Visar alla blogginlägg med kategorin:
Verktyg för formativ bedömning

Ingen skolplattform utan bra samarbete

Samtliga leverantörer för Skolplattform Stockholm träffades idag i Stadshuset för att lägga upp planerna för fortsatt planering av arbetet.

Vi har idag för första gången samlat de leverantörer som ska arbeta med Skolplattform Stockholm.  För några veckor sedan var vi på utbildningsförvaltningen klara med de fem upphandlingar som ingår i den nya skolplattformen. Ett stort arbete lades ner på att förbereda upphandlingarna, men också på att involvera alla delar av verksamheten. Läs mer om Skolplattformen här

Ett resultat av förarbetet har varit att lägga tonvikten vid utvärderingarna av inkomna anbud på kvalitet framför pris. Jag känner mig därför trygg med att vi nu har valt de bästa anbuden. Inte desto mindre har vi stora förväntningar på de leverantörer som vi idag startar ett långsiktigt samarbete med.

Tillsammans med leverantörer, pedagoger, sakkunniga, användare och medarbetare har vi på utbildningsförvaltningen en jätteuppgift framför oss. Mötet idag handlar om att vi nu påbörjar en gemensam planering för hur detta mycket omfattande arbete ska genomföras.

En av de mest kritiska framgångsfaktorerna tror jag är att vi i förvaltningen och våra leverantörer sinsemellan hittar former för ett öppet och gott samarbetsklimat. Vi kommer därför att ägna de närmaste månaderna åt förberedelser och detaljplanering. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att involvera referenspersoner från skolorna, som följer leverantörernas arbete nära, deltar i tester och i utvecklingsarbetet.

Till sist; Fortsätt följa utvecklingen av skolplattformen här på #sthlmisit.

Ann Hellenius

Tf Avdelningschef
Utbildningsförvaltningen

 

Mer tid för undervisning med ny skolplattform

Ann Hellenius och PM Andersson besökte idag KSL och berättade bland annt om upphandlingen av Skolplattform Stockholm

Idag har jag och P-M Andersson, tidigare gymnasielärare och nu anställd på IKT-enheten på utbildningsförvaltningen för att arbeta med skolplattformen, besökt Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Vi har berättat om Stockholm stads arbete med en ny skolplattform, framför allt om hur vi förberett upphandlingen och kravställningen av densamma. Engagemanget för och nyfikenheten kring dessa frågor är stort, det märks!

Arbetet med att skapa en skolplattform kommer att driva utvecklingen framåt och utmanar leverantörer att leverera ett systemstöd utifrån skolornas behov (detta systemstöd finns ännu inte på
leverantörsmarknaden). Stockholms stad går först ut i landet med denna omfattande kravställning som är baserad på över hundra förskollärares och lärares, vårdnadshavares, skolledares och elevers behov och påverkar därmed leverantörsmarknaden att gå i riktningen som möter skolornas behov.

I projektet Skolplattform Stockholm använde vi lite mer än ett år för att förbereda upphandlingarna. Vi involverade ett drygt hundratal förskollärare, lärare, rektorer och sakkunniga i förberedelsearbetet, bland annat genomförde vi ett 60-tal workshops där vi identifierade behov och krav. Vi frågade även elever och vårdnadshavare om vilka behov de såg för framtiden. Under hela upphandlingen har medarbetare från våra förskolor och skolor varit med i arbetet med att ta fram krav, men även utvärdera de anbud som inkommit. På detta sätt har vi på ett få en god förståelse för vilka behov och krav som är viktigast för verksamheten.

I februari i år var samtliga fem upphandlingar klara utan någon överprövning. Jag är rätt övertygad om att det gedigna förarbetet är en huvudorsak till det goda resultatet. Nästa steg, som vi arbetar med nu, är processen med det tekniska och det verksamhetsmässiga införandet.

När arbetet är klart ska skolplattformen bland annat bidra till att frigöra tid för lärare och skolledning som kan användas för att utveckla de pedagogiska processerna.

Skolplattformen kommer att effektivisera och minska förskollärares och lärares administrativa arbetsbörda i det vardagliga arbetet, både i och utanför lektionstillfället. Det innebär bland annat:

  • att pedagogerna erbjuds nya verktyg för att registrera frånvaro och närvaro, följa upp frånvaro och närvaro, meddela ogiltig frånvaro samt hantera frånvaroanmälan.
  • att verktyget elevdokumentation erbjuds, där kommer att finnas möjligheter att informera elever och föräldrar, hantera åtgärdsprogram, skriftliga individuella planer och registrera resultat från nationella prov och andra prov.
  • att plattformen bidrar till ett mobilt arbetssätt, både i tid och rum, men också möjliggör för pedagoger att i högre grad kunna dokumentera skolarbetet i bild och ljud.

Vi har ett omfattande arbete framför oss och det kommer att ta tid innan vi är klara. Men vi har nu tagit ett stort steg på vägen mot en ny skolplattform för Stockholms stads förskolor, skolor och vuxenutbildning.

Ann Hellenius
Tf Avdelningschef Tillhandarhållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad