Tänk om alla som arbetade i förskolan hade kunskap om språkstörningar, då skulle vi kunna sätta in resurser i god tid och förhoppningsvis undvika att barnen misslyckades i skolan.
Birgitta Thorander

Efter en kort ”kaffepause” fick Emelie Sjöberg ordet. Titeln för hennes föreläsning var ”Pedagogisk dokumentation och flerspråkiga barn”. Utifrån detta berättade hon om otroligt avancerade projekt som barnen deltagit i och som lett till ett utvidgat ordförråd där nya begrepp kopplades till erfarenheter och dokumentation i form av bilder. Utan tvekan blev jag som arbetar på högstadiet imponerad av kunskapsnivån. Tänk att de kan arbeta med så avancerade saker på förskolan som t.ex. tekniken som gör att tunnelbanorna kan röra sig framåt. Film, barnens eget skapande och fotografier är fantastiska verktyg när man vill dokumentera utvecklingen.

De följande två timmarna ägnade vi åt Fredrikstens fästning och dess blodiga historia. Utan tvekan var svenskarna väldigt förtjusta i krig och varje gång som norrmännen trodde att det var lugnt kom antingen svenskarna eller danskarna och anföll dem.

Efter lunch fortsatte vår värd Ragnar Arntzen dagen med sin forskning kring flerspråkiga barns läsutveckling. Än en gång kommer frågorna kring skolspråket upp och vikten av att tillägna sig detta. Som det ser ut idag har de sämre resultat på lästesten än de som har norska som modersmål. Strukturer och vokabulär kopplat till information är också komplicerat för de flerspråkiga eleverna.

Jannicke Karlsen från institutionen i specialpedagogik på Universitetet i Oslo berättade om sin studie av flerspråkiga barn som har punjabi och urdu som modersmål. Hennes fråga handlade om faktorer som påverkade barnens utveckling av ordförrådet. Antalet timmar som barnen var i förskolan verkade vara viktigare än ålders då de började på förskolan enligt Jannickes studie. Det får mig att tänka på att tiden tillsammans med en kvalitativt bra pedagogisk verksamhet verkar var avgörande för barnens språkutveckling.

Barbro Hagberg – Persson arbetar på Uppsala universitet där hon ingår i gruppen som utvecklar de nationella proven i Svenska och Svenska som andra språk för årskurs 3 . Proven består av åtta delprov varav en del är muntlig. Det är bara Sverige av de nordiska länderna som testar elevernas muntliga förmåga. Många upplever att proven är väldigt omfattande men tanken är att de verkligen ska beskriva elevernas språkutveckling så bra som möjligt. De har också en formativ funktion som innebär att lärarna kan använda resultaten när de planerar den fortsatta undervisningen.

Den sista föreläsningen för dagen handlade om vikten av att planering och efterarbete när man arbetar i förskolan. Det var Tamara Mujakic och Marianne Solvang som berättade om sitt arbete i förskolan. Genom att förbereda aktiviteterna t.ex. ett besök på miljöstationen för att panta burkar och medvetet fundera kring språket och berätta för barnen vad det kommer att göra, vilka platser de kommer besöka etc. så ger de barnen förväntningar på det de kommer att vara med om. När de sedan kommer tillbaka till förskolan reflekterar de tillsamman med barnen kring upplevelserna under utflykten. Vid båda tillfällena spelar språket en central roll och arbetssätter leder till en ökad språkutveckling

Bedömningsmaterial för nyanlända

Dagens nätverksträff för lärare som undervisar nyanlända hade temat bedömning. Vi började med att titta på vad lärarna själva använder för material när de bedömer elevernas språknivå. Svaren finner du i PowerPoint-prsentationen nedan och den visar att det råder stor variation i skolorna. Många inte något bestämt material, andra använder LUS (trots att de inte tycker att det fungerar bra för nyanlända), performansanalyser är vanligt, och den gemensamma europeiska standarden för språk är vanlig bland de äldre. Kanske för att det är den som IVIK-gymnasiet använder när de testar och placerar elever. De har dock en omarbetad version där nivåerna är indelade i undergrupper som B1:1 och B1:2. Deras matris kan du hitta via länken här.

Vi tittade närmare på den Europeiska språkportfolion och Gemensam europeisk referensram för språk (klicka på länkarna för att läsa mer på Skolverkets hemsida). För att lära känna materialet bättre bedömde lärarna elevtexter tillsammans samtidigt som de diskuterade huruvida materialet var något som passar nyanlända eller ej. Vi kom fram till att det var ett material som var bra att använda just för nyanlända eftersom det kartlägger språkutvecklingen, från de första fraserna till det mer avancerade språket. Gemensam europeisk referensram för språk har sitt fokus på den språkliga nivån, och progressionen från nybörjare till avancerad inom tre områden: Förståelse, Talat språk och skriftliga färdigheter.

Om man istället söker ett kartläggningsmaterial för både svenska och svenska som andraspråk, som utgår ifrån ämnes- och kursplaner finns Språket lyfter för åk 1-3 och Språket på väg för åk 7-9 (klicka på länkarna för att läsa mer på Skolverkets hemsida). Ett material för åk 4-6 är under bearbetning och bör komma under VT12. I materialet finns det också information om språk och språkutveckling. Kolla speciellt in tabellerna i Språket på väg del I  som visar på vad som gör skönlitteratur och facktexter lätt- respektive svårlästa på sid 15-17.

Här nedan är PowerPoint-presentationen som vi visade. Vi vill också passa på att uppmana er att anmäla er till konferens Fokus på nyanlända. Mer info finner ni här.

/Maria Bjerregaard

Tobano Halden Första dagen

Tobano, Halden, Norge 2012 Första dagen
Under fem dagar i april träffas forskare och lärare i Halden, Norge. Det är nätverket Tobano som bjudit in till sin andra konferens kring två och flerspråkiga barn. Genom att utbyta erfarenheter och skapa kontakter vill man sprida kunskap om forskning och goda pedagogiska exempel när det gäller flerspråkiga barns språkutveckling i Norden.
Representanter från Norge, Sverige, Danmark och Finland ingår i gruppen och konferensens samtliga deltagare både föreläser och lyssnar till de andra deltagarnas föreläsningar. Innehållet är otroligt varierande och vi som deltar får en fantastisk möjlighet att skapa nya kontakter. Tillsammans sår vi frön till nya forskningsprojekt och nya arbetssätt i forskola och skola.
Marjo Savijävis studie av finskspråkiga barn som går i en ”Språkbadsförskola” där pedagogerna bara talar svenska väckte många intressanta tankar. Studien visade nämligen att barnen lärde sig tala svenska väldigt bra. Faktum är att de tillbringat mycket tid med svenska språket även om det bara är de vuxna som talar svenska och frågan om hur många timmar man behöver för att lära sig ett nytt språk blir aktuell igen. Ska vi ge eleverna mer tid?
Susannne Beckert från Språkforskningsinstitutet på Utbildningsförvaltningen talade om Scaffolding och genrepedagogik i förskolan. Genom att pedagogerna i förskolan får en ökad medvetenhet när det gäller genrer och olika sätt att stötta eleverna i deras språkutveckling . Det kan t.ex. handla om mer medvetna strategier när de läser högt för barngruppen eller ett mer medvetet val av högläsningsböcker.
Dagarna här innehåller också en hel del historia och poesi. Vi bor precis intill Fredrikstens fästning där Karl den tolfte avslutade sina dagar. Det var dock inte en knapp som dödade honom utan troligtvis en kula från en norsk kanon.
Birgitta Thorander

Konferens: Med fokus på nyanlända i skolan

Språkforskningsinstitutet anordnar en heldagskonferens för skolledare och pedagoger med fokus på nyanlända i skolan. Konferensen är i Stockholm den 9 maj. Under dagen kommer föreläsningar att blandas med pedagogiskt workshops som ger ett smakprov på våra insatser. Konfrensen är centralt finansierat av Utbidlningsförvaltningen och kostnadsfri för kommunala och fristående skolor i Stockholms kommun. Andra kommuner kan delta i mån av plats, mot en avgift.

Hjälp gärna till att sprida inbjudan.

Programmet finns här: Med fokus på nyanlända

Gratis föreläsning: Moderna metoder i svenska som andra språk

Har du lust med en intressant och inspirerande söndagseftermiddag, närmare bestämt den 22 april?

Då vill jag tipsa om en gratis föreläsning som riksföreningen LISA (lärare i andra språk) anordnar. Lisa Grezcanik är en inspirerande föreläsare (och lärare) som arbetar aktivt med datorn som ett redskap i elevernas språkutveckling. Jag har lyssnat på henne vid ett annat tillfälle och hon är väl värd att lyssna på!

Mer iformation:

 http://www.pedagogstockholm.se/-/Kalendarium/Sprakutveckling/Moderna-metoder-i-svenska-som-andrasprak/

Kristina Ansaldo