Ordväggar

Är du bekant med det? Jo, det är ett (1) sätt att arbeta med elevers ordförråd.

Jag fortsätter mina inlägg om ordförråd utifrån en artikel i Reading Teacher, ”Four practical principles for enhancing vocabulary instruction”. Artikelförfattarna och forskarna använde i sin studie något som de kallade MCVIP, Multifaceted Vocabulary Instruction Program. Samtliga MCVIP-projektets klassrum arbetade med så kallade ordväggar. Läraren förbereder ord och begrepp som denne anser att eleverna behöver arbeta med och lära sig. Detta gör läraren när klassen exempelvis börjar att läsa ett nytt ämnesområde eller en ny text eller bok. Valda ord skrivs på lappar som sätts upp och organiseras i olika kolumner på en ordvägg. Kolumnerna väljs utifrån text, ämnesområde och syfte. Ord och begrepp åskådliggörs också med lämpliga bilder för att även visualisera betydelsen. Studien byggde på tre år av klassrumsobservationer med elever i 10-11 års ålder. Huvudresultatet utgörs av fyra principer för vad forskarna fann vara effektiv undervisning i ordkunskap. Dessa var:

  1. Connect Two
  2. Two-in-One
  3. Character Trait Writing
  4. Concept Word Précis Writing

Conncet Two, eleven väljer två ord från ordväggen och förklarar hur dessa två ord är relaterade till varandra. Two-in-One innebär att eleverna skriver meningar till orden varefter kamraterna får läsa deras meningar och diskutera hur orden har använts. Character Trait Writing innebär att eleverna väljer ord som betecknar karaktärsdrag hos någon av karaktärerna i en skönlitterär text. De skriver några meningar om hur de valda orden passar karaktären i texten. Kamraterna läser varandras meningar och diskuterar hur de tycker orden passar karaktären. Concept Word Precis Writing, eleven väljer ett ord från ordväggens kolumn för begrepp och förklarar ordet kort. I detta fall ger läraren eleverna ett maxtak på hur många ord de får använda för sin ordförklaring.

Under studiens genomförande fann man att lärare sedan tidigare hade för vana att förklara ord och begrepp i undervisningen. Problemet var att detta tar ganska mycket tid varför man bara hann ett fåtal ord och begrepp eller inte hann arbeta med vad de kallar deep processing experiences. Innebörden i detta uttryck är att eleverna ska få arbeta med att jämföra och söka motsatser, locka fram nyanser och alternativa betydelser, använda ord i meningar, använda valda ord när de analyserar och tolkar texter, karaktärer och föreställningar. Lärarna fick i uppgift att vid minst två 15-minuters pass i veckan arbeta med detta.

Arbetssättet ger tillfälle till både ett gemensamt lärande och åsiktsutbyte och eget arbete med att sätta in ord och begrepp i sammanhang. Vidare innebär det både muntliga och skriftliga övningar. Det utmanar tänkandet och aktiverar elevernas kognitiva tankeprocesser. Forskarna understryker betydelsen av ett varierat och brett arbetssätt kring ord och begrepp för att aktivera eleverna i att skapa hela nätverk kring orden. Ord och begrepp ska läras in i ett sammanhang och undervisningen ska fokusera elevernas inriktning på att använda deep processing experiences. Detta underlättar och möjliggör en djupare förståelse av ord och begrepp.

Sammanfattningsvis rekommenderar forskarna att läraren väljer runt 12 ord och begrepp att arbeta med varje vecka; då menar de ett arbete på djupet. Ordväggen ska presentera ord och begrepp tillsammans med bilder och de ska organiseras i kolumner under rubriker som passar ämnesområdet och texterna. Återkom till ordväggen vid flera tillfällen. Arbeta med de fyra principerna för effektivt ordförrådsarbete. Avsluta arbetet med att tillsammans med eleverna gå igenom orden igen. Här är det viktigt att lyssna in om alla har förstått alla ord eller om det finns några missuppfattningar. I så fall ska läraren tydliggöra och förklara just dessa ord igen för att rätta till missförståndet.

Via FB, Facebook, har jag hittat till Marika Nylund Eks blogg Läs- och skrivundervisning  som visar exempel på en varierad och väl genomtänkt undervisning i ord- och begreppsundervisning. Jag tycker att Marikas presentation av hur hon arbetar med detta stämmer väldigt bra överens med vad de beskriver i artikeln jag har refererat till. Jättespännande att läsa den!

Jobbar du också med ordväggar och är lärare i Stockholm så mejla mig gärna eller skriv en kommentar så kontaktar jag dig. Jag skulle gärna vilja besöka klassrum där det är med ordväggar är ett verktyg i undervisningen.

Referenser:

Baumann, Blachowicz m.fl. (2014). Four practical principles for enhancing vocabulary instruction. I Reading Teacher, Vol 68, Issue 1, September 2014, pp. 13-23.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.