Analys av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv

Under konferensen med fokus på nyanlända den 9 maj 2012 höll jag, Eija Kuyumcu, en workshop där det presenterades en modell för att analysera hur olika slags texter, såväl läromedelstexter som texter skrivna av elever kan analyseras i sina beståndsdelar. Analysen bygger på den funktionella språkmodellen som bland annat kan användas som ett verktyg för att öka elevernas läsförståelse genom att textstrukturer i läromedelstexter tydliggörs i undervisningen på ett explicit sätt. Det ger eleverna förståelse för hur olika slags texter är uppbyggda och hur kunskaper i ämnet är presenterade i texten. Eleverna får på så sätt tillgång till både ämneskunskaper och det ämnesrelaterade språket.

eija
Workshopen inleddes med en kort introduktion till ämnet – analys av läromedels- och elevtexter och vad de kan användas till.

En analys av elevtexter är också ett sätt för läraren att få reda på var någonstans en elev befinner sig i sin språkutveckling i svenska som andraspråk och i sin kunskapsutveckling i ämnesundervisning. Analysen ger en överblick över elevernas lärande och därmed vägledning till när de är redo att ta sin plats i den klass där de hör hemma. Introduktion som powerpoint kan du se här [se powerpoint här]. En kort sammanfattning av powerpoint-presentationen ges i textform [här]:

Efter denna introduktion presenterades en läromedelstext om blåval som gavs som ett exempel på en ‘beskrivande informationsrapport’, den faktatext som var i fokus i denna workshop [text här]. Hur texten om blåval var uppbyggd och hur fakta om blåval presenterades, studerades gemensamt i gruppen [analys här]. Deltagarna fick sedan arbeta i smågrupper och tillsammans analysera en elevtext på ett liknande sätt. Texten var en beskrivande informationsrapport om ett fantasidjur, ”Härg”, som var till hälften varg, till hälften häst. Deltagarna fick bland annat ta ställning till om elevtexten hade en relevant struktur och om den hade en röd tråd, d.v.s. utgjorde en sammanhängande text. Deltagarna fick också ta ställning till om de fakta som togs upp i texten var relevanta i sammanhanget [se uppgiften här och analysen här].

Syftet med denna övning var att deltagarna skulle få en inblick in i den funktionella analysmodellen och upptäcka ett pedagogiskt verktyg för att systematiskt kunna bedöma elevtexter och utveckla elevernas skrivförmåga och lärande [se exempel här]. Workshopen avslutades med en redovisning av deltagarnas textanalyser och iakttagelser och en avslutande kommentar på övningens användbarhet. Bland annat fick deltagarna ett antal frågor som kan komma till användning när man analyserar eller bedömer elevtexter [frågor här].

De deltagare som blev intresserade av att lära sig mer kan delta i Språkforskningsinstitutets insatser för kompetensutveckling för lärare i Stockholms skolor, www.pedagogstockholm.se/sprakforskningsinstitutet

Eija Kuyumcu

2 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.