Visar alla blogginlägg från: september 2013

Mera CORI

Idag blev det mer informationssökning men nu med hjälp av datorer. 2 på 1 och ett intensivt frågande, sökande och samlande av fakta. Givetvis arbetar eleverna i olika takt så några hann också börja med att grafiskt organisera en del av sina fynd. Imponerande hur duktiga många var med att arbeta i Excel! Någon grupp hann till och med påbörja arbetet med sin presentation av arbetsområdet. Läsengagemanget var slående! Motivationen i topp!

Jag har börjat planera hur vi ska använda filmunderlaget och arbetar på en skiss för filmerna. Nästa steg blir att Hasse ska tolka min skiss… och redigera. Sista momentet är när vi sitter tillsammans och finlirar runt klippen, något citat flyttas, ett uttalande kortas, en bildsekvens förlängs, övergångar justeras osv. Det blir en del ”kill my darlings” på vägen. Jag kan ha en bild av hur det ska se ut i mitt huvud men sedan ska målet ”inte mer än 7 min per film” hållas; och det är inte lätt! Särskilt när man har så mycket bra material.

Lilla gruppen i den forskarstödda seminarieserien är på banan

Igår torsdag träffades vi för att inventera vilka frågeställningar som respektive deltagare vill ha som utgångspunkt för sina  utvecklingsarbeten på skolorna. Det visade sig handla om exempelvis implementering av genrepedagogik, bedömning av SVA-elevers prestationer i fackämnen, utveckling av elevers skrivande, hur man driver ett utvecklingsarbete runt språk och språkutvecklande arbetssätt när skolan har hög måluppfyllelse. Engagemanget var glödhett! Med varandra som bollplank kom vi fram till att alla behövde arbeta vidare med att begränsa ambitionerna och sina frågeställningar. Alla var övertygade om att de föreläsningar som väntar framöver kommer att så frön och utveckla nya tankar. Detta kommer i sin tur att påverka de planer och frågeställningar som deltagarna har med sig. Vi är beredda på en fartfylld resa och i juni ska vi presentera vad vi tänkt, lärt oss, reflekterat över och gjort på vägen.

Tack ni som deltog igår!

En läsande klass på FB!

Om du inte redan har gått med det så föreslår jag att du gör det. Gruppen handlar om läsförståelsestrategier, specifikt reciprok läsundervisning. Syftet är att inspirera till läsförståelseundervisning med information, tips och förslag. Du kan kommentera och ställa frågor, förstås. Ännu en guldgruva att ösa ur!

CORI – snart på film!

Idag har jag, tillsammans med mina proffsiga kollegor Hasse (film) och Magnus (ljud), varit och filmat hos Emma i hennes 6a. De arbetar med läsförståelse enligt CORI-modellen; en begreppsorienterad läsförståelsestrategi för faktatexter. CORI = Concept-Oriented Reading Instruction. Vi försöker fånga hur arbetet enligt CORI-modellen gestaltar sig i praktisk undervisning. Nästa fredag är det dags att filma samma elever när de kommit in på nya moment inom CORI. 

Det pedagogiska upplägget för CORI och dess delmoment kan kort beskrivas så här:

 • aktivera elevers förkunskaper
 • formulera frågor du vill ha svar på
 • informationssökning
 • summering
 • arbeta med att organisera och visa grafiskt
 • strukturera presentationen

 Ett dilemma som Emma tog upp är frågan ”hur bedömer vi vad eleverna har lärt sig?”. Ett fråga som utgör ett dilemma i all undervisning där interaktion, samarbete och/eller multimodalitet kommer in.

Våra två filmbesök hos Emma ska resultera i två korta filmer om CORI i klassrummet. Dessa kommer längre fram i höst att läggas upp på PedagogStockholm bland de så kallade Lus-filmerna.

Multimodalitet

en form av ett utvidgat textbegrepp där kommunikation och lärande sker med flera semiotiska (teckensystem) resurser samtidigt. Text kombineras, åtföljs av och  interagerar med bild, foto, film, ljud, färg, symboler osv. En visuell multimodal text blir mindre låst vid att läsas i en viss ordning. Sammanhanget och verksamheten runt själva läsandet får större betydelse.

Vår föreläsare, docent Kristina Danielsson, gav oss mycket att fundera över. Exempelvis fick vi göra följande övning:

Passar vilken modalitet som helst för att göra vad som helst?
Beskriv en elefant:

 • Med bara ord
 • Med ord och gester
 • Med bara bild

Beskriv hur man kokar kaffe:

 • Med bara ord
 • Med ord och gester
 • Med bara bild

Prova själv! En annan tråd som togs upp var att det kan framstå som eftersträvansvärt att elever får söka information i olika medier. MEN när det kommer till att redovisa vad eleven kan och har lärt sig är det inte ovanligt att det är endast ”svarttext” som gäller, dvs. eleven ska skriva traditionellt och vi vill gärna ha ett prov också. Att bedöma elevers kunskaper och lärande genom att ta del av multimodala elevverk känns ovant och osäkert av många lärare. Vi kan helt enkelt inte bedöma multimodala elevarbeten. Ett utvecklingsområde för oss lärare!

Avslutningsvis fick vi med oss två frågeställnngar att fundera över:

 1. Barnens målstyrda textanvändning på fritiden – skolans fokus på ”lära läsa och skriva”
 2. Mediet: för att göra det vi brukar, eller öppning för nytänkande?

En viktig fråga att ställa oss själva – hur använder vi våra datorer och iPads? För att göra det vi brukar eller för att möjliggöra ett ”annorlunda” arbetssätt och lärande?

”va vi e bra!”

eller kanske hellre ”vilken kompetens vi har!”

Får man säga så? Ja, idag känner jag så ända ner i tårna. Vilka är då vi? Jo, idag träffades 24 av oss som på något sätt arbetar med läs-, skriv- och språkområdet på Uppdragsavdelningen och FoU-avdelningen. Ett litteracitetsmöte. Ur presentationerna av var och ens kompetens och arbetsområde växte en helhetsbild fram där just kompetens, engagemang och bredd lyste starkt! Tillsammans täcker vi arbets- och kunskapsmässigt hela litteracitetsbegreppet alla vindlande gångar.

Syftet med dessa litteracitetsmöten är att i förlängningen kunna utarbeta fler insatser där vi kompletterar varandra och når fler synergieffekter. Dagens nyckelord var samsyn, effekter, resultat, synergieffekter, långsiktighet, hållbarhet samt rätt stöd vid rätt tillfälle.

En  mycket givande och inspirerande dag som känns som början på något nytt. Tack alla kamrater som deltog idag!

Dags för den forskarstödda seminarieserien!

Kristina Danielsson är först ut som föreläsare och idag är det dags. Kristina är docent och forskare vid Stockholms universitet och rubriken för föreläsningen är ”Literacy i en multimodal och multimedial värld. Tidigt textskapande i och med nya medier”.  Nog låter det spännande! Kristinas vetenskapliga inriktning beskrivs bäst med nyckelord som literacy, multimodalitet, läsinlärning, läsutveckling, lässtrategier. Olika aspekter på läsande kombinerat med multimodalitet och literacy är centrala områden för många av de insatser som Medioteket erbjuder. Det känns fantastiskt bra att kunna erbjuda fördjupning med vetenskaplig förankring för detta. Ja, förväntningarna är högt uppskruvade! Jag får ge lite glimtar från föreläsningen i mitt nästa blogginlägg.

Nu undrar du förstås var, hur och när man kunde ha anmält sig… Seminarieserien med sju olika forskare och föreläsare erbjöds de kommunala grundskolornas läs- och språkutvecklare. De är ju våra spjutspetsare och förväntas driva frågor runt läs-, skriv- och språkutveckling ute på skolorna. Här får de en chans att uppdatera sig med fokus på  ”Litteracitet < > Framgångsfaktorer < > Multimodalitet”  som också är rubriken på seminarieserien.

257 miljoner till ett läslyft!

Läs vad regeringen föreslår i sin budgetpropositionen för 2014 på: http://www.regeringen.se/ 

Direktlänken till promemorian är: http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/36/29/0a4f4eca.pdf

 I promemorian kan du läsa att de föreslår:

”En fortbildningssatsning inom läs- och skrivutveckling om totalt 303 miljoner kronor 2014-2018:

Läslyftet. Både internationella och nationella studier visar att svenska elevers läsförmåga har försämrats under 2000-talet, särskilt gäller det läsförståelsen av faktatexter. Läslyftet riktar sig framför allt till lärare som undervisar i svenska. Syftet är att ge dem ökade kunskaper i att kunna individanpassa undervisningen i större utsträckning och bättre stödja elevernas läs- och skrivutveckling.”

Läslyftet föreslås få 257 miljoner. Nu kan  det bli åka av! En härlig start på helgen, inte sant!?

Fredag

och det är strax tid att gå hem. Den här veckan har jag startat en kurs runt bedömning med Skolverkets stödmaterial ”Nya Språket lyfter”. Vi kommer att träffas vid fyra tillfällen och det känns väldigt bra redan nu! Vi jobbar oss igenom materialet, diskuterar kursplanen i relation till vad forskning säger och litteracitetsbegreppet men gör också bedömningar i praktiken. Deltagarna har som uppgift att följa, observera, reflektera runt samt bedöma minst 2 elever var. Detta sker med stöd av Nya Språket lyfter samt givetvis i förhållande till kursplanemålen för de aktuella eleverna. Givetvis blir det ett rikt erfarenhetsutbyte på området. Det är så roligt att diskutera och utbyta erfarenheter med erfarna kollegor, det tycker vi alla!

Trevlig helg!

Ännu en aspekt på läsande

är jämställdhet, dvs. ”läsande och  jämställdhet”. Häromdagen träffade jag mina kollegor som arbetar med just jämställdhet på förvaltningen. Det är ett faktum att pojkar generellt presterar sämre när det kommer till läsande och skrivande. Frågan är förstås vad vi kan göra i undervisningen? Vi brainstormade runt hur lite olika förslag. Ett av förslagen var att ordna miniseminarier med korta föreläsningar följda av samtal och diskussioner. Syftet vore att lyfta lärares erfarenheter och förslag på förhållningssätt och metoder för att motivera, engagera och skapa en undervisning som gör att vi får med oss pojkarna i läsande och skrivande. Emma och Pernilla arbetar vidare med tankarna och idéerna som vi kläckte och sedan blir det att göra en planering. Förhoppningsvis kommer det ett spännande erbjudande ur detta!

Har du förslag på bra föreläsare, förhållningssätt och/eller metoder runt ”läsande och jämställdhet” så mejla mig!