Visar alla blogginlägg från: maj 2011

Grundläggande läsfärdighet – hur är läget?

Var 5:e elev når idag inte upp till det som räknas som en grundläggande läsnivå i PISA. Redan 1996 presenterade Skolverket  i rapport 115 ”Grunden för fortsatt lärande” resultaten från  en studie som OECD och Statistics Canada genomförde om vuxnas läs-, skriv- och räkneförmåga (IALS-studien, International Adult Literacy Survey). Deltagande länder var Sverige, USA, Canada, Tyskland, Polen, Schweiz och Nederländerna. Resultaten pekade på att nästan var tredje vuxen inte klarade att ”läsa mellan raderna”.

Vad gör vi? Helén Ängmo, ny tillförordnad generaldirektör på Skolverket, pekar på flera åtgärder som redan är igång för att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten.
”- Vi har genom regeringsuppdrag bland annat tagit fram tydligare kursplaner med ett centralt innehåll som ska öka likvärdigheten. Vi erbjuder kompetensutveckling inom lärar- och förskolelyftet och satsar på matematikutveckling och en läsa-, skriva- och räknasatsning för yngre elever.” Läs mer på Skolverket.

Traggel lönar sig

Nu är det bevisat igen! En mycket strukturerad och intensiv undervisning under kortare perioder  förbättrar elevers läsning märkbart. Läsforskaren Ulrika Wolff har genomfört ett projekt där 9-åringar fick träna fonem-grafem koppling (ljud – bokstavssamband), läsförståelse, ordavkodning och läshastighet i 45 minuter varje dag i tolv veckor. Det gjorde susen och eleverna tyckte det var roligt!

Läs mer på: Riksbankens Jubileumsfond

Slutrapporten hittar du här: Slutrapport

10 000 timmar

är vad det krävs för att bli riktigt bra på något! För att bli en säker läsare som kan lära av sin läsning krävs många timmars läsning. 10 000 timmar är mer än den totala undervisningstiden i grundskolan! För att klara det behöver våra elever kvalificerad läsundervisning i alla ämnen.

Forskaren som driver tesen om att det krävs 10 000 timmar avsiktlig träning oavsett vad vi vill bli experter på heter Anders Ericsson.

Gladwell är författaren som har skrivit en bok om hemligheten bakom framgång, ”Outliers”. Se CNN-intervjun med Gladwell.

Mer hjärna

”Att undervisa utan kunskap om hjärnan är som att vara idrottslärare utan att kunna se skillnad mellan armar och ben” (Torkel Klingberg i DN Vetenskap söndag 15 maj)

Läsvärt

är Torkel Klingbergs bok ”den lärande Hjärnan”.

Föreläsningen ”Hjärnkoll”

Nu kan du också se föreläsningen med Kurt Fischer och Christina Hinton. Länkarna är:

Föreläsningen, del 1

Föreläsningen, del 2

Datoranvändning ger sämre läsning!?

Så nu skulle det vara bevisat!? och det gäller barnens datoranvändning på fritiden.  Monica Roséns forskningsstudie undersöker läskompetensens förändring 1971 – 2001 bland 9-10 åringar i Sverige och fyra andra länder. Huvudresultatet visade att ökad datoranvändning på fritiden leder till försämrade läsprestationer. Orsaken är egentligen enkel – vi har en viss tid till vårt förfogande och när vi lägger den på t.ex. datorn så minskar tiden för läsning vilket i sin tur ger en försämrad läsfärdighet. Studien fann också en minskning av bibliotekslån av böcker på fritiden. Hitintills har vi främst sökt förklaringen till den försämrade läsningen i skolans arbete; få forskningsstudier har varit inriktade på förändringar i barns hem- och uppväxtvillkor och/eller andra samhällstrender. Denna studie lyfter förändrade läsvanor på fritiden som en av förklaringarna till de senaste 10-15 årens nedgång i läsförmåga hos våra elever – och detta gäller särskilt de duktiga läsarna. Vad säger vi om detta???

Läs om studien på: http://www.ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//barns-nya-datorvanor-ger-samre-lasformaga.cid991610

Slutrapporten kan du ladda ner från: http://www.rj.se/svenska/1158/var/fundID/394

Hjärnkoll

Hjärnforskningen börjar nu intressera sig för skolan. Igår hade jag förmånen att få lyssna på ett seminarium med två hjärnforskare från Harvard om kopplingen mellan hjärnforskning och barns lärande, dvs. mellan neurovetenskap och pedagogik. Det jag fick med mig får återges med citatet: ”We reshape the brain when we learn. We grow new neuro networks”. Det implikerar förstås också att vi lär på olika sätt i och med att våra hjärnor kommer att utveckla nya stigar (neuro networks) under lärandeprocessen och dessa ser förstås olika ut för olika människor. De lyfte att färdigheterna vi lär i sig kan se lika ut men att vi har erövrat dem genom olika processer som kan ha pågått i olika delar av hjärnan.

De tog också upp att skolan lär barn att läsa men alltför ofta misslyckas med att lära barnen hur de ska ”läsa för att lära”.

Hjärnforskarna var professor Kurt Fischer och Christina Hinton, Harvard Graduate School of Education.

Av en tillfällighet hittade jag en intressant intervju med den svenska hjärnforskaren Torkel Klingberg. Han talar också om hjärnforskning och pedagogik. Intervjun hittar du på: http://urplay.se/163516

Klingberg talar om hur fysisk träning förbättrar hjärnfunktioner som t.ex. minne och därmed också bättre skolprestationer.  Orsaken skulle vara den bättre syreupptagningsförmågan.

Läsning – livskunskap!?

Varför ska man läsa böcker? Är det bara för att vi ska bli bättre läsare så vi inte får så risiga resultat på PISA och PIRLS? Eller är det så att vi har glömt att litteraturen ger oss livskunskap och inblick i nya världar?  Genom att lägga fokus på texters innehåll så tror jag att vi kan skapa engagemang, nyfikenhet och lust för läsning. Vägen går via boksamtal där svaren inte är på förhand givna. Ökad läsfärdighet får vi på köpet!

IB – en guldgruva

Har du besökt IB, Internationella biblioteket? Om inte – skynda dig dit! Här hittar du litteratur på all världens språk både för våra elever och för vuxna. Personalen representerar och talar 27 språk.

 Via webbsidan har du tillgång till runt 1400 dagstidningar på nästan 40 språk från hela världen!  Prova möjligheten med länken: http://www.biblioteket.se/default.asp?id=5656&refid=4090#artiklar . Leta upp Pressdisplay. Sedan väljer du land i länklistan till vänster så får du fram vilka tidningar du kan välja på.

Kanske är du nyfiken på att prova en maträtt från något av världens hörn? Personalen på IB har samlat några av sina favoritrecept på: http://www.interbib.se/default.asp?id=23471