Visar alla blogginlägg med kategorin:
Forskning och utveckling

Stockholm först i Sverige med verktyg för självskattning av it-mognad

- Vi tar första steget för att höja skolornas it-mognad med detta verktyg, säger Ann Hellenius.

Digitaliseringskommissionen konstaterar att Sverige ligger bra till när det gäller antalet datorer i skolan. Men när det kommer till användningen i pedagogiken så släpar vi efter.

Stockholms stad är först ut i landet med ett avancerat verktyg med koppling till den egna stadens IT-strategi. Verktyget syftar till att hjälpa skolledare och lärare att bedöma och öka sin it-mognad. Verktyget bygger på de fem områdena i Stockholms stads ”IT-strategi för ett bättre lärande”. De fem områdena är Digital kompetens, Samarbete och kommunikation, Digitalt innehåll, Infrastruktur samt Uppföljning. Detta verktyg har i en tidig version använts på 26 gymnasieskolor under 1:1 satsningen. Varje område har graderats i fem olika nivåer:

  1. Elementär
  2. Påbörjad
  3. Grundläggande
  4. Drivande
  5. Ledande

Varje skola ska först gradera sin nivå på var och ett av it-strategins fem områden. Skolan jämför sig med den målbild som i text och bilder beskriver den ledande nivån inom respektive område i IT-strategin. Utifrån målbilden och detaljerade kriterier i kan skolledare och lärare bedöma sig och skolan och därmed förstå gapet till målbilden.

Utifrån gapet har förslag på åtgärder tagits fram som ska utgöra grunden i den handlingsplan varje skola ska ta fram för att höja sin it-mognad, t ex. genom fortbildning, kollegialt lärande samt användande, skapande och delande av digitalt innehåll.

Verktyget för självskattning av it-mognad är unikt och bygger på den it-strategi som tagits fram i Stockholm och inte bara skattar it-mognaden utan kommer med förslag på åtgärder.  Genomförandet av åtgärderna bland Stockholms cirka 12 000 lärare och skolledare för att höja it-mognaden är avgörande för att nå en verklig skillnad för Stockholms 110 000 berörda elever och nå visionen om en skola i världsklass år 2030. Genomförande ska vara en del av det ordinarie kvalitetsarbetet för skolorna och följas upp i resultatdialogen mellan både lärare, skolledare och skolchefer. Verktyget hjälper även central förvaltning att anpassa centrala åtgärder utifrån skolornas olika mognadsnivå.

En tidig version av verktyget användes när gymnasieskolorna tog fram sina 1:1-lplaner. Verktyget kommer att testas i en pilot under våren och vi räknar med att skolorna ska kunna påbörja att använda det under hösten. Piloten syftar bland annat till att ta reda på hur skolorna bäst ska hitta former för hur verktyget ska användas och därmed ta fram skolans handlingsplan. Central förvaltning kommer att stötta skolorna genom hela införandet av verktyg för självskattning för att säkerställa att skolorna får den stöttning och hjälp som behövs.

För att säkerställa att innehållet i verktyget håller kvalitet i världsklass har utbildnings­förvaltningen genomfört över 60 intervjuer med internationella och nationella experter, flera workshops med lärare och rektorer från grund- och gymnasieskolor med olika it-mognader samt utgått från nationella och lokala styrdokument vid sidan av omfattande omvärldsbevakning.

Under våren 2014 utvecklas en användarvänlig webbaserad version av verktyget som kommer att testas med cirka åtta pilotskolor i Stockholms stad. Efter piloterna planeras en implementering i alla cirka 180 grund- och gymnasieskolor i Stockholms stad i tre vågor under 2014 och 2015. Under implementeringen kommer medarbetare från central förvaltning på utbildningsförvaltningen att stödja på plats ute i varje skola för att få en god effekt. Genom att både lärare och rektorer bedömer och diskuterar frågor kring it-mognad skapas förutsättningar för relevanta handlingsplaner som hjälper skolorna att exempelvis använda digitalt innehåll i sin pedagogik genom den infrastruktur som Stockholms stad investerar i. Det är genom att ta lärdom av varandra och dela kunskap mellan lärare, skolledare och skolor som vi kommer framåt!

Läs även Computer Swedens intervju med Lotta Edholm om självskattningsverktyget:
http://www.idg.se/2.1085/1.552621/stockholms-it-strategi-satter-fokus-pa-lararna

Ann Hellenius
tf avdelningschef Tillhandahållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

 

 

Kollegialt lärande för att för att förbättra elevernas resultat – PRIO Stockholm

Madelen Kling från Spånga gundskola, Ann Goliath Pillola och Lars Brandt berättar på SETT-mässan den 8 maj om projektet PRIO Stockholm som syftar till att främja resultatutvecklingen för eleverna genom att sätta fokus på kollegialt lärande.

Arbetet går ut på att kartlägga och analysera skolans struktur och nuläge för att hitta de vägar som leder till framgång.  Det gäller att få skolans personal tar initiativet vad det gäller skolans utveckling. Arbetet tar stöd i stadens befintliga it-tjänster.

Claes Johannesson

Skolledningen som förebilder

Vilka knep använder skolledningen för att implementera nya arbetssätt? På SETT-mässan den 8 maj ger skolledare från Sofia skola ger sin syn på hur de leder skolutvecklingsarbetet inom IT-området och de exemplifierar det genom sitt upplägg för Learnify som alla lärare just nu arbetar i Learnify. Hur blev det så?

Under åren har förutsättningarna för IT-utveckling förändrats många gånger. Nya verktyg har introducerats, IT-leverantörer har bytts ut, ekonomiska förutsättningar har förändrats. Hur förhåller man sig som skolledare i den verkligheten och hur entusiasmerar man lärarna till att våga, vilja och orka ta till sig nya verktyg?

Vilka är vi?
Elisabeth Sundström är förstelärare och leder Learnifysatsningen,
Peter Åkerberg är biträdande rektor med särskilt ansvar för IT-utveckling
Annika Hedås Falk är rektor på Sofia skola och Sofia Distans.

Sofia skola är en över hundra år gammal skola i på Söder i Stockholm. Genom åren har skolan deltagit i en mängd IT-projekt såsom ITiS, PIM och ASL och skolan startade på 90-talet en distansutbildning via nätet för elever i utlandet, Sofia Distans.

Claes Johannesson