Lotta utreder förutsättningarna för 1:1 på grundskolan

Lotta_webb

I 2016 års VP för utbildningsförvaltningen står det att förvaltningen ska utreda möjligheten att förse varje elev inom grundskolan och grundsärskolan med en digital enhet. Lise-Lott Larsson på ikt-enheten har fått i uppdrag att samordna arbetet och genomföra utredningen. Vi har träffat Lotta, som hon helst kallar sig, för att få reda på mer om arbetet.

Varför behöver vi utreda detta? Är det inte bara att köpa in fler datorer eller surfplattor till skolorna?

  • För att lyckas med en 1:1-satsning är det viktigt att man belyser flera olika faktorer. Framföra allt gäller det skolledningens och medarbetarnas kompetens. En lyckad 1:1-satsning innebär en stor förändringsprocess för skolan. Det är något som både rektor och medarbetare måste vara medvetna om. Framförallt gäller det rektors förmåga att styra och leda, för att med teknikens hjälp, åstadkomma ett förändrat arbetssätt. I Sverige har det genomförts flera 1:1-satsningar där fokus enbart har varit på att förse eleverna med datorer, dessa projekt har blivit mindre lyckade. Det vill vi slippa. Den rapport om lyckade it-satsningar som togs fram av projekten Verktyg för självskattning och 1:1 2016 är också ett bra stöd för fortsatt arbete.

Vad tittar ni mer på, förutom skolledningen och medarbetarnas kompetens?

  • Det som vi måste få en bra koll på och vad som är svårast att förutse är de ekonomiska konsekvenserna. Därför ingår det flera personer från ekonomienheten i vårt arbete. Vi tittar bland annat på hur kostnaderna förändrades för gymnasieskolorna när de började sin 1:1-satsning. Det är också svårt att sia om framiden. Om det skulle bli aktuellet med 1:1-satsning på grund har vi troligen ett avtal med en ny it-leverantör i och med GS-IT 2.0. I dagslägen vet vi inte säker hur den nya kostnadsbilden kommer att se ut. Samtidigt förändras den digitala tekniken snabbt. När GS-IT infördes visste vi knappt vad en iPad var, idag har vi cirka 25 000 inom vår organisation!

Kommer en 1:1-satsning att leda till bättre resultat för eleverna?

  • Att bara förse elever med en digital enhet leder inte till bättre måluppfyllelse. Här ser vi stora utmaningar för lärarna att få eleverna att använda den digitala tekniken på flera olika sätt. En surfplatta idag har så många olika funktioner som går att använda i undervisningen; talsyntes, kamera, inspelningsfunktion, pedagogiska appar, m m. Därför är den kontinuerliga fortbildningen viktigt för personalen.
  • Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell it-strategi för skolan. I strategin står det att samtliga elever på grundskolan ska ha tillgång till en egen digital enhet år 2020, så här kan vi konstatera att Stockholm är på rätt väg.
  • Skolverket har även på uppdrag av utbildningsdepartementet tagit fram förslag till förändringar i läroplaner och kursplaner kopplat till visionen i den nationella it-strategin.

 

I uppdraget ingår också att utreda tillgången till digitala enheter i förskoleklass och på fritidshemmen, varför då?

  • Grundskolan är även förskoleklass och fritids, vi får inte ”glömma bort” dessa verksamheter när vi pratar om digitaliseringen i skolan. Och ska vi leva upp till visionen (2022) i kommande nationella it-strategi så inbegriper det också förskoleklass och fritidshem. I visionen uttrycks att alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens och att digitaliseringes möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och effektiviseras. Därför är det också viktigt att vi ser över tillgången till digitala enheter även i förskoleklass och på fritids.

Vad mer ingår i ditt uppdrag och när ska det vara färdigt?

  • Vi måste också titta på hur förutsättningarna för att öka antalet digitala enheter ser ut på våra skolor. Hur ser uppkopplingen ut, räcker antalet accesspunkter, finns det tillräckligt med el-uttag, hur ser förvaringsmöjligheterna ut, finns det larm m m.
  • Vi måste också planera för hur ett införande ska kunna genomföras. Hur handerar vi logistiken? Vilken typ av support måste finnas? osv.
  • Det händer mycket på det digitala planet i Stockholm. Mycket som kommer att påverka skolorna under de kommande åren t ex projektet Ustart som ska förbättra möjligheten att hantera surfplattor i skolorna, införandet av Skolplattformen och det kommande införande av GS-IT 2.0. Dessa arbeten kommer att ha betydelse för införandet av 1:1.
  • Den 15 december ska jag presentera slutrapporten för förvaltningsledningen. Sedan är förhoppningen att vi får ett beslut om en 1:1-satning för eleverna i grundskolan och i grundsärskolan. Det skulle ligga helt i linje med stadens övriga satsningar på att bli världens smartaste stad!

Claes Johannesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.