Visar alla blogginlägg från: maj 2014

Korta anteckningar från Kristinas föreläsning

En riktigt bra föreläsning! Ett stort tack till Kristina! Föreläsningen gav oss mycket att tänka vidare kring och jag kan bara bjuda på några pärlor. Många nya ord och begrepp var det. Har du klart för dig betydelsen av multimodalitet och multimedialitet. Inte? Det förra syftar på texten och är ett semiotiskt begrepp. Det senare syftar på tekniken. Semiotiskt, vad betyder då det? Jo, det rör tecken och symboler och hur vi tolkar dessa. Kristina diskuterade det vidgade textbegreppet och underströk att de sätt man skapar mening på bidrar till den mening som skapas. Detta får i sin tur konsekvenser för vad vi betraktar som ”tecken på lärande” och vad som bedöms som relevant kunskap.

Hon diskuterade hur en resurs kan innebära svårigheter och hur vi kombinerar olika resurser i multimodala uttryck kan vara mer eller mindre komplext. En resurs betyder här exempelvis begrepp, illustrationer och ljud. En semiotisk resurs kan vara bokstäverna och dessa bildar i sin tur ord. Kristina visade exempel utifrån frågan huruvida bild och verbalspråk i hennes exempel gav samma information och/eller fungerade motsägelsefullt. Verbalspråk betydde i föreläsningen helt enkelt ord.

Kristina menade att lärare ofta behöver en större medvetenhet kring hur vi använder olika semiotiska resurser och vad dessa förutsätter och vilka utmaningar som ligger i olika semiotiska resurser. Ett annat begrepp hon använde var semiotisk modalitet och det känns lite klurigare att förklara.  Jag tror att de motsvaras av t.ex. skrift, tal, gester, bilder och annat som man kan använda som kommunikativ resurs.

I föreläsningen presenterades också en modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter. Denna modell presenteras mer ingående i boken ”Se texten!”.

Avslutningsvis fick vi se och diskutera ett antal exempel ur olika läroböcker. Vi fick ta ställning till förväntad läsordning, vilka centrala begrepp som de olika texterna tog upp, hur bild och text samspelade mm. Vi diskuterade visuell dominans i läroboksuppslagen och hur detta styr oss in i avläsningen av en sida men hur det också kan leda oss fel så missförstånd uppstår. Vi fick se exempel på hur den visuella dominansen kan se olika ut inom olika kunskapsdomäner.  Något jag inte tänkt på tidigare var hur metaforer och liknelser används i lärobokstexter och att dessa kan ge problem. Det är inte alltid de underlättar förståelsen för läsaren.

Jag lärde mig också ett ord som var helt nytt för mig, nämligen affordance. Ett sätt att förklara begreppet är att tala om relationen mellan individ och aktuell modalitet samt vad denna relation erbjuder för möjligheter och begränsningar. Individen förhåller sig till en modalitet och kan använda den på ett eller flera sätt (på samma sätt som med ett föremål). Det finns en bok med titeln ”The design of everyday things” skriven av Donald Norman, professor emeritus i kognitionsvetenskap och psykologi, UC San Diego, som utvecklar och exemplifierar olika designprinciper i vardagssammanhang.

Du kan se professor Donald Norman förklara affordance på 1,5 min i denna lilla video.

Som sagt – Kristina gav oss en mycket bra föreläsning. Se den när jag har lagt upp den! Och den kommer upp när som helst.

Dags för multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete

Imorgon är det måndagen den 5/5 och det betyder att Kristina Danielsson föreläser i vår forskarstödda seminarieserie. I föreläsningen kommer Kristina bland annat att presentera hur man kan analysera multimodala texter och hur man kan underlätta för elever att bättre förstå såväl textens utformning som ämnesinnehållet. Deltagarna har haft möjligheter att mejla över skannade uppslag ur läroböcker de använder och det ska bli spännande att se vad Kristina säger om dessa.

Vi filmar föreläsningen och så fort mina kollegor Hans och Magnus lättredigerat och lagt upp den så kommer den upp här i min blogg. Det tar någon dag eller två. Filmen kommer att ligga här för alla intresserade att se fram till om ca två veckor då den raderas.

Kristina är professor vid Institutionen för Språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hon har en gedigen bakgrund och är från början ämneslärare i ämnena svenska, engelska och svenska som andraspråk (1988). Kristina är  filosofie doktor i Nordiska språk (2003),  docent i språkdidaktik (2011) och nu professor i läs- och skrivutveckling (2014).

För dig som vill lära mer om analys av multimodala texter så kommer Kristina Danielsson, tillsammans med professor Staffan Selander, när som helst ut med en ny bok i ämnet. Bokens titel är: Se texten! – multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Jag har förstås inte läst den än men planerar att göra det så snart den går att få tag på. Sedan återkommer jag med mina reflektioner kring boken.

Gu va kul!

Nu undrar du förstås!? Svaret är att jag idag har lärt mig Bambuser, dvs. att videofilma mig själv med mobil och iPad. Först känns det alldeles förskräckligt men sedan inser man vilket kraftfullt verktyg det är att filma sig själv när man presenterar ett innehåll. Jag har skrivit ett kort manus som jag testar om och om igen. Det blir så tydligt vad man borde tänka på och förbättra. Alla hummanden, ögon som rullar eller fixerar fel saker, felsägningar, oplanerad tvekan när hjärnan inte hinner med och  mycket annat. Det blir också väldigt tydligt att man måste veta vad man vill ha sagt! Ja, det har blivit bättre och bättre för varje försök så det ska nog bli acceptabelt till slut. Det egentliga syftet är att jag ska lära mig ”flippa” för mina kurser men jag får nog träna lite till.

Är du, som jag, novis på detta område men vill prova? Skapa ett konto och sätt igång! Länken är: http://bambuser.com/

Om du kära läsare är mer bekväm med det här än vad jag är så tar jag tacksamt emot råd och tips!