Visar alla blogginlägg från: mars 2016

Guldtrappan på besök hos utbildningsförvaltningen

Förra veckan hade vi nöjet att få ta emot representanter från Guldtrappan och presentera utbildningsförvaltningens arbete med att främja digitalt lärande.

Under en intensiv heldag genomfördes intervjuer med ett flertal representanter från utbildningsförvaltningen och Stockholm stad. Dagen inleddes av Ann Hellenius, it-direktör i staden, som beskrev stadens vision, strategi och plan för digital skolutveckling.

Förmiddagen fortsatte med presentationer om digitalt förändringsarbete med bland annat representanter från projekten 1:1 2016 och Verktyg för självskattning. Därefter beskrev utbildningsdirektör Tony Mufic, gymnasiedirektör Jan Holmquist och grundskoledirektör Inger Pripp det pedagogiska ledarskapet och vikten av styrning för att främja digitalt lärande.

Efter lunch presenterades pedagogiska erfarenheter, framgångsfaktorer till digital utveckling och digitala lärresurser av bland annat Medioteket, lärare och rektor från Kista grundskola samt Stockholmskällan. Även utbildningsförvaltningens arbete för att nå ut till samtliga skolor, lärare och elever inom Stockholm stad beskrevs. Dagen rundades av med att representanter från utbildningsförvaltningens IKT-enhet presenterade det stora arbete som genomförs för att säkerställa stadens digitala infrastruktur.

Det var väldigt roligt att under en heldag få presentera och diskutera den stora mängd aktiviteter som utbildningsförvaltningen driver för att främja ett framgångsrikt digitalt lärande. Jag vill passa på att tacka alla som deltog och bidrog till denna lyckade dag tillsammans med Guldtrappan.

Charlotte Dingertz

Framgångsfaktorer till digital utveckling bland stadens skolor

I dagarna har projekt 1:1 2016 och projekt Verktyg för självskattning avslutat en grundlig analys för att identifiera de viktigaste faktorerna för digital utveckling på skolorna. För att kartlägga dessa framgångsfaktorer har en serie intervjuer genomförts med 67 personer från fem grundskolor och fem gymnasieskolor i Stockholms stad. 

Analysen har fokuserat på fem områden i skolans verksamhet: styrning, processer, resurser och kompetenser, organisation samt kultur. Totalt har 19 framgångsfaktorer till utvecklingen av skolornas digitala mognad identifierats. Några faktorer kan ses som extra viktiga och är tydliga på alla skolor med stark digital utveckling:

  • Vision, riktning och prioritering från rektor. Rektors stöd till och prioritering av digitaliseringsarbetet på skolan är en kritisk framgångsfaktor, särskilt i ett skede där skolan ska komma igång med sin digitala resa. I de fall där det pedagogiska ledarskapet kring ikt saknas proriteras den digitala utvecklingen oftare bort av kollegiet.
  • Dela-kultur och strukturerad kunskapsdelning. På samtliga skolor med stark digital utveckling har personalen delat idéer, tips och råd kring ikt i undervisningen med varandra. Fokus ligger på hur digitala verktyg kan användas för att förbättra undervisningen för eleverna snarare än enbart att lära sig använda specifik teknisk utrustning. Kollegiet tar hjälp av varandras kunskap och erfarenhet vid sidan av fortbildning. Kunskapsdelningen sker ofta informellt, men för skolor som vill komma igång med den digitala utvecklingen blir strukturerad kunskapsdelning viktigare.
  • Plan för utveckling och uppföljning. Skolor med stark digital utveckling har en plan för hur och när utvecklingen ska ske. Planen kan antingen ägas av rektor, arbetslagen eller en it-grupp och är levande och följs upp kontinuerligt. I samtliga Stockholms stads skolor har handlingsplaner tagits fram för att öka den digitala mognaden. För att planerna ska vara verksamma måste de dock användas, kommuniceras, uppdateras och följas upp kontinuerligt.

Resultatet kan användas för att öka kunskapen om vad som kännetecknar skolor som lyckats väl i sitt digitaliseringsarbete. Resultatet kan även ses som en verktygslåda för rektorer, central förvaltning och politiker för att styra och leda utvecklingen.

Samtliga framgångsfaktorer och rapporten i sin helhet hittar ni här

Charlotte Dingertz

Film om självskattningen

Film självsskattning

Pedagog Stockholm har besökt tre gymnasieskolor i staden och intervjuat skolledningar och lärare för att diskutera nyttan av självskattningen för att öka den digitala mognaden. I intervjuerna lyfts verktyget fram som ett hjälpmedel för att identifiera utvecklingsområden, hitta nya verktyg samt att skräddarsy kompetensutveckling och förbättringsåtgärder.

”Läraren blir mer medveten om sin egen digitala utveckling och får förutsättningar för att utvecklas och bli duktigare på digitala verktyg”
Aziza Ali, lärare på Sprintgymnasiet.

Arbetssättet med självskattningen har skapat engagemang kring den digitala utvecklingen då lärarna själva har kartlagt sina behov. Den fina utveckling som flera av gymnasieskolorna visade mellan första och andra skattningen ökade dessutom lärarnas självförtroende och motivation i att lära sig mer om digitala verktyg.

”Självskattningen fick oss som lärare att våga testa nya verktyg och gav oss en inblick i vad vi behövde och ville göra”
Jarmo Kovanen, lärare på Stockholms hotell- och restaurangskola

Se hela filmen på: http://www.pedagogstockholm.se/it-i-undervisningen/vardet-av-en-sjalvskattning/

Claes Johannesson
Projektledare