Känslan av respekt!

jan_webbGy-direktör Jan Holmqvist:

Ordet respekt kan i våra dagar stå för betydligt mer än vad en femtitalist som jag lägger i ordets betydelse. Härom kvällen kände jag djup respekt och beundran för en kollegial prestation som många kan dra stor nytta av. Återkommer till detta i slutet av inlägget.

Efter ytterligare en dag i raden fylld av möten begav jag mig till Nalen för att delta i Digitala Akademins nätverksträff på kvällskvisten. Om du inte känner till vad Digitala Akademin är och sysslar med kan du gå in på deras webbsida: www.digitalaakademin.se

Två nationella IT-strategier på väg

Programmet bestod av tre punkter. Statssekreterare Helene Öberg berättade om regeringens syn på digitaliseringen i skolan och hon presenterade också det uppdrag som Skolverket fick den 24 september att ta fram förslag på två nationella it-strategier för skolväsendet. En gemensam strategi för förskolan, förskoleklassen samt grund- och grundsärskolan och en för skolverksamheterna efter grundskolan. Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förut­sättningarna för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos skolledare samt att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skol­utveckling och för utveckling av undervisningen. Intressant.

Min lilla reflektion var att vi i Stockholm har stakat ut en it-utveckling i linje med den regeringen önskar se i hela landet, men att den viktigaste indikatorn som alla strategier måste landa i är den sista punkten i uppdraget; att digitaliseringens möjligheter, där de kan tillföra mervärden, tas till vara för utveckling av undervisningen. Vi fick också lyssna till Lena Adamson, nybakad chef för det nyinrättade Skolforskningsinstitutet. Institutets huvudsakliga uppgift är att ta fram kvalificerade forskningsöversikter över relevanta frågeställningar kopplade till skolans praktik och hon menade att det är de professionella, lärare och skolledare, som bäst känner till vilka områden som behöver utvecklas.

Den andra uppgiften för myndigheten är att fördela forskningsmedel till forskningsinsatser som kan öka kunskapen om vilka lärprocesser och metoder som ger bäst resultat. Här önskade Lena Adamson att de verksamma i skolan ska involveras i den forskning som institutet ska finansiera. Till stöd för institutet och som beslutsorgan inför beslut om vilka forskningsöversikter som ska tas fram och även till att besluta om hur forskningsmedlen ska fördelas har regeringen utsett Skolforskningsnämnden. Utbildningsförvaltningens röst i denna nämnd kommer att vara påtaglig. Både vår utbildningsdirektör Tony Mufic och gymnasielärare Attila Szabo (som arbetar på central förvaltning med ansvar bland annat för mattelyftet) är våra representanter i nämnden. Kul för dem och bra för oss.

Ny lärresurs i svenska som andraspråk prisades

nyborjarkurs i svenska 1Men jag har sparat det bästa till sist. Det som gjorde mig så djupt imponerad. Ett arbete som väcker respekt. Sfi-lärarna Camilla Tarberg och Margueritte Salem från Sollefteå har under sex månader tagit fram en lättillgänglig och användarvänlig lärresurs i svenska som andraspråk baserad på formativ bedömning och där den enskilda eleven/individen kan arbeta sig igenom materialet i den takt som hen själv klarar av. Arbetsmetoden bidrar till att eleven får tydligare insikt i sitt eget lärande och sitt individuella utvecklingsbehov samt en tydligare bild av kursens kunskapsmål. Resursen kräver vare sig någon större datavana eller förkunskaper i svenska språket eftersom den är uppbyggd för att kunna användas av elever på nybörjarnivå. Resursen motsvarar innehållet i kurs B studieväg 2 i kursplanen för sfi. Den här resursen är öppen för alla att ta del av. För lärare, för nyanlända ungdomar och vuxna. I skolan och på fritiden. Vilken möjlighet för en nyanländ att kasta sig in i det svenska språket! Vilken resurs för våra lärare som undervisar i svenska som andraspråk! Om du nu blivit tillräckligt nyfiken föreslår jag att du öppnar denna länk för att själv botanisera i den digitala nybörjarkursen i svenska som andraspråk.

Den tredje delen i Digitala Akademins nätverksträff var att utse årets vinnare för bästa lärresurs. Då vi fått ta del av välgjorda och inspirerande presentationer av de tre bidrag som nominerats till finalen var det dags för omröstning. Vem tror ni vann? Jo, det var Camilla och Margueritte från Sollefteå. Jag var inte den enda i Nalen som blev imponerad och inspirerad. Jag lyfter på hatten för dessa lärare och alla andra lärare som, många gånger i det tysta och utan att stå i strålkastarljuset, lägger ner sin själ och sitt hjärta i att utveckla undervisningen med det enda syftet att våra elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina kunskaper och färdigheter och nå sin strävans mål.

Jan Holmquist Gymnasiedirektör, Stockholms stad

2 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.