Visar alla blogginlägg från: juli 2013

få lärare klarar att bedöma multimodala verk

detta enligt författarna till boken Assessing New Literacies (förf. Burke & Hammett). Medier är idag i allt högre grad multimodala vilket betyder att innehållet förmedlas genom text, tal, bild och ljud som kombineras och kompletteras med rörlighet, hypertexter och  interaktivitet. I multimodala verk är det inte längre författaren som ensam leder läsaren/besökaren framåt utan läsaren/besökaren väljer själv i stor utsträckning sin väg i ”läsandet”. Redan skapelser av mycket unga elever i t.ex. Book Creator (en app för iPad) utmärks av detta. Burke & Hammett skriver att lärare generellt är ovana vid att bedöma och värdera multimodalt berättande; här är det inte bara hur texten är skriven som är viktigt utan också hur bilder, ljud, länkningar och rörligheten tillsammans förmedlar berättelsen/budskapet. Bilder kan säga saker som inte framgår av texten, ljudet kan förstärka och färger kan framhålla eller tona ner effekter. Författarna lyfter vikten av att utveckla test som mäter mer komplexa kogntitiva färdigheter och mål på högre nivåer som exempelvis provlemlösning. Traditionella test fungerar inte vid bedömning av multimodala verk. I boken beskrivs också flera alternativa bedömningsramar för just multimodala verk.

Tittar man på det centrala innehållet i Lgr 11 så förväntas elever redan i åk 1 – 3 kunna läs och skriva texter där ord och bild samspelar. Berättande texter och sakprosatexter ska också erbjuda ”texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interatkiva spel och webbtexter.”

Läsinlärningsmetoden ASL (att skriva sig till läsning) innebär att eleverna redan från början arbetar multimodalt när de börjar skapa sina egna berättelser med text, bild och ljud. Vår, vi lärares, utmaning blir att lära oss bedöma alster där just text, bild och ljud samspelar och bedömningen bygger på helheten och inte enbart enstaka delar.

Som du förstår så var det en intressant och tankeväckande bok som är värd att läsa!

Lotta Edholm bloggar om Språkpaketet!

Språkpaketet är en satsning över tre terminer för lärare i F-åk 3 och innehåller flera delar. Här kan du se vad Lotta Edholm skrev: Lotta Edholms blogg

Språkpaketet beskrivs också kort på Mediotekets webbsida: Språkpaketet

Vi har nyss slutfört det första Språkpaketet, nämligen Språkpaket 2012, och just nu arbetar vi med Språkpaket 2013. Utvärderingen av Språkpaket 2012 gav oss mycket bra respons och visade att satsningen var mycket uppskattad. Det visade sig både i utvärderingen och vid de avslutande presentationerna att Språkpaketet lett till att eleverna presterade bättre i läsande och skrivande, att  lärarna aktivt arbetat med att utveckla sin undervisning och ägnat mer tid åt samarbete och gemensamt erfarenhetsutbyte. Vi filmade de avslutande lärarpresentationerna och arbetar med att redigera en kort film med glimtar från detta tillfälle.

Önskar du att just du och din skola fick delta? I så fall tycker jag att du talar med din rektor om saken. Det är grundskolecheferna som föreslår och utser de skolor som ska delta. I början av vårterminen 2014 är det dags att välja de 7 skolor (runt 50 lärare) som ska delta i nästa  omgång.

Läsförståelse och jämställdhet

den nya kombinationen. Maria Arnholm, vår nya jämställdhetsminister tillika biträdande utbildningsminister, säger i en intervju i Almedalen att hon ser läsförståelsen som en av sina tre viktigaste frågor. Det höjer förstås förväntningarna inför budgetpropositionen efter sommaren!

Maria Arnholm deltog i panelen till ett seminarium på rubriken ”Elevernas läsförståelse minskar – läget är akut”. Det framgår av intervjun att hon har förstått att läsförståelsen är grunden för allt lärande i alla ämnen. Hon gör också en koppling mellan  läsförståelse och jämställdhet i följande formulering: ”Om 25 procent av de 15-åriga killarna inte kan förstå en skriven text så klarar de inte sin utbildning. Då får de inga jobb eller inga familjer heller – och det leder till ett förskräckligt samhälle”. Så nu väntar vi med spänning på vad som ska komma …

Läs mer i Skolvärlden.se: