Vad tittar de på?

Det var det många bland deltagarna som undrade när Carin Wolf, utredare  på Skolinspektionen, i måndags 10/3 presenterade granskningen ”Läs- och skrivundervisning i tidigare skolår”. Skolinspektionens övergripande mål vid inspektioner är att bidra till:

 • En god utbildning i en stimulerande och trygg miljö för alla barn och elever
 • Att alla elever når maximala resultat och minst godkänt i alla ämnen
 • Barnet kommer i främsta rummet vid varje beslut och varje bedömning.

Carin Wolfs presentation förtydligade många aspekter. Vi fick veta att det finns en del vanligt förekommande brister som rör t.ex.:

 • skolornas systematiska kvalitetsarbete
 • anpassning av undervisningen
 • det särskilda stöd som erbjuds elever
 • bedömning och betygssättning
 • delaktighet
 • undervisning utifrån målen.

Dagens fokus var ”Kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisning i grundskolans tidiga år”. Denna granskningen utgår från fyra centrala frågeställningar:

 1. Utgår den tidiga läs- och skrivundervisningen från elevernas behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande?
 2. Används en variation av material, medier och metoder i läs- och skrivundervisningen i syfte att individanpassa undervisningen så att elevernas läsande och skrivande stimuleras och utvecklas?
 3. Följer skolan upp och utvärderar elevernas läs- och skrivutveckling så att undervisningen förbättras och utvecklas?
 4. Används skolbiblioteket aktivt i syfte att stimulera elevernas läsande och skrivande?

Till de centrala frågeställningarna fanns det detaljfrågor. Dessa rörde bland annat huruvida eleverna får möta och bearbeta olika texttyper, om eleverna får undervisning i att använda olika lässtrategier, huruvida lärarna använder olika metoder och medier i undervisningen, huruvida lärarna följer upp elevernas läs- och skrivutveckling samt använder detta underlag till att anpassa och utveckla sin undervisning och förstås en del om huruvida skolbiblioteken används som en resurs i läs- och skrivundervisningen.

Bristerna som nämndes gällde bland annat att läs- och skrivundervisningen är inte tillräckligt individanpassad och att vi inte möter eleverna på deras nivå; tystläsningen av ”bänkbok” används ofta för att sysselsätta elever som är färdiga med sina uppgifter; att eleverna i alltför liten utsträckning får möta vardagsnära texter som bloggar, serier, chattar och nyheter; skolbiblioteken inte används tillräckligt som ett verktyg i läs- och skrivundervisningen.

Carin Wolf jämförde också resultaten av granskningen med andra granskningar som Skolinspektionen gjort tidigare vilket visade på stor samstämmighet, dvs. bristerna i ovanstående granskning var vanligt förekommande i tidigare granskningar.

Dagens tips var att hålla utkik efter Skolinspektionens dag som genomförs varje höst. Vill du se programmet för Skolinspektionens dag 2013 så hittar du det här.

Skolinspektionen genomför också olika webinarier och om dom kan du läsa här.

Schemat och några ord om hur observationer av lektioner går till hittar du här.

Observationsschemat hittar du här: Observationer i granskning av undervisning.

Denna presentation ingick som ett moment i den forskarstödda seminarieserien ”Litteracitet < > Framgångsfaktorer < > Multimodalitet”. Deltagarna är alla läs- och språkutvecklare vid stadens grundskolor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.