Visar alla blogginlägg från: september 2015

Skoldatateket erbjuder kompetensutveckling i användning av digitala verktyg för elever i behov av särskilt stöd

Karin_KSkoldatateket är en del av Skolstöd och har syftet att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla. För att kompetensutveckla pedagoger i användandet av digitala verktyg håller Skoldatateket workshops och föreläsningar på skolorna samt hjälper enskilda arbetslag i att lösa specifika problem som rör specialpedagogik och ikt. Skoldatateket bedriver även iPad-projekt och har en låneverksamhet där man som pedagog kan låna digitala verktyg och testa dem i sin undervisning.

Karin Källander har sedan 2008 arbetat som specialpedagog på Skoldatateket. Karin berättade att hon själv saknade utbildning i digitala verktyg i sitt arbete som lärare och under lärarutbildningen. ”Därför är det roligt att använda sitt intresse för digitalisering till att öka andras komptens.” När vi talar med Karin är hon tydlig med att digitala verktyg verkligen hjälper elever i behov av särskilt stöd och kan bidra till en högre kvalitet i undervisningen. Exempelvis kan digitala verktyg hjälpa elever att få struktur i vardagen genom påminnelser och hjälp med tidsuppfattningen vilket är viktig för att eleverna ska känna att de har kontroll och är delaktiga i ett sammanhang.

”Digitala verktyg ger eleverna möjlighet att äntligen få visa sin kunskap på rätt sätt genom att ta till sig och redovisa kunskap på andra sätt än skriftligt och muntligt. Det är många elever som kämpar med läsningen och därför inte kan ta till sig den kunskap som ges. Med hjälp av digitala verktyg kan man skilja på läsning och kunskapsinhämtning och på så sätt, sätta rätt förväntningar på elever trots att deras läsning är svag.”

Karin är positiv till Verktyg för självskattning och tror att det i förlängningen kan hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Hon menar på att det finns mycket kvar att göra i skolan när det kommer till digitalisering och att digitala verktyg ännu inte används i tillräckligt stor utsträckning:

”Elever i behov av särskilt stöd finns där och man måste planera i förväg för en undervisning som passar alla. Som pedagog glömmer man ibland att eleven ofta själv vet bäst vad han eller hon behöver. Man måste därför alltid fråga vad som fungerar för just den individen men också hålla sig uppdaterad om vilka möjligheter som finns inom skolan.”

På Skoldatatekets hemsida finns en sammanställning över appar (http://skolstod.stockholm.se/applistan) som kan användas i undervisningen. Karin vill särskilt tipsa om sex stycken appar som hon tycker fungerar väl i skolan:

IntoWords: En app som ger möjlighet att skriva och läsa med uppläsningsstöd. (Här kan elever fota av texter och få dem upplästa eller skriva med hjälp av ordprediktion vilket gör att elever ofta producerar längre texter och får ett utökat ordförråd).
Simple Mind: Elever som har svårt att strukturera sitt arbete har ofta också svårt att göra tankekartor. Med Simple Mind kan eleven enklare strukturera både sina tankar och sitt arbete
Skriv och Läs (WriteReader)/Skolstil: Bra appar för att skriva sig till läsning vilket kan hjälpa både små barn och elever med inlärningssvårigheter
Book Creator: Genom Book Creator kan elever och pedagoger göra egna böcker med filmer, text och inspelningar
Legimus: Talböcker som är särskilt lämpliga för elever med lässvårigheter
Explain Everything: En app som spelar in vad du gör på skärmen samtidigt som du förklarar vilket kan användas både av lärare till elev och elev till lärare

Digitala verktyg kan, och gör, stor skillnad för elever i behov av särskilt stöd.
Om du är intresserad av att veta mer om vilken fortbildning som Skoldatateket erbjuder så hör av dig till: skoldatateket@stockholm.se

Claes Johannesson

På Mälarhöjdens skola sprudlar arbetsglädjen

13 stycken lärare från Stockholms stad är nominerade till Guldäpplet. På Mälarhöjdens skola arbetar tre av dessa nominerade lärare; Jannike Kohinoor, Åsa Colliander Celik och Helena Dalivin.

Mälarhöjdens-skola_webb

På Mälarhöjdens skola finns det en trio – Jannike Kohinoor, Åsa Colliander Celik och Helena Dalivin – som driver utvecklingsarbeten för att implementera digitala verktyg i undervisningen. Dessa tre lärare är nu nominerade till Guldäpplet.

Alla tre är också förstelärare inom IKT och inom sina respektive ämnen. De är föredömen och så ofta de kan delar de med sig av sin digitala kompetens i olika ställen; på Pedagog Stockholm, i olika sociala medier, och i olika workshops och seminarier.

Det kollegiala lärandet är centralt för Jannike, Åsa och Helena. De finns till för sina kollegor och det är bara är att fråga dem; om vad som helst, när som helst, så hjälper de till. Det gäller att få så många som möjligt att utvecklas och känna sig trygga i den egna digitala utvecklingen.

Entusiasmen är hög och tjejerna fullkomligt sprudlar av arbetsglädje när de berättar som sitt arbete:
– Vi sprutar av idéer, lyfter, stöttar och peppar varandra. Vi finns överallt i den digitala världen; på sociala medier, bloggarna Urflippat och Gränslöst digitalt lärande, i poddar, i filmer, böcker med mera och låter oss inspireras och hämta inspiration.
– Det här verkar coolt, hur knyter vi in det här, ja det här arbetssättet, det här webbverktyget, har du sett den här appen, med den kan man, har du sett vad den här pedagogen gjort och delat, så bra.., ja så låter det när tjejerna kommer igång.

Det är många initiativ som har utvecklats av Jannike, Åsa och Helena: Tillsammans har de startat GirlsCode, en eftermiddagsklubb för tjejer som vill testa programmering. Jannike har dragit igång en interaktiv adventskalender, där lärarna fick lära sig mer om ljudfiler och QR-koder.

Helena har förutom att ansvara för skolans hemsida och årskursbloggarna, arbetat mycket med att få in programmering på schemat. Hon låter även eleverna programmera robotar. Åsa fick idén till ”En app till kaffet”, där de presenterar en bra app för kollegorna på en gemensam rast.

På skolan har de initierat och genomfört Teachmeet där kollegor på skolan inspirerats med it-anknuten undervisning. – Det är en underbar känsla när vi ser ivern i kollegornas ögon och genast vill engagera sina elever i något nytt arbetssätt, t ex med skolans iPads, säger Jannike.

IKTföralla är en öppen digital lärresurs som trion har varit med att skapa. Där kan alla ta del av tips och lära sig hur man använder olika digitala verktyg, t ex Office365, som Jannike initierade när hon startade adventskalenderprojektet. Flera av kollegorna ser idag nyttan med Office365. Möjligheten att samplanera är oändlig.

I våras var det Mälarhöjdens tur att genomföra självskattning av den digitala mognaden. Självskattningen lyfte vikten av den digitala kompetensens. Diskussionen i respektive arbetslag innebar att skolan fick en bra diskussion kring hur man ska använda digitala verktyg till och vad man behöver kunna för att det ska fungera.

Flera av arbetslagen har satt långsiktiga mål för att utveckla it-användingen. Skolan har också återkommande mötespunkter där IKT-utveckling står i fokus. Alla pedagoger i F-3 kommer i höst delta i ett kompetenslyft med stöd från IKT-gruppen. Fokus ligger på att lyfta den grundläggande kompetensen om iPads, webbverktyg, bloggar, mail etc. Såklart kommer de att använda av skolans öppna digitala lärresurs – IKT för alla.

Varför har ni arbetet så mycket med Office 365?
– Office 365 ett jättebra verktyg att använda till formativ bedömning, därför har vi lärt både elever och lärare att använda tjänsten.

I arbetet med formativ bedömning tar skolan också hjälp av olika andra appar och webbtjänster som t ex Kahoot, Mentimeter och Voto. Med dessa tjänster kan de kontrollera elevernas kunskaper i realtid. Med dessa får de en snabb överblick vart gruppen befinner sig, vilken kunskap och förståelse de har och hur de ska gå vidare med undervisningen.

När det gäller bedömningsuppgifter använder man både Office 365 och Showbie för att eleverna ska kunna lämna in arbeten digitalt. Eleverna och lärarna har helt tiden möjlighet att komma åt uppgifterna hela tiden och det är lätt att ge snabb feedback. Socrative används för digitala tester på iPads. Med Socrative går det att göra självrättande tester som visar resultatet direkt. Lärare kan också ge feedback och feedforward till eleverna i direkt anslutning till testet.

Claes Johannesson

Andra lärare från Stockholm stads kommunala skolor som också är nominerade till Guldäpplet är:
Grundskolor:
Adam Jönsson, Sjöängsskolan
Camilla Askebäck Diaz, Södermalmsskolan
Micke Kring, Årstaskolan
Anna Karlsson, Rålambhovsskolan

Gymnasieskolor
Göran Dessen, Norra Real
Lars Björklund, Thorildsplans Gymnasium
Mårten Hultgren, Kungsholmens gymnasium
Pål Luthman, ESS-gymnasiet
Victoria Naverfeldt, ESS-gymnasiet
Rolf Klinth, Norra Real

Anna brinner för skolutveckling med digitala verktyg

13 stycken lärare från Stockholms stad är nominerade till Guldäpplet, däribland Anna Karlsson, Ma/No-lärare och speciallärare på RålambhovsskolanAnna Karlsson.

– Med digitala verktyg kan pedagogen effektivisera sitt arbete och lägga tid på det som är viktigt för att skapa en motiverande och inspirerande undervisning. Digitala resurser och tillgång till digitala verktyg skapar en bra kontaktyta mellan hemmet och skolan, och tillsammans leder detta till en högre måluppfyllelse för eleven, säger Anna Karlsson Ma/No-lärare och speciallärare på Rålambhovsskolan.

Anna som blivit nominerad till Guldäpplet brinner för skola och skolutveckling. Det innebär att hon hela tiden arbetar för att utveckla lärmiljön för eleverna så att den blir intressant och motiverande för eleverna. Hon möter helst eleverna på deras planhalva, där hon tar reda på vilka styrkor eller intressen de har?Det kan vara områden som konst, lego, djur och natur. Det gäller att få eleverna använda sig av sina styrkor i undervisningen och tro på sig själv.

Anna har också lyckas fånga elevernas intresseför programmering i matematik/teknik och när det gäller att träna engelska på No-lektioner. Förutom att engagera sig i elevernas utveckling ser Anna gärna till att skolans organisation ständigt utvecklas och att en kultur etableras där kunskap delas mellan pedagogerna.

Utöver sitt arbete på skolan är Anna engagerad i utvecklandet av appen ”Mattebageriet” . Det är en matematikapp för att automatisera matematikfärdigheter. En studie bland de elever som arbetar med det matematiska knådandet i mattebageriet visar att de har förbättrat sina resultat med upp till 50 procent – och detta genom att till stor del arbeta med digitala resurser. Som grund för utvecklingen har Anna varit med och genomfört ett utvärderande projekt för att få ”forskningsbaserat underlag”.

Anna har många strängar på sin lyra och förutom ”mattebageriet” så arbetar hon för att utveckla samarbetet på skolan både mellan lärare-lärare, lärare-elev och med elever och vårdnadshavare. De digitala plattformarna som skolan använder är Office 365, Skolwebben och interna arbetsytor. Dessa är bra och möjliggör samarbete i hög grad.

Genom självskattningsverktyget har Rålambhovsskolan fått en helhetsbild av skolans organisation och vilka utvecklingsområden skolan behöver fokusera på.

– Vi har idag relativt få digitala resurser på skolan, men vi gör det bästa av det vi har, och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla användandet av IKT i klassrumsmiljön. Ett utvecklingsarbete som utgår från den övergripande nivån men som sträcker sig ner till individnivå, avslutar Anna.

Claes Johannesson

Andra lärare från Stockholm stads kommunala skolor som också är nominerade till Guldäpplet är:

Grundskolor
Adam Jönsson, Sjöängsskolan
Camilla Askebäck Diaz
Micke Kring, Årstaskolan
Helena Dalivin, Mälarhöjdens skola
Jannike Kohinoor, Mälarhöjdens skola
Åsa Colliander Celik, Mälarhöjdens skola

Gymnasieskolor
Göran Dessen, Norra Real
Lars Björklund, Thorildsplans Gymnasium
Mårten Hultgren, Kungsholmens gymnasium
Pål Luthman, ESS-gymnasiet
Victoria Naverfeldt, ESS-gymnasiet
Rolf Klinth, Norra Real

Intensiv höst för Skolplattform Stockholm

Fler och fler användare får nu möjlighet att testa delar av Skolplattformen, det it-baserade verksamhetsstöd som håller på att utvecklas för samtliga kommunala förskolor och skolor i Stockholm. Möt de fyra projektledarna som driver införandet i respektive skolform.

Piloter med införanden av verktyg för pedagogiskt arbete på Vällingbyskolan och Mariehällsskolan samt på förskolorna i Norrmalm och Skärholmen är igång. Utbildningar har startat och aktiviteter pågår kring Barn- och elevregistret som i höst ersätter Hanna för gymnasiet. Arbetet med övriga delar i Skolplattformen fortskrider och rullas ut successivt. Fyra projektledare driver införandet i de olika skolformerna:

Anita Männistö Näslund, projektledare för införandet i förskolan.Anita_männistö
Vad innebär Skolplattformen för förskolan?
– Det blir ett lyft för förskolans pedagogiska status. Vi kommer på ett enkelt sätt kunna kommunicera med vårdnadshavare och andra pedagoger om vad vi gör och varför. Och allt med fokus på barnets utveckling.

Lina Harrysson, projektledare för införandet i grundskolan.lina_harrysson
Vad hoppas du att Skolplattformen ska leda till för grundskolan?
– Jag vill att pedagogerna ska känna att det är en plattform som främjar likvärdigheten över hela staden och som på sikt kan frigöra tid som de kan lägga på eleverna. Jag hoppas också att den ökade inblicken för vårdnadshavare möjliggör större delaktighet och att elever som behöver mer stöd hemifrån får det.

darko_krsekDarko Krsek, projektledare för införandet i gymnasiet.
Vad händer just nu inom gymnasiet?
– Gymnasieskolorna går med stora steg in i första fasen av införandet av Skolplattformen genom migreringen från Hanna till det nya Barn- och elevregistret som enligt planen kommer att ske under v.44. Under samma vecka integreras betygsättning i Elevdokumentation. Vi utbildar också två superanvändare per gymnasieområde i dessa delar. De kommer i sin tur att utbilda användare på respektive gymnasieskola under september och oktober 2015.

Gitte Lilja, projektledare för införandet på Arbetsmarknadsförvaltningen.gitte_lilja
Vad sker i höst för Amf?
– Under hösten kommer SFI att ersätta Hanna med Barn- och elevregistret. Även betygsättning i Elevdokumentation kommer i höst. Walter, som används av det kommunala aktivitetsansvaret och gymnasieslussen, kommer också att ersättas av Barn- och elevregistret. Hösten kommer alltså innebära en intensiv period av tester och utbildningar.

Om Skolplattformen
Skolplattformen är ett digitalt verktyg som kommer att förena pedagoger, vårdnadshavare och över 130 000 barn och elever på 1 400 skolor och förskolor i Stockholm. När Skolplattformen är färdig kommer man att kunna följa sitt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe, både plattforms- och tidsoboeroende. En stor del av plattformen kommer att finnas tillgänglig från och med läsåret 2016/2017. Ytterst handlar projektet om en sak – ökade möjligheter för barn och elever att lära, att utvecklas, att växa och att rustas inför framtiden. Med en plattform som möjliggör mobila arbetssätt och effektivare administration frigörs tid för lärande och förhoppningsvis kan engagemanget från både elever och vårdnadshavare öka genom mer insyn och delaktighet.

För att läsa mer om Skolplattform Stockholm, gå in på Stockholms Stad intranät genom att klicka här, eller den externa hemsidan här.

/Jacob Lindberg

Camilla delar erfarenheter, tankar och idéer och är mycket aktiv i det utvidgade kollegiet

Camilla Askebäck Diaz är en av de 13 lärare från Stockholms stad som är nominerade till Guldäpplet. Camilla arbetar på Södermalmsskolan och är Ma/NO-lärare i år 7-9 samt förstelärare i digitala verktyg

mustaschCamilla Askebäck Diaz delar gärna med sig av sin kompetens. Det gör hon genom att leda Södermalmsskolans digitala utvecklingsgrupp, hålla interna utbildningar och bygga upp en hemsida för att inspirera andra lärare.

– Till mig kan man komma om man behöver inspiration, hjälp eller stöd för att ta nästa steg i sin egen digitala utveckling och för att våga testa nya saker tillsammans med sina elever. Det är kul att få alla dessa frågor och få vara den stöttande personen och att skapa ett klimat där många vågar fråga efter det de behöver, säger Camilla.

Den digitala utvecklingsgruppen, som leds av Camilla har som uppdrag att bland annat stötta kollegor samt driva den digitala utvecklingen så att den kommer alla elever till del för att öka deras måluppfyllelse.

Tillsammans med sina elever i årskurs 7 har Camilla bland annat deltagit i EU Code week och Hour of Code för att under kommande år sätta fart på resten av skolan när det gäller att eleverna ska få prova programmering. Gruppen har även drivit igenom en MIK-utbildning (Medie- och informationskunnighet) för all personal.

På frågan om varför Camilla tror att hon har blivit nominerad till Guldäpplet svarar hon:

– Jag tror att jag blivit nominerad för att jag ligger i framkant när det kommer till att arbeta med moderna verktyg för att inkludera och förtydliga min undervisning. Men också för att jag alltid delar med mig av erfarenheter, idéer och tankar både inom skolan och med det utvidgade kollegiet där jag är mycket aktiv. Jag driver facebookgruppen ”IKT-verktyg”, med ca 6 000 medlemmar och använder Twitter flitigt samt deltar i många olika pedagogiska forum.

Camilla betonar att de digitala verktygen är ett stöd både för elever och för pedagoger, bland annat genom att eleverna får mötas på sin nivå genom att verktygen möjliggör ökad individanpassning. Eleverna får också visa sina kunskaper på det sätt som gagnar dem – det främjar såklart måluppfyllelsen.

Digitala verktyg lyfter också motivationen till olika ämnen, vilket gör att lärandet blir mer lustfyllt. Verktygen öppnar upp interaktiviteten och engagemanget i klassrummet, då man enkelt kan använda olika webbverktyg.  Det medför att eleverna oftare tränar på att ta ställning, resonerar och kommunicerar på helt annat sätt än förut.

För lärarana blir det enklare följa elevernas utvecklingsprocess med hjälp digitala verktyg bland annat så kan man arbeta med formativ bedömning på ett mer effektivt sätt.

/Claes Johannesson

Andra lärare från Stockholm stads kommunala skolor som också är nominerade till Guldäpplet är:

Grundskolor
Adam Jönsson, Sjöängsskolan
Anna Karlsson, Rålambhovsskolan
Micke Kring, Årstaskolan
Helena Dalivin, Mälarhöjdens skola
Jannike Kohinoor, Mälarhöjdens skola
Åsa Colliander Celik, Mälarhöjdens skola

Gymnasieskolor
Göran Dessen, Norra Real
Lars Björklund, Thorildsplans Gymnasium
Mårten Hultgren, Kungsholmens gymnasium
Pål Luthman, ESS-gymnasiet
Victoria Naverfeldt, ESS-gymnasiet
Rolf Klinth, Norra Real