Motivation en förutsättning för lärande

Det som brukar kallas ”att motivera eleverna” handlar mycket om att skapa förutsättningar för skolarbetet på ett sätt som gör att eleverna blir motiverade. (Skaalvik & Skaalvik, 2016:7)

Detta är också det centrala i Motivation och lärande (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Motivation handlar inte om att läraren ska vara rolig utan i stället behöver vi diskutera och lära oss hur man skapar förutsättningar för motivation med utgångspunkt i teori och forskning. I boken presenteras åtta forskningsanknutna motivationsteorier i åtta kapitel. Vi får också konkreta exempel på motivationshöjande aktiviteter.

Att tro på sin egen förmåga är avgörande för den enskilda individens motivation. För att kunna skapa en positiv uppfattning om sig själv behöver man få uppleva att man klarar de uppgifter man får att arbeta med. Detta i sin tur kräver anpassning av undervisningen utifrån enskilda elevers förutsättningar.

En likhet mellan de teorier som presenteras i boken är vikten av målorientering. En sådan innebär att läraren formulerar kunskapsorienterade mål, väljer lärostoff och uppgifter som utgör optimala utmaningar för den enskilda eleven, hjälper elever att sätta upp kortsiktiga, personliga och realistiska mål, kommunicerar till eleven när denne gör framsteg samt hanterar alla bedömningar med den enskilda eleven och inte inför gruppen.

Andra aspekter som behandlas är betydelsen av att eleverna ser värdet av de olika skolämnena, att de har möjlighet att göra egna val och kan påverka, att eleverna känner tillhörighet till skolan, att läraren hjälper dem att se prestationer som ett resultat av ansträngning och strategi. Det är också viktigt att inte jämföra sig med varandra.

Sambandet mellan motivation och skolresultat är något som jag tror att de flesta lärare känner igen. Det är också något som Hattie lyfter i sin metaanalys Visible Learning (2009). Anledningen kan tänkas vara att ju mer motiverad någon är, desto mer anstränger sig denne. Elever som ä motiverade engagerar sig mer i uppgifterna och är också  mer uthålliga när de arbetar med svårare uppgifter.

Boken har en bra bilaga med en tydlig översikt över hur teorierna i boken används i praktiken. Jag har skrivit av bilagan och du hittar den här dels i A4 format, dels i A3 format.

Hur teorierna i boken kan används i praktiken. (A3 format)

Hur teorierna i boken används i praktiken. (A4 format)

Bilagan om hur teorierna i boken används i praktiken är i sig ett utmärkt underlag för vidare lärardiskussioner. Det är inga iögonfallande nyheter samtidigt som den stora frågan är hur jag planerar och lägger upp min undervisning så att jag praktiserar förslagen. Mycket handlar om förhållningssätt. Ja, dessa förslag skulle jag gärna diskutera!

Boken använder en del lågfrekventa begrepp varför jag här förklarar några med hjälp av Henry Egidius Termlexikon.

Begrepp

attribut: verbform, tillskriva

attributionsteori: psykologisk och socialpsykologisk teori om människors olika sätt att tilldela sig själva eller yttre omständigheter orsaken till varför de lyckas eller misslyckas med något eller varför de överhuvudtaget reagerar som de gör i olika sammanhang; vanligen tillskriver man egna förtjänster de framgångar man har och yttre svårigheter de misslyckanden som man drabbas av.

holistisk: helhetssyn

Referenser

Egidius, H. (2006). Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (2015). Motivation och lärande. Stockholm: Natur & Kultur.

motivation och lärande stor

4 kommentarer

 1. Sofia, 11 augusti 2016

  Det här är det viktigaste som finns när man jobbar med barn enligt mig! Att få eleverna motiverade till att faktiskt vilja göra skolarbetet som krävs. Att man ser vad eleverna och gruppen behöver och sedan ser till att de vet hur, vad och varför de ska göra. Speciellt varför de ska göra saker så de inte tappar motivation till det.

  • Toura Hägnesten, 15 augusti 2016

   Dina elever har tur med dig som lärare. Jag är säker på att du undervisar så de är starkt motiverade! Tack för din kommentar.

  • Lina, 26 september 2019

   Hej!
   Varför är Motivation är viktigt för lärandet?
   Svara gärna om du kan tack!
   Mvh

   • Toura Hägnesten, 27 september 2019

    Motivation hänger nära samman med att visa intresse. Lärandet gynnas av att man är intresserad. Intresse styr fokus mot lärandet. En del forskare talar om TOT, Time on Task, dvs. huruvida eleven ägnar tid åt en uppgift. Elever som har hög TOT lär sig mycket mer än de som inte ägnar sin tid åt uppgiften. Ganska logiskt när man tänker efter.
    En del individer har stort intresse för det mesta de möter, en del är mindre intresserade av att lära nytt. Många orsaker kan ligga bakom de olika inställningarna. Motivation är dock inte enbart en egenskap hos individen utan är också beroende av de erfarenheter hen har gjort och det bemötande hen får. Här har läraren en mycket viktig roll att fylla. Via en bra, väl strukturerad och efter individens behov, förkunskaper och intresse anpassad undervisning kan läraren stärka motivationen.
    Håkan Jenner har skrivit en bok – ”Motivation och motivationsarbete” – som utvecklar detta med motivationens betydelse. Boken går säkert att skicka efter på biblioteket.
    Sammanfattningsvis är motivation oerhört viktigt för lärandet!

Lämna ett svar till Lina Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.