Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Skolplattform Stockholm

Skolplattformen får tydligt pedagogiskt fokus

Mattias Olsson

Idag kan du läsa om när min kollega Mattias Olsson berättar om hur vi arbetar med utvecklingen och införandet av Stockholms nya digitala skolplattform.

Mattias Olsson är en av de som projektleder arbetet med att utveckla en skräddarsydd skolplattform som är pedagogiskt anpassad och gemensam för samtliga kommunala förskolor och skolor i Stockholms stad.

Skolplattformen kommer bestå av fem komponenter som införs vid olika tillfällen i olika skolformer, beroende på verksamheternas efterfrågan och leverantörernas förutsättningar.

Stora delar av skolplattformen kommer att finnas tillgänglig läsåret 2016/2017.

Mattias Olsson berättar bland annat om varför leveransplanen av de nya it-stöden kommer se ut som den gör och hur arbetet med att utveckla den nya skolplattformen har präglats av pedagogiska perspektiv.

Läs gärna intervjun med Mattias Olsson här!

Hur förbättrar vi undervisning och resultat med digitalt lärande?

Ann Hellenius och Anders CarlstorpAnn Hellenius och Anders Carstorp svarade idag på lärarnas frågor om digitalt lärande.

Dags för ny termin och skolstart. En mycket aktuell fråga för oss i Stockholms stad är hur vi genom digitalt lärande kan förbättra undervisningen i skolan. För att diskutera detta och få input i ämnet bjöd vår utbildningsdirektör Anders Carstorp och jag idag in lärare i staden att chatta med oss om digitalt lärande och it i undervisningen. Utvecklingsidéer, digitala lyft och bättre lärande för elever och nya arbetssätt för pedagoger är några de ämnen som vi under en timmes tid diskuterade.

Bakgrunden till Lärardialogen är den avsiktsförklaring om en tydlig ambitionshöjning vad gäller dialogen med stadens alla lärare som togs i våras av skolborgarrådet Lotta Edholm och Anders Carstorp. Vi kommer under hösten att fortsätta med Live-chattar om utbildningsfrågor. Vår förhoppning är att så många medarbetare som möjligt inom Stockholm stad ska ta chansen att diskutera direkt med oss i ledningen om viktiga frågor för skolan och hur vi tar oss an dem på bästa sätt.

Ett stort tack till bland annat Sjöstadsskolan som bidrog med många frågor.

Ann Hellenius
Chef för avdelningen Utveckling och Samordning

 

Rundabordssamtal om hur it kan bidra till utveckling i skolan

Fotografiska 3

En av Stockholms storslagna utsikter går att finna vid Stadsgårdshamnen. Här har stadens hamnverksamhet bedrivits sedan 1500-talet.  Men än är detta en plats för möten, utbyten och nya utsikter för Stockholm.

Här arrangerade Samsung idag ett rundabordssamtal om hur it kan bidra till utveckling i skolan, där jag hade förmånen att medverka. Bland deltagarna fanns forskare i pedagogik, politiker och skoldebattörer såsom Tobias Krantz från Svenskt Näringsliv, Ann-Charlotte Eriksson från Lärarförbundet och Per-Arne Andersson från SKL. Vårt samtal syftade till att få inblick i ledande forskning och diskutera den moderna teknikens roll och potential för undervisning och lärande.

Jag deltog i samtalet för att berätta om hur Stockholm stad arbetar med en omfattande förändring av arbetet i skolan, ett digitalt lyft. Det digitala lyftet omfattarprojekt som kommer att möjliggöra för pedagoger att underlätta för elevens lärande genom att integrera it-stöd i sin undervisning.

Kärnan i arbetet är att införa ett innovativt tänkande och genomtänkta satsningar för att bidra till bättre lärande för elever och utveckla nya arbetssätt för pedagogerna genom digitalisering i skolan.

Vår vision är att göra Stockholm till en världsledande kunskapsregion där satsningar på utbildning är prioriterade. För det behövs ett tidsenligt it-stöd, fler som vill bli lärare, fokus på kunskap och mer tid för kvalitet i undervisning och utvecklade arbetssätt. I förlängningen vill vi dela kunskaper och erfarenheter med Sverige i sin helhet.

För att nå denna målbild ser vi att det finns ett starkt stöd och en politisk vilja att samverka inom staden. Genom hela arbetsprocessen löper en röd tråd om vikten av att lyssna och lära av varandra för att sätta gemensamma målsättningar för verksamheten och på bästa sätt möta behov av kompetensutveckling.

En av nyckelfaktorerna i arbetet har varit att möta och arbeta tillsammans med stadens skolverksamheter och ledande forskning. Dagens rundabordssamtal var därför ett viktigt tillfälle att mötas och samtala om de identifierade framgångsfaktorerna, farhågorna och förväntningarna om digitaliseringen i skolan. Det är med hjälp av de olika aktörers förenade krafter som målbilden kan uppnås.

Ann Hellenius
Chef för avdelningen Utveckling och Samordning

Goda exempel och lärdomar för framtiden

Goda exempel
”Delad kunskap är dubbel kunskap” är en devis som manar till eftertanke. I Stockholms stad och inom utbildningsförvaltningen bedrivs en rad projekt varje år. Här finns en hel del kunskap och lärdomar att ta del av, det är viktigt att vi utvärderar och följer upp det vi redan gjort innan vi påbörjar nya projekt och arbeten. Vi skulle kunna bli bättre på att lära av varandra. Goda exempel-mässan är ett bra sätt att dela kunskap, inte bara inom utbildningsförvaltningen utan i hela staden. Här finns många bra exempel på metoder och arbetssätt som kan återanvändas i nya projekt.

Det är därför hedrande och roligt att utbildningsförvaltningen idag på Goda exempelmässan på temat Skola får dela med sig av flera goda exempel som ”Kollegialt lärande – som skapar höjda elevresultat i matematik”, ”Sätt att möte nyanlända skolbarn och deras föräldrar – START Järva” och ”Avveckling eller utveckling – kompetensbärande relationer i arbetet med förstelärare och Lesson Studies. Hur får man det att funka?” för att nämna några av de seminarier där medarbetare från utbildningsförvaltningen berättar om sina arbeten.

Utbildningsförvaltningen berättar också om de två projekten som syftar till ett digitalt lyft för våra skolor; Skolplattform Stockholm och Verktyg för självskattning av skolors it-mognad. Där kommer jag bland annat att berätta om hur vi successivt har fördjupat och utvecklat förvaltningens it-strategi för ett bättre lärande och hur det parallellt har utvecklat vårt sätt att lägga upp och arbeta med både skolplattformen och verktyget för självskattning.

Men framför allt kommer jag att dela med mig av det lärande, lyssnande och inkluderande arbetssätt som använts i båda projekten. Det är ett arbetssätt jag tror fler i staden kan använda sig av. I grunden handlar det om att vi tagit oss bort från ett ”vi-och-dom-tänkande” och istället koncentrerat oss på att se varandras kompetens och tänka tillsammans för att skapa utveckling. Rent konkret handlar det om att vi i projekten initialt har använt tiden till att lyssna på och involvera lärare, förskollärare, elever, vårdnadshavare i arbetet. Det har naturligtvis tagit tid, men det gör att vi idag känner oss trygga med att vi utvecklar en skolplattform och ett verktyg för självskattning som erbjuder det användarna mest efterfrågar och behöver.

Ann_web

 

 

 

 

 

Ann Hellenius
Tf Chef
Tillhandahållaravdelningen
Utbildningsförvaltningen

Så stödjer it lärprocesser och kommunikation

Mattias Olsson och Ann Hellenius från Utbildningsförvaltningen föreläste på konferensen IT i skolan

På konferensen ”IT i Skolan” som arrangeras av Computer Sweden och Upphandling 24 föreläste idag avdelningschef Ann Hellenius och it-strategen Mattias Olsson.
Ann berättade hur utbildningsförvaltningen arbetar för att införa den ”It-strategi för bättre lärande” som har beslutats av kommunfullmäktige och vilka insatser som görs för att underlätta pedagogernas administrativa arbete och hur lärprocesser kan stödjas av it.

– Förra veckan blev vi klara med arbetet där samtliga gymnasieelever får tillgång till en egen bärbar dator. Nästan 9 000 datorer eller iPads har rullats ut, berättade Ann.

Mattias Olsson har varit mycket engagerad i arbetet med att skapa en gemensam skolplattform för Stockholm stads förskolor och skolor. Han berättade hur Skolplattformen kommer att stödja ett mobilt arbetssätt och hur den kommer att underlätta kommunikationen mellan elever, vårdnadshavare, lärare och administratörer.

– Arbetsprocessen har varit väldigt grundlig och genom att använda oss av cirka hundra personer i olika referensgruppen har vi lyckats identifierat vilka olika behov som verksamheterna har, berättade Mattias.

Mattias och Ann föreläser på SETT-mässan den 8 maj.

Claes Johannesson

Elevens lärande i centrum för Skolplattform Stockholm

Idag undertecknades de sista avtalen i Skolplattform Stockholm. Därmed har vi genomfört fem omfattande upphandlingar, granskat 13 leverantörer, utvärderat 8 anbud och har nu skrivit avtal med fyra leverantörer som ska leverera it-stöd som omfattar barn- och elevregister, elevdokumentation, frånvaro och närvaro samt digitalt material och pedagogiskt genomförande. Allt detta utan en enda överprövning.

Jag vill ju tro att det är det gedigna förarbetet som ligger bakom. Upphandlingarna förbereddes under drygt ett års tid i nära samarbete med användarna – rektorer, pedagoger, elever, vårdnadshavare. Tillsammans gjorde vi ett grundligt arbete med att kartlägga behoven och sedan prioritera vilka krav som skulle vara med i förfrågningsunderlaget till upphandlingarna. Jag vill tacka för det stora engagemang som medarbetare från stadens skolor visat genom att bidra med sin kunskap för att bygga en Skolplattform som framöver ska möta deras behov.

Ett stöd som förenklar för pedagoger

Den sista upphandlingen i Skolplattformen som vi nu landat handlar om att ta fram ett IT-stöd för digitalt material och pedagogiskt genomförande. Det innebär att vi får ett IT-stöd som förenklar och underlättar för pedagoger att planera, genomföra och bedöma elevens lärande. Samtidigt får vi ett IT-stöd som på ett helt nytt sätt erbjuder elever och vårdnadshavare att vara delaktiga i den planering och de bedömningar av elevens kunskaper som skolan gör. Det finns idag ingen produkt på marknaden som erbjuder allt detta. Därför känns det extra spännande att nu få börja arbeta med att utveckla ett enhetligt IT-stöd för hela den pedagogiska processen.

Jag är väldigt stolt över mina medarbetare på IKT-enheten på utbildningsförvaltningen som har bidragit med nytänkande och visat på möjligheter med hur IT kan effektivisera administrativa processer och utveckla lärprocesser. Jag är övertygad om att utveckling av IT i skolan kräver ett mycket på nära samarbete mellan medarbetare med IT-kompetens och medarbetare med kompetens inom pedagogik, det är då vi hittar lösningar som kommer underlätta för elevens lärande och bidra till elevens måluppfyllelse.

Mycket arbete återstår. Vi har just klarat av den första fasen – upphandlingarna. Nu börjar arbetet med att planera för införandet och hitta lösningar som tar till vara både teknikens möjligheter och verksamhetens förutsättningar.

Ann Hellenius

Läs mer på www.stockholm.se/skolplattform

 

Tieto ny leverantör av it-stöd för barn- och elevregister i Stockholms stad

En efterlängtad milstolpe passeras idag när utbildningsförvaltningen skriver avtal med it-företaget Tieto om att utveckla ett nytt barn- och elevregister för Stockholms alla skolor och förskolor.

Det är den första av fem upphandlingar som nu nått sitt mål. Det känns fantastiskt bra att vi nu har ett avtal, men också att vi lyckats genomföra en mycket omfattande upphandling utan överprövning.

I början av vårt arbete fick jag en del frågor om varför vi behövde så lång tid för att förbereda upphandlingarna. Mitt svar då – och nu – är att vi har arbetat inkluderande med en stor grupp representanter från skolan och förskolan. Vi har lyssnat och arbetat på djupet med att få fram en kravbild som är tydlig och på ett bra sätt beskriver vad vi förväntar oss att våra leverantörer ska åstadkomma. Men framför allt har vi haft tid att arbeta med kriterierna för utvärderingen och mallen för hur utvärderingen av anbuden ska genomföras. Det har tagit tid, men lönar sig i längden.

Efter en välbehövlig julledighet kan vi på det nya året sätta igång med att utveckla ett barn- och elevregister som ska ersätta befintliga system, men som till skillnad från tidigare system kommer att omfatta alla elever från förskola till vuxenutbildning och som utgör grunden för den gemensamma skolplattformen.

En nödvändig modernisering av skolans it-stöd tar nu ett viktigt steg i rätt riktning.

God Jul och stort tack till alla er som varit med i arbetet hittills!

/Ann Hellenius

Läs mer om Skolplattform Stockholm här

Läs mer om avtalet med Tieto för barn- och elevregister här

Har du frågor mejla till skolplattform@stockholm.se