Visar alla blogginlägg från: december 2012

helgläsning

Får du en stund över under helgerna så tycker jag att du ska läsa:

 1. Läsandets lust och magi, Brombergs förlag 2012
 2. Skolverkets senaste rapporter, dvs. PIRLS 2011 samt Med fokus på läsning (du hittar dem på Skolverkets webb )

Läsandets lust och  magi innehåller nästan 20 korta texter som speglar hur unga människors läslust väcks. Verkligen insprirerande!

Rapporterna är som rapporter brukar, dock mycket användbara och tänkvärda. Med fokus på läsning gör en analys av samstämmigheten mellan svenska styrdokument, ämnesprov i svenska och PIRLS 2011. Det visar sig att:

”Huvudfokus i kursplanernas kunskapskrav angående läsande, Äp3, PIRLS ramverk och PIRLS-testet ligger på läsförståelse. Med stöd i forskningen lyfts olika sätt att första en text fram i både kursplaner och PIRLS ramverk. Det rör alltifrån att kunna återge enskilda detaljer till att kunna integrera textdelar, dra enkla och mer avancerade slutsatser och föra enkla resonemang.” (Med fokus på läsande: sid 43)

I PIRLS 2011 vill jag citera:

Aktiviteter på lektionerna

I PIRLS ställs flera frågor till lärare om hur de arbetar med elevernas läsförståelse. Det handlar om vilka lässtrategier de låter eleverna arbeta med, hur de följer upp elevernas arbete och hur de arbetar med hög- respektive tystläsning.

 Arbete med olika lässtrategier

Lärarna har fått svara på frågor om hur de arbetar med olika lässtrategier för att stödja utvecklingen av elevernas läsförmåga. De har tagit ställning till nio olika strategier och hur ofta de använder dem i sin undervisning:

 • Söka information i texten
 • Identifiera en texts huvudbudskap
 • Förklara den egna förståelsen av en text
 • Jämföra text med egna erfarenheter
 • Jämföra olika texter
 • Förutsäga vad som kommer att hända i texten
 • Göra generaliseringar och dra slutsatser från en text
 • Beskriva texters stil och uppbyggnad
 • Redogöra för författarens perspektiv eller avsikter (PIRLS 2011: sid 60)

 Ovanstående 9 punkter ger oss en hint om vad vi ska se till att arbeta med. Samtidigt ska vi också se till att läsa sakprosatexter då de ställer andra krav på läsaren, dennes ordförråd och förmåga att läsa för att lära.

 

låter du dina elever chatta på svensklektionerna?

Om inte så är det hög tid att lägga in chat i undervisningen! Skolinspektionen redovisade idag i webbinarieform sin granskning av ”Läsundervisning i svenska åk 7-9″. Granksningens resultat i korthet pekade på följande brister:

 • eleverna utmanas inte i sin läsning
 • för lite digitala texter
 • avsaknad av bibliotek
 • stora skillander på hur lärarna förbereder elever inför en text
 • skolorna följer sällan upp sin läsundervisning

 I underlaget till observationerna ingår bl.a. observationer av ”Får eleverna arbeta med digitala textförmedlande medier på ett sätt som gör att de utvecklar en förmåga att använda informstionsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande?” – här nämns chat.

I elevenkäten efterfrågas hur ofta eleven får chatta med någon på svenskan.

Ja,  min fråga var om du låter dina elever chatta på svensklektionerna. Annars är det hög tid att börja! Vi vet nu att Skolinspektionen ser det som en brist om vi inte gör det.

Jag funderar på hur kommunikationsmedlet chat skulle kunna bli en del i de kurser som jag själv har i t.ex. läsförståelsestrategier. Ska vi praktisera boksamtal via chat i någon form? Har du idéer att dela med dig av?

Vill du se webbinariet i efterhand så går du in på: http://www.skolinspektionen.se/lasundervisning

Framgång i undervisningen

handlade Skolinspektionens webbinarium om igår. Det var första gången för mig och det gav mersmak. Först presenterade Charlotte Johansson, Phd och utredare Skolinspektionen, rapporten. Parallellt kunde vi, ett 100-tal, deltagare ställa frågor i en chat som senare diskuterades och besvarades av en panel med Roger Skoglund SPSM, Eva Minten Skolverket, Charlotte Johansson och Robert Lapidus Skolinspektionen. Diskussionen blev mycket intressant och kändes definitivt interaktiv.

Praktiskt är det enkelt. Man sitter vid sin egen dator där man är uppkopplad mot panelen.

 För dig som själv vill prova ges det ett nytt tillfälle på måndag kl. 11-12 då Skolinspektionens granskning av ”läsundervisning i svenska för årskurs 7-9″ presenteras och diskuteras. För mer information och anmälan är länken: webbinarium måndag 10e december kl. 11

Julklappstips

på böcker för bokälskare från 0 och uppåt. En listan som är sammanställd av Nyköping kommuns läs- och skrivutvecklare i samarbete med barn- och ungdomsbibliotekarierna på Nyköpings stadsbibliotek. Listan har jag fått från min engagerade och generösa kollega i Nyköping, Ann Löwbeer. Hon ingår i den referensgrupp med läs- och språkutvecklare från hela landet som jag och åtta andra utgör och som är knutet till NCS, Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.

 Om du fyller i ditt namn och din e-post  i formuläret (som är öppet under nästa veckan) så mejlar jag ut boklistan  till dig: julklappslista