Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
SETT

Startskottet går på SETT

Nu går startskottet för det stora arbete vi alla har
framför oss, både ledning och all personal – arbetet med att uppfylla de
effektmål vi har med 1:1-satsningen enligt Stadens gemensamma it-strategi.

Vi kommer bland annat att erbjuda samtliga arbetslag
samt en skolbibliotekarie från varje skola biljetter till SETT-dagarna. Under
SETT-dagarna kommer även utbildningsförvaltningens gymnasiechefer och rektorer
från varje skola att delta i ”Ledningsspåret”, det vill säga seminarier direkt
riktade till skolledningarna.

Att vi träffas på SETT-dagarna 7-8 maj kan ses som
starten av ett större och mer långsiktigt utvecklingsarbete för varje skola.
Det är ett tillfälle bland flera för inspiration, reflektion och
erfarenhetsutbyte. Vi behöver se goda exempel och bli inspirerade att hitta det
som fungerar på din skola – för ert arbetslag, för dig som skolledare, lärare
eller skolbibliotekarie. Hur arbetar ni vidare för att nå målen i er skolas
1:1-plan? Att hitta metoder för arbetslaget för att komma vidare med det
kollegiala lärandet, att utveckla sin digitala kompetens och att lyckas med er
1:1-undervisning. Är du intresserad – prata med rektor på din skola!

Camilla Danielsson,

för 1:1-projektet

 

Dags för nästa steg när alla elever har egen dator

Nu har samtliga elever i årskurs 1 och 2 i Stockholms kommunala gymnasieskolor fått tillgång till en egen dator. Samtidigt lösgörs skolornas befintliga enheter till de elever som går i årskurs 3, så vi kan med fog säga att i stort sett alla gymnasieelever i kommunala skolor nu har tillgång till en egen dator eller iPad som pedagogiskt redskap i undervisningen. Ett stort och viktigt projekt kan nu bockas av – vi har därmed säkrat att alla gymnasieelever har tillgång till en it-utrustning. Men vi är inte nöjda. Nästa steg, som vi arbetar parallellt med, handlar om att integrera it i skolarbetet.

Målet med de satsningar vi gör är att skolorna ska utvecklas ytterligare och attit blir ett naturligt redskap i lärandet och tillgängligt för alla. Ambitionen är att öka lusten att lära hos såväl lärare som elever och att arbetsformer, metoder och innehåll utvecklas. Dessutom ser vi fram emot att samverkan, kommunikation och engagemang mellan elever, lärare och vårdnadshavare stimuleras ytterligare.

För att ska kunna öka it-användningen i skolarbetet är det viktigt att hela tiden ha pedagogiken i fokus. Digitaliseringskommissionens betänkande som nyligen publicerades bekräftar det vi anat; att tillgången i svenska skolor är god, men att användningen av it-utrustning i skolarbetet är för låg. Varje gymnasieskola i Stockholms stads regi har därför som en del av 1:1-satsningen tagit fram en egen målbild och handlingsplan med stöd från projektet för att just arbeta med integration av it i undervisningen. Det är ett löpande arbete som nu påbörjats. Jag ser med spänning fram emot alla de goda exempel som kommer att uppmärksammas och delas vidare framöver.

Det som händer nu är att Stockholms stad under hösten 2013 och början av våren har genomfört en omfattande satsning för gymnasieskolor i egen regi: 9 186 gymnasieelever i 25 kommunala gymnasieskolor har fått en egen dator eller iPad.  De fristående skolorna får också del av satsningen men bestämmer själva hur de ska använda pengarna.

Rektorerna får inom ramen för denna 1:1-satsning stöd för att organisera och leda utvecklingen. Lärarna får möjlighet att utveckla sin pedagogiska kompetens med stöd av digitala verktyg.

Inom ramen för it-strategi för ett bättre lärande i Stockholms stads skolor arbetar utbildningsförvaltningen med en rad åtgärder för att effektivisera och utveckla
både det administrativa och det pedagogiska it-stödet:

  • Verktyg för skattning av digital kompetens. Ett självskattningsverktyg för ökad it-mognad lanseras i skolorna i syfte att identifiera inom vilka it-områden behoven av förändring är som störst, både för skolan som helhet och för enskilda lärare.
  • Skolorna lyfter sig själva. Med hjälp av självskattningsverktyget får rektorerna en bild av vilka insatser som behövs för att höja skolans it-mognad. Verktyget kommer att vara utformat så att det blir enkelt att omvandla resultaten till konkreta handlingsplaner. Genomförandet ska vara en del av det ordinarie kvalitetsarbetet och följas upp av både lärare och rektorer.
  • Underlätta lärarnas arbetsbörda. Genomförandet av en gemensam skolplattform kommer att effektivisera och minska förskollärares och lärares administrativa arbetsbörda i det vardagliga arbetet, både i och utanför lektionstillfället. Till exempel genom att ersätta manuella rutiner med digitala stöd.
  • Ökad it-kompetens hos lärarna. I samband med 1:1-satsningen har varje skola med stöd av central förvaltning tagit fram sin egen handlingsplan som beskriver vad skolorna behöver göra när det gäller pedagogiska mål, kompetensutveckling och liknande. Rektorerna kommer också att få ett strategiskt stöd från den centrala förvaltningen för att kunna leda utvecklingen av it i skolan.
  • Integrera it i undervisningen. 1:1-satsningen gör det möjligt att planera undervisningen på ett helt annat sätt. Eleverna kan få ta del av underlag i förväg. Och undervisningen kan stödjas av video, bild, och annat informationsmaterial.

Det är viktigt att bära med sig att detta är ett långsiktigt arbete som börjar nu. Varje lärare förväntas att, utifrån sina förutsättningar, väva in it i sin undervisning med stöd från skolans ledning och utbildningsförvaltningens gymnasieavdelning. 1:1-projektet har redan genomfört en rad olika aktiviteter med syfte att inspirera och lyfta kompetensen kring it i undervisningen. I höstas genomfördes exempelvis särskilda studiedagar på temat digital undervisning.

Det finns en fortsatt utbildningsplan för 2014 på 1:1-temat riktat till både skolledare och lärare. Vi kommer bland annat att erbjuda samtliga arbetslag samt en skolbibliotekarie från varje skola biljetter till SETT-dagarna. Under SETT-dagarna kommer även utbildningsförvaltningens gymnasiechefer och rektorer från varje skola att delta i ”Ledningsspåret”, det vill säga seminarier direkt riktade till skolledningarna.

Vi ser fram emot ett spännande kommande arbete där utbildningsförvaltningen fortsätter att utveckla undervisningen med it som ett pedagogiskt verktyg – i samverkan mellan elever, lärare och skolledning.

Ann Hellenius
Tf Chef Tillhandarhållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad

Får jag visa på mitt sätt? – en lärplattas möjligheter

Med en lärplatta som verktyg kan vi möta det föränderliga samhället där digital kompetens blir allt viktigare.

På SETT-mässan den 7 maj visar Inger och Karin exempel på hur vi kan lyfta in bild, film och ljud i undervisningen med hjälp av lärplattan. Att få redovisa och dokumentera på andra sätt än genom skriftspråk kan underlätta och öka motivationen för elever som lär på olikasätt.

Inger Westin och Karin Källander är båda grundskollärare och specialpedagoger. De arbetar på Skoldatateket i Stockholm med att sprida kunskap till grundskolor kring användandet av alternativa- och digitala lärverktyg.

Claes Johannesson

Kollegialt lärande för att för att förbättra elevernas resultat – PRIO Stockholm

Madelen Kling från Spånga gundskola, Ann Goliath Pillola och Lars Brandt berättar på SETT-mässan den 8 maj om projektet PRIO Stockholm som syftar till att främja resultatutvecklingen för eleverna genom att sätta fokus på kollegialt lärande.

Arbetet går ut på att kartlägga och analysera skolans struktur och nuläge för att hitta de vägar som leder till framgång.  Det gäller att få skolans personal tar initiativet vad det gäller skolans utveckling. Arbetet tar stöd i stadens befintliga it-tjänster.

Claes Johannesson

”Jag känner mig som en författare.”

Cecilia Westblad och Eva Lindholm  berättar den 7 maj på SETT-mässan om sin resa och vilka effekter Språkpaketet fick för eleverna på Sätraskolan i Stockholm.

Stockholms stad satsar på lärarna! Språkpaketet är skapat i samverkan mellan praktik och teori Kurs och handledning i ”Att skriva sig till läsning” varvas med föreläsningar, seminarier och workshops i läs- och skrivutveckling under tre terminer. Lärare lär för att utveckla och förändra sitt arbetssätt. Carola Rehn Lindberg och Toura Hägnesten ledde projektet Språkpaketet.

Claes Johannesson 

Skolledningen som förebilder

Vilka knep använder skolledningen för att implementera nya arbetssätt? På SETT-mässan den 8 maj ger skolledare från Sofia skola ger sin syn på hur de leder skolutvecklingsarbetet inom IT-området och de exemplifierar det genom sitt upplägg för Learnify som alla lärare just nu arbetar i Learnify. Hur blev det så?

Under åren har förutsättningarna för IT-utveckling förändrats många gånger. Nya verktyg har introducerats, IT-leverantörer har bytts ut, ekonomiska förutsättningar har förändrats. Hur förhåller man sig som skolledare i den verkligheten och hur entusiasmerar man lärarna till att våga, vilja och orka ta till sig nya verktyg?

Vilka är vi?
Elisabeth Sundström är förstelärare och leder Learnifysatsningen,
Peter Åkerberg är biträdande rektor med särskilt ansvar för IT-utveckling
Annika Hedås Falk är rektor på Sofia skola och Sofia Distans.

Sofia skola är en över hundra år gammal skola i på Söder i Stockholm. Genom åren har skolan deltagit i en mängd IT-projekt såsom ITiS, PIM och ASL och skolan startade på 90-talet en distansutbildning via nätet för elever i utlandet, Sofia Distans.

Claes Johannesson

 

Engelska off-pist – digitala verktyg i undervisningen

Kristina Nyström och Charlotta Wilson är engelsklärare på Sjöstadsskolan i Stockholm och lägger upp sin undervisning med hjälp av en digital lärplattform.  På SETT-mässan berättar de hur de skapar upplägg och gummibands-uppgifter som utmanar alla elever. Eleverna gör bland annat podcasts, bokbloggar och kommunicerar med sina lärare via lärplattformen.

Kristina och Charlotta beskriver också hur de arbetar med att få till effektiv och nyanserad feed-back. Hur kan digitala verktyg bidra till att höja kvaliteten på undervisningen, elevernas resultat samt göra ett lärarliv enklare och roligare utan lärobok?

Du träffar Kristina och Charlotta på SETT-mässan den 8 maj.

Claes Johannesson

Informera bör man – men hur gör man?

Karin Nord och lärare från Karlbergsskolan kommer att föreläsa i Lednings- och styrningsspåret på SETT-mässan den 8 maj. 

Att skapa ett informativt, tydligt och likvärdigt informationsflöde för alla klasser och grupper på en skola kan uppfattas svårt och tidskrävande. Det har Karlbergsskolan löst genom att använda bloggar, allt för att ge vårdnadshavare möjlighet till att vara uppdaterade om vad som sker under skoldagen, både under lektionstid och under fritids.

På skolan arbetar även personalen med bloggande för att inspirera varandra och på så sätt få ett mer stimulerande arbete – tillsammans! Genom tydligt ledarskap och ett positivt förhållningssätt hela vägen från skolledning till varje enskild medarbetare fungerar det på skolan.

Claes Johannesson

Skolledningen som förebilder

På Sofia skola, i Stockholm arbetar alla lärare just nu med Learnify. Hur blev det så? Vilka knep använder skolledningen för att implementera nya arbetssätt? Sofia skolas ledning ger sin syn på hur de leder skolutvecklingsarbetet inom IT-området och exemplifierar det genom sitt upplägg för Learnify. Du möter dem på SETT-mässan den 8 maj.

Under åren har förutsättningarna för IT-utveckling förändrats många gånger. Nya verktyg har introducerats, IT-leverantörer har bytts ut, ekonomiska förutsättningar har förändrats. Hur förhåller man sig som skolledare i den verkligheten och hur entusiasmerar man lärarna till att våga, vilja och orka ta till sig nya verktyg?

Vilka är vi?
Elisabeth Sundström, förstelärare som leder Learnifysatsningen, Peter Åkerberg, biträdande rektor med särskilt ansvar för IT-utveckling och Annika Hedås Falk, rektor på Sofia skola och Sofia Distans.

Sofia skola är en över hundra år gammal skola i på Södermaln i Stockholm. Genom åren har skolan deltagit i en mängd IT-projekt såsom ITiS, PIM och ASL och skolan startade på 90-talet en distansutbildning via nätet för elever i utlandet, Sofia Distans.

Claes Johannesson

Så integrerar vi digitala hjälpmedel i undervisningen

Tre Stockholmslärare; Gunilla Axelsson från Sturebyskolan, Yvonne Littbrand från Östermalmsskolan och Inger Sandin från Fagersjöskolan berättar på SETT-mässan den 8 maj hur de använder digitala hjälpmedel för att göra sin undervisning mer intressant. De använder alla den interaktiva skrivtavlan i kombination med bl a dokumentkamera, läsplatta och responsverktyg för att förenkla kommunikationen i klassrummet.

Frågor som lärarna ställer sig är:

  • Hur får jag alla elever delaktiga?
  • Hur får jag mitt klassrum mer jämställt?
  • Hur engagerar jag mina elever?
  • Hur kan vi lära av varandra?

Extreme Collaboration är ett verktyg som används både spontant och planerat för att öka elevernas medverkan under lektionerna och för attt underlätta kommunikationen mellan oss alla.

Claes Johannesson