Visar alla blogginlägg från: maj 2015

Ma- och No- och teknik-lektionerna ägnas åt programmering

ZandraZandra Zetterstrand tycker att det är bra att vara öppen och kunna ta hjälp av t ex föräldrar för att få inspiration. I sitt arbete som lärare i matte, NO och teknik på Ålstensskolan arbeter hon mycket med programmering i sina ämnen.

– Det känns naturligt att ägna tid på matte- och tekniklektionerna för att arbeta med programmering. Koppling till läroplanen är tydlig, framför allt till kapitel 1 och 2. Programmering handlar ju om tekniska system och det finns flera beröringspunkter i matte inom t ex geometrin. I Scratch, som jag använder med eleverna, använder man sig mycket av olika vridningsbegrepp och koordinatsystem

Varför programmering?

– Det började med att en engagerad förälder tipsade om att man kunde jobba med programmering med eleverna. Då var jag mitt i nationella proven och det var svårt att hitta tiden, men föräldern erbjöd sig att visa vad han menade och kom till klassen och höll en workshop. Efter det var bollen satt i rullning.

– På workshopen tyckte jag att det lät som en bra idé, så jag letade på nätet efter övningar. Harvard Education har många bra – de har en tydlig tanke bakom övningsuppgifterna. Man testar och får reflektera, och barnen får vara kreativa. Som en elev sa: ”Det är inte någon gubbe i någon bok som säger någonting utan jag får hitta på själv och se hur det funkar”. Det gör dem engagerade

Zandra exemplifierar med en uppgift där eleverna skulle studera vattnets kretslopp. De fick bygga en modell, och sedan koppla ihop den fysiska modellen med programmeringsprogrammet Makey Makey. Med hjälp av programmet kan man lura datorn att reagera på olika rörelser i verkligheten som om man tryckte på en knapp på tangentbordet. Man kopplar fysiska kommandon till datorns digitala responssystem. Eleverna fick göra animeringar i programmet Scratch och koppla dem till olika delar i kretsloppet, så att när vattnet nådde en viss punkt så reagerade datorn genom att starta animationen.

Programmering

Elever arbetar med programmering på Ålstensskolan

– De får kombinera förståelse för digitala verktyg med motoriska övningar, att arbeta med händerna, och biologi. Dessutom är mycket av programmerings- och kodningsspråk på engelska, men eftersom det är mycket bildspråk så förstår de änd

– När de får applicera sina programmeringsfärdigheter blir syftet med att förstå uppgiften mycket tydligare – de ser ju om det fungerar eller inte. Det är kul att se att barnen inte ger upp när det inte är ett givet problem de ska lösa, utan en utmaning de själva skapar

Hur arbetar du och dina kollegor med digital mognad generellt

– Alla på skolan har fått testa att koda, i workshops och liknande, sedan är det olika hur mycket folk använder det i undervisningen. Jag har varit och föreläst i en årskurs inför ett projektarbete, och då var lärarna också med

– Jag tror vi ligger ganska bra till. Skolledningen tycker att det är en viktig fråga, vilket är uppmuntrande. Vi har haft workshops om hur man använder ActiveBoard som leddes av vår it-pedagog som också är förstelärare, och fritids har jobbat en del med att göra filmer

Kände du att projektet Verktyg för självskattning relaterar till ert arbete med digital mognad?

– Vi får ofta höra att vi behöver arbeta mer med digitala verktyg och skolan har sedan tidigare en digital plan. Då var det kul att självskattningen gav ett kvitto på att det funkar i – vi är ju på väg! Självskattningen knöt an till vissa saker som vi redan gör, samtidigt som den öppnade upp för diskussion och gav input till vad vi kan göra mer. Det tydliggjorde vad vi gör bra och vad vi behöver träna mer på.

Claes Johannesson

Inspirationslärare sprider sin kompetens

Dokument-kameraPå Stockholms gymnasieskolor finns det idag ett flertal inspriationslärare. Syftet med dessa lärare är at de ska sprida sin digitala kompetens och erfarenhet till andra lärare på skolan, men förhoppningsvis även till andra skolor.

Under SETT-mässan träffade Pedagog Stockholm ett fleratal inpirationslärare och frågade dem hur de arbeter med att sprida sin kompetens på sina skolor. Du hittar intervjuerna på  den blogg som har skapats för gymnasieskolornas 1:1-satsning 1:1 2016

Claes Johannesson

Verktyg för självskattning nominerat till Årets välfärdsförnyare

Nom_valfardsfornyareUtbildningsförvaltningens Verktyg för självskattning är en av tre nominerade kandidater till Dagens Samhälles pris Årets Välfärdsförnyare. Prisutdelning sker på Berns där Stora Samhällsgalan är den 28 maj.

Under snart ett år har två trededelar av Stockholms stads lärare genomfört en självskattning för att öka den digitala mognaden och den digitala användningen. Arbetet har genomförts i ett webbverktyg där skattningen utgår ifrån staden it-strategi för ett bättre lärande. Utifrån det skattade resultatet tar därefter respektive arbets- eller ämneslag fram en handlingsplan för hur arbetet ska genomföras för att öka den digitala mognaden och det digitala användandet.

Varför tror du att ni har blivit nominerade?
- Jag tror att man inte bara tittar på det digitala verktyget, som är ett viktigt stöd för att ta fram handlingsplaner utan jag tror att man även har tagit fasta på hela processen där skolorna får feed back på de övergripande handlingsplanerna och där vi även följer upp arbetet efter cirka fyra-fem månader, säger Claes Johannesson, projektledare för Verktyg för självskattning.

Kommer alla skolor att genomföra skattningen?
- Jag samtliga grund- och gymnasieskolor ska genomföra skattningen. Under hösten 2015 genomför de grundskolor som ännu inte gjort skattningen sin skattning. Gymnasieskolorna genomför då sin andra skattning. Då får vi se vilka skolor som har arbetat aktivt med de digitala frågorna under året.

Vad ser ni som mest lyckat hittills?
- Utan tvivel återkopplingen på skolornas handlingsplaner och den temperaturmätning som genomförs. En rektor sa att det var första gången han hade fått respons på en handlingsplan och att kommentarerna hade väldigt hög kvalitet. Det är möjligt med kompetenta medarbetare i projektet som brinner för digitala frågor.

Har ni redan nu sett några resultat?
- I slutändan ska detta självklart leda till högre måluppfyllelse för eleverna. Kanske genom ökad motivation i och med att vi då i högre grad möter eleverna där de befinner sig.

Vi har sett är att många skolledare ser verktyget som ett stöd i att leda med de digitala frågorna i fokus. En ytterligare aspekt är att verktyget fokuserar på att alla ska öka sin digitala mognad – både pedagogiskt och administrativt. På Smedshagsskolan tog skolans ikt-pedagog fram ett eget innehåll för det skolan bedömde var viktigt att pedagogerna skulle behärska. Andra skolor genomför nu regelbundet workshops eller delar kompetens i olika strukturerade forum. Det kollegiala lärande har tagit form.

Var kan jag läsa mer om verktyget?
På Stockholm stads intranät men även på stockholm.se finns mer inforamtion.

Pedagoger på Klastorp-Essinge genomför självskattningen. Pedagoger på Klastorp-Essinge genomför självskattningen.

Många goda exempel i Globen

Att dela erfarenheter, kompetens men även misslyckanden är en väg mot framgång. Det gäller för såväl lärare, arbetslag som skolor. I Stockholms stad låter man även stadsdelsförvaltningarna, fackförvaltningarna och bolagen dela erfarenheter på den årligen återkommande mässan med goda exempel. För andra året i rad anordnadens den i Globens Annex.

Utifrån det digitala lyft som genomförs på utbildningsförvaltningen kunde besökarna bland annat ta del av två projekt med digitalt fokus. Det gällde införandet av en ny skolplattform samt arbetet med självskattning av digital mognad.

PMoMattiasI Skolplattforms-projektet berättade PM Andersson och Mattias Olsson om den checklista som tagits fram för att stödja cheferna i det pågående förändringsarbetet. Det är sex viktiga punkter för att lyckas med ett förändringsarbete:

1. Ta reda på vad införandet innebär för verksamheten
2. Vilken verksamhetsnytta ser verksamheten i införand
3. Skapa rätt förutsättningar för ett lyckat införande
4. Skapa ett engagemang för digitala satsningar
5. Planera införandet
6. Ta fram en kommunikationsplan för att etablera en lyckad dialog och kommunikation med medarbetarna.

P1020494Claes Johannesson och Charlotte Dingertz berättade om arbetet med att ta fram Verktyg för självskattning. Processen bottnar i stadens vision där målet är att Stockholm ska vara en världsledande kunskapsregion år 2030. Självskattningsverktyget bygger också på den konkretisering av IT-strategi för ett bättre lärande som gäller i staden. Det innebär att skolledare, lärare och pedagoger skattar sig inom tolv områden kopplande till it-strategin.
Flera andra verksamheter i staden såg här en möjlighet att utveckla liknade verktyg för att skatta kompetens inom olika områden.

TonyUtbildningsförvaltningens tillträdande direktör Tony Mufic passade på att besöka mässan och vi fick en pratstund med honom. Tony berättade att när han arbetade som gymnasiechef i Falkenbergs kommun genomförde de en 1:1-satsning där, sedan när han arbetrade i Ängelholm gjordes  en liknande satsning där.

– I Ängelholm använde vi oss av erfarenheter från Falkenbergs upphandling, berättade Tony.

Tony var redan väl insatt i förvaltningens digitala utmaningar. Upphandling av ny IT-service, införandet av Skolplattformen men även i arbetet med Verktyg för självskattning. Detta bådar gott för oss som tror att en förbättrad digitalisering i skolan kan leda till ett bättre lärande för eleverna.

Claes Johannesson

Jag är inte bara lärare – jag är också medarbetere

SeidighSedigh Sorush hjälper en kollega i och med att skolan genomför en självskattning av den digitala mognaden.

Sedigh Sorush har arbetat länge med digitala verktyg. Efter att ha jobbat på Ross Tensta gymnasium som lärare i matte och NO på började han på Askebyskolan vårterminen 2015.

– När jag började på Askebyskolan märkte jag att många använde traditionella undervisningsmedel, trots att vi hade tillgång till nya och fräscha SMART Boards. Så jag gissade att kompetensen saknades och har haft lite workshops för att visa hur de fungerar

Du är inte bara lärare för eleverna, utan lärare för lärarna också?

– Nej! Jag är inte lärare för lärarna – jag är medarbetare. Kunskap ska vara för alla och som medarbetare ska man bidra med sånt här när man kan. Nu har mina kollegor börjat förstå att jag gärna hjälper till, och de kommer till mig med frågor om vår it-pedagog inte är i närheten

På gymnasieskolan använde Sedigh verktyget Fronter mycket, och lagrade sitt undervisningsmaterial i olika rum där. När han bytte arbetsplats i januari började han bygga upp en hemsida istället. Där samlar han tips och övningar som riktar sig till olika årskurser.

– Hemsidan har redan över 8 300 besök! Jag har gått runt i klassrummen och presenterat hur man kan använda den, och eleverna kommer ofta fram och säger att ”Jag har kollat på din hemsida!” De har använt övningarna och det märks: det har gått jättebra för dem på nationella proven i matte! Mycket bättre än förra året

Sedigh exemplifierar med att förklara hur han byggt upp en övning i Powerpoint, som han kallar för ”Knäcka koden”. Eleverna får i uppgift att ”knäcka en kod” genom att följa olika matematiska ledtrådar, till exempel ”multipel av sju, udda, mindre än 30”. De klickar sig fram och bakom ”21” finns en ledtråd till nästa sifferdel i ”koden”. För att dramatisera och engagera har han lagt till roliga ljud och effekter, och beskriver det som en form av spelifierat lärande.

Nu ligger du väldigt långt fram, som har gjort detta själv. Använder de andra lärarna på skolan liknande teknik?

– Absolut – min hemsida är öppen för alla. Vem som helst kan använda övningarna! Jag visade upp sidan för förstelärare på ett förstelärarmöte igår (23 april), då visste många fortfarande inte att den fanns. Så jag ser mycket potential och många lärare vill gärna att jag visar hur jag gjort

Projektet Verktyg för självskattning introduceras just nu i stadens skolor. Askebyskolan genomförde självskattning och åtgärdsdiskussion i februari.

– Det var jättebra faktiskt! Nu är skolans handlingsplan färdig också. Det är ju ett fantastiskt sätt att komma på vilka brister som finns och vad man kan göra åt dem. Det finns de som är tveksamma till digitalisering men man kommer inte ifrån att it har kommit för att stanna. Det hjälper inte att sticka huvudet i sanden, någonstans måste man börja. Jag tycker att självskattningen hjälpte oss att visa var vi befinner oss och att det nu gäller för alla. Jag behöver ju också vidareutbilda mig!

Sedighs hemsida är öppen för alla och nås via en länk på Askebyskolans hemsida, under ”Sedigh tipsar”.

Claes Johannesson