Lässtrategier från fyra modeller

15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla. Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Jo, att det finns många sätt att presentera och/eller kategorisera strategierna både som överordnade och underordnade kategorier. En strategi är inte en egen, fristående färdighet utan motsvarar oftast en rad aktiviteter som tillsammans och samtidigt möjliggör, stöder och underlättar läsförståelsen. En strategi är ett verktyg. Ett verktyg bland flera i läsarens verktygslåda. Det gäller för läsaren att veta vilket verktyg som ska användas till vad och när men också att se till att alla verktyg är välskötta, oljade och vässade!

översikt läsmodeller
Lässtrategier från fyra olika modeller (Roe 2014).

Ovanstående översiktsbild som pdf-fil: Översikt lässtrategier från fyra olika modeller

Ovanstående figur tydliggör likheter och olikheter mellan de olika modellerna. Flera av strategierna kompletterar varandra. Några av de 15 strategierna är av mer överordnad karaktär och andra liknar underkategorier. Kontrollera har en överordnad innebörd och är något läsaren gör löpande. Att visualisera handlar också om att kontrollera sin förståelse genom att läsaren arbetar med att föregripa handlingen i texten. Föregripa benämns ibland att förutspå. Tänka högt är ett uttryck som tydliggör för omgivningen vad läsaren förutspår, kontrollerar, tänker osv. ; ett sätt att förmedla tänkandet vilket är nödvändigt i och med att vi inte kan ”se” eller ”höra” varandras tankar. Och tur är väl det!

Att hitta samband och dra slutsatser är varandras förutsättningar. Det är svårt att se samband om man inte samtidigt drar slutsatser och tvärtom. När läsaren enligt den reciproka modellen (Palinscar & Brown) reder ut så kan det handla om att dra slutsatser, hitta samband och/eller ställa frågor för att greppa något som står i texten. I kontroll och bedömning kan vi lägga in att läsa selektivt likaväl som att urskilja viktig information, fokusera på språk eller på textstruktur. Bedöma texten kan läsaren göra både under läsningen och som en del av sammanfattningen.

Vi kan också läsa tabellen vertikalt och ser då att varje modell bygger på 8, 7, 4 respektive 6 huvudstrategier. Dessa är inte på något sätt motstridiga utan får mer ses som uttryck för att forskare formulerar sig på olika sätt. Man ska också komma ihåg att forskare läser varandras studier och med avstamp i tidigare studier så utvecklar de nya frågeställningar som de i sin tur beforskar och använder.

Astrid Roe (2014) går igenom och utvecklar varje strategi under separata rubriker vilket förtydligar innebörden och breddar läsarens förståelse av de respektive lässtrategierna. Hon ger många konkreta undervisningsexempel som jag tycker är mervärdet med boken ”Läsdidaktik”. Detta är mycket läsvärda 28 sidor!

Jag säger det igen – läs boken ”Läsdidaktik”!

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.