Visar alla blogginlägg från: december 2011

LUS-filmerna

- de två första är färdigredigerade och jag tycker själv att de har blivit bra. Förhoppningsvis kan vi börja lägga upp filmerna någon månad in på nya året. Det kommer att ske allt eftersom vi blir klara med redigeringarna. Sedan blir det förstås riktigt spännande att få respons från alla er lärare. Dock – första steget är alltid att de som är filmade själva får titta och kommentera.

Läser mer gör du på

Skolinspektionens webbsida om Läsundervisning i svenska (åk 7-9). För att komma till de enskilda skolornas rapporter följer man länken långt ner på sidan. Den länken leder dig till Siris webbsida  där de rapporter som är färdiga finns att hämta och läsa. Stockholm deltar med Lillholmsskolan.

Skolinspektionens exempel på utvecklingsområden

När jag läser några av de första delrapporterna från enskilda skolor så hittar jag följande axplock av exempel på utvecklingsområden:

 • läsundervisningen behöver utvecklas
 • undervisningen bör  i högre utsträckning ge elever möjlighet till diskussion runt texter
 • stimulera elevernas läsutveckling och förmåga att förstå, tolka och uppleva olika texttyper.
 • eleverna ska ges tillfälle att bidra med kunskaper och reflektioner kring undervisningen och sitt eget lärande.
 • elevernas inflytande behöver öka.
 • eleverna ska ges möjlighet att använda digitala medier.
 • högpresterande elever behöver ges ökad stimulans
 • fasta nivågrupperingar bör undvikas
 • samverkan runt ämnesplanering i syfte att stärka elevernas progression avseende läskunskaper genom alla årskurser behöver förbättras
 • ett mer omfattande samarbete mellan svensklärarna och övriga ämneslärare behöver utvecklas för att gynna elevernas språkliga och kommunikativa utveckling
 • samverkan runt ämnesplanering för progressionen av elevernas läskunskaper genom alla årskurser behöver förbättras. Lärarna för åk 6-9 har inte inblick i planeringen avseende åk 1-5, och lärargrupperna för inte gemensamma pedagogiska diskussioner.
 • skolbiblioteket bör i högre grad fylla funktionen att aktivt stödja elevernas lärande och läsutveckling.

Jag tror att en idé kan vara att ta andras utvecklingsområden för att belysa sin egen undervisning och hitta moment som behöver utvecklas.

Skolinspektionen inspekterar läsundervisningen

och hur den gestaltar sig i åk 7-9 på ett antal skolor i Sverige. Utgångspunkten för granskningen är att det enligt forskare finns ett klart samband mellan betyg som elever i de senare åren i grundskolan får och elevernas läsförmåga . Ett syfte med granskningen är att projektet också bör leda till att skolor som inte ingår i granskningen får kunskaper om gynnsamma faktorer för läsutveckling och läsförståelse.

Granskningen fokuserar på i vilken utsträckning och på vilket sätt läsundervisningen bedrivs och integreras i ämnet svenska. Följande frågeställningar nämns som centrala:

 • Får eleverna i läsundervisningen ta del av olika texttyper?
 • Får eleverna bearbeta de texter som används på ett sätt som stimulerar deras läsutveckling och förmåga att förstå olika texttyper?
 • Får eleverna arbeta med digitala textförmedlande medier på ett sätt som gör att de utvecklar en förmåga att använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande?
 • Följer skola/läraren systematiskt upp elevers läsutveckling och tas uppföljningsresultaten tillvara i utvecklingen av läsundervisningen?

 Ovanstående frågor kan vara något att fråga sig själv när ”jag” tänker på min egen undervisning! Det Skolinspektionen granskar måste väl vara det som anses viktigt just nu, eller?

Vad säger du om Dilsa Demirbag-Stens krönika i dagens DN?

Dilsa skriver att boken:

”Jag är Zlatan Ibrahimovic” kommer att få många, framför allt pojkar, att för första gången läsa en bok av fri vilja. […] När Zlatans bok väl ges ut i pocketupplaga kommer den att kunna göra underverk för läsandet bland dem som har längst avstånd och ibland också störst motstånd till det skrivna ordet.
Läs hela krönikan i DN: Zlatans bok gör underverk för läsandet 

Vad tycker du? Vad är dina erfarenheter av läsande pojkar?

F-klass och LUS

Jag har just upptäckt att vi inte uttryckligen har skrivit något om bedömning av barnens läsfärdigheter med hjälp av LUS på PedagogStockholm. Ja, beslutet om att alla elever ska få sin läsfärdighet bedömd med hjälp av LUS, LäsUtvecklingsSchemat, gäller även F-klass, dvs. F – 6. Du kan läsa om det på INSYN  t.ex. ”Budget 2012 för Stockholms stad och inriktning för 2013 och 2014” .

Vi kommer att justera i texten på PedagogStockholm snarast. Det är jättebra om du kontaktar mig när du läser något som är otydligt om ”Läs- och språksatsningen” på PedagogStockholm. Tack på förhand!

En härlig dag

7.30 gled jag iväg i vattnet på min lokala simhall för en timmes friskvård. Vi var bara sju morgonpigga som simmade till softad musik och nersläckt  belysning. Genom panoramafönstren kunde man följa hur dagen grydde utanför. En helt magisk start på dagen. När jag simmar så hoppar tankarna fritt och just idag var jag ovanligt kreativ och fick en riktigt bra idé som jag ska prova när jag startar nästa LUS-kurs.

Skolinspektionen har tidigare inspekterat

svenskämnet och det finns två rapporter som redovisar vad inspektionerna fann: ”Läsprocessen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4–6” och ”Svenska i gymnasieskolan”. Rapporterna visar att det finns brister när det gäller bearbetningen av texter i form av samtal, frågor, gemensamt läsande, skrivande och arbete med textkopplingar. I båda granskningarna påpekas även brister i uppföljning av läsdiagnosticering. Du hittar rapportern på och kan läsa mer på Skolinspektionens webb: Skolinspektionen

filmteamet fortsätter

dokumentera läs- och språkutvecklingsarbetet ute på skolorna. Denna gång filmade vi åk 1 på Skarpabyskolan. Det var undervisning i textkopplingar, läsundervisning genom ASL (att skriva sig till läsning) på iPad:s och en pedagogisk gestaltning av hur elever arbetar tillsammans, möter utmaningar, får stöd och respons samt upplever hur de lyckas i läs- och skrivarbetet. Var och en på sin nivå.

Det krävs en del förberedelser!

Det krävs föreberedelser för varje liten detalj!

Undrar du över filmerna? De ska gestalta läs- och språkundervisningen i Stockholms grundskolor relaterat till bedömning med LUS, LäsUtvecklingsSchemat.

Bland det bästa

i mitt jobb är att komma ut och besöka skolor. Häromdagen var vi ute för att filma boksamtal på Söderholmsskolan. Tänk vilka eftertänksamma och kloka läsande elever det finns!