Visar alla blogginlägg med kategorin:
Organisation och ledarskap

Informera bör man – men hur gör man?

Karin Nord och lärare från Karlbergsskolan kommer att föreläsa i Lednings- och styrningsspåret på SETT-mässan den 8 maj. 

Att skapa ett informativt, tydligt och likvärdigt informationsflöde för alla klasser och grupper på en skola kan uppfattas svårt och tidskrävande. Det har Karlbergsskolan löst genom att använda bloggar, allt för att ge vårdnadshavare möjlighet till att vara uppdaterade om vad som sker under skoldagen, både under lektionstid och under fritids.

På skolan arbetar även personalen med bloggande för att inspirera varandra och på så sätt få ett mer stimulerande arbete – tillsammans! Genom tydligt ledarskap och ett positivt förhållningssätt hela vägen från skolledning till varje enskild medarbetare fungerar det på skolan.

Claes Johannesson

Skolledningen som förebilder

På Sofia skola, i Stockholm arbetar alla lärare just nu med Learnify. Hur blev det så? Vilka knep använder skolledningen för att implementera nya arbetssätt? Sofia skolas ledning ger sin syn på hur de leder skolutvecklingsarbetet inom IT-området och exemplifierar det genom sitt upplägg för Learnify. Du möter dem på SETT-mässan den 8 maj.

Under åren har förutsättningarna för IT-utveckling förändrats många gånger. Nya verktyg har introducerats, IT-leverantörer har bytts ut, ekonomiska förutsättningar har förändrats. Hur förhåller man sig som skolledare i den verkligheten och hur entusiasmerar man lärarna till att våga, vilja och orka ta till sig nya verktyg?

Vilka är vi?
Elisabeth Sundström, förstelärare som leder Learnifysatsningen, Peter Åkerberg, biträdande rektor med särskilt ansvar för IT-utveckling och Annika Hedås Falk, rektor på Sofia skola och Sofia Distans.

Sofia skola är en över hundra år gammal skola i på Södermaln i Stockholm. Genom åren har skolan deltagit i en mängd IT-projekt såsom ITiS, PIM och ASL och skolan startade på 90-talet en distansutbildning via nätet för elever i utlandet, Sofia Distans.

Claes Johannesson

Så stödjer it lärprocesser och kommunikation

Mattias Olsson och Ann Hellenius från Utbildningsförvaltningen föreläste på konferensen IT i skolan

På konferensen ”IT i Skolan” som arrangeras av Computer Sweden och Upphandling 24 föreläste idag avdelningschef Ann Hellenius och it-strategen Mattias Olsson.
Ann berättade hur utbildningsförvaltningen arbetar för att införa den ”It-strategi för bättre lärande” som har beslutats av kommunfullmäktige och vilka insatser som görs för att underlätta pedagogernas administrativa arbete och hur lärprocesser kan stödjas av it.

– Förra veckan blev vi klara med arbetet där samtliga gymnasieelever får tillgång till en egen bärbar dator. Nästan 9 000 datorer eller iPads har rullats ut, berättade Ann.

Mattias Olsson har varit mycket engagerad i arbetet med att skapa en gemensam skolplattform för Stockholm stads förskolor och skolor. Han berättade hur Skolplattformen kommer att stödja ett mobilt arbetssätt och hur den kommer att underlätta kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare, lärare och administratörer.

– Arbetsprocessen har varit väldigt grundlig och genom att använda oss av cirka hundra personer i olika referensgruppen har vi lyckats identifierat vilka olika behov som verksamheterna har, berättade Mattias.

Mattias och Ann föreläser på SETT-mässan den 8 maj.

Claes Johannesson

Skolplattformen tar form

Vi börjar nu se resultaten av drygt ett års arbete med ett omfattande upphandlingsarbete. Strax före jul skrev vi avtal med Tieto om ett it-stöd för barn- och elevregister. Igår eftermiddag skrevs så avtal med it-företagen Nova Software, om it-stöd för frånvaro/närvaro och med Ping Pong om elevdokumentation. Alla tre upphandlingarna har genomförts i god konkurrens. De har dessutom genomförts utan överprövningar, vilket gör att vi redan nu kan påbörja arbetet med att förnya it-stödet i Stockholms stads skolor och förskolor.

Det är en spännande utmaning vi som arbetar med Skolplattform Stockholm har framför oss. Målet är att kunna erbjuda 300 000 potentiella användare ett gemensamt system som omfattar alla skolformer och inbjuder till ökad delaktighet mellan vårdnadshavare, barn/elever, pedagoger och övrig personal i förskola/skola. Det kommer att vara ett system som, till skillnad från tidigare, ska kunna nås oberoende av tid och rum. Mobila lösningar blir möjliga. Men framför allt ska vi erbjuda ett system som är effektivare, där administrativa uppgifter är enklare och tar mindre tid att genomföra. Det kommer naturligtvis att uppstå hinder på vägen, som måste hanteras, men vi har en bra grund att stå på. Inte minst därför att så många från förskolan och skolan har varit med och påverkat vad som är viktigt att ha med.

Det kommer även att ta tid innan alla delarna i Skolplattformen är på plats. Därför arbetar vi parallellt med att underhålla och se till att befintliga system fungerar så bra som möjligt fram till dess att det är dags att byta ut dem mot nya.

Nu har vi två upphandlingar kvar – de som rör det pedagogiska innehållet. Det är den del i skolplattformen som till delar är ny för många skolor. Snart är också de upphandlingarna avgjorda. Men om det återkommer jag till vid ett senare tillfälle.

/ Ann Hellenius

Läs mer och se filmer om Skolplattform Stockholm här

Tieto ny leverantör av it-stöd för barn- och elevregister i Stockholms stad

En efterlängtad milstolpe passeras idag när utbildningsförvaltningen skriver avtal med it-företaget Tieto om att utveckla ett nytt barn- och elevregister för Stockholms alla skolor och förskolor.

Det är den första av fem upphandlingar som nu nått sitt mål. Det känns fantastiskt bra att vi nu har ett avtal, men också att vi lyckats genomföra en mycket omfattande upphandling utan överprövning.

I början av vårt arbete fick jag en del frågor om varför vi behövde så lång tid för att förbereda upphandlingarna. Mitt svar då – och nu – är att vi har arbetat inkluderande med en stor grupp representanter från skolan och förskolan. Vi har lyssnat och arbetat på djupet med att få fram en kravbild som är tydlig och på ett bra sätt beskriver vad vi förväntar oss att våra leverantörer ska åstadkomma. Men framför allt har vi haft tid att arbeta med kriterierna för utvärderingen och mallen för hur utvärderingen av anbuden ska genomföras. Det har tagit tid, men lönar sig i längden.

Efter en välbehövlig julledighet kan vi på det nya året sätta igång med att utveckla ett barn- och elevregister som ska ersätta befintliga system, men som till skillnad från tidigare system kommer att omfatta alla elever från förskola till vuxenutbildning och som utgör grunden för den gemensamma skolplattformen.

En nödvändig modernisering av skolans it-stöd tar nu ett viktigt steg i rätt riktning.

God Jul och stort tack till alla er som varit med i arbetet hittills!

/Ann Hellenius

Läs mer om Skolplattform Stockholm här

Läs mer om avtalet med Tieto för barn- och elevregister här

Har du frågor mejla till skolplattform@stockholm.se

En för alla på Bromma gymansium

1:1 projektet Bromma gymnasium, klass M2

Den första klassen på Bromma gymnasium får sina datorer. Samling tidig morgon i Bromma gymnasiums personalrum. Rektor Johan Klintberg och Brommas it-tekniker Lasse Pettersson lotsar teamet från 1:1 projektet och Volvos utrullningstekniker. Michael Nyholm från IKT-enheten, utbildningsförvaltningen håller i avstämningsmöte och sen är det dags att träffa eleverna.
9.50 Eleverna får en introduktion av rektor Johan Klintberg som berättar om 1:1 satsningen, om förväntningar som följer med ett förändrat arbetssätt i skolan när alla elever har tillgång till en egen dator, om lust att lära sig, samarbete och också om skolans förväntningar på att eleven ska ta hand om sin dator på ett ansvarsfullt sätt.


Glad rektor Johan Klintberg skakar hand med 1:1-projektets Claes Järvman (till vänster).

Johan kallade sedan upp elev för elev som fick komma fram och lämna sitt påskrivna dokument ”lån av elevdator” och under applåder få en dator. Eleverna följer en checklista för att starta, logga in och göra enkla kontroller av datorns funktionalitet. Hela klassen är igång snabbt, inga problem med varken datorer eller konton.


Nöjda elever packade upp och satte genast igång med att undersöka de nya datorerna. På bilden ser du Isabelle Lund. Fotograf är Rikard Werge.

Efter lunch var det återsamling och eleverna fick ett utbildningspass av Rikard och Jessica. Det var många frågor och eleverna ville ha konkreta svar på hur datorn fungerar i olika situationer. En bra och givande timme för både eleverna och oss inom utbildningsprojektet för 1:1. Vi kom överens om med eleverna att återkomma om 4-5 veckor för att se hur det går för dem att använda datorerna i undervisningen.


En till en är här med utrullat på Bromma gymnasium.

/Jessica Rendert-Forsberg

På gång: Egen dator i gymnasiet

Det märks att engagemanget för 1:1-satsningen på gymnasiet är igång. Nästa vecka är det höstlov och sedan är det dags för oss att påbörja arbetet med att införa en egen dator till varje elev i gymnasieskolan.

Det är ett omfattande kravarbete som har genomförts i 1:1-satsningen, där representanter för gymnasieskolorna har funnits med. Det arbetet ledde fram till en upphandling där Volvo IT fick i uppdrag att fram en ny tjänst som omfattar arbetsplats, hårdvara och supportmodell för elever i gymnasiet. Det ledde också fram till att vi nu planerar in ett arbete under 2014 som handlar om att utöka behörigheterna på elevernas datorer så att de kan få möjlighet att testa nya program, som inte är certifierade idag.

I slutet av augusti fick det nystartade gymnasiet Stockholm Science & Innovation School, SSIS, ta emot sina elevdatorer. Veckan efter höstlovet kommer elevdatorer att levereras till sex gymnasieskolor. Vi börjar med en klassuppsättning i varje skola. Efter nyår och under tidig vår levererar vi de nya elevdatorerna till alla elever.

Nu är vi igång. Vi arbetar intensivt och utvärderar löpande för att kunna leverera elevdatorer som fungerar på bästa sätt i skolarbetet. Har du frågor och funderingar, läs mer här  

/Ann Hellenius

 

Vi arbetar tillsammans för ett bättre lärande

Idag är det höstuppstart på IKT-enheten. Vi tjuvstartade dock redan förra veckan när upphandlingen av ny skolplattform offentliggjordes, läs mer om det här.

Sedan jag kom till IKT-enheten som IT-chef för drygt ett år har min främsta ambition varit att åstadkomma förändring – en modernisering av it-stödet i skolan. Jag insåg snabbt att det kommer att kräva ett nytt sätt att arbeta på.  En viktig insikt har varit att det är med gemensamma krafter vi kan komma fram till vad som behövs i förskolan och skolan. En viktig pusselbit är att i högre grad kombinera olika kompetenser på IKT-enheten – det finns idag personer med lärarbakgrund, it-pedagoger och medarbetare med mer teknisk kompetens. Förståelsen för varandras kompetenser är nödvändig om vi ska lyckas förändra i rätt riktning. Jag vill komma ifrån ett vi och dom-tänkande och ser istället att vi är många engagerade medarbetare som arbetar tillsammans för att åstadkomma en förändring.

Men det kanske viktigaste vi har gjort under det här året när det gäller upphandlingen av en ny skolplattform är att på djupet ta reda på vad förskolans och skolans användare behöver för stöd. Det har vi gjort tillsammans med lärare, skolledare, administrativ personal och sakkunniga i arbetet inom våra referensgrupper. Där har vi arbetat med att ta fram ett förfrågningsunderlag för de fem upphandlingar vi nu gör. Ett hundratal lärare, skolledare, administrativ personal samt sakkunniga har tillsammans identifierat krav och önskemål och sedan bearbetat dessa för att så småningom landa i ett förfrågningsunderlag som nu är publicerat. Läs gärna, de finns tillgängliga på stockholm.se/skolplattform Stockholm

Men arbetet är inte slut här. Vi kommer att fortsätta att arbeta med referensgrupper, inte bara i projektet Skolplattform Stockholm. Vi gör det även nu när vi arbetar med att införa en dator till varje elev på gymnasiet. Min förhoppning är att resultatet av vårt sätt att arbeta kommer att leda till att vi gör rätt saker.

Överhuvudtaget tror jag att ett lyssnande och lärande perspektiv är framgångsrikt när man ska bygga något nytt (delvis i alla fall – vi bygger ju till och bygger om också). Vi följer med stort intresse utvecklingen av skolans it-stöd i andra delar av landet och i mötet med engagerade lärare och skolledare. Dessutom kan jag inte låta blir att nämna vårt engagemang i SETT-mässan som har givit oss många nya infallsvinklar på hur it är ett stöd i undervisningen.

Nu handlar ju moderniseringen av skolans it-stöd inte bara om it. Det handlar om att utveckla verksamheten och finna nya sätt att lära ut. Det handlar om mycket mer än bara it. Insikten i det är att detta är en förändring måste och kommer att ta tid och att det kräver uthållighet.

Vi har kommit en första bit på väg. Nu tar vi nästa steg!

/Ann Hellenius, it-chef utbildningsförvaltningen