Visar alla blogginlägg från: maj 2012

Nätverksträff för lärare som undervisar nyanlända

Tack alla för en mycket givande nätverksträff! Innan vi går hem för dagen ville vi passa på att lägga upp PowerPointen från Eijas presentation Tvåspråkig utveckling – sambandet mellan elevens förstaspråk/modersmål och svenska som andraspråk.

Marie-Louise Engstrand hänvisar till Beckombergaskolans hemsida som ni hittar här.

/Maria Bjerregaard och Eija Kuyumcu

Monica Axelssons föreläsning från konferensen Fokus på nyanlända i skolan

AxelssonSista föreläsaren för dagen den 9 maj på Språkforskningsinstitutets konferens med fokus på nyanlända  i skolan var Monica Axelsson. Hon talade om ett pågående forskningsprojekt där de tittat på mottagandet av nyanlända elever i 3 svenska kommuner. Vi ser fram emot att läsa mer om resultatet till detta forskningsprojekt framöver.

Fram till dess kan vi ta del av Monicas PowerPoint-presentation från konferensen här.

/Maria Bjerregaard

Stöttningsstrategier i klassrummet

Under konferensen Fokus på nyanlända i skolan  den 9 maj 2012 erbjöds workshops med snakprov från tre av de insatser som Språkforskningsinstitutet erbjuder. Maria Bjerregaard och Malin Högberg höll i ett pass som handlade om stöttningsstrategier i klassrummet. Workshoppen utgick ifrån Gibbons böcker Lyft språket, lyft tänkandet och Stärk språket, stärk tänkandet som vi erbjuder cirkelhandledarutbildning i. Mer om den kan du läsa här.

Passet inleddes med att vi kort diskuterade vad stöttning är och vad man kan tänka på i förhållande till det när man planerar arbetet med eleverna. Tillsammans tittade deltagarna sedan närmare på muntlig, lärarledd redovisning och hur man kan ställa frågor till en text för att göra tankarna synliga.

PowerPointen till workshoppen hittar du här.

/Maria Bjerregaard

Analys av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv

Under konferensen med fokus på nyanlända den 9 maj 2012 höll jag, Eija Kuyumcu, en workshop där det presenterades en modell för att analysera hur olika slags texter, såväl läromedelstexter som texter skrivna av elever kan analyseras i sina beståndsdelar. Analysen bygger på den funktionella språkmodellen som bland annat kan användas som ett verktyg för att öka elevernas läsförståelse genom att textstrukturer i läromedelstexter tydliggörs i undervisningen på ett explicit sätt. Det ger eleverna förståelse för hur olika slags texter är uppbyggda och hur kunskaper i ämnet är presenterade i texten. Eleverna får på så sätt tillgång till både ämneskunskaper och det ämnesrelaterade språket.

eija
Workshopen inleddes med en kort introduktion till ämnet – analys av läromedels- och elevtexter och vad de kan användas till.

En analys av elevtexter är också ett sätt för läraren att få reda på var någonstans en elev befinner sig i sin språkutveckling i svenska som andraspråk och i sin kunskapsutveckling i ämnesundervisning. Analysen ger en överblick över elevernas lärande och därmed vägledning till när de är redo att ta sin plats i den klass där de hör hemma. Introduktion som powerpoint kan du se här [se powerpoint här]. En kort sammanfattning av powerpoint-presentationen ges i textform [här]:

Efter denna introduktion presenterades en läromedelstext om blåval som gavs som ett exempel på en ‘beskrivande informationsrapport’, den faktatext som var i fokus i denna workshop [text här]. Hur texten om blåval var uppbyggd och hur fakta om blåval presenterades, studerades gemensamt i gruppen [analys här]. Deltagarna fick sedan arbeta i smågrupper och tillsammans analysera en elevtext på ett liknande sätt. Texten var en beskrivande informationsrapport om ett fantasidjur, ”Härg”, som var till hälften varg, till hälften häst. Deltagarna fick bland annat ta ställning till om elevtexten hade en relevant struktur och om den hade en röd tråd, d.v.s. utgjorde en sammanhängande text. Deltagarna fick också ta ställning till om de fakta som togs upp i texten var relevanta i sammanhanget [se uppgiften här och analysen här].

Syftet med denna övning var att deltagarna skulle få en inblick in i den funktionella analysmodellen och upptäcka ett pedagogiskt verktyg för att systematiskt kunna bedöma elevtexter och utveckla elevernas skrivförmåga och lärande [se exempel här]. Workshopen avslutades med en redovisning av deltagarnas textanalyser och iakttagelser och en avslutande kommentar på övningens användbarhet. Bland annat fick deltagarna ett antal frågor som kan komma till användning när man analyserar eller bedömer elevtexter [frågor här].

De deltagare som blev intresserade av att lära sig mer kan delta i Språkforskningsinstitutets insatser för kompetensutveckling för lärare i Stockholms skolor, www.pedagogstockholm.se/sprakforskningsinstitutet

Eija Kuyumcu

Lyckad konferens med fokus på nyanlända i skolan

Vältajmat efter presskonferensen på tisdagen slog Språkforskningsinstitutet upp dörrarna till sin konferens Fokus på nyanlända i skolan. Ca 70 lärare, skolledare och språkutvecklare kom till Kristinehovs malmgård på söder i Stockholm.

Bunar

Dagen inleddes av Nihad Bunar som talade om Nyanlända och lärande. Föreläsningen utgick ifrån forskningsöversikten om nyalända och lärande som han skrev 2010 på uppdrag av Vetenskapsrådet. Vi har läst forskningsöversikten med nätverket som undervisar nyanlända och du hittar en länk till rapporten i ett inlägg från den träffen här.
PowerPoint-presentationen från förläsningen kan du hämta här: Nihad Bunar 9 maj.

 

Bunar var handledare till Jenny Kallstenius när hon disputerade 2010 med avhandlingen De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm. Vi har tidigare länkat till avhandlingen i ett blogginlägg efter en presentation som Jenny Kallstenius höll på Utbildningsförvaltningen här.

I Dagens föreläsning Skilda världar – om elevers olika förutsättningar inför gymnasievalet  fick vi möta nyanlända elever, elever som är andra generationens invandrare samt svenskfödda elever och ta del av deras erfarenheter, tankar, känslor och drömmar när det gäller skola och utbildning – särskilt med fokus på valet av gymnasieutbildning. Presentationen hittar du här: Jenny Kallstenius 9 maj.

Jenny Kallstenius 2

Efter dessa teoretiska föreläsningar tog vi steget in klassrummet tillsammans med Anneli Blomberg från Farsta gymnasium för att se hur hon jobbat med Reading to learn i sin språkintroduktionsklass under ett tema om hur Sverige blev ett demokratiskt välfärdssamhälle. PowerPint-presentationen kan du läsa här: Anneli Blomberg 9 maj.

Efter lunch höll Språkforskningsinstitutet i 3 parallella workshops som gav ett litet smakprov på kompetensutveckling som vi erbjuder pedagoger och skolledare inom Stockholms kommun. De kommer vi att skriva om i ett eget inlägg.

Istället fortsätter vi här med Thérèse Hartmans föreläsning Erfarenheter och uppfattningar om och av elever med utländsk bakgrund inom det svenska utbildningssystemet. Föreläsningen baserades på delar av avhandlingen Problem eller tillgång? En studie om social och etnisk mångfald i högskolan samt projektet Nyanlända ungdomar morgondagens studenter och arbetskraft. Thérère talade bland annat om synen på språkfärdighet och kunskapsutveckling bland studenter och nyanlända elever.

PowerPoint-presentationen till föreläsningen hittar du här: Thérèse Hartman 9 maj.

Monica Axelsson avslutade konferensen med föreläsningen Nyanlända elevers integrering och lärande – centrala faktorer ur ett språkvetenskapligt perspektiv där hon berättade om prelimiära resultat från en studie om mottagande av sent anlända i tre skolor i tre kommuner i Sverige. Fokus var på elever som anländer mot slutet av grundskolan och deras möjligheter att utveckla språk och kunskaper för såväl vardag som i skolans ämnen. Monica Axelsson tipsade också om Skolverkets nya stödmaterial Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling som vi har bloggat om här.

Monicas PowerPoint-presentation publiceras inom kort.

Ett stort tack till alla som medverkade, deltog och bidrog! Många intressanta frågor ställdes, men utrymmet att kunna diskutera dem på djupet var begränsat. Forsätt gärna diskussionerna här på bloggen eller skriv ned dem och ta med dem till kommande nätverksträffar. Nästa träff för nätverket för lärare som undervisar nyalända är den 30 maj.