Parläsning och självbedömning

Ja, tiden går! I mitt blogginlägg från den 24/5 beskrev jag hur elever i åldrarna 6-15 kan arbeta med parläsning för att stärka olika aspekter av sin läsförmåga. Du hittar inlägget HÄR. Det jag finner mest intressant med PALS (Peer-Assisted Learning Strategies) är just den konsekventa parläsningen och hur denna är organiserad. Läraren modellerar hur parläsningen förväntas gå till under ca 12 lektioner. Parallellt får eleverna prova själva för att kunna arbeta vidare på egen hand i sina par.

Parläsning är ingen ny uppfinning utan dyker upp i flera sammanhang. Parläsning används i responsarbete enligt modellen med two stars and a wish. Här begränsas arbetet till att en elev läser och den andra lyssnar för att sedan ge respons. Responsen ska omfatta två exempel så sådant den lyssnande eleven tyckte var bra och en önskan, dvs. ett exempel på något som läsaren ska tänka på. Många lärare vidareutvecklar responsarbetet med att samla in elevernas förslag på kommentarer för att lägga in dessa i matriser. Dessa utgör i sin tur en utvecklad bas för elevernas responsarbete.

Parläsning beskrivs också i Barbro Westlunds nya bok för högstadiet, Aktiv läskraft  (läs sidorna 85-88). Parläsning läggs här in i ett arbetssätt där eleverna först läser texten tyst var och en för sig. Därefter fortsätter de med att växelvis läsa högt för varandra i par. Den som lyssnar gör korta anteckningar om olika kvalitativa aspekter på kamratens läsflyt, intonation, felläsningar och liknande. Läsparen diskuterar också tillsammans sin läsning. Läraren har modellerat arbetsgången innan eleverna börjar arbetet på egen hand. Modellen som beskrivs i Aktiv läskraft omfattar fyra steg:

  • Läs först själv
  • Läs tre gånger för din läspartner
  • Gör en självbedömning vid varje omläsning, antingen muntligt eller genom ett enkelt protokoll
  • Lyssna och diskuterar hur din läspartner bedömer dina förbättringar.

Vid elevernas självbedömning kan följande enkla matris användas (matrisen är avbildad ur boken, s. 87).

ALK parläsning

Parläsning är också ett arbetssätt som lyfts fram av NRP (the National Reading Panel Report, 2000). Enligt NRP förbättrar parläsning de läsande elevernas läsförmåga oavsett åldersgrupp och ursprunglig läsförmåga. Timothy Shanahan, professor emeritus, presenterar fakta kring läsning tillsammans med vad NRP har redovisat i sin rapport. Shanahans rapport har titeln The National Reading Panel Report. Pracitcal Advise for Teachers (2006).

Sammanfattningsvis kan vi se att parläsning, partnerläsning, anses som ett mycket effektivt sätt att förbättra elevers läsförmåga.

Referenser:

Kristen L. McMaster. (2014). Customizing a Research-Based Reading Practice: Balancing the Importance of Implementation Fidelity With Professional Judgment. The Reading Teacher, 68(3), 173183.

National Institute of Child Health and Human Development. (2000). Report of the National Reading Panel. Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction (NIH Publication No. 00-4769). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

NRP, National Reading Panel.

PALS.  Vanderbilt University.

Reading Rockets om Partner Reading.

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft. Stockholm: Natur och Kultur.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.