Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
FLIN

Lättare att hitta Anna Kaya i FLIN-materialet!

Vi har skrivit en del på bloggen tidigare om de streamade föreläsningarna från FLIN-konferensen i Oslo som behandlade temat flerspråkighet och IKT i undervisningen. Det är svårt att hitta och navigera i materialet och därför vi gjort en sammanställning vi hoppas ska underlätta. Dagens teknik tillåter fler att ta del av konferenser utan att man är på plats i realtid så utnyttja gärna detta material som underlag för pedagogiska diskussioner  på skolan. här. Läs mer om nätverket FLIN här. Läs mer om hela konferensutbudet  här.

Föreläsningsfilmerna från FLIN

Efter anvisningarna om vilka föreläsningar som finns i vilka filmer följer en presentation av föreläsaren och innehållet i presentationen. Inspelningarna är uppdelade i 5 olika filmer.

I den första filmen talar Olav Husby, Norges Tekniska Naturvetenskapliga Universitet om digitala lärande- resurser i språk undervisningen, CALST och Learn now. Starttid: 00:06:00

Start: 01:25:35 talar Peppi Taalas, Jyveskylä universitet om Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen.

Länk till första filmen härfilm 1

 

I film nummer två, 00:02:40 in i filmen talar Hülya Basaran, lärare i förberedelseklassen på Kronan i Trollhättan om språkutveckling med digitala verktyg i undervisningen med nyanlända elever.

Länk till andra filmen här.film 2

I film nummer tre med start 00:02:00 in i filmen föreläser Karin Pettersson och Maria Larsson  på Kvarnbackaskolan i Stockholm om hur de genom digitala verktyg arbetar språkutvecklande i undervisningen i de yngre åldrarna.

Den andra föreläsningen på filmen handlar om digitala verktyg och flerspråkiga barn i norsk förskola. ”Digitale verktøy i og for flerspråklige barnegrupper” talar Margareth Sandvik från Høgskolen i Oslo og Akershus med start 01:11:00 in i filmen.

Länk till tredje filmen här.film 3

I den fjärde filmen med start 00:13:45 talar Claes Weise Schiermer Mørkeberg från Københavns Sprogcenter om hur man skapar innovativ pedagogik med hjälp av digitala resurser. ”Hvordan skaber man innovativ pædagogik ved hjælp af digitale ressourcer?”

Med start 01:17:00 in i filmen föreläser Anna Kaya från Nationellt centrum för svenska som andraspråk om sin egen digitala resa in i ett utvidgat kollegialt lärande. ”Digitalt kollegialt lärande – för andraspråkselevernas skull”.  Följt av Lisa Adamsson, Center för skolutveckling, Göteborg som talar om Litteracitet i en digital tid med start 01:58:00 in i filmen.

Filmen avslutas med Sofie Johansson Kokkinakis, Göteborgs universitet, start 03:45:30 som föreläser om datorbaserade möjligheter till bedömning av språkkunskap hos andraspråkselever idag och i morgon utifrån olika forskningsprojekt vi Göteborgs universitet.

Länk till fjärde filmen här.film 4

Den sista filmen innehåller endast en föreläsning som börjar vid start och det är Kjersti Baraas Ruud, Senter for IKT i utdanningen med föreläsningen Språk er gøy med digitale verktøy

länk till femte filmen här.film 5

FLIN-konferensens syfte

uppmärksamma utveckling och innovation inom IKT riktad mot flerspråkiga barn, ungdomar och elever inom skol- och utbildningssystemen i de nordiska länderna och för att främja användningen av IKT som resurs i andraspråksundervisningen. Det tredje syftet var att skapa möjligheter till möten och utbyte av erfarenheter över landsgränserna mellan olika yrkesgrupper och sektorer.

Föreläsningarna behandlade de olika möjligheter som digitala medier tillför i arbetet med flerspråkiga elever och deras språk- och kunskapsinhämtning utifrån bland andra följande frågeställningar:

Vad finns i dag?

Hur används de digitala verktygen i verksamheter och undervisning?

Hur används IKT i språkundervisningen?

Hur skapas innovativ pedagogik med hjälp av digitala resurser?

Hur introduceras skolwebb för föräldrarna?

Forskning och utveckling av IKT-resurser i språkundervisning

Presentation av föreläsarna

Olaf Husby, Førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

CALST vil foreligge på nett fra januar 2014 (nå må den lastes ned og kjøres lokalt). I dag fokuserer den på enkeltlyder (basert på vår database L1-L2map som har enkeltlyddata for ca 500 språk), men vi går nå i gang med å utvikle den slik at den tar for seg sider knyttet til sammenhengende tale (stavelser, ord (trykk, lengde, tone) intonasjon (rytme) – alt kontrastivt basert) LearnNoW forefinnes nå for nivå A1-A2 med engelsk som instruksjonsspråk, men i løpet av første kvartal neste år vil vi ha versjoner med polsk, spansk som instruksjonspråk (og norsk noe senere). Vi er i en fase hvor vi planlegger nivå B1 med yrkesinnretning, dvs. norsk for sykepleiere. Her starter vi med spansk som instruksjonsspråk. CALST vil integreres i LearnNoW.https://www.ntnu.no/ansatte/olaf.husby

 

Peppi Talas, Jyväskylä universitet, ” Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen”

Peppi Taalas har länge jobbat med att utveckla språkundervisningen med hjälp av IKT. Hon har ett brinnande intresse för att hitta mervärde i teknologin och för att förstå hur människan motiveras till mera självstyrd inlärning. Hon har varit aktivt med i många internationella och nationella projekt gällande språk, teknologi, lärarnas vidareutbildning och ändring i undervisningskulturer. För tillfället jobbar hon som direktör på Språkcentret vid Jyväskylä universitet och innehar en docentur i mångmedial språkpedagogik samt är vicepresident för Eurocall (den europeiska organisationen för teknologi i undervisningen). Mera information om Peppi hittar du på hennes webbsida: http://users.jyu.fi/~peppi/

Claes Weise Schiermer Mørkeberg, Pædagogisk IT-konsulent/projektleder, Københavns Sprogcenter, Ekstern underviser ved Danmarks Pædagogiske Universitet/Aarhus Universitet

 ”Hvordan skaber man innovativ pædagogik ved hjælp af digitale ressourcer?”Didaktisk udvikling af dansk som andetsprogsundervisning på basis af:
Digitale og mobile produktionsmiljøer som læringsressource. Om udvikling og brug af hjemmesider med blogge og i-bøger lærerne selv designer.
Hvordan kan autentisk materiale inddrages og hvordan kan et autentisk produktionsforum for kursister i dansk som andetsprog for voksne se ud?
Mobillæring og situeret læring, – når webværktøjerne kommer tæt på kursisterne. Om at arbejde med multimodal sprogproduktion med tekst, lyd i multimodale præsentationer.
Oplægget kommer omkring overvejelser om brug af og oprettelse af de digitale produktionsmiljøer, didaktisering af indhold, interaktionsdesign samt praksiseksempler

Margareth Sandvik, ”Digitale verktøy i og for flerspråklige barnegrupper”

I innlegget presenterer Margareth Sandvik erfaringer fra forskning på digitale verktøy i flerspråklige barnegrupper. Dataene er hentet fra prosjekter der nettbrett, mobiltelefon, prosjektor og interaktiv tavle har vært brukt for å styrke barnas litterasitetsutvikling. I innlegget blir det også vist hvordan digitale verktøy kan spille en rolle for barnas flerspråklige utvikling.

Margareth Sandvik er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har forsket på barns språkutvikling, flerspråklighet, digitale verktøy, samt utviklet nettressurser på flere språk.

 

Lisa Adamson, Centrum för skolutveckling Göteborgs stad ”Litteracitet i en digital tid”

I takt med ett ökat användande av digitala verktyg ökar också variationen i hur vi hanterar skriftspråket. Hur ser detta ut hos unga idag? Vilka konsekvenser kan det få för hur vi lär oss? Vad behöver vi ha i beaktande när vi planerar för undervisning och lärande i skolan?

 

Anna Kaya, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

”Digitalt kollegialt lärande – för andraspråkselevernas skull”

Kommunikation och nätverkande via sociala medier har skapat nya möjligheter för lärare att lära av och med varandra. Med hjälp av bloggar, facebook och Twitter tar fler och fler lärare tillfället i akt att med hjälp av kollegiala samtal och reflektioner utveckla sin egen undervisning. Tidigare var det ofta ett ensamt yrke att undervisa nyanlända eller andraspråkselever men numera finns det stöttande och inspirerande kollegor ett klick bort. Oavsett om man är ämneslärare som vill veta mer om språkutvecklande ämnesundervisning eller om man vill nätverka med andra lärare som också undervisar nyanlända elever finns det många kollegor att nätverka med. Anna Kaya berättar om vikten av att dra nytta av sociala medier för andraspråkselevernas skull.

 

Hulya Basran, ”Språkutveckling med digitala verktyg”

Hülya Basaran arbetar som lärare i svenska som andraspråk i förberedelseklassen på Kronan i Trollhättan med uppdrag att skapa språkutvecklande arbetssätt – analogt och digitalt- för elever som är nya i svenska språket!

Karin Pettersson och Maria Larsson

”Språkutvecklande undervisning genom digitala verktyg i praktiken”

Karin Pettersson och Maria Larsson arbetar på Kvarnbackaskolan i Kista, en mångkulturell förort till Stockholm där nästan alla elever har ett annat modersmål än svenska. Försteläraruppdraget är att utveckla IKT, genrepedagogik och ASL (att skriva sig till läsning) Karin och Maria har i sin undervisning med elever från förskoleklass till åk 4 kombinerat ASL och genrepedagogik med mycket goda resultat. IKT är en naturlig och stor del av undervisningen. Karin och Maria  berättar om hur hon praktiskt arbetar i klassrummet.

 

Kjersti Baraas Ruud, Senter for IKT i utdanningen,  ”Språk er gøy med digitale verktøy”

Kjersti Baraas Ruud, utdannet førskolelærer. Jobbet som pedagogisk leder og styrer i 15 år. Tar master i barnehagepedagogikk ved HiOA deltid. Jobber ved Senter for IKT i utdanningen ved siden av studiene. Har jobbet med digitale verktøy i barnehagen siden 2005. Da ble hun ufrivillig med i et prosjekt om pedagogisk bruk digitale verktøy. Mente det ikke hadde noe i en barnehage å gjøre da det ikke var pedagogisk med digitale verktøy- bare morsomt. Etter kurset begynte hun å jobbe aktivt med digitale verktøy i barnehagen. Språk og barns perspektiv har jeg alltid vært opptatt av, og det er jeg også nå innen bruk av ulike digitale vektøy.

Språk er viktig for å kunne si sin mening, kommunisere med andre og for å komme med i leken i barnehagen. Hvordan kan digitale verktøy brukes for å styrke barns språklige kompetanse, og kan det brukes i kommunikasjon med barnets hjem?

Kristina Ansaldo

 

 

 

Twitter från FLIN-konferensen

 

FLIN-konferensen är över och för er som inte kunde se eller ta del av streamingen så kommer vi att meddela här på bloggen när den är publicerad så man kan ta del av föreläsningarna i plenarsalen. Fram till dess kan ni som är  nyfikna på twittrandet från FLIN-konferensen  gå in och läsa en sammanställning som Anna Kaya gjort.

AnnaKayaHär klickar ni vidare: https://storify.com/Anna_Kaya/ikt-och-flerspr-kighet-i-norden

 

Kristina Ansaldo

Anna Kaya om digitalt kollegialt lärande

Andra dagen på konferensen Flerspråkighet i Norden bjöd på flera svenska föreläsare. En av dem var Anna Kaya från Nationellt centrum i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hon talade om digitalt kollegialt lärande, något som de flesta lärare i Sverige säkert är bekanta med.

Inledningsvis beskrev hon sin egen professionella resa från 2008 fram till idag.
– När jag undervisade nyanlända elever i förberedelseklass kände jag mig ganska ensam. Det fanns frågor jag inte kunde diskutera med kollegor på min skola.

För Anna Kaya blev den egna bloggen ett sätt att få kontakt med andra lärare som också undervisade nyanlända. Det ledde till att hon kunde utveckla sin egen lärarroll och undervisning, samtidigt som hon började bygga upp ett eget nätverk av andra personer med kunskap och intresse av att diskutera frågor som rör flerspråkiga elever och svenska som andraspråk.
– Den personliga lärmiljö som jag har byggt upp skapar förutsättningar för mig att ta ansvar för mitt eget lärande i en miljö som är skräddarsydd efter mina behov. Min miljö tätt ihopkopplat med andra personers lärmiljö i ett nätverk. Det skapar också möjligheter att hålla mig à jour med aktuell forskning och intressanta artiklar och kan diskutera det med andra som delar mina intressen, sa Anna Kaya.

AnnaKaya

Anna Kaya berättade om några fenomen de flesta svenska lärare troligen är bekanta med, såsom #skolchatt, Edcamp och Pedagogisk pub. För att förklara vad dessa digitala mötesplatser betyder för enskilda lärare och för skolutvecklingen tog Anna Kaya hjälp av några kollegor i det utvidgade kollegiet, till exempel Josefin Nilsson som  skrev följande på Facebook:

 Genom sociala medier har lärare steg för steg börjat ta tillbaka makten över sitt eget lärande och professionen i sig. Det här en stor del av skolutvecklingen i dagens Sverige sker, och gör lärare som grupp inte bara mer professionella, utan också mer självständiga. Det är en häftig kraft! Tack, Anna, för att du har trampat upp nya stigar, och öppnat och visat på möjligheter för lärare att mötas. Nu är vi många, många som trampar, och oj vad många mötesplatser för lärande vi stöter på under vägen!

Det är en häftig resa vi har varit med om och Anna Kaya sammanfattar väl hur givande det har varit för oss som har deltagit på ett eller annat sätt. Med  tanke på hur mycket som hänt sedan 2008 är det spännande att fundera på vad som kommer att hända de kommande åren. Kanske kan vi se fram emot ett utvidgat kollegialt lärande som sträcker sig över våra nationsgränser och innefattar även våra kollegor i den nordiska länderna? Det vore väl greit?

Annelie Drewsen

Pedagogiken och manickerna – hur hänger de ihop?

Konferensen Flerspråkighet i Norden (FLIN) fortsatte på måndagen med en fullmatad och livad föreläsning med Peppi Taalas som är direktör på Språkcentret vid Jyveskylä universitet. Hon talade om hur digitala tekniken kan bli en del av ett helhetstänkande i språkundervisningen.

– Om vi ska göra en tillbakablick handlade språkundervisningen på 90-talet om att fylla i luckor och repetera. På 2000-talet var det länklistor, länklistor och länklistor och nu på 2010-talet är det sociala medier som är i ropet. Men rent pedagogiskt har det hänt väldigt lite!

Peppi Taalas efterlyste mer eftertanke kring vilken roll tekniken kan spela i undervisning utifrån det sociala och pedagogiska sammanhang eleverna befinner sig i.
– Hur kan vi som språkmänniskor skapa en helhet som vi tror på, där tekniken är en del? Det kan inte vara ingenjörer eller mjukvaruföretag som talar om för skolan vad vi behöver.

Hennes budskap var att lärandet måste vara det centrala. För att få till det krävs en helhet där eleverna blir del i ett socialt sammanhang och upplever en kognitiv utmaning i skolarbetet. För lärarens introducerade hon begreppet pedagogisk närvaro. Som jag förstod henne handlar det om ett slags medvetenhet om och förmåga att hantera teoretiska kunskaper och det sociala sammanhanget. Att se till att undervisningen har en relevans för eleverna och att skapa ett meningsfullt sammanhang för deras lärande.
– Vi är alla sociala och kommunikativa varelser. Det gäller att hitta något som väcker nyfikenhet hos var och en, sa Peppi Taalas.

Hur ska då tekniken passa in i detta? Peppi Taalas förespråkade en öppen plattform där eleven erbjuds en blandning av verktyg, lärresurser och material. Utifrån egna behov och intressen kan eleven sedan välja vilka resurser hon ska använda i ett givet sammanhang.

Den avslutande delen av föreläsningen handlade om ett konkret exempel från Finland, där alla högskolestudenter läser vissa språkliga kurser. Ett problem är att dessa kurser ofta ges separat från den övriga undervisningen, vilket försvårar för studenterna att dra nytta av dem. På Jyveskylä universitet har man testat att integrera de språkliga och kommunikativa elementen i de ordinarie kurserna för kandidatstudier i fysik.
– Istället för en separat kurs undervisar vi om språkliga och kommunikativa element i relation till kurserna i fysik.

I början av utbildningen handlar det om att eleverna får utveckla såväl studieteknik som samarbetet med varandra. Därefter får de stöd i att läsa olika akademiska genrer som de kanske inte har mött tidigare under utbildningen. Den sista delen rör forskningskommunikation – att studenterna får stöd i att kommunicera övertygande som fysiker utifrån kontext, publik och medium. Enligt Peppi Taalas kommer alla universitetskurser att ha samma upplägg.

Projektet följs av forskare och den som är intresserad av vad de kommer fram till kan hålla utkik på universitets hemsida. Peppi Taalas har också en egen hemsida.

Annelie Drewsen

 

Skräddarsydd virtuell uttalsundervisning – på norska

CALST

Den 20-21 oktober pågår konferensen Flerspråkighet i Norden (FLIN) i Oslo. Konferensen ordnas av det nordiska nätverket med samma namn, där bland annat Stockholms stad, Nationellt centrum i svenska som andraspråk och dess norska motsvarighet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ingår.

Du som inte är på plats kan följa delar av konferensen via den här länken. Vi kommer även att rapportera från några av programpunkterna här på bloggen.

Dagens första föreläsare var Olav Husby från Trondheims universitet som visade olika digitala resurser för undervisningen i norska som andraspråk. Vad sägs till exempel om en virtuell lärare som kan ge elever en skräddarsydd uttalskurs i andraspråket?

Det är exakt var CALST är. Förkortningen står för Computer Assisted Listening and Speaking Tutor. Konkret handlar det om en webbsida där den som vill lära sig norska kan öva på ungefär 1000 ord i det grundläggande ordförrådet. Det går enkelt att logga in via till exempel Facebook. Man väljer sitt modersmål och vilket norsk dialekt man vill tala och kommer sedan in till en skräddarsydd kurs.

Den virtuella uttalslärare bygger dels på en motor som heter Ville och är utvecklat av KTH, dels en mycket ambitiös fonologisk databas som visar kontraster mellan språk. Över 500 olika språk finns med! Olav Husby demonstrerade hur databasen kan användas för att se vilka språk som har ett visst språkljud eller vilka ljud som skiljer sig eller sammanfaller mellan två olika språk

För elevens del blir det enkelt att se exakt vilja ljud som skiljer sig från modersmålet, uppdelat på vokaler, konsonanter och diftonger. Webbsidan ger stöd i både hur man uttalar ordet och ger exempel på minimala par där man kan öva på att höra skillnaden mellan två ljud.

Det går också att öva på det grundläggande ordförrådet som är uppdelat i olika områden som siffror, färger och växter. Orden presenteras med bild och uttal. Eftersom talad norska varierar stort mellan olika regioner har åtta olika talar används för att spela in ljuden, en man och en kvinna från fyra språkliga regioner. Tillsammans med uttalet visar ett animerat ansikte som uttalar ordet. Det går även att höra ordet uttalas långsamt.

I dagsläget får eleven själv försöka avgöra hur bra det norska uttalet är. Ett utvecklingsområde är att lägga till en funktion med röstigenkänning som kan ge ytterligare stöd för den som brottas med norskans ljud och språkmelodi. Med tanke på hur långt man har kommit redan nu kommer det säkert att bli verklighet inom kort. Men hur är det på svenska – finns det något liknande för de elever som kämpar mer våra språkljud? Om inte: vilket universitet tar på sig uppgiften att bygga det?

Det andra verktyget Olav Husby presenterade är en grundläggande kurs i norska som heter LearnNoW som man kan läsa mer om här: http://www.ntnu.edu/learnnow

Annelie Drewsen