Visar alla blogginlägg med kategorin:
Skolbibliotek

Biblioteket ska vara angeläget – inte bara ett rum med böcker

sofiaSofia Malmberg arbetar sedan 2004 som bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. Sofias ansvar som bibliotekarie innebär, förutom att driva den fysiska biblioteksverksamheten, att fylla en pedagogisk funktion på skolan bland annat i arbetet med MIK (medie- och informationskunnighet).

För att få in flera perspektiv och positioner i undervisningen arbetar Sofia Malmberg gärna med projekt. I sin roll som bibliotekarie ingår IKT som en naturlig del i flödet av all information. Det är viktigt att eleverna förstår vad som är fakta och vad som inte är fakta när de sorterar och sållar i sina flöden. Därför är det viktigt att kontinuerligt diskutera MIK-frågor med eleverna. Då arbetar gärna Sofia med storytelling för att utifrån en historia diskutera källkritiska frågor och skapa en diskussion kring aspekter som eleverna inte tänkt på innan.

- Jag vill att källkritiken blir både spännande och rolig. Om man kan hitta en humoristisk historia blir det lättare för eleverna att komma ihåg momentet och man kan hänvisa till den historien senare, säger Sofia.

Oavsett om vi vill eller inte är IKT en allt större del av vår vardag. Vi förväntas kunna söka information på nätet och därmed måste vi även kunna värdera och ta ställning till den. Sofia menar att det ytterst är lärarens ansvar att diskutera källkritik och nätetikett men att hon som bibliotekarie också har ett stort ansvar.

- Som pedagoger måste vi hantera det stora flöde av information som finns och få in det källkritiska perspektivet – även på sociala medier. Vi måste prata om vad som är okej att dela och att allt man lägger ut finns kvar. Vill jag verkligen att den där bilden som jag tycker är rolig nu ska finnas där när jag söker jobb om 10 år? Samma sak gäller med nätmobbning. Skolans uppdrag är att träna de här färdigheterna och få eleverna att reflektera över detta.

Överlag tycker Sofia att elevernas respons på MIK-undervisningen har varit positivt. Som bibliotekarie väljer hon ibland andra perspektiv och arbetar annorlunda än hur lärarna arbetar, vilket eleverna tycker är spännande. De lektioner som hon haft inom området har också möts av positiva reaktioner från elevernas föräldrar som tycker att det är viktigt att deras barn diskuterar ämnet.

På frågan om hur hennes intresse för att arbeta direkt med eleverna kring bland annat IKT svarar Sofia:

”Jag vill att biblioteket ska vara angeläget för eleverna och spela roll både i och utanför undervisningen – inte bara vara ett rum med böcker. Jag vill vara med där det händer och göra alla häftiga grejer som man kan göra som lärare. Som bibliotekarie kan jag dessutom skapa en relation med elever som bara är positiv då jag inte ägnar mig åt bedömning. Att få vara delaktig i den kreativa process som uppstår i elevernas huvud ör obetalbart. När eleven för resonemanget till en högre nivå och ställer frågor man inte direkt kan svara på är det jättehäftigt och man vet att det varit en lyckad lektion”

Vill du läsa mer om Sofia och hur man kan arbeta som skolbibliotekarie så driver hon en blogg på http://skolvarlden.se/bloggar/sofia-malmberg.

Sofia har även skrivit två böcker om hur man kan arbeta pedagogiskt som bibliotekarie: ”Bibliotekarien som medpedagog” – Eller: Varför sitter det ingen i lånedisken?” och ”Happenings som arbetsmetod – Eller: Kom, vi drar till bibblan!”.

Claes Johannesson

Bibliotekarierna viktiga för skolornas it-utveckling

Bib1

Bibliotekarierna har en viktig roll i skolornas digitala utveckling.

Projekten 1:1 2016 och Verktyg och självskattning besökte nyligen Mediotekets nätverk för gymnasieskolornas bibliotekspersonal. Där informerade projekten om sina aktiviteter på skolorna. De visade aktiviteter och resurser som bibliotekarier kan använda. Det blev också diskussion om hur 1:1, 2016-projektet kan stödja bibliotekarier i sin roll att digitalisera lärandet.

1:1, 2016 är en del av Stockholm stads arbete för att utveckla och förbättra det digitala lärandet i stadens gymnasieskolor. Arbetet har sina utgångspunkter i stadens vision och it-strategi för ett bättre lärande. Genom att it-verktygen används för lärande, samarbete, kommunikation och administration förbättras och utvecklas verksamheten mot en högre måluppfyllelse. Projektet stödjer gymnasieskolorna i att genomföra de handlingsplaner som de tog fram under hösten 2014 efter sin självskattning av digital mognad.

För att stadens alla skolor ska nå en högre it-mognad krävs samverkan mellan personalen på skolorna. 1:1, 2016 ser bibliotekarierna som inspiratörer på skolorna. För att stödja dem i sin roll i digitaliseringen av lärandet behöver projektet förstå hur deras roll ser ut idag och vilken roll de vill ha. Av denna anledning besökte 1:1, 2016 och Verktyg för självskattning bibliotekarierna under sin nätverksträff som Medioteket anordnat.

Det finns en stark vilja att verka för digitaliseringen av lärandet bland bibliotekarierna, med många olika individer och kompetensprofiler. Idéer som lyftes fram var hur bibliotekarien kan samverka med lärare och specialpedagoger i olika arbetsgrupper kring digitaliseringen i lärandet. Diskussionen lyfte vikten av samarbeten mellan grupper på skolorna och den kompetens och resurs bibliotekarierna är.

Projektet 1:1, 2016 återkommer till bibliotekarierna med en kompetensutvecklingsaktivitet fokuserad på resurser och kunskapsdelning som de kan ta med sig tillbaka till respektive skolor.

Johanna Juhl
Projektet: 1:1, 2016