Visar alla blogginlägg från: april 2014

Ready, SETT, Go!

Logotyp SETT 2014

Snart går startskottet för den tredje upplagan av SETT – Sveriges största mässa för modernt och innovativt lärande. Aldrig tidigare har så många Stockholms-lärare funnits med i det stora programbud som mässan erbjuder. De deltagare från Stockholm som finns på de stora scenerna har presenterats här på bloggen tidigare. På http://www.settdagarna.se/ kan du ladda ner programmet som pdf-fil och se när och på vilken scen och de uppträder.

Förutom detta så har Stockholm ytterligare två arenor med intressanta föreläsare och förevisningar.

Stockholms stads monter och Stockholms-rummet
I Stockholms stads monter finns i år igen den populära ”trappan” där kortare föreläsningar på cirka 25 minuter kommer att genomföras. Förutom dessa föreläsningar kan du i montern träffa personer som berättar mer om vilka programvaror som finns i applikationsdatabasen, nyheter i Fronter och Skolwebben, stöd för elever i behov av särskilt it-stöd, Mediotekets utbud,  it i förskolan, m m. Besök oss gärna och prata it och undervisningen med oss.

I det för i år nya Stockholms-rummet har vi ytterligare ett antal föreläsningar med anknytning till Stockholm. Rummet finns inte med i det officiella programutbudet men du hittar det en trappa ner på mässan. Nedgången är vid restaurangen. Alla, även icke-stockholmslärare, är välkomna att ta del av utbudet där.

Förutom detta så anordnar vi även rundturer bland utställarna. Vandringarna är indelade i program för elever i behov av särskilt stöd, pedagogiska program för gymnasiet, pedagogiska program för grundskolan samt upptäck läs- och skrivverktyg.

Klicka på länken så får du informationom föreläsningarna i Stockholm stads monter och i Stockholms-rummet samt tidpunkter för vandringarna.
Information till dig från Stockholms stad som besöker SETT-mässan

Twittrar du?
Du som twittrar använd gärna hashtaggarna #sthlmisit och #sett2014 så kan vi följa allt som händer på SETT 2014.

Vi ser alla fram emot två mycket intressanta och spännande dagar i Kista.

Claes Johannesson och Charlote Dingertz
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

 

 

Ingen skolplattform utan bra samarbete

Samtliga leverantörer för Skolplattform Stockholm träffades idag i Stadshuset för att lägga upp planerna för fortsatt planering av arbetet.

Vi har idag för första gången samlat de leverantörer som ska arbeta med Skolplattform Stockholm.  För några veckor sedan var vi på utbildningsförvaltningen klara med de fem upphandlingar som ingår i den nya skolplattformen. Ett stort arbete lades ner på att förbereda upphandlingarna, men också på att involvera alla delar av verksamheten. Läs mer om Skolplattformen här

Ett resultat av förarbetet har varit att lägga tonvikten vid utvärderingarna av inkomna anbud på kvalitet framför pris. Jag känner mig därför trygg med att vi nu har valt de bästa anbuden. Inte desto mindre har vi stora förväntningar på de leverantörer som vi idag startar ett långsiktigt samarbete med.

Tillsammans med leverantörer, pedagoger, sakkunniga, användare och medarbetare har vi på utbildningsförvaltningen en jätteuppgift framför oss. Mötet idag handlar om att vi nu påbörjar en gemensam planering för hur detta mycket omfattande arbete ska genomföras.

En av de mest kritiska framgångsfaktorerna tror jag är att vi i förvaltningen och våra leverantörer sinsemellan hittar former för ett öppet och gott samarbetsklimat. Vi kommer därför att ägna de närmaste månaderna åt förberedelser och detaljplanering. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att involvera referenspersoner från skolorna, som följer leverantörernas arbete nära, deltar i tester och i utvecklingsarbetet.

Till sist; Fortsätt följa utvecklingen av skolplattformen här på #sthlmisit.

Ann Hellenius

Tf Avdelningschef
Utbildningsförvaltningen

 

Startskottet går på SETT

Nu går startskottet för det stora arbete vi alla har
framför oss, både ledning och all personal – arbetet med att uppfylla de
effektmål vi har med 1:1-satsningen enligt Stadens gemensamma it-strategi.

Vi kommer bland annat att erbjuda samtliga arbetslag
samt en skolbibliotekarie från varje skola biljetter till SETT-dagarna. Under
SETT-dagarna kommer även utbildningsförvaltningens gymnasiechefer och rektorer
från varje skola att delta i ”Ledningsspåret”, det vill säga seminarier direkt
riktade till skolledningarna.

Att vi träffas på SETT-dagarna 7-8 maj kan ses som
starten av ett större och mer långsiktigt utvecklingsarbete för varje skola.
Det är ett tillfälle bland flera för inspiration, reflektion och
erfarenhetsutbyte. Vi behöver se goda exempel och bli inspirerade att hitta det
som fungerar på din skola – för ert arbetslag, för dig som skolledare, lärare
eller skolbibliotekarie. Hur arbetar ni vidare för att nå målen i er skolas
1:1-plan? Att hitta metoder för arbetslaget för att komma vidare med det
kollegiala lärandet, att utveckla sin digitala kompetens och att lyckas med er
1:1-undervisning. Är du intresserad – prata med rektor på din skola!

Camilla Danielsson,

för 1:1-projektet

 

Med kulor i hjärtat

Den 7 maj framträder Maria Åfeldt på SETT-mässan. Maria arbeter idag som svensklärare på Årstaskolan i Stockholm.

Efter att Maria hade läst Cilla Neumanns bok ”Kulor i hjärtat” funderade hon mycket kring den tekniska utvecklingen i samhället och hur den ökade digitaliseringen påverkar lärande och undervisning.
– Vi lever i ett samhälle där många tar fler bilder per dag än tidigare generation gjorde under en livstid. Maria vill vidareutveckla läsning av litteratur, vidga begreppet litteracitet och placera det i ett nytt sammanhang.

När skolan utrustades med iPads blev det möjlight att koppla samman och kombinera text och film. Den didaktiska tanken var att jobba med texter som kopplade samman ord, bild och ljud och deras dramaturgiska komponenter. Eleverna skulle ges tillfälle att laborera med dessa uttryck och hur de kan tänkas samspela med varandra i olika typer av textmedier, multimodalt. Texten skulle få ljud, ljus, rörelse, färg och form. Ipaden blev då en lärresurs som skapade variation i lärandet.

Den intressantaste lärdomen och upptäckten är hur unga idag lär sig och hur de förhåller sig naturligt till bild och ljud. På SETT-mässan får ni se elevexempel och höra ett par elever berätta om arbetet kring projektet.

Claes Johannesson