Undervisning i läsförståelse får inte bli cirkuskonster!

Undervisning i läsförståelse är hett just nu. Jättebra! Samtidigt finns risken att undervisningen i läsförståelse tappar sin teoretiska förankring. Mats Myrberg (2003) understryker vikten av att även vetenskapligt beprövade metoder praktiseras av lärare som har en teoretisk förankring. Avgörande för en framgångsrik läs- och skrivundervisning är hur en metod omsätts i undervisningen och att läraren vet varför denne gör på ett visst sätt. Det räcker alltså inte med att lära sig och använda vissa strategier i läsundervisningen utan vi måste också veta varför. Ett antal forskare är överens om detta som t.ex. Myrberg 2003, Snow & Juel 2007, Torgesen 2007, Liberg 2009.

För dryga året sedan skrev jag om Alatalo i samband med att hon disputerade. Alatalo menar att läs- och skrivundervisningen förutsätter att läraren har teoretisk kunskap om läs- och skrivutveckling likaväl som om lärandeprocessen och att denna kunskap sedan ska omsättas i undervisning (2011).

För att kunna bedöma relevansen hos nya trender och rön krävs denna teoretiska förankring (Dysthe 2003).

Utöver metodkunskap och teoretisk förankring behöver läraren också ha kunskap om vilka andra faktorer som kan tänkas påverka. Det kan gälla tid, miljö, textval, gruppen, relationerna i gruppen och mellan lärare och elev.

Förresten så har Catharina Tjernberg en riktigt bra och ganska lättläst översikt av den teoretiska bakgrunden inom läs-, skriv- och språkutveckling. Läs sid. 33 – 43! Avhandlingen hittar du på Diva: Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande.

För dig som vill gå vidare med källorna:

  • Alatalo, T. (2011): Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjligheter och hinder.
  • Dysthe, O. (2003): Om sambandet mellan dialog, sampsle och lärande. I Dysthe (red.), Dialog, samspel och lärande.
  • Myrberg, M. (2003): Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter.
  • Snow & Juel (2007): Teaching children to read. What do we know about how to do it?
  • Torgesen, J.K. (2007): Recent discoveries on remedial interventions for children with dyslexia. I Snowlind & Hulme (Eds.), The science of reading.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.