Visar alla blogginlägg från: september 2015

Växa för framgång – stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande

Fredagen den 18 september deltog Institutet på Skolverkets konferens Växa för framgång. Konferensen vände sig till huvudman och behandlade bland annat om de kommande lagförändringarna för mottagandet av nyanlända elever. Det talades också om vikten av att skapa förutsättningar för nyanlända elevers lärande.

Dagen inleddes av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström som talade om den våg av flyktingar som kommer till oss just nu. Hon sade att vi pratar mycket om, och använder begrepp som ensamkommande och nyanlända. Vi borde istället börja tala om elever och barn. De begreppsval vi gör när vi talar påverkar vårt tänkande, vilket kan leda till ett ”vi och dom” tänk. Vi professionella lärare måste kunna anpassa vår undervisning så att den fungerar för de elever vi har framför oss.

Även Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten var inne på att vi måste anpassa vår undervisning och didaktik efter den elevgrupp vi har genom att se olikheter som en tillgång. Vi måste: ”Se det specifika men söka lösningarna i det generella”.

Efter de inledande anförandena berättade Anna Medin jurist på Skolverket om de kommande lagförändringarna gällande nyanlända. Dessa träder i kraft den 1 januari -16 och följs upp med nya allmänna råd som kommer att publiceras i februari -16.

Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor bör tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden bör följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

I de nya bestämmelserna hittar vi:

 • Definition av nyanländ elev
 • Att bedömning av en nyanländ elevs kunskaper ska ske inom två månader
 • Möjlighet till delvis undervisning i förberedelseklass upp till två år.

Detta innebär att en elev som har förutsättningar för att följa ordinarie undervisning i klass ska göra det samtidigt som hen har tillhörighet i förberedelseklass.

 • Bestämmelserna om åtgärdsprogram ska inte tillämpas om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd för nyanlända elever. Vilket betyder att åtgärdsprogram inte ska upprättas bara för att man är nyanländ. Visar det sig att eleven har särskilda behov och svårigheter ska åtgärdsprogram upprättas.

André Brink Pinto, utredare på Skolinspektionen presenterade resultaten från rapporten, Utbildning för nyanlända elever 2014. Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt. Huvudsakliga resultat

 • De nyanlända förlorar kunskap och tid
 • En organisatorisk lösning passar inte alla
 • Studiehandledning en central resurs för lärande
 • Alla lärare behöver förutsättningar och kompetens kring nyanlända elevers lärande

Fem framgångsfaktorer

 • Gör tidigt en ordentlig kartläggning över elevens kunskaper och erfarenheter
 • Sprid resultaten till alla berörda lärare, anpassa undervisningen till det kartläggningen kommer fram till
 • Ge de nyanlända eleverna den studiehandledning på modersmålet de behöver, säkra att den håller god kvalitet
 • Språkinlärning sker i alla ämnen. Kräver kompetensutveckling och pedagogiskt ledarskap.
 • Ta fram gemensamma strategier. Lämna inte ansvaret till enskilda lärare.

Kristina Ansaldo

Äntligen kan du anmäla dig till Pauline Gibbons föreläsning!

När: Fredag den 2 oktober mellan kl 13.30 – 17.00

Var: i stora aulan på Campus Konradsberg i Ellen Key huset/ K-huset.

Adress: Campus Konradsberg, Konradsbergsgatan 7 B på Kungsholmen.

 Pauline Gibbons håller en föreläsning i språkutvecklande arbetssätt och flerspråkiga elevers lärande. Med på föreläsningen medverkar Kristina Aldén från Gibbons svenska förlag, Hallgren & Fallgren.

Supporting Students for Success:

Participation, Subject Learning and Language Development.

School-aged students of Swedish as a second language are faced with the challenge of learning a new language. But at the same time they must use this new language for subject-learning across the curriculum. And so teachers need to address both subject learning and language learning simultaneously.

Based on current research in second language learning and a functional approach to language, this presentation will suggest some central classroom practices that support the participation of second language learners, subject learning, and second language development.

Dr Pauline Gibbons taught postgraduate and undergraduate TESOL courses at the University of Technology, Sydney, for many years, and is now an Adjunct Professor at the University of New South Wales.

A major focus of her research has been on the ways that teachers can provide an intellectually challenging curriculum for their English language learners, while at the same time providing them with the language scaffolding essential to the development of academic language and literacy across the curriculum. This focus on a ‘high challenge, high support’ learning environment is the context for much of her current work with teachers.

I Sverige är Pauline Gibbons känd genom sina två böcker: Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet och Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. Mer information om Pauline Gibbons och hennes forskning hittar du här: https://education.arts.unsw.edu.au/about-us/people/pauline-gibbons.

Vi vänder oss i första hand till lärare och förskollärare anställda i Stockholms stad. I mån av plats kommer lärare från friskolor och andra kommuner kunna anmäla sig. Då intresset är stort och många anmäler sig kommer de interaktiva inslagen bli färre än vad som tidigare meddelats.

Föreläsningen är på engelska!

Anmäl dig här om du är anställd i Stockholms stad: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=88237

Bor du ute i landet eller arbetar på friskola så kan du tyvärr inte längre göra en intresseanmälan. Då antalet för vår intresseanmälan redan är fulltecknad.

Väntelistan  om du inte är anställd i Stockholms stad är full: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=89187

Till dig som redan gjort en intresseanmälan hör vi av oss via mail om du fått plats. Hör du inget ifrån oss så är föreläsningen tyvärr full.

Karin Wallin och Kristina Ansaldo