Korta anteckningar från Kristinas föreläsning

En riktigt bra föreläsning! Ett stort tack till Kristina! Föreläsningen gav oss mycket att tänka vidare kring och jag kan bara bjuda på några pärlor. Många nya ord och begrepp var det. Har du klart för dig betydelsen av multimodalitet och multimedialitet. Inte? Det förra syftar på texten och är ett semiotiskt begrepp. Det senare syftar på tekniken. Semiotiskt, vad betyder då det? Jo, det rör tecken och symboler och hur vi tolkar dessa. Kristina diskuterade det vidgade textbegreppet och underströk att de sätt man skapar mening på bidrar till den mening som skapas. Detta får i sin tur konsekvenser för vad vi betraktar som ”tecken på lärande” och vad som bedöms som relevant kunskap.

Hon diskuterade hur en resurs kan innebära svårigheter och hur vi kombinerar olika resurser i multimodala uttryck kan vara mer eller mindre komplext. En resurs betyder här exempelvis begrepp, illustrationer och ljud. En semiotisk resurs kan vara bokstäverna och dessa bildar i sin tur ord. Kristina visade exempel utifrån frågan huruvida bild och verbalspråk i hennes exempel gav samma information och/eller fungerade motsägelsefullt. Verbalspråk betydde i föreläsningen helt enkelt ord.

Kristina menade att lärare ofta behöver en större medvetenhet kring hur vi använder olika semiotiska resurser och vad dessa förutsätter och vilka utmaningar som ligger i olika semiotiska resurser. Ett annat begrepp hon använde var semiotisk modalitet och det känns lite klurigare att förklara.  Jag tror att de motsvaras av t.ex. skrift, tal, gester, bilder och annat som man kan använda som kommunikativ resurs.

I föreläsningen presenterades också en modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter. Denna modell presenteras mer ingående i boken ”Se texten!”.

Avslutningsvis fick vi se och diskutera ett antal exempel ur olika läroböcker. Vi fick ta ställning till förväntad läsordning, vilka centrala begrepp som de olika texterna tog upp, hur bild och text samspelade mm. Vi diskuterade visuell dominans i läroboksuppslagen och hur detta styr oss in i avläsningen av en sida men hur det också kan leda oss fel så missförstånd uppstår. Vi fick se exempel på hur den visuella dominansen kan se olika ut inom olika kunskapsdomäner.  Något jag inte tänkt på tidigare var hur metaforer och liknelser används i lärobokstexter och att dessa kan ge problem. Det är inte alltid de underlättar förståelsen för läsaren.

Jag lärde mig också ett ord som var helt nytt för mig, nämligen affordance. Ett sätt att förklara begreppet är att tala om relationen mellan individ och aktuell modalitet samt vad denna relation erbjuder för möjligheter och begränsningar. Individen förhåller sig till en modalitet och kan använda den på ett eller flera sätt (på samma sätt som med ett föremål). Det finns en bok med titeln ”The design of everyday things” skriven av Donald Norman, professor emeritus i kognitionsvetenskap och psykologi, UC San Diego, som utvecklar och exemplifierar olika designprinciper i vardagssammanhang.

Du kan se professor Donald Norman förklara affordance på 1,5 min i denna lilla video.

Som sagt – Kristina gav oss en mycket bra föreläsning. Se den när jag har lagt upp den! Och den kommer upp när som helst.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.