Visar alla blogginlägg från: mars 2012

Icke-kognitiva färdigheter är viktiga för individens prestationer

enligt föreläsarna på konferensen ”What matters for success?”. De Icke-kognitiva färdigheter som konferensen tog upp var till exempel attityder, värderingar samt socialt och känslomässigt beteende.

 Slutsatser som presenterades var att:

  • icke-kognitiva färdigheter är viktiga förmågor för både studieresultat och hur vi lyckas i livet i stort.
  • dessa kan utvecklas med hjälp av undervisningen.
  • dessa bidrar till våra kognitiva resultat.
  • betydelsen av testresultat är överskattade i de fall icke-kognitiva mått utelämnas i analyserna.

Konferensen ser jag som ett tecken på att både Skolverket och Utbildningsdepartementet vill nyansera bilden och lyfta möjligheten att även andra faktorer och färdigheter har betydelse för våra studieprestationer än de rent kognitiva. Det betyder också en nyansering av dagens mätnings- och bedömningskultur.

Jag fick med mig några artiklar som jag behöver läsa innan jag kan återkomma med mer noggrann information. Så jag återkommer i frågan om betydelsen av icke-kognitiva färdigheters betydelse för studieresultat…

What matters for success?

Det hoppas jag att få veta i morgon måndag 5/3! Skolverket ordnar i samarbete med Utbildningsdepartementet  en konferens om icke-kognitiva förmågors betydelse för att lyckas. Detta mot bakgrund av att forskning visar att attityder, beteendemässiga eller socioemotionella faktorer har stor betydelse .

Konferensens utgångsfrågor ärVad säger denna forskning oss? och vilka slutsatser kan och bör vi på olika håll dra av den?

Förresten måste jag återknyta till Northern Lights konferensen i januari där forskarna underströk just attitydernas betydelse för utveckling av läskompetens. De tryckte mycket på hur viktigt det är att arbeta med elevers motivation och attityder till läsning.

 

Helgen är lång….

en glimt av ett av mina fritidsintressen!

och det finns ju persienner att dra ner när solen skiner.

 

åter till Carl Wieman

Jag skrev häromsistens om två DN artiklar. Den ena refererade nobelpristagaren Carl Wieman och hur han arbetar med att utveckla undervisningen av studenter. Jag har funderat lite mer över hans förslag och en svag punkt kan vara att det förutsätter att eleverna  är tillräckligt självständiga för att kunna svara på frågor, analysera och arbeta med ett givet problem samt  att de kan göra en skriftlig sammanfattning av en analys. Det kräver med andra ord ett utvecklat metakognitivt förhållningssätt. Alla elever har inte det av olika anledningar och alla lärare undervisar inte i metakognitva strategier (enligt PIRLS). Att lära sig tänka om sitt tänkande, att övervaka sin förståelse, att fundera över sina tankeprocesser är basen i bl.a. läsförståelse.

Det som är mest intressant är att undervisningsmetoder kan göra skillnad mellan effektivt och mindre effektivt lärande. Jag kommer definitivt att prova det på någon av mina kurser.