Visar alla blogginlägg från: mars 2015

Karin Nygårds får ytterligare ett pris

KarinNyardsKarin Nygårds har tilldeltats Dataföreningens pris för att ha främjat utveckling och it-användandet i samhället. Det är inte det enda pris hon fått under den senaste tiden. Hon fick även årets punkare i skolvärlden under SETT-mässan 2014, samt Guldäpplet som delades ut på Framtidens lärande 2014. Karin har också tillsammans med Terese Raymond blivit utsedd till årets digitala inspiratörer.

Karin som till vardags arbeter på Sjögårdsskolan har rönt stor uppmärksamhet genom att låta elever arbeta med kodning eller programmering. Vi gratulerar Karin till utnämningen och är stolta över att ha en så uppskattad kollega i staden.
Claes Johannesson

 

”IT-mognad handlar om kreativitet”

Magnus Johansson- It-mognad handlar om kreativitet, säger Magnus Johansson, rektor på Vinsta grundskolor vars skolor skattat sin digitala mognad under hösten. Sedan augusti har alla pedagoger på 28 gymnasieskolor och 37 grundskolor i staden blivit introducerade i Verktyget för självskattning, ett projekt som drivs av Utbildningsförvaltningen. Tanken är att skolorna själva ska skatta den digitala mognaden i sitt pedagogiska arbete. Resultatet som används som diskussionsunderlag i arbetslaget ska leda till en gemensam handlingsplan.

Även skolledningen skattar skolans nivå utifrån sitt perspektiv. Skoledarna utformar sedan en skolgemensam handlingsplan baserat på åtgärdsförslagen i verktyget och arbetslagens handlingsplaner.

Magnus Johansson är rektor på Vinsta grundskolor som gick igenom självskattning och åtgärdsdiskussion i höstas.

”Jag tycker att idén och grundtanken bra – det ser väldigt olika ut i olika skolor i staden. Även om jag själv är it-pedagog i botten är det bra att få hjälp med att göra en sådan här översyn. Det ger perspektiv på arbetet, det kan ju finnas områden man inte prioriterat för att man helt enkelt inte tänkt på dem.”

Magnus upplever den digitala mognaden på sina två skolor som rätt hög. Många lärare bloggar, och några har provat på flippat klassrum. Lärarna har gått igenom PIM, som han tycker har gett dem en bra grund att bygga vidare på. ”Men projektet (Verktyg för självskattning) sätter fingret på vad gör vi sen?
”PIM lärde oss hur olika program fungerar, men digital mognad handlar om mer än så. Nästa steg är att sätta den kunskapen i ett pedagogiskt sammanhang och lära sig använda den.”

Även om det bara är några månader sedan skolorna gick igenom processen tycker Magnus att diskussionerna och några av åtgärderna verkar ha fått lärarna att ta mer stöd av varandra och det börjar hända spännande saker. ”Projektet ger bra inspiration. Även om båda skolorna kommit långt så hade den pedagogiska it-utvecklingen stannat av lite. Jag tycker att det fick fart på oss. Man tvingades tänka till. It-mognad, enligt mig, handlar om kreativitet: att man kan använda den teknik som finns till hands och använda den på ett kreativt sätt som gagnar elevens lärande.”

Vad i processen tycker du gav det starkaste intrycket, så här på kort/medellång sikt?

”Det som överraskade mig mest på ett mycket positivt sätt, är att man får kvalificerad feedback på de planer som man förväntas skicka in och feedbacken var långt över förväntan! Vi har press på oss att leverera handlingsplaner på massor av områden, men det är väldigt få man faktiskt får kvitto på att någon har läst. Som skolledare var det nästan det bästa…”

Ingrid av Sandeberg
Projektet: Verktyg för självskattning

Bibliotekarierna viktiga för skolornas it-utveckling

Bib1

Bibliotekarierna har en viktig roll i skolornas digitala utveckling.

Projekten 1:1 2016 och Verktyg och självskattning besökte nyligen Mediotekets nätverk för gymnasieskolornas bibliotekspersonal. Där informerade projekten om sina aktiviteter på skolorna. De visade aktiviteter och resurser som bibliotekarier kan använda. Det blev också diskussion om hur 1:1, 2016-projektet kan stödja bibliotekarier i sin roll att digitalisera lärandet.

1:1, 2016 är en del av Stockholm stads arbete för att utveckla och förbättra det digitala lärandet i stadens gymnasieskolor. Arbetet har sina utgångspunkter i stadens vision och it-strategi för ett bättre lärande. Genom att it-verktygen används för lärande, samarbete, kommunikation och administration förbättras och utvecklas verksamheten mot en högre måluppfyllelse. Projektet stödjer gymnasieskolorna i att genomföra de handlingsplaner som de tog fram under hösten 2014 efter sin självskattning av digital mognad.

För att stadens alla skolor ska nå en högre it-mognad krävs samverkan mellan personalen på skolorna. 1:1, 2016 ser bibliotekarierna som inspiratörer på skolorna. För att stödja dem i sin roll i digitaliseringen av lärandet behöver projektet förstå hur deras roll ser ut idag och vilken roll de vill ha. Av denna anledning besökte 1:1, 2016 och Verktyg för självskattning bibliotekarierna under sin nätverksträff som Medioteket anordnat.

Det finns en stark vilja att verka för digitaliseringen av lärandet bland bibliotekarierna, med många olika individer och kompetensprofiler. Idéer som lyftes fram var hur bibliotekarien kan samverka med lärare och specialpedagoger i olika arbetsgrupper kring digitaliseringen i lärandet. Diskussionen lyfte vikten av samarbeten mellan grupper på skolorna och den kompetens och resurs bibliotekarierna är.

Projektet 1:1, 2016 återkommer till bibliotekarierna med en kompetensutvecklingsaktivitet fokuserad på resurser och kunskapsdelning som de kan ta med sig tillbaka till respektive skolor.

Johanna Juhl
Projektet: 1:1, 2016