Visar alla blogginlägg från: oktober 2015

Hedersomnämnande till innovativa lärare

Mälarhöjdens-skola_webbLärarna Åsa, Jannike och Helena på Mälarhöjdens skola har fått ett hedersomnämnande av den finska organisationen Scool. Scool arrangerade för första gången ett Campus Seminar i Sverige. Syftet var att lyfta fram lärare som inspirerar andra lärare på olika sätt.

Lärarna från Mälarhöjdens skola uppmärksammades för flera av sina insatser, t ex App till kaffet, att inspirera unga tjejer till att programmera genom fritidsklubben Girls code, införande av Techmeet och att de tillgängliggör ikt för alla på skolan. Insatserna visar på ett konkret sätt hur man kan jobba med dessa frågor på många olika nivåer, både som lärare och tillsammans med elever!

Förutom hedersomnämnandet blev Åsa, Jannike och Helena inbjudna till en intressant och underhållande eftermiddag med inspirerande föreläsningar om framtidsfrågor. Talare var bland andra ståuppkomikern Marika Carlsson, kodningsvisionären Linda Liukas och professor Hans Rosling, som delade med sig av sina tankar kring kunskap och de utmaningar vi står inför globalt, lokalt och som individer. Läs mer på bloggen: Urflippat

Claes Johannesson

Känslan av respekt!

jan_webbGy-direktör Jan Holmqvist:

Ordet respekt kan i våra dagar stå för betydligt mer än vad en femtitalist som jag lägger i ordets betydelse. Härom kvällen kände jag djup respekt och beundran för en kollegial prestation som många kan dra stor nytta av. Återkommer till detta i slutet av inlägget.

Efter ytterligare en dag i raden fylld av möten begav jag mig till Nalen för att delta i Digitala Akademins nätverksträff på kvällskvisten. Om du inte känner till vad Digitala Akademin är och sysslar med kan du gå in på deras webbsida: www.digitalaakademin.se

Två nationella IT-strategier på väg

Programmet bestod av tre punkter. Statssekreterare Helene Öberg berättade om regeringens syn på digitaliseringen i skolan och hon presenterade också det uppdrag som Skolverket fick den 24 september att ta fram förslag på två nationella it-strategier för skolväsendet. En gemensam strategi för förskolan, förskoleklassen samt grund- och grundsärskolan och en för skolverksamheterna efter grundskolan. Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut­sättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos skolledare samt att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skol­utveckling och för utveckling av undervisningen. Intressant.

Min lilla reflektion var att vi i Stockholm har stakat ut en it-utveckling i linje med den regeringen önskar se i hela landet, men att den viktigaste indikatorn som alla strategier måste landa i är den sista punkten i uppdraget; att digitaliseringens möjligheter, där de kan tillföra mervärden, tas till vara för utveckling av undervisningen. Vi fick också lyssna till Lena Adamson, nybakad chef för det nyinrättade Skolforskningsinstitutet. Institutets huvudsakliga uppgift är att ta fram kvalificerade forskningsöversikter över relevanta frågeställningar kopplade till skolans praktik och hon menade att det är de professionella, lärare och skolledare, som bäst känner till vilka områden som behöver utvecklas.

Den andra uppgiften för myndigheten är att fördela forskningsmedel till forskningsinsatser som kan öka kunskapen om vilka lärprocesser och metoder som ger bäst resultat. Här önskade Lena Adamson att de verksamma i skolan ska involveras i den forskning som institutet ska finansiera. Till stöd för institutet och som beslutsorgan inför beslut om vilka forskningsöversikter som ska tas fram och även till att besluta om hur forskningsmedlen ska fördelas har regeringen utsett Skolforskningsnämnden. Utbildningsförvaltningens röst i denna nämnd kommer att vara påtaglig. Både vår utbildningsdirektör Tony Mufic och gymnasielärare Attila Szabo (som arbetar på central förvaltning med ansvar bland annat för mattelyftet) är våra representanter i nämnden. Kul för dem och bra för oss.

Ny lärresurs i svenska som andraspråk prisades

nyborjarkurs i svenska 1Men jag har sparat det bästa till sist. Det som gjorde mig så djupt imponerad. Ett arbete som väcker respekt. Sfi-lärarna Camilla Tarberg och Margueritte Salem från Sollefteå har under sex månader tagit fram en lättillgänglig och användarvänlig lärresurs i svenska som andraspråk baserad på formativ bedömning och där den enskilda eleven/individen kan arbeta sig igenom materialet i den takt som hen själv klarar av. Arbetsmetoden bidrar till att eleven får tydligare insikt i sitt eget lärande och sitt individuella utvecklingsbehov samt en tydligare bild av kursens kunskapsmål. Resursen kräver vare sig någon större datavana eller förkunskaper i svenska språket eftersom den är uppbyggd för att kunna användas av elever på nybörjarnivå. Resursen motsvarar innehållet i kurs B studieväg 2 i kursplanen för sfi. Den här resursen är öppen för alla att ta del av. För lärare, för nyanlända ungdomar och vuxna. I skolan och på fritiden. Vilken möjlighet för en nyanländ att kasta sig in i det svenska språket! Vilken resurs för våra lärare som undervisar i svenska som andraspråk! Om du nu blivit tillräckligt nyfiken föreslår jag att du öppnar denna länk för att själv botanisera i den digitala nybörjarkursen i svenska som andraspråk.

Den tredje delen i Digitala Akademins nätverksträff var att utse årets vinnare för bästa lärresurs. Då vi fått ta del av välgjorda och inspirerande presentationer av de tre bidrag som nominerats till finalen var det dags för omröstning. Vem tror ni vann? Jo, det var Camilla och Margueritte från Sollefteå. Jag var inte den enda i Nalen som blev imponerad och inspirerad. Jag lyfter på hatten för dessa lärare och alla andra lärare som, många gånger i det tysta och utan att stå i strålkastarljuset, lägger ner sin själ och sitt hjärta i att utveckla undervisningen med det enda syftet att våra elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper och färdigheter och nå sin strävans mål.

Jan Holmquist Gymnasiedirektör, Stockholms stad

Digitala verktyg som lyfter idrottsundervisningen

Fanny_webbI praktiska ämnen som idrott kan digitala hjälpmedel kännas svåra att använda i undervisningen. Vi har därför talat med idrottslärarna Fanny Iselidh och Hans-Christian ”Hansa” Olander på Mälarhöjdens skola för att höra hur de arbetar med digitala verktyg i undervisningen.

Orientering med GPS

Det första undervisningsmoment där Fanny och Hansa testade att använda digitala verktyg var i orienteringen. För att hjälpa eleverna att träna in karttecken började de använda Kahoot vilket både var roligare för klassen och underlättade för elever med läs- och skrivsvårigheter. De har även utnyttjat det faktum att de flesta elever numera har tillgång till Smartphones genom GPS-baserad orientering:
”Då vi ser hur orienteringen har utvecklats från att enbart handla om karta och kompass till att även innefatta GPS har Turf, Turfhunt och Geocashing blivit ständiga inslag. Även att kunna ta sig från plats A till B med mobilens GPS har funnits med som ett verklighetsförankrat exempel ur många elevers vardag. Självklart är den traditionella orienteringskartan fortfarande ett viktigt inslag men vi anser att även mobilens GPS och förmågan att använda den har stor betydelse för eleverna och deras framtid.”

Fanny och Hansa har även lånat utrustning från en orienteringsklubb för att kunna mäta exakta tider mellan olika stationer. Detta öppnar upp för en diskussion kring tidtagning, vägval och strategi.

Filmar elever för bättre inlärning

För att underlätta elevernas inlärning filmar Fanny och Hansa vissa moment:
”Möjligheten att kunna filma sekvenser från olika övningar har förbättrat elevens resultat. Det är en utmaning med idrott som är ett så fysiskt ämne att kunna ge elevexempel eller förklara hur någon ser ut när de gör en viss rörelse. Med en filmsnutt kan eleven enkelt se hur de genomför en övning och sedan ge egna exempel på förbättringsområden. Det gör också att vi kan jobba med kunskapskravet att kunna samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet på ett nytt sätt.”

Fanny och Hansa ser att det händer mycket överlag på Mälarhöjdens skola efter självskattningen av digital mognad. Detta beror bland annat på att skolan har ett drivande IKT-lag och på utökade resurser i form av iPads. Inom idrotten har Fanny och Hansa använt iPaden till ett nytt projekt i redskapsgymnastiken. Under momentet kommer eleverna välja en eller ett par övningar där de filmar varandra. De får sedan analysera sitt rörelsemönster utifrån exempelfilmer och ge förslag på förbättringsåtgärder i en steg-för-steg guide. Eleverna får sedan öva utifrån guiden innan de filmar igen. På så sätt kan eleverna utveckla ett rörelsemönster genom att bryta ner det i mindre delar och öva på delarna var för sig.

Drönare ökar elevernas förståelse

På Mälarhöjdens skola har man också köpt in en drönare som Fanny och Hansa använder till att filma ett område ovanifrån. Genom att lägga filmen parallellt med en orienteringskarta över samma område kan man skapa en slags digital kartpromenad och på så sätt öka elevens förståelse för hur kartan är ritad. De har även använt QR koder att skapa skattjakter och musiklistor där eleverna själva kan välja vilken musik som ska spelas på lektionerna. När det gäller elever som av olika orsaker inte deltar under lektionen har geocashing och turfhunt blivit mer utvecklande alternativ till promenader och arbetsblad.

Fanny och Hansa ser flera goda effekter av att använda digitala verktyg i idrottsundervisningen, både vid bedömning och som motivation:
”En bra effekt har varit att kunna arbeta med elevexempel på ett nytt sätt. Att filma möjliggör att kunna gå tillbaka och titta i efterhand vid bedömning eftersom det annars i idrott många gånger handlar om ögonblicksbilder från de praktiska momenten. När eleven själv ser sin rörelse upplever vi att de också får en större förståelse i bedömningen. Ytterligare en positiv effekt är att kunna titta och diskutera en övning i realtid. Det öppnar upp för elevinflytande där eleven kan analysera sin egen insats och ge förslag på förbättringar och sedan välja hur man vill arbeta vidare. Att motivation och engagemang ökar med nya sätt att undervisa är också en positiv följd, men vi vill framförallt att digitala verktyg ska bli en hjälp för eleverna att öka sin förståelse för sitt eget lärande och måluppfyllnad och för oss lärare att kunna ge en likvärdig formativ och summativ bedömning.”

Fanny och Hansa menar att man genom digitala verktyg kan göra idrottsundervisningen roligare och mer inspirerande – både för eleverna och sig själv:
”Jag tror att vi alla har en vilja att utveckla vårt ämne. Dels för elevernas skull men också för ens egen. Det blir roligare att arbeta när ett nytt projekt fungerar och kan genomföras med god måluppfyllnad och engagemang. Visst har det varit en utmaning att ta in digitala verktyg i idrottsundervisningen men det har varit en rolig utmaning.”

Claes Johannesson

Micke Kring får Guldäpplejuryns särskilda pris

Årstaskolans Micke Kring har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris. Micke får priset för ”sina långvariga och betydelsefulla insatser för främjandet av lärande Micke-bw_webbmed stöd av IT och medier”

Juryns ordförande Peter Becker skriver i pressmeddelandet:
– Micke Kring är en i hela landet välkänd representant för den pedagogiska i och tekniska utvecklingsfunktion som skolor och skolhuvudmän idag har stort behov av och som bidrar till att växla upp och synliggöra eleverna arbete i nya nätbaserad former.

I en tidigare intervju här på ”#sthlmisit betonade Micke att han verkligen ”är en del av gänget” på Årstaskolan och där de tillsammans brinner för att kontinuerligt arbete med skolutveckling.

Såhär svarade han på frågan till varför han trodde att han var nominerad till Guldäpplet.
– Jag vill tro att det har att göra med att jag, i samarbete med mina underbara kollegor, byggt digitala arenor där elevernas arbete i skolan står i fokus och når nya höjder. Att våra elever får verka som författare, filmskapare, poeter, talare, lärare, fotografer, podcastare och allt som gör deras arbete viktigt. På riktigt. Och att jag (och mina kollegor) dokumenterar och delar allt så att andra ska kunna sno och göra det bättre.

Vi gratulerar Micke och är stolta över att ha honom som kollega i Stockholms skolor.

Claes Johannesson

Läs pressmeddelandet