Mer om guided practice!

Guided practice, modellering och stöttning är tre moment som ingick i forskningsstudien jag började skriva om i tidigare inlägg.  Guthrie & Klauda (2014) använder olika begrepp. Ett är exempelvis begreppet dedication, hängivenhet/engagemang. Detta används för att beskriva elevernas förmåga. Begreppet dedication har ungefär följande innebörd:

 • Commitment of time: tiden eleverna faktiskt ägnar åt en uppgift
 • Effort: inställning till ansträngning
 • Perseverance to reading acitivities: förmåga till uthållighet i läsningen

Förmågan att helhjärtat och engagerat ägna tid åt en uppgift tillsammans med ett visst mått av uthållighet är en framgångsfaktor för elevers lärande. Guthrie & Klauda (2014) definierar engagerat läsande av ämnestexter med att läsaren är aktiv i sin läsning och söker begreppsligt förstå svåra texter och ämnen. De understryker vid läsning av texter i ämnesundervisning vikten av följande förmågor och strategier:

 • Contextualizaion: Förmågan att sätta in information i ett sammanhang samt att perspektivisera, dvs. se ngt ur olika perspektiv. I denna studie grupperades de och fick de arbeta utifrån olika perspektiv (s. 390). Ett  ex. återges på s. 390 är formuleringen ”cellen gick inte att se då det var så mörkt” (cell som lövcell eller fångcell?)
 • Corroboration: bekräftelse
 • Sourcing: att hitta i olika källor
 • Text structure: uppfatta det typiska i ämnets textstrukturer. Kunskap byggd i hierarkiska strukturer. Hi. Och no delar denna textuppbyggnad i pyramidiska strukturer. I studien arbetade eleverna med att bygga begreppspyramider utifrån de centrala idéerna i texterna.
 • Graphic elephements: tankekartor, tabeller, bilder
 • Critique: kritisk granskning

Dessa är också de strategier som återfinns i den begreppsorienterade lässtrategimodellen CORI som har utarbetats av forskaren John Guthrie redan omkring 1990. Guthrie förordar att vi utvecklar ett metaspråk för att tala om läsning. Metaspråket behövs för att vi ska kunna diskutera vad läsare gör för att förstå och skapa mening i lästa texter. CORI-modellen beskrivs i Barbro Westlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse” och där presenteras följande moment som byggstenarna i CORI-modellen med följande punkter:

 • Aktivera elevens förkunskaper
 • Fråga
 • Informationssökning
 • Summera
 • Organisera/visa grafiskt
 • Strukturera berättelsen

I samband med en kurs förra veckan såg jag om de två filmer om CORI som jag har varit med om att ta fram och som ligger på PS, PedagogStockholm. Filmerna visar hur Emma, klassläraren, och hennes åk 6a arbetar med Europas geografi enligt CORI-modellen. Det som slog mig var att hon arbetar som den här forskningsstudien beskriver. Arbetet omfattar inte bara strategiundervisning utan också arbete med att stärka elevernas självförtroende, stor vikt läggs vid engagemang, eleverna får vara med och välja texter samt att de arbetar i olika konstellationer.

Du hittar filmerna om CORI i Emmas klass här:

 1. CORI 1 – filmen visar eleverna under två lektioner i början av arbetsprocessen. Eleverna påbörjar ett nytt område i geografi, Europas regioner. De börjar med att tillsammans aktivera sina förkunskaper, formulera frågor och söka information.
 2. CORI 2 – här får vi följa elevernas fortsatta arbete med Europas regioner. De har nu kommit till att bearbeta och strukturera den information och de fakta de har samlat in. De organiserar sitt material grafiskt med hjälp av t.ex. tabeller och tankekartor. Slutligen lägger de in sina nyvunna kunskaper i en PowerPoint-presentation som också utgör deras slutpresentation av ämnesområdet. Läraren reflekterar över bedömningen av elevernas arbeten och anknytningen till Lgr 11.

Det här var det 3e inlägget. Katalysatorn och inspirationen var artikeln Effects of Classroom Pracitices on Reading Comprehension, Engagement and Motivations for Adolescents i Reading Research Quarterly. De andra två blogginläggen var Vet du hur du ska arbeta med lässtrategier i ämnesundervisning? och Vill du arbeta med guided practice?

Referenser:

Du kan läsa mer på webben om:

De två filmer om hur åk 6 på Adolf Fredriks musikklasser arbetar enligt CORI-modellen (i geografi) hittar du på PS, PedagogStockholm. Filmerna, som är nr 14 och 15, hittar du här: http://www.pedagogstockholm.se/film-om-skolan/?spellista=e00Yo9QCgtTa9sLLNRNc9jnWziT78TV4 ,  141123.

Guthrie, J.T. & Klauda, S., L. (2014).  Effects of Classroom Pracitices on Reading Comprehension, Engagement and Motivations for Adolescents, i Reading Research Quarterly, Vol. 49, No 4, Oktober/November/December 2014, sid. 387-416)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.