Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Litteraturtips

Nyanländas läsande

Ni som undervisar nyanlända och flerspråkiga elever har väl upptäckt vilken skatt Mångspråksbiblioteket på Medioteket är? Om inte måste ni titta in hos dem genom att följa länken

Samtidigt vill jag tipsa om att Anneli Drewsen, vår kollega som ibland gör inhopp här på bloggen, skriver litteratur anpassad för nyanlända och flerspråkiga elever. Nu finns översättningar av hennes bok Spring Amina! till både arabiska och engelska. Utmärkt för eleverna att få kunna läsa parallellt och ta till sig en berättelse på två språk. Förlaget tillhandahåller gratis arbetsmaterial riktade till både lärare och elever. Följ länken för mer information

Kristina Ansaldo

Språkutvecklande SO-undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har blivit något av moderord och ses som en framgångsfaktor för att fler elever ska nå skolframgång i dag. Det är högaktuellt bl. a genom de regeringsuppdrag Skolverket nu realiserar genom Läslyftet och utarbetande av kartläggnings- och bedömningsmaterial för nyanlända.

Men hur gör man? Vad innebär det i mitt ämne? Är det inte svenska och sva-lärarnas uppgift?

språkutvecklande so-undervisning

Vår före detta medarbetare, Maria Bjerregaard, nu verksam på NC (nationellt centrum för andraspråk)  har tillsammans med sin kollega, Björn Kindenberg skrivit en metodbok i språkutvecklande SO-undervisning för högstadiet. En handbok för SO-lärare om hur man kan skapa en undervisning som inte bara utvecklar elevernas ämneskunskaper utan även elevernas språk.

Boken är ”hands on” med konkreta och praktiska språkliga strategier och aktiviteter att använda med sina i elever i undervisningen, varvat med teoretiska avsnitt om hur språket fungerar och hanteras i So-ämnena. Författarna är väl förtrogna med forskning inom fältet och hur man kan omsätta den i praktiken. De lyckas väl med att förmedla detta på ett lättillgängligt sätt som berikar och breddar synen på vad i ämnets språk och texter som kan skapa problem för eleverna.

Denna handbok har stor chans att bli ”en svensk Gibbons” för landets So-lärare.

Har du till uppdrag att leda det språkutvecklande arbetet på skolan är detta en bok att köpa in till skolans SO-lärare.

Länk till Natur & Kultur: http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-7-9/Samhallskunskap/Sprakutvecklande-SO-undervisning/

Kristina Ansaldo

Våra publikationer…

delas nu ut gratis till den som är först till kvarn!

Språkforskningsinstitutet tömmer nu källaren på intressanta och spännade böcker  författade av både tidigare och verksamma medarbetare, som t ex Monica Axelsson numera professor på Stockholms universitet.

röda tråden     broar

många trådar        två språk eller

tvåspråkiga bvidga vyerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den röda tråden är en utvärdering av Storstadssatsningen och används fortfarande till viss del som kurslitteratur .

Broar mellan kulturer behandlar somaliska barns språksocialisation i hem och förskola i Sverige.

Många trådar in i ämnet är en samling artiklar av ett genrepedagogiskt arbete på Knutbyskolan i Rinkeby.

Två språk eller flera, ett häfte som ger föräldrar information om hur man stödjer sitt barn till aktiv flerspråkighet.

Tvåspråkiga barn och skolframgång innehåller en samling artiklar kring flerspråkiga elevers skolframgång.

Vidga vyerna, en samling artiklar om människors möten i ett nytt samhälle.

Alla böckerna kan användas i studiecirkelform i arbetslag eller kollegiala grupper.

Är du intresserad skriver du en rad till vår funktionsbrevlåda, sprakforskning@stockholm.se och delger oss vilka titlar och hur många du önskar, så kommer vi överrens om tid när du kan komma och hämta.

Kristina Ansaldo och Karin Wallin

Jenny Kallstenius om skolval och segregation

Jenny Kallstenius 2Igår var Jenny Kallstenius på Utbildningsförvaltningen och höll en föreläsning utifrån sin avhandling De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm och resultat från det europeiska projektet EDUMIGROM: Ethnic differences in education and diverging prospects for urban youth in an enlarged Europe.

Utifrån en kartläggning av elevers grundskoleval, auskultation på flera skolor, samt intervjuer med lärare, elever och föräldrar har Jenny Kallstenius kartlagt faktorer kring det fria skolvalet. När hon tittade på vem som sökt till vilken skola såg hon tre tydliga strömmar av elever: elever som sökte sig från förorten till innerstadsskolor, elever från innerstaden som bytte skola där samt elever från förorten som aktivt valde att stanna kvar.

De som bytte från förorten till innerstaden motiverade det med att de ville gå tillsammans med fler svenskar, lära sig prata rätt och utveckla ett annat språk, tillgodogöra sig en annan social kompetens och få mer gedigna kunskaper. Många upplevde det som att man lätt kunde få höga betyg i ytterstadsskolorna, trots att man kanske inte hade den kunskap som krävdes. Andelen svenskar och invandrare i skolan var det föräldrarna frågade om först och främst när de sökte en ny skola.

De som bytte skola inom innerstaden gjorde det bland annat för att komma ifrån invandrarströmmen från förorten. Man sade sig vara positiv till det mångkulturella men just när det gällde ens egna barn var det bättre att gå i en skola med en svensk majoritet. Ulrika Dahl påpekade utifrån de siffror som Kallstenius gav att föräldrarna t.o.m. sökte en majoritet som överstiger siffrorna från samhället i stort. En annan anledning till att byta skola var att man såg de kommunala skolorna som sämre (baserat framför allt på rykten och samtal med andra) samt att det ingick i en aktiv föräldrar roll att engagera sig i barnens skolval.

De som stannade kvar i förorten beskrev lärarna som en avgörande faktor, samt att det var tryggt att känna sig hemma. Det handlade också om elever som hade valt en annan skola i förorten, t.ex. en muslimsk friskola, eller om elever som sa att de ville vänta till gymnasievalet med att söka sig in till stan.

Bytet från förorten till innerstadsskolorna skedde inte smärtfritt för eleverna. Det var spänt mellan olika grupper, mellan ”vi och dom”. Denna uppdelning gjorde elever likväl som lärare. Jenny Kallstenius berättade att hon låtit lärare beskriva den typiska svenska och invandrade eleven från förorten respektive innerstaden. Lärarna beskrev att svenska elever från förorten kom med en problematisk bakgrund och socialt utanförskap, de invandrade med ett bristfälligt språk och bristfälliga kunskaper. Svenska elever från innerstaden var barn till högutbildade, engagerade och kompetenta föräldrar. De invandrade eleverna från innerstaden var i huvudsak diplomatbarn och adopterade. Så speglas eleverna sedan av sina lärare.

Ulrika Dahl avslutade med en kommentar om att hon upplevde att det fria skolvalet har fått klä skott för attityder kring mångkulturalitet i samhället. Jag kan inte annat än att hålla med henne! Där kan vi alla göra en skillnad, med start idag. Vi kan jobba för att sprida kunskap mot fördomar, och för att förändra de attityder som finns i samhället likväl som i våra skolor.

Jenny Kallstenius kommer att vara en av talarna på konferensen den 9 maj som Språkforskningsinstitutet anordnar för de som arbetar med nyanlända. Boka in datumet i kalendern om du inte redan gjort det och håll utkik här för mer information inom kort.

/Maria Bjerregaard

Frågor och svar kring nyanlända

Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling SkolverketVi får många frågor kring nyanlända, därför tänkte jag passa på att tipsa om www.forskning.se som på sin temasida Nyanlända och lärande ger svar på 10 vanliga frågor:

Tio frågor & svar om nyanlända från www.forskning.se

/Maria Bjerregaard

Låt nyanlända greppa språket!

Här kommer två litteraturtips från Skolverkets publikationer för de som kanske ännu inte hunnit upptäcka dem.

Att främja nyanlända elevers kunskapsutvecklingFörst ut är Att nyanlända elevers kunskapsutveckling – med fokus på samverkan, organisation samt undervisningens utformning och innehåll. Det är ett stödmaterial som består av reportage där fem olika verksamheter lyfter fram hur de arbetar för att främja nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling. Materialet är inte helt olikt SKL:s Nyanlända elevers utbildning – goda exempel från tio kommuner från 2010.

Dagens andra rekommendation har ett par månader på nacken, men om ni inte har kollat in den än är det dags nu! Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet är en skrift i Skolverkets serie Forskning för skolan och kostar bara 30 kr att beställa. Tillgängligt och kortfattat presenteras olika arbetssätt och modeller som stärker flerspråkiga elever. Lärarna ges tips på verktyg att använda i det dagliga arbetet med dessa elever.Greppa språket Skolverket

Varför inte köpa in den till hela arbetslaget (eller skolan!) för att påbörja ett arbete kring språkutvecklande arbetssätt. Skriften är en utmärkt introduktion till det som är aktuellt i forskningen just nu? Behöver ni stöttning för att komma igång med arbete på skolorna är ni välkomna att mejla en förfrågan till oss på sprakforskning@stockholm.se. Vi erbjuder också kompetensutveckling i mycket av det som tas upp i boken. Kolla in vårt kalendarium för att se om något startar nu!

/Maria Bjerregaard