Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Effektiva lärstrategier

Effektiva lärstrategier

Det måste vara viktigt för undervisningen!

En kollega uppmärksammade mig på en artikel som du hittar på Skolverkets site under Skolutveckling. Hela rubriken är Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan. Sökvägen för artikeln är: Start > Skolutveckling > Forskning > Didaktik > Undervisning > Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan.

Skolverket Effektiva lärstrategier

Författare är Vanja Lozic, projektledare vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.

Första underrubriken lyder Lära att lära – en nyckelkompetens för livslångt lärande. Som rubriken säger så är den viktigaste kompetensen just att vi lär våra elever att lära och detta handlar i första hand om att utveckla förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet. Eleverna behöver lära sig att bygga ny kunskap på befintliga kunskaper och tidigare erfarenheter samt att tillämpa dessa.

Tyvärr är det så att  flera av de lärstrategier som vi lärare använder sägs vara ineffektiva. Gemensamt för de ineffektiva lärstrategierne är att de innebär en passiv inlärningsstil. Exempel på ineffektiva lärstrategier är: omläsning samt markering och understrykning av viktiga textdelar, sammanfattning av läst text. Dessa strategier hittar vi i läsundervisningen, där de rekommenderas. Nu är det som det ofta är när man läser om forskning – det beror på … Diskussionen kring sammanfattning går in på att detta kräver komplexa kognitiva förmågor och att detta inte finns hos alla. Ja, det stämmer med vad andra skriver. Samtidigt är det ju en förmåga som vi explicit tränar i lässtrategiundervisningen. Vi modellerar och arbetar enligt EPA, enskilt/par/alla, just för att det är svårt. Lozic skriver:

Men sammanfattning i sig är en viktig förmåga som man behöver behärska för att exempelvis kunna klara högre studier eller genomföra vissa arbetsuppgifter i yrkeslivet. Därmed kan utbildningens mål vara att utveckla och träna just denna förmåga. Dessutom kan sammanfattning med fördel användas i kombination med andra mer effektiva lästrategier. (Skolverket 2015-09-10)

Ja, jag håller med.

En annan lärstrategi som sägs vara ineffektiv är att ställa frågor. Anledningen skulle vara att den strategin sägs passa bäst för högpresterande elever. Måttlig effekt påstås ges av lärstrategin att förklara för sig själv och andra. Här gäller det vad elever tänker när de läser, vad texten handlar om, vad slutsatserna är och hur läsaren tolkar texten.

Artikeln är synnerligen intressant då den kräver en del tänkande. Jag har inte läst de artiklar som Lozic´s text bygger på  (du hittar dem längre ner under referenser samt på Skolverkes site) så jag kan bara läsa, tolka och reflektera utifrån Lozic´s presentation av resultaten i ursprungstexterna. Det vore verkligen spännande att få diskutera Lozic´s text relaterat till Mitchells bok Inkludering i skolan samt böcker av exempelvis Gear, Reichenberg och Westlund om undervisning av lässtrategier. De lutar sig på annan forskning och förmedlar andra budskap. En sak är säker. Läser du forskning så måste du tänka själv men också jämföra med andra forskares rön och resultat. Läs gärna och reflektera! Tycker du att jag har missuppfattat något?

Referenser:

Dunlosky, J., Rawson, K., Marsh, E., Nathan, M.J., Willingham, D. (2013) ”Improving students’ learning with effective learning techniques: promising directions from cognitive and educational psychology”. Psychological Science in the Public Interest, January 2013 vol. 14, s. 4-58. Improving students’ learning with effective learning techniques

Hoskins, B., Fredriksson, U (2008). Learning to Learn: What is it and can it be measured? European Commission. Luxemburg Learning to Learn

Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan. Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm: Natur & Kultur.