Läsförståelse och litteratursamtal i senare skolår

Jag får frågor om det finns något om läsförståelsestrategier för åk 7- 9 och gymnasiet. Här kan jag tipsa om Michael Tengbergs avhandling ”Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan (Doktorsavhandling [Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL], 6). Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm & Stehag 2011.

Avhandlingen finns recenserad och beskriven i tidskriften Samlaren som är en tidskrift för litteraturvetenskaplig forskning utgiven av Svenska litteratursällskapet. Du hittar den här: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:516413/FULLTEXT01.pdf

Du kan också läsa om Michael Tengbergs forskning på:

  • Forskning.se – De skriver om Tengbergs avhandling att: ”Strukturerade samtal om skönlitteraturen i skolan kan få stor betydelse för elevers läsning. Gemensam tolkning och reflexion av lästa texter bidrar inte bara till att utveckla upplevelsen av den enskilda texten utan kan också göra det möjligt för elever att utveckla nya lässtrategier.”
  • Skolporten – de citerar Tengberg om de viktigaste resultaten i hans avhandling med ”Jag har bland annat identifierat sex olika läsarter som innebär olika sätt att se på, eller förhålla sig till, den litterära texten. De läsarterna kan vara värdefulla för svensklärare och svensklärarutbildningen
    eftersom det är viktigt med bra begrepp för att precisera innehåll både i den befintliga undervisningen och i en möjlig framtida undervisning.
  • Göteborgs universitet presenterar Tengbergs avhandling med rubriken ”Samtal om litteratur i skolan är betydelsefulla för elevers läsupplevelse”.
  • Mediacenter Västerbotten har haft en temadag om läsförståelse. Här hittar du en film där Michael Tengberg föreläser.

En glädjande nyhet är att Barbro Westlund kommer ut med en ny bok med fokus på att undervisa i lässtrategier i åk 7 – 9 i juni. Titeln är: Att undervisa i lässtrategier för förståelse. Förlaget beskriver boken med att ”Varje bok inleds med ett teoretiskt avsnitt som reder ut skillnaden mellan strategier och färdigheter och var forskningen står i dag, och kopplar också teorin till praktiken. Förutom strategier går Barbro Westlund igenom viktiga begrepp och  moment som metakognition, inferenser, flyt i läsningen, kognitiv förmåga, attityd och engagemang, formativ bedömning och minilektioner.”

Många frågar efter så kallade ”färdiga material”. När man arbetar utifrån att samtalet är en viktig pusselbit för att utveckla läsförståelse så är ”färdiga material” inte till stor hjälp utan jag som lärare måste utveckla min förmåga att visa i minilektioner, modellera strategier och leda samtal.

Dela gärna med dig av dina egna tips på området! Som sagt, många frågar.

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.