Visar alla blogginlägg från: mars 2014

Dags för nästa steg när alla elever har egen dator

Nu har samtliga elever i årskurs 1 och 2 i Stockholms kommunala gymnasieskolor fått tillgång till en egen dator. Samtidigt lösgörs skolornas befintliga enheter till de elever som går i årskurs 3, så vi kan med fog säga att i stort sett alla gymnasieelever i kommunala skolor nu har tillgång till en egen dator eller iPad som pedagogiskt redskap i undervisningen. Ett stort och viktigt projekt kan nu bockas av – vi har därmed säkrat att alla gymnasieelever har tillgång till en it-utrustning. Men vi är inte nöjda. Nästa steg, som vi arbetar parallellt med, handlar om att integrera it i skolarbetet.

Målet med de satsningar vi gör är att skolorna ska utvecklas ytterligare och attit blir ett naturligt redskap i lärandet och tillgängligt för alla. Ambitionen är att öka lusten att lära hos såväl lärare som elever och att arbetsformer, metoder och innehåll utvecklas. Dessutom ser vi fram emot att samverkan, kommunikation och engagemang mellan elever, lärare och vårdnadshavare stimuleras ytterligare.

För att ska kunna öka it-användningen i skolarbetet är det viktigt att hela tiden ha pedagogiken i fokus. Digitaliseringskommissionens betänkande som nyligen publicerades bekräftar det vi anat; att tillgången i svenska skolor är god, men att användningen av it-utrustning i skolarbetet är för låg. Varje gymnasieskola i Stockholms stads regi har därför som en del av 1:1-satsningen tagit fram en egen målbild och handlingsplan med stöd från projektet för att just arbeta med integration av it i undervisningen. Det är ett löpande arbete som nu påbörjats. Jag ser med spänning fram emot alla de goda exempel som kommer att uppmärksammas och delas vidare framöver.

Det som händer nu är att Stockholms stad under hösten 2013 och början av våren har genomfört en omfattande satsning för gymnasieskolor i egen regi: 9 186 gymnasieelever i 25 kommunala gymnasieskolor har fått en egen dator eller iPad.  De fristående skolorna får också del av satsningen men bestämmer själva hur de ska använda pengarna.

Rektorerna får inom ramen för denna 1:1-satsning stöd för att organisera och leda utvecklingen. Lärarna får möjlighet att utveckla sin pedagogiska kompetens med stöd av digitala verktyg.

Inom ramen för it-strategi för ett bättre lärande i Stockholms stads skolor arbetar utbildningsförvaltningen med en rad åtgärder för att effektivisera och utveckla
både det administrativa och det pedagogiska it-stödet:

 • Verktyg för skattning av digital kompetens. Ett självskattningsverktyg för ökad it-mognad lanseras i skolorna i syfte att identifiera inom vilka it-områden behoven av förändring är som störst, både för skolan som helhet och för enskilda lärare.
 • Skolorna lyfter sig själva. Med hjälp av självskattningsverktyget får rektorerna en bild av vilka insatser som behövs för att höja skolans it-mognad. Verktyget kommer att vara utformat så att det blir enkelt att omvandla resultaten till konkreta handlingsplaner. Genomförandet ska vara en del av det ordinarie kvalitetsarbetet och följas upp av både lärare och rektorer.
 • Underlätta lärarnas arbetsbörda. Genomförandet av en gemensam skolplattform kommer att effektivisera och minska förskollärares och lärares administrativa arbetsbörda i det vardagliga arbetet, både i och utanför lektionstillfället. Till exempel genom att ersätta manuella rutiner med digitala stöd.
 • Ökad it-kompetens hos lärarna. I samband med 1:1-satsningen har varje skola med stöd av central förvaltning tagit fram sin egen handlingsplan som beskriver vad skolorna behöver göra när det gäller pedagogiska mål, kompetensutveckling och liknande. Rektorerna kommer också att få ett strategiskt stöd från den centrala förvaltningen för att kunna leda utvecklingen av it i skolan.
 • Integrera it i undervisningen. 1:1-satsningen gör det möjligt att planera undervisningen på ett helt annat sätt. Eleverna kan få ta del av underlag i förväg. Och undervisningen kan stödjas av video, bild, och annat informationsmaterial.

Det är viktigt att bära med sig att detta är ett långsiktigt arbete som börjar nu. Varje lärare förväntas att, utifrån sina förutsättningar, väva in it i sin undervisning med stöd från skolans ledning och utbildningsförvaltningens gymnasieavdelning. 1:1-projektet har redan genomfört en rad olika aktiviteter med syfte att inspirera och lyfta kompetensen kring it i undervisningen. I höstas genomfördes exempelvis särskilda studiedagar på temat digital undervisning.

Det finns en fortsatt utbildningsplan för 2014 på 1:1-temat riktat till både skolledare och lärare. Vi kommer bland annat att erbjuda samtliga arbetslag samt en skolbibliotekarie från varje skola biljetter till SETT-dagarna. Under SETT-dagarna kommer även utbildningsförvaltningens gymnasiechefer och rektorer från varje skola att delta i ”Ledningsspåret”, det vill säga seminarier direkt riktade till skolledningarna.

Vi ser fram emot ett spännande kommande arbete där utbildningsförvaltningen fortsätter att utveckla undervisningen med it som ett pedagogiskt verktyg – i samverkan mellan elever, lärare och skolledning.

Ann Hellenius
Tf Chef Tillhandarhållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad

Mer tid för undervisning med ny skolplattform

Ann Hellenius och PM Andersson besökte idag KSL och berättade bland annt om upphandlingen av Skolplattform Stockholm

Idag har jag och P-M Andersson, tidigare gymnasielärare och nu anställd på IKT-enheten på utbildningsförvaltningen för att arbeta med skolplattformen, besökt Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Vi har berättat om Stockholm stads arbete med en ny skolplattform, framför allt om hur vi förberett upphandlingen och kravställningen av densamma. Engagemanget för och nyfikenheten kring dessa frågor är stort, det märks!

Arbetet med att skapa en skolplattform kommer att driva utvecklingen framåt och utmanar leverantörer att leverera ett systemstöd utifrån skolornas behov (detta systemstöd finns ännu inte på
leverantörsmarknaden). Stockholms stad går först ut i landet med denna omfattande kravställning som är baserad på över hundra förskollärares och lärares, vårdnadshavares, skolledares och elevers behov och påverkar därmed leverantörsmarknaden att gå i riktningen som möter skolornas behov.

I projektet Skolplattform Stockholm använde vi lite mer än ett år för att förbereda upphandlingarna. Vi involverade ett drygt hundratal förskollärare, lärare, rektorer och sakkunniga i förberedelsearbetet, bland annat genomförde vi ett 60-tal workshops där vi identifierade behov och krav. Vi frågade även elever och vårdnadshavare om vilka behov de såg för framtiden. Under hela upphandlingen har medarbetare från våra förskolor och skolor varit med i arbetet med att ta fram krav, men även utvärdera de anbud som inkommit. På detta sätt har vi på ett få en god förståelse för vilka behov och krav som är viktigast för verksamheten.

I februari i år var samtliga fem upphandlingar klara utan någon överprövning. Jag är rätt övertygad om att det gedigna förarbetet är en huvudorsak till det goda resultatet. Nästa steg, som vi arbetar med nu, är processen med det tekniska och det verksamhetsmässiga införandet.

När arbetet är klart ska skolplattformen bland annat bidra till att frigöra tid för lärare och skolledning som kan användas för att utveckla de pedagogiska processerna.

Skolplattformen kommer att effektivisera och minska förskollärares och lärares administrativa arbetsbörda i det vardagliga arbetet, både i och utanför lektionstillfället. Det innebär bland annat:

 • att pedagogerna erbjuds nya verktyg för att registrera frånvaro och närvaro, följa upp frånvaro och närvaro, meddela ogiltig frånvaro samt hantera frånvaroanmälan.
 • att verktyget elevdokumentation erbjuds, där kommer att finnas möjligheter att informera elever och föräldrar, hantera åtgärdsprogram, skriftliga individuella planer och registrera resultat från nationella prov och andra prov.
 • att plattformen bidrar till ett mobilt arbetssätt, både i tid och rum, men också möjliggör för pedagoger att i högre grad kunna dokumentera skolarbetet i bild och ljud.

Vi har ett omfattande arbete framför oss och det kommer att ta tid innan vi är klara. Men vi har nu tagit ett stort steg på vägen mot en ny skolplattform för Stockholms stads förskolor, skolor och vuxenutbildning.

Ann Hellenius
Tf Avdelningschef Tillhandarhållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

Får jag visa på mitt sätt? – en lärplattas möjligheter

Med en lärplatta som verktyg kan vi möta det föränderliga samhället där digital kompetens blir allt viktigare.

På SETT-mässan den 7 maj visar Inger och Karin exempel på hur vi kan lyfta in bild, film och ljud i undervisningen med hjälp av lärplattan. Att få redovisa och dokumentera på andra sätt än genom skriftspråk kan underlätta och öka motivationen för elever som lär på olikasätt.

Inger Westin och Karin Källander är båda grundskollärare och specialpedagoger. De arbetar på Skoldatateket i Stockholm med att sprida kunskap till grundskolor kring användandet av alternativa- och digitala lärverktyg.

Claes Johannesson

Stockholm först i Sverige med verktyg för självskattning av it-mognad

- Vi tar första steget för att höja skolornas it-mognad med detta verktyg, säger Ann Hellenius.

Digitaliseringskommissionen konstaterar att Sverige ligger bra till när det gäller antalet datorer i skolan. Men när det kommer till användningen i pedagogiken så släpar vi efter.

Stockholms stad är först ut i landet med ett avancerat verktyg med koppling till den egna stadens IT-strategi. Verktyget syftar till att hjälpa skolledare och lärare att bedöma och öka sin it-mognad. Verktyget bygger på de fem områdena i Stockholms stads ”IT-strategi för ett bättre lärande”. De fem områdena är Digital kompetens, Samarbete och kommunikation, Digitalt innehåll, Infrastruktur samt Uppföljning. Detta verktyg har i en tidig version använts på 26 gymnasieskolor under 1:1 satsningen. Varje område har graderats i fem olika nivåer:

 1. Elementär
 2. Påbörjad
 3. Grundläggande
 4. Drivande
 5. Ledande

Varje skola ska först gradera sin nivå på var och ett av it-strategins fem områden. Skolan jämför sig med den målbild som i text och bilder beskriver den ledande nivån inom respektive område i IT-strategin. Utifrån målbilden och detaljerade kriterier i kan skolledare och lärare bedöma sig och skolan och därmed förstå gapet till målbilden.

Utifrån gapet har förslag på åtgärder tagits fram som ska utgöra grunden i den handlingsplan varje skola ska ta fram för att höja sin it-mognad, t ex. genom fortbildning, kollegialt lärande samt användande, skapande och delande av digitalt innehåll.

Verktyget för självskattning av it-mognad är unikt och bygger på den it-strategi som tagits fram i Stockholm och inte bara skattar it-mognaden utan kommer med förslag på åtgärder.  Genomförandet av åtgärderna bland Stockholms cirka 12 000 lärare och skolledare för att höja it-mognaden är avgörande för att nå en verklig skillnad för Stockholms 110 000 berörda elever och nå visionen om en skola i världsklass år 2030. Genomförande ska vara en del av det ordinarie kvalitetsarbetet för skolorna och följas upp i resultatdialogen mellan både lärare, skolledare och skolchefer. Verktyget hjälper även central förvaltning att anpassa centrala åtgärder utifrån skolornas olika mognadsnivå.

En tidig version av verktyget användes när gymnasieskolorna tog fram sina 1:1-lplaner. Verktyget kommer att testas i en pilot under våren och vi räknar med att skolorna ska kunna påbörja att använda det under hösten. Piloten syftar bland annat till att ta reda på hur skolorna bäst ska hitta former för hur verktyget ska användas och därmed ta fram skolans handlingsplan. Central förvaltning kommer att stötta skolorna genom hela införandet av verktyg för självskattning för att säkerställa att skolorna får den stöttning och hjälp som behövs.

För att säkerställa att innehållet i verktyget håller kvalitet i världsklass har utbildnings­förvaltningen genomfört över 60 intervjuer med internationella och nationella experter, flera workshops med lärare och rektorer från grund- och gymnasieskolor med olika it-mognader samt utgått från nationella och lokala styrdokument vid sidan av omfattande omvärldsbevakning.

Under våren 2014 utvecklas en användarvänlig webbaserad version av verktyget som kommer att testas med cirka åtta pilotskolor i Stockholms stad. Efter piloterna planeras en implementering i alla cirka 180 grund- och gymnasieskolor i Stockholms stad i tre vågor under 2014 och 2015. Under implementeringen kommer medarbetare från central förvaltning på utbildningsförvaltningen att stödja på plats ute i varje skola för att få en god effekt. Genom att både lärare och rektorer bedömer och diskuterar frågor kring it-mognad skapas förutsättningar för relevanta handlingsplaner som hjälper skolorna att exempelvis använda digitalt innehåll i sin pedagogik genom den infrastruktur som Stockholms stad investerar i. Det är genom att ta lärdom av varandra och dela kunskap mellan lärare, skolledare och skolor som vi kommer framåt!

Läs även Computer Swedens intervju med Lotta Edholm om självskattningsverktyget:
http://www.idg.se/2.1085/1.552621/stockholms-it-strategi-satter-fokus-pa-lararna

Ann Hellenius
tf avdelningschef Tillhandahållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

 

 

Kollegialt lärande för att för att förbättra elevernas resultat – PRIO Stockholm

Madelen Kling från Spånga gundskola, Ann Goliath Pillola och Lars Brandt berättar på SETT-mässan den 8 maj om projektet PRIO Stockholm som syftar till att främja resultatutvecklingen för eleverna genom att sätta fokus på kollegialt lärande.

Arbetet går ut på att kartlägga och analysera skolans struktur och nuläge för att hitta de vägar som leder till framgång.  Det gäller att få skolans personal tar initiativet vad det gäller skolans utveckling. Arbetet tar stöd i stadens befintliga it-tjänster.

Claes Johannesson

”Jag känner mig som en författare.”

Cecilia Westblad och Eva Lindholm  berättar den 7 maj på SETT-mässan om sin resa och vilka effekter Språkpaketet fick för eleverna på Sätraskolan i Stockholm.

Stockholms stad satsar på lärarna! Språkpaketet är skapat i samverkan mellan praktik och teori Kurs och handledning i ”Att skriva sig till läsning” varvas med föreläsningar, seminarier och workshops i läs- och skrivutveckling under tre terminer. Lärare lär för att utveckla och förändra sitt arbetssätt. Carola Rehn Lindberg och Toura Hägnesten ledde projektet Språkpaketet.

Claes Johannesson 

Skolledningen som förebilder

Vilka knep använder skolledningen för att implementera nya arbetssätt? På SETT-mässan den 8 maj ger skolledare från Sofia skola ger sin syn på hur de leder skolutvecklingsarbetet inom IT-området och de exemplifierar det genom sitt upplägg för Learnify som alla lärare just nu arbetar i Learnify. Hur blev det så?

Under åren har förutsättningarna för IT-utveckling förändrats många gånger. Nya verktyg har introducerats, IT-leverantörer har bytts ut, ekonomiska förutsättningar har förändrats. Hur förhåller man sig som skolledare i den verkligheten och hur entusiasmerar man lärarna till att våga, vilja och orka ta till sig nya verktyg?

Vilka är vi?
Elisabeth Sundström är förstelärare och leder Learnifysatsningen,
Peter Åkerberg är biträdande rektor med särskilt ansvar för IT-utveckling
Annika Hedås Falk är rektor på Sofia skola och Sofia Distans.

Sofia skola är en över hundra år gammal skola i på Söder i Stockholm. Genom åren har skolan deltagit i en mängd IT-projekt såsom ITiS, PIM och ASL och skolan startade på 90-talet en distansutbildning via nätet för elever i utlandet, Sofia Distans.

Claes Johannesson

 

Engelska off-pist – digitala verktyg i undervisningen

Kristina Nyström och Charlotta Wilson är engelsklärare på Sjöstadsskolan i Stockholm och lägger upp sin undervisning med hjälp av en digital lärplattform.  På SETT-mässan berättar de hur de skapar upplägg och gummibands-uppgifter som utmanar alla elever. Eleverna gör bland annat podcasts, bokbloggar och kommunicerar med sina lärare via lärplattformen.

Kristina och Charlotta beskriver också hur de arbetar med att få till effektiv och nyanserad feed-back. Hur kan digitala verktyg bidra till att höja kvaliteten på undervisningen, elevernas resultat samt göra ett lärarliv enklare och roligare utan lärobok?

Du träffar Kristina och Charlotta på SETT-mässan den 8 maj.

Claes Johannesson

Informera bör man – men hur gör man?

Karin Nord och lärare från Karlbergsskolan kommer att föreläsa i Lednings- och styrningsspåret på SETT-mässan den 8 maj. 

Att skapa ett informativt, tydligt och likvärdigt informationsflöde för alla klasser och grupper på en skola kan uppfattas svårt och tidskrävande. Det har Karlbergsskolan löst genom att använda bloggar, allt för att ge vårdnadshavare möjlighet till att vara uppdaterade om vad som sker under skoldagen, både under lektionstid och under fritids.

På skolan arbetar även personalen med bloggande för att inspirera varandra och på så sätt få ett mer stimulerande arbete – tillsammans! Genom tydligt ledarskap och ett positivt förhållningssätt hela vägen från skolledning till varje enskild medarbetare fungerar det på skolan.

Claes Johannesson

Skolledningen som förebilder

På Sofia skola, i Stockholm arbetar alla lärare just nu med Learnify. Hur blev det så? Vilka knep använder skolledningen för att implementera nya arbetssätt? Sofia skolas ledning ger sin syn på hur de leder skolutvecklingsarbetet inom IT-området och exemplifierar det genom sitt upplägg för Learnify. Du möter dem på SETT-mässan den 8 maj.

Under åren har förutsättningarna för IT-utveckling förändrats många gånger. Nya verktyg har introducerats, IT-leverantörer har bytts ut, ekonomiska förutsättningar har förändrats. Hur förhåller man sig som skolledare i den verkligheten och hur entusiasmerar man lärarna till att våga, vilja och orka ta till sig nya verktyg?

Vilka är vi?
Elisabeth Sundström, förstelärare som leder Learnifysatsningen, Peter Åkerberg, biträdande rektor med särskilt ansvar för IT-utveckling och Annika Hedås Falk, rektor på Sofia skola och Sofia Distans.

Sofia skola är en över hundra år gammal skola i på Södermaln i Stockholm. Genom åren har skolan deltagit i en mängd IT-projekt såsom ITiS, PIM och ASL och skolan startade på 90-talet en distansutbildning via nätet för elever i utlandet, Sofia Distans.

Claes Johannesson